ANNONSE
Annonse
Akersposten

VAV får det som de vil

INGEN OVERRASKELSE: I PBEs anbefalte forslag blir B1 eneste alternativ og Sollerudstranda blir anleggsområde og utskipingshavn i 7 år.

De som trodde det skulle komme noe nytt etter en lang prosess med hundrevis av innspill til vannbehandlingsanlegget tar feil.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2019 kl 15:56

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/VESTRE AKER: Nå har Plan- og bygningsetaten (PBE) sendt planforslaget «Ny vannforsyning til Oslo -Huseby vannbehandlingsanlegg» til politisk behandling med anbefaling.

Vann- og avløpsetaten får det som de vil og følger stort sett det opprinnelige forslaget uten nevneverdige endringer. Hovedtrekkene er:

HUSEBY

Det blir cirka 30 mål med anlegg og riggområde på «Blomsterjordet» ved Huseby skole i 7 år. Her kommer også administrasjon/driftsbygg (B1), portal og vei ned til Sørkedalsveien. Det er bare alternativ B1 som er realitetsbehandlet. PBE innrømmer at lokaliseringen er i strid med Kommuneplan 2015 og i strid med rikspolitiske retningslinjer med hensyn til erstatningsarealer. Det lar seg ikke løse, men hensynet til sikker vannforsyning veier tyngst.

Det kommer et ventilasjonstårn midt i skogen med anleggsvei og anleggsområde. Det meste av massetransporten fra Huseby skal gå via Smestadkrysset og videre til deponi i Drammen.

Les også: Knallhard kritikk - men SV overrasker igjen

Lite konkret

Når det gjelder hensynet til støy og annen forurensing vil det komme avbøtende tiltak, uten at dette så langt er særlig redegjort for. Dette blir særlig viktig for elever og personell ved Huseby skole. For alle delområdene henvises det til avbøtende tiltak og miljøoppfølgingsprogram som skal komme. I flere sammenhenger er dette lite konkretisert, bortsett fra at de skal komme. PBE skriver blant annet generelt: "Vi mener at bestemmelsen om støy i anleggsfasen, sammen med anleggsplanen og Miljøoppfølgingsplanen er tilstrekkelig for å sikre at ulempene fra støy begrenses så mye som mulig."

Gjennom hele planforslaget, uansett hvilke konsekvenser det får for de enkelte delområdene, kommer dette "mantraet": Hensynet til sikker vannforsyning veier tyngst.

Sjekk hva som er planlagt i de enkelte områdene ved å gå inn i dette dokumentet

Sollerudstranda

Sollerudstranda ble tatt ut av planen på et tidspunkt og ble høyst overraskende tatt inn igjen. Utgangspunktet var at all masse skulle tas ut på Huseby med lastebil. Så dukket Sollerudstranda opp som et alternativ like før første høringsrunde. Så ble dette forslaget skrinlagt og Makrellbekkdalen skulle ta den største delen av masseuttaket, før Sollerudstranda igjen ble det foretrukne alternativet. Cirka 70 prosent av massene skal altså tas ut på transportbånd ned til Sollerudstranda og med lektere videre ifølge det endelige forslaget.

Les også:

Så kom sjokket fra MDG-byråden: Sollerudstranda blir anleggsområde i syv år likevel

Mister Sollerudstranda? – Det er ikke til å tro!

Klimaregnskap

Prosjektet har krav til fossilfri massetransport som betyr at alle lastebiler som skal frakte steinmasser går på 100% fossilfritt drivstoff. PBE viser til at Multiconsult har levert en rapport med et klimaregnskap hvor dieseldrevne lastebiler blir sammenliknet med dieseldrevne lektere, noe som er lite relevant i forhold til kravet og kan synes utdatert i forhold til utviklingen av blant annet lavutslippslastebiler og el drevne lastebiler.

Les også: «Skulle gjerne hatt en prat med Lan Marie Berg»

På forespørsel fra Akersposten skriver VAV at entreprenørmarkedet melder at å benytte el-drevne lastebiler er noe de foreløpig ikke kan håndtere. Det er jo noe defensivt å basere seg på utdatert teknologi når kravet er noe helt annet, mener mange. Flere ville vel tro at en entreprenør med utsikt til å transportere masser i syv år, eventuelt ville støvsuge markedet for fossilfrie lastebiler. Akersposten venter på svar på hvordan «entreprenørmarkedet» ser på el drevne lektere. Det kan jo bli et nytt klimaregnskap, om massene kan tas ut med fossilfrie lastebiler og om det ikke finnes alternativer med fossilfrie lektere. Dessuten bør vel boring av tunnel og kontinuerlig drift av transportbånd i fem år og maskinelt utstyr inn i det samme regnskapet. Alt dette er nok noe byråd og bystyre vil stille spørsmål om.

Barnehagen på Sollerudstranda blir lagt ned i anleggsperioden og diverse støy og trafikkproblemer skal løses ved avbøtende tiltak. Akersposten har tidligere redegjort for Sollerudstranda som utskipingshavn.

Les også (mrk. før Sollerudstranda igjen ble tatt inn): «Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»

Makrellbekken

Makrellbekkdalen blir anleggsområde, hvor rømningstunnelen bygges. Det er altså ikke lenger snakk om at hoveddelen av massutaket skal tas her. Det skapte store reaksjoner da dette området plutselig var aktuelt i sommer med egen høringsrunde. En stor del masser skal likevel fraktes ut på Ring 3. Til manges overraskelse skal massene fraktes om Smestadlokket, i stedet for å opparbeide en atkomst direkte ut på Ring 3. Igjen er det snakk om avbøtende tiltak, blant annet med hensyn til skoleveien. Det skal komme en miljøoppfølgingsplan, som også skal inneholde avbøtende tiltak med hensyn til støy og annen forurensing for nærområdet.

Det blir mye massetransport de første årene fra Makrellbekken. PBE skriver blant annet i forbindelse med 150 lastebiler daglig de to første årene: «Det vil ikke være avgjørende for kapasiteten i krysset, som allerede er overbelastet.» Det er nok noen som vil stusse over dette argumentet, når lastebilene med masseuttak fra Huseby også skal gjennom det samme krysset.

Les også: Fikk meldingen midt i sommerferien: - Dette er helt uforsvarlig

Det blir i flere år sprenging med tunneler inn og ut fra Huseby og ikke minst knyttet til selve vannbehandlingsanlegget. Dette vil påvirke mange mennesker. Det vil bli iverksatt avbøtende tiltak.

I store deler av forslaget vises det altså til at det skal komme avbøtende tiltak og miljøoppfølgingsprogram. I og med at mye av dette er lite konkretisert, vil det nok bli tema før en endelig avgjørelse foreligger.

Dette er en kort oppsummering av planforslaget. Akersposten kommer tilbake med reaksjoner på forslaget.