ANNONSE
Annonse

To veier blir stengt, og grunn fra 35 eiendommer blir ervervet

SYKKELVEI: Grønn markering viser hvor ny sykkelvei er planlagt. Rød markering viser omkjøring når Heyerdahls vei og Jegerveien blir stengt. Piler viser utkjøring i Slemdalsveien. Google Maps

Da er planforslaget for ny sykkelvei fra Risalléen på Slemdal til Ring 3 klar. Det får konsekvenser.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2018 kl 14:34

ANNONSE
Annonse

SLEMDAL: Planforslaget har til hensikt å legge til rette for etablering av sykkelvei med fortau på strekningen Slemdal – Ring 3. Strekningen har en lengde på cirka 1250m (grønn rute-kart). Ved Ring 3 blir den planlagte sykkelveien koplet på det øvrige sykkelveinettet. Det er Bymiljøetaten som fremmer forslaget som blir anbefalt av Plan- og bygningsetaten.

14 meter

Det er lagt opp til en total bredde på 14 meter med veibane, ny rabatt (skille vei/sykkelvei), sykkelvei og fortau. Sykkelveiens bredde blir på 3 meter og fortauet 2 meter. I og med at det ikke er mulig å utvide mot T-banen, blir all utvidelse gjort nord for Slemdalsveien. Det betyr at det må erverves grunn fra 35 eiendommer langs Slemdalsveien. Totalt dreier det seg om noe over 3000 kvadratmeter.

Stenges

På grunn av siktforholdene vil Heyerdahls vei og Jegerveien bli stengt ut mot Slemdalsveien. Beboere i Heyerdahls vei må siden bruke Tennisveien, mens beboere i Jegerveien må kjøre om Brantenborgveien og Trosterudveien (rød rute-kart).

Saken fortsetter under bildet. Klikk på bilde for større versjon.

SIKTFORHOLD: På grunn av siktforholdene vil Heyerdahls vei og Jegerveien bli stengt.

I og med at dette er veier med flere skolebarn, ber PBE om at Bymiljøetaten vurderer såkalte avbøtende tiltak som fortau, hastighetsbegrensende tiltak, parkering forbudt og utvidelse av vei. Det er planlagt vendehammere i Heyerdahls vei og Jegerveien.

Plan- og bygningsetaten vurderer at dette reguleringsplanforslaget ikke er til hinder for at det i arbeidet med områdereguleringsplanen for Slemdal vurderes andre løsninger for veisystemet rundt Slemdal T-banestasjon.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert og kommentert, og eventuelle endringer vil bli innarbeidet. Saken er planlagt oversendt Rådhuset for politisk behandling 1 tertial 2019.

Se planforslaget her

Les også:

Park og færre etasjer på Slemdal

Blir dette nye Slemdal sentrum?

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse