ANNONSE
Annonse
Akersposten

Sprenger i skoletiden likevel:

- Vi blir på mange måter handlingslammet

HANDLINGSLAMMET: Meldingen om sprengninger på på dagtid kom uten forvarsel for skolens representanter. Fra venstre Alf Ph. Bjercke (driftsstyret), Heidi Gabrielsen (FAU) og Kathrine Wegge (rektor). Riggområdet i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Tross flere løfter om at det ikke blir sprengning foran Huseby skole i skoletiden på grunn av sikkerhetshensyn, så har Vann- og avløpsetaten snudd.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.11.2020 kl 07:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Sprengningsarbeidene starter på Hundejordet overfor Huseby skole for å etabIere innslag og tunnel. I mars i år ga Vann- og avløpsetaten (VAV) beskjed om at det ikke ville bli sprengning i området nærmest skolen i skoletiden, på grunn av sikkerhetshensyn. Dette ble også bekreftet i august i år. Nå sier VAV at det skal det sprenges i det samme området i skoletiden på grunn av sikkerhetshensyn. Allerede kommende uke starter sprengningsarbeidene.

Dette har barneskolen, som er en av landets største, fått beskjed om i en tid hvor de har mer enn nok med varierende tiltak knyttet til koronakrisen.

– Barna blir salderingspost igjen

Akersposten møtte representanter på Huseby skole etter deres møte med representanter for VAV og entreprenøren. Rektor Kathrine Wegge, leder av FAU Heidi Gabrielsen og leder av driftsstyret, Alf Ph. Bjercke, er bekymret.

- Vi opplever igjen at barna blir en salderingspost i dette prosjektet, på grunn av at prosjektet nå er forsinket. I forbindelse med de avbøtende tiltakene, var løftet om at sprengningsarbeidet nærmest skolen skulle foregå utenom skoletiden svært viktig for oss, samtidig som det roet gemyttene i foreldregruppen, sier Wegge, som viser til at Huseby skole ikke ble en del av en medvirkningsprosess før sent i planprosessen.

Les saken: Rammer et helt barneskoleliv: Fortvilet på barnas vegne

- Vi var fortvilet da vi på et svært sent tidspunkt fikk vite hva som skulle skje foran skolen vår i forbindelse med planene for vannbehandlingsanlegget. Nå er vi på nytt fortvilet over det som skjer, sier Gabrielsen.

- Vi kunne altså tidligere berolige foreldrene og barna om dette med sprengningen, og så kom dette, sier Bjercke.

Løftene

I mars i år sa kommunikasjonsansvarlig Ny vannforsyning Oslo, Gro Haldis Elden følgende til Akersposten:

- Vi presenterte de avbøtende tiltakene i møte med Huseby skole tidligere i uken, og det var flere som uttrykte lettelse over at vi har lagt opp til sprengning utenom skolens åpningstid i de tre til fire første månedene. Dette gjøres av sikkerhetshensyn og vil også føre til mindre belastning for skolebarna ved Huseby skole.

Les saken: Nytt om sprengning og støyskjerming

I brev til skolen i forbindelse med avbøtende tiltak står det også:

"For å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området har Vann- og avløpsetaten pålagt entreprenøren kun å utføre sprengningsarbeid etter skoletid fram til tunnelen fra Husebyjordet er på trygg avstand, ca. 200 meter inn i fjellet."

På informasjonsmøte den 11. august informerer VAV om det samme: Det vil ikke bli sprengning i skoletiden de første 150 meterne av tunnelen.

- Nå vet vi egentlig ikke hva som skjer fremover, annet at de snart skal starte sprengning i skoletiden, sier Bjercke.

- Dette er et avtalebrudd, understreker Gabrielsen.

- Og hvor skal vi henvende oss? Hvem skal tale barnas sak? Er det bydelsoverlegen? Kan byrådet gripe inn? Akkurat nå er vi litt rådløse, sier rektor.

- Jeg husker godt diskusjonen på allmøte om at det finnes ingen forskning på senvirkninger på barn med denne typen prosjekter. Slik jeg husker det var det dette sikkerhetshensynet som var en av de utslagsgivende grunnene til at man valgte å legge sprenging til etter skoletid, understreker Bjercke.

– Blir handlingslammet

På informasjonsmøte den 05.11 kommer beskjeden fra VAV:

"Prosjektet er forsinket på grunn av prosesser og arbeid med tillatelser som har tatt lenger tid enn forutsett. Det blir tidlig mørkt ute på denne tiden av året og de neste månedene, og sprengningsansvarlig har vurdert at prosjektet ikke kan sprenge i mørket av hensyn til sikkerhet. Derfor vil man bli nødt til å sprenge på dagtid, i skoletiden. Sikkerheten er hovedprioritet, og VAV må derfor dessverre gå tilbake på det planlagte tiltaket om å kun sprenge etter skoletid. Det er en helhetsvurdering, også med tanke på andre interessenter i nærområdet som kan bli berørt."

Så skriver VAV til skolen etter at skolens representanter har protestert mot sprengning i skoletiden:

«Det er sprengningsansvarlig som etter loven har ansvaret for at sprengning utføres på en sikker og forskriftsmessig måte. Skolen er ikke part i beslutninger om når sprengning skal skje i prosjektet. Imidlertid er god kommunikasjon og informasjon viktig, og vi ønsker å tilrettelegge for medvirkning der hvor det er mulig. Tiltaket med sprengning kun utenom skoletid ble planlagt som følge av dialog og innspill fra skolen, men endrede forutsetninger gjør at tiltaket nå må revurderes. Det presiseres samtidig at det aldri har aldri vært inngått noen avtale hvor skolen har vært en part."

- Å si at vi ikke er part i denne saken, det vitner om maktarroganse uten sidestykke. Naturligvis er vi part i dette, sier Bjercke.

- Dette har hele veien planmessig vært et prosjekt på hæla. Nå må vi svi for det. Hvem skal trøste de minste når det smeller utenfor vinduene? Dette skjer jo ganske snart med inntil tre sprengninger per dag, sier FAU-leder.

De er forundret over at mørket skal sette en stopper for de opprinnelige planene med det lys og den teknologi man har i dag.

- Vi blir jo på mange måter handlingslammet på toppen av koronaen. Etter møtet i dag, måtte vi sette i gang forberedelser til ny informasjon og en plan for alle som må informeres og hva de skal informeres om. Dette er en vanskelig tid, uttrykker en bekymret rektor.

Spørsmål til VAV

Etter dette har vi stilt VAV følgende spørsmål i epost og fått svar fra kommunikasjonsleder Ny vannforsyning Oslo, Gro Haldis Elden:

- Tidligere har VAV sagt at det ikke ville bli sprengning i skoletiden av sikkerhetshensyn og at dette vil føre til mindre belastning for skolebarna ved Huseby skole. Nå skal det sprenges i skoletiden av sikkerhetshensyn. Det blir jo forvirrende for ansatte, barn og foreldre som er blitt forsikret om at det ikke vil bli sprengning i skoletiden, senest 11. august i år. Hvilke sikkerhetshensyn må da vike etter beslutningen om å sprenge i skoletiden?

Svar:
- Vi forstår godt at både ansatte, barn og foreldre blir skuffet over at vi må endre på planen om å sprenge etter skoletid, og vi er lei oss for at vi ikke kan gjøre som først planlagt.

Tiltaket med sprengning på ettermiddag kom på plass etter dialog med skolen tidligere i år, i hovedsak som et tiltak for å minske belastningen, og fordi vi vurderte det som positivt å unngå sprengning i perioder med mange skolebarn i området med tanke på sikkerhet. Sikkerhet alltid er viktigste fokus ved sprengning. Ansvarlig entreprenør har nå gjort en risikovurdering, og vurdert at det i et helhetsperspektiv er tryggest å sprenge på dagtid. Årsaken er at det er da det er lyst ute på denne tiden av året. Når det er lyst er det lettere å ha god oversikt over at det ikke befinner seg noen innenfor sikkerhetssonen som gjelder for hver sprengning, enn når det er mørkt ute.

- Vann- og avløpsetaten har tidligere pålagt entreprenøren kun å utføre sprengningsarbeid etter skoletid fram til tunnelen fra Husebyjordet er på trygg avstand, ca. 200 meter inn i fjellet. Hvordan kunne VAV akseptere etter anbudskonkurransen at dette pålegget ikke ble fulgt opp av selskapet som vant anbudskonkurransen?

Svar:
Det er entreprenøren som har sikkerhetsansvaret ved sprengning og som står for selve gjennomføringen på anleggsplassen. Vann- og avløpsetaten er byggherre og følger opp entreprenørens arbeid.

Endringen av tidspunkt for sprengning i denne tidlige fasen har bakgrunn i en helhetsvurdering av sikkerheten, og dette er en vurdering som entreprenøren er ansvarlig for å gjøre. Sikkerheten er det aller viktigste ved sprengning, og selv om vi forstår at mange er skuffet over at vi må sprenge på dagtid, håper vi også på forståelse for at dette bidrar til at vi kan gjøre sprengningsarbeidet skjer på en tryggest mulig måte.

- Etaten er kjent med store prosjekter som innebærer sprengning. VAV måtte vel vite i august at det ville bli mørkt om kvelden de neste månedene. Flere vil vel si at dette er dårlig planlegging. Er VAV enig i det eller var etaten ukjent med konsekvenser av sprengningsarbeider om kvelden?

Svar:
Det er ikke forbudt å sprenge på kveldstid, men det er klart at vi skulle ønske at vi hadde kunnet informert om denne endringen tidligere. Det er først nylig at sprengningsansvarlig entreprenør har kommet inn i prosjektet og har hatt mulighet til å gjøre disse vurderingene av risiko, og dette er mye av årsaken til at vi først nå endrer planene om sprengningstidspunkt.

- Etter protester fra skolen skriver VAV at skolen ikke er part i saken. Etter all tidligere informasjon fra VAV til skolen og enighet om avbøtende tiltak, deriblant sprengning, som så har gått ut til alle foresatte, på hvilken måte er skolen ikke en part i saken?

Svar:
For ordens skyld: Skolen og VAVs roller med tanke på prosjektet har vært de samme hele tiden i prosjektet, og det er ingen endringer her. Det har derimot vært behov for en presisering fordi det basert på de siste dagenes dialog kan virke som det er noen misforståelser.

Huseby skole blir berørt av prosjektet og er en viktig interessent, men skolen kan ikke ta beslutninger for prosjektet. Imidlertid er dialogen med Huseby skole svært viktig, og har vært avgjørende for mange av de avbøtende tiltakene vi har fått på plass det siste året. Skolen kan medvirke og komme med ønsker og innspill, noe som har vært gjort gjennom mange møter og som er svært viktig. Samtidig er det Vann- og avløpsetaten som er øverste byggherre og ansvarlig for prosjektet, og som i dialog med entreprenør må vurdere ut fra et helhetsbilde om man kan i imøtekomme ønsker og innspill fra skolen.

- Er det andre deler av de avbøtende tiltakene hvor det er oppnådd enighet mellom skole og VAV, hvor skolen risikerer å ikke være part i saken?

Svar:
Her forstår jeg spørsmålet som at det dreier seg om hvorvidt det er andre nærmiljøtiltak som vi har fått på plass, hvor det blir endringer. Se svar over om VAV og skolens rolle)

Per nå er det ingen andre tiltak som vi endrer. Vi understreker igjen at sikkerhet har hovedfokus, og dette er bakgrunnen for endringen av sprengningstidene. Vi planlegger ingen ytterligere endringer av nærmiljøtiltak, men dersom dette skjer vil det være godt begrunnet slik som dette.

- Hva skjer da under sprengning, i og med at VAV tidligere ikke ville sprenge i skoletiden av sikkerhetshensyn? Skal alle barn være ute av skolegården? Skal de holde seg unna vinduer? Skal de samles et trygt sted på forhånd?

Svar:
Den viktigste oppfordringen er at alle som oppholder seg i nærheten må følge instruksjoner fra vaktene som er satt opp for å sikre at ingen kommer innenfor sikkerhetssonen for sprengning. Det er heldigvis god avstand fra sprengningsområdet til Huseby skole, men dersom det blir behov for at elever og ansatte holder seg unna skolegården eller vinduer, kommer vi til å informere om det spesifikt for den enkelte sprengningen det gjelder. Vi kommer også til å passe på at det ikke er noen innenfor sikkerhetssonen.

Følg Ny vannforsyning Oslo på Facebook

Vann- og avløpsetaten informerer om SMS-varsling:
Du kan melde deg på SMS-varsling for sprengning ved Husebyjordet. Da vil du få en SMS med varsel før hver sprengning.

• Du kan melde seg på tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET til nummer 27333.

• Du melder deg av tjenesten ved å sende SMS: HUSEBYJORDET STOPP til nummer 27333

Følg Akersposten på Facebook