ANNONSE
Annonse

Vil rive det hemmelige huset i skogen

I GOD STAND: Den gamle vaktmesterboligen ser tilsynelatende ut til å være i god stand, selv om den er omgitt av kratt. Foto: Vidar Bakken

Ikke mange i nærområdet kjenner til boligen som ligger i skogen inntil Persbråten videregående skole. Dette er den tidligere vaktmesterboligen, som Undervisningsbygg ønsker å rive, mens Byantikvaren sier nei.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2017 kl 11:41

ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Det kommunale selskapet Undervisningsbygg vil rive vaktmesterboligen som er bygget i 1960 av sikkerhetshensyn. Byantikvaren mener at det er unødvendig å rive av miljømessige grunner og at et godt bevart bygg med kulturminneverdi kan gis ny bruk.

Fare for brann

Vaktmestertjenesten er avviklet og boligen står tom. Undervisningsbygg mener det er stor fare for brannpåsettelse og dermed også en fare for blant annet verneverdige Persbråten husmannsplass, som står på tomten ved siden av. Boligen ligger svært tilbaketrukket og skjult i grøntområdet.

Les også: De vil redde Vækerø politistasjon

Undervisningsbygg skriver: «Området er regulert til friområde/park, og det er ikke ønskelig med boligformål i friområder. Nødvendig oppgradering, administrasjon og bruksendring for annet formål vil være kostnadskrevende og vanskelig å forsvare da det ikke er behov for bygningen. Det opplyses i den forbindelse om at vaktmesterboligen og tilstøtende område er en viktig tomtereserve og at vaktmesterboligens del av tomten har stort potensial som grøntareal og friområde.»

Saken fortsetter under bildene

HUSMANNSPLASSEN: Persbråten husmannsplass er vernet og veldig godt vedlikeholdt. På tomten ved siden av ligger den gamle vaktmesterboligen. Foto: Vidar Bakken

Kulturminneverdi

Byantikvaren derimot viser til at dette er et bygg som er typisk for 1960-tallets arkitektur. Det er en bolig hvor arkitektur og kvalitet er ivaretatt, i en tid hvor det ble lagt ned stor innsats for å utvikle standardiserte, modulbaserte bygningsløsninger som kunne gi rasjonelle og effektive og dermed også billige bygninger. Moelven som leverte innen standardiserte trehusbyggeri var blant de førende på sitt felt.

Etaten anser at vaktmesterboligen på Persbråten har kulturminneverdi både som et godt eksempel på sin tids arkitektur og som en tilsynelatende godt bevart, offentlig bygget vaktmesterbolig. Samtidig er Byantikvaren enig i at bygningen ikke bør bli stående ubrukt og skjermet, med den brannrisikoen dette vil kunne medføre både for vemeverdige Persbråten husmannsplass og Persbråten skole.

LIGGER FINT TIL: Like ved Persbråten videregående skole ligger boligen, skjermet av skogen. Foto: Vidar Bakken

Åpne opp

Etaten peker på at friområdet er gjengrodd og inviterer til uønsket aktivitet. Det er et resultat av manglende skjøtsel og bruk.

Byantikvaren skriver i sin uttalelse: «Av hensyn til ikke bare vaktmesterboligen, men også husmannsplassen, vil vi anbefale at vegetasjonen her åpnes noe opp og underlegges en mer jevnlig skjøtsel, og at vaktmesterboligen gis en bruk som kan bli en attraksjon i parken og bidra til økt bruk og økt sosial kontroll av området. Dette vil kunne gi økt kvalitet til området og samtidig minke faren for uønsket bruk og brannfaren som følger med dette.»

SKIMTER HUSET: Veien opp til den gamle vaktmesterboligene er mer eller mindre sperret av nedfalte trær og grener. Foto: Vidar Bakken

Andre kan overta

Etaten konkluderer: «Når det argumenteres for at det ikke er bruk for bygningen, tolker vi det som en avgrenset vurdering for skoledrift. Ut fra et miljøperspektiv er det uheldig å rive brukbare bygninger, og annen bruk bør da heller vurderes. Hvis bygningen ikke passer i Undervisningsbyggs portefølje bør man vurdere å flytte forvaltningsansvaret over til annen kommunal etat eller foretak, fremfor å rive.

Arealet har etter vår vurdering også et stort potensial som grøntareal og friområde med bygningen bevart. Vi er derimot langt mer skeptisk til dette som viktig tomtereserve for Persbråten skole, ettersom dette ikke bare vil bygge ned grøntområdet men også bygge mer eller mindre inne den verneverdige husmannsplassen. Byantikvaren fraråder derfor rivning og anbefaler at den gis ny bruk.»

Les også:

Schlägergården gjør det på italiensk

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse