ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil kjempe for Skøyens egenart

INTERIMSSTYRET: Fra venstre: Eivind W. Robertsen, Mats Uchermann Larsson, Jorun Christoffersen og Eivind Bødtker. Sentrale Skøyen i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Velforeninger i Skøyenområdet har tatt initiativet til Skøyen miljøforum og tirsdag 23. mai er det stiftelsesmøte. Områdereguleringen for Skøyen har høyeste prioritet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2017 kl 09:29

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Akersposten møtte interimsstyret som er dannet før stiftelsesmøtet av Skøyen miljøforum med idégrunnlaget «Skøyen – byen møter sjøen». Interimsstyret består av Jorun Christoffersen fra Karenslyst Plass Sameie, Eivind Bødtker fra Skøyen vel, Mats Uchermann Larsson fra Hoffsgrenda Borettslag og Eivind W. Robertsen fra Bestum vel.

Stiftelsesmøtet avholdes tirsdag 23.05, klokken 18.00, i Bydelens hus (Hoffsveien 48).

Orkla med 16 etasjer

- Før områdeplanen kommer på plass opplever vi store endringer på Skøyen gjennom det såkalte Byplangrepet. Det reagerer vi kraftig på og opplever at byplangrepet åpner for godkjenning av flere store byggeprosjekter som blant annet Orklas hovedkontor på 16 etasjer sentralt på Skøyen. Byplangrepet var noe det forrige byrådet bestilte med byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H). Vi opplever bruken av dette som udemokratisk og vilkårlig, sier Eivind Bødtker.

RETT VED STAJONEN: Orklas hovedkontor og næring med cirka 7 prosent boliger kommer på Skøyen. Skisse: Narud Stokke Wiig

Han peker på at flere store byggeprosjekter er under behandling, som for eksempel Storebrand Eiendom, som vil ha 21 etasjer vis a vis Skøyen stasjon.

Les også: Ønsker å bygge 21 etasjer på Skøyen

- Da blant annet Orklabygget var til høring i Bydel Ullern, var bydelen klare på at utviklingen på Skøyen skulle være basert på en områdeplan og ikke skulle være utbyggerstyrt, men det er det blitt. Vi er enig med bydelen som har bedt om at det ikke skal bygges høyere enn 12 etasjer, sier Eivind W. Robertsen.

Les også: Usikkerhet rundt byplangrep på Skøyen

Maks 12 etasjer

- Ja, og det kan danne presedens for alt det andre som kommer. Nå vil vi samle oss rundt noen prinsipper for den kommende utviklingen før områdeplanen blir behandlet og vedtatt. Vi mener at bygg på 12 etasjer skal ligge i stasjonsområdet og i næringsområdene og med høy boligprosent, sier Bødtker, som viser til en uønsket utvikling med Orklabygget bare har en boligprosent på 7,5 prosent, hvor resten er næring.

Les også: Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen

- Vi vil også være med å planlegge og sørge for at Skøyen får god infrastruktur og være med å skape et allsidig byliv. Vi vil ikke ha et ensidig kontorlandskap, som legger byen død etter arbeidstid.

Ny barriere mot sjøen

De har også reagert på kommunens mulighetsstudie i Bestumkilen, som viser en massiv utbygging på båtopplagstomten.

- Det er mange fagre ord om viktigheten av grønne og åpne områder til glede for befolkningen. Så vil man likevel bygge ut i et område i strandlinjen, som bør være til glede for en planlagt raskt voksende befolkning i vårt område, sier Jorun Christoffersen.

- Det er snakk om å bygge helt ut i kaikanten og i tillegg fylle ut i Bestumkilen. Det er ikke en ønsket utvikling. Det blir bare en ny høy barriere mot sjøen, sier Mats Uchermann Larsson.

- Det er ingen som taler sjøens eller fjordens sak. Dette området er et knapphetsgode vi må ta vare på og sikre for fremtiden, sier Robertsen.

- Vi ønsker ingen konflikt mellom båtfolket og andre friluftsinteresser. Vi vil ha sameksistens. Båtlivet i Bestumkilen er en del av kulturarven på Sjølyst. Vi må være i stand til å anlegge en strandpark og rekreasjonsområde med mange aktiviteter på dette enorme området, samtidig som båtlivets interesser blir ivaretatt, sier Christoffersen.

Les også: Tusenvis av nye boliger på og rundt båtopplagstomten

Lei av NIMBY

Interimsstyret er klare på at byggehøyder på 16 etasjer på Skøyen vil få store konsekvenser også for området rundt. De er opptatt av at områdets karakter bevares og at eksisterende kvaliteter videreutvikles og ikke ødelegges.

- Vi vil ikke sitte stille å se på at Orklas 16 etasjers kontorbygg skal være retningsgivende for den videre områdeutviklingen av Skøyen. Vi opplever som sagt at utviklingen av Skøyen så langt er utbyggerstyrt, sier Larsson.

- Vi er også lei av å høre fra utbyggeres side at NIMBY (Not in my backyard – journ.anm.) er et problem for å utvikle et område. Det skal være en styrke for området at nabolaget bryr seg om den kommende utviklingen, sier Robertsen.

Før tirsdagens stiftelsesmøte av Skøyen miljøforum er følgende retningslinjer for utbygging av Skøyenområdet på plass:

  • Verne strandsonen, skjerme grøntarealer og kulturminner og ta hensyn til omgivelsene.
  • Sikre allmenn tilgang til sjøen ved å anlegge en stor strandpark innerst i Bestumkilen. Båtopplaget må begrenses og området frigjøres til friluftsliv, rekreasjon og idrettsaktiviteter.
  • Utbygging må i hovedsak skje i stasjonsområdet og næringsområdene, med en høy boligprosent og bygg som ikke overskrider 12 etasjer.
  • Det må legges vekt på god infrastruktur og varierte funksjoner for alle aldersgrupper, for å skape et livlig og allsidig byliv.

Interimsstyret viser til utkast til kommuneplan for Oslo 2017 hvor det blant annet står:

Oslo har både en kompakt, tilgjengelig og attraktiv historisk bykjerne, med tilbud for hele befolkningen og besøkende – og en serie av selvstendige nabolag med tydelig egenidentitet og lokale kvaliteter. Denne variasjonen skal ivaretas og ligge til grunn for byens videre vekst. Både eksisterende og nye nabolag skal ha sin egen identitet og høy arkitektonisk kvalitet. Gamle trær eller særpregede landskapstrekk, bekkedrag og sjeldne arter, løkker og allmenninger, industrihistorie, bomiljøer fra ulike historiske epoker, og ulike kulturminner som bærer med seg fascinerende historier, er viktige nabolagsverdier i stedsutviklingen.

Les også:

Nye høyhus og befolkningseksplosjon

Skøyen i uforutsigbar støpeskje