«Tegn til maktkamp i splittet Høyre»

OMFORENT: Til slutt, etter gruppemøter, ble bydelsutvalget enige om et omforent forslag. Foto: Vidar Bakken

Det er sjelden å se et Høyre som sprekker helt opp og ikke klarer å enes om hva som er best for bydelen med hensyn til drift av et seniorsenter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2018 kl 14:50

ANNONSE
Annonse

Vinderen Seniorsenter har plutselig blitt en kamparena for Høyre og det ganske uventet. Sett fra «pressebenken» i bydelsutvalget er det helt tydelig at det er splittet Høyre med hensyn til Vinderen Seniorsenters videre skjebne, om den fortsatt skal driftes av Nasjonalforeningen for Folkehelsen som i dag, konkurranseutsettes eller bli driftet av bydelen selv.

I februar i år ble det fremmet et forslag fra bydelsdirektøren om «Oppsigelse av avtale om tilskudd til drift av Vinderen seniorsenter». Bydelsadministrasjonen la i denne sammenheng frem en plan for hvordan bydelen skulle legge til rette for en ny helhetlig, fremtidsrettet og forebyggende eldreomsorg. I dette ligger at bydelen samler alle aktivitetene under en organisatorisk enhet for å oppnå et bredere tilbud, mer samordnende og derved effektive tjenester, var noe av begrunnelsen.

Konsekvensen av dette var at bydelen skulle overta driften av Vinderen Seniorsenter og drifte dette i likhet med Røa seniorsenter. Det skapte naturlig nok bekymring hos ledelse, frivillige og brukere på Vinderen Seniorsenter og Akersposten hadde en bredt anlagt sak hvor disse fikk komme til orde den 7. februar i år med tittelen «Frykter for seniorsenterets fremtid». I den samme saken ble bydelsdirektør Elisabeth Vennevold intervjuet om årsaken til at bydelen skulle overta driften, hvor hun blant annet svarer at gjennom å samordne driften mellom de to seniorsentre, vil dette være en del av det å skape en mer helhetlig eldrepolitikk.

Les også: Frykter for seniorsenterets fremtid

Det var ikke noe spesielt revolusjonerende med det, i og med at bydelene Ullern og Frogner har tatt over driften av sine seniorsentre med samme begrunnelse. Dette er også solide Høyre-bydeler som neppe kan beskyldes for drepe det private initiativ.

Det ble klart at det var motstand å vente, da flere av bydelsutvalgets medlemmer ba om at bydelsdirektørens forslag om oppsigelse skulle utsettes. Det ble også vedtatt.

I mars tok bydelsutvalget bystyrets vedtak om «Handlingsplan for en aldersvennlig by» til orientering, hvor bydelen skulle jobbe videre med implementering av handlingsplanen. Resultatet av dette ble fremmet av bydelsdirektøren i juni – «Bydel Vestre Aker – en aldersvennlig bydel».

Der står det blant annet: «Bydelen samler alle aktivitetene under en organisatorisk enhet for å oppnå et bredere tilbud, mer samordnende og derved effektive tjenester. Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.»

Det åpnet for at bydelsdirektøren kunne fortsette arbeidet med la bydelen overta driften av Vinderen Seniorsenter – trodde mange. Men, det viste seg at flere av BUs medlemmer ikke hadde oppfattet at dette innebar at en avtale med tilskudd til Vinderen seniorsenter ikke ville bli videreført. Dagens avtale utgår ved årskiftet.

I første møte i BU etter sommeren gjorde en representant for Nasjonalforeningen politikerne oppmerksom på at bydelen ikke ville forlenge avtalen med drift av Vinderen Seniorsenter. En av Høyres representanter gikk så langt som å si at hun følte seg lurt og ikke hadde sett konsekvensene av eget vedtak. På dette tidspunktet ble det åpenbart at det var et splittet Høyre med hensyn til hvordan de skulle forholde seg til videre drift av seniorsenteret.

En gruppe av Høyres medlemmer mente så at det ikke var grunn til å kommunalisere Vinderen Seniorsenter og at det var god Høyrepolitikk å støtte opp om frivillige organisasjoner, i denne sammenheng Nasjonalforeningen som hadde driftet bra i 47 sammenhengende år. Ledelse og brukere ved seniorsenteret har i BUs «åpen halvtime» talt seniorsenterets sak ved flere anledninger.

Dermed var det duket for at saken skulle bli behandlet på nytt, og splittelsen i Høyres gruppe var tydelig. Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold skulle undersøke muligheten for å inngå ny avtale med Nasjonalforeningen, men støtte på et problem i nytt lovverk som ble vedtatt i 2017. I den sammenheng ble det stilt spørsmål om tilskudd til drift til private organisasjoner kom under den såkalte «anskaffelsesloven», i betydningen at videre drift måtte konkurranseutsettes om ikke bydelen skulle overta driften selv. Bydelsdirektøren ba Kommuneadvokaten om å utrede dette og fikk som svar at driften i tilfelle måtte ut på anbud om ikke bydelen overtok driften selv. Dette er ikke advokatfirmaet til Nasjonalforeningen enig i, at tilskudd faller inn under «anskaffelsesloven». I tillegg har Nasjonalforeningen varslet at de ikke vil bruke ressurser på å konkurrere om å få drifte seniorsenteret.

Dette førte til en heftig debatt i BU, hvor enkelte av Høyres medlemmer stilte seg så kritisk til bydelsdirektørens håndtering av saken, at det grenset til mistillit. Det gikk så langt at bydelsdirektøren måtte be om bydelsutvalgets tillit, hvor hun understreket at hun ikke hadde noen egen agenda i denne saken. Uten full tillitt fra BU ble hennes jobb umulig. Selv om flere mente at saken måtte gjennomgås og opplyses på nytt, ga alle partiene uttrykk for at bydelsdirektøren hadde deres tillit. Et unntak var da en av Høyres representanter sa at bydelsdirektøren ikke hadde hennes tillit i håndteringen av denne saken, underforstått at hun mente at bydelsdirektøren hadde en egen agenda. Denne uttalelsen ble forbigått i stillhet.

Det var et sterkt ønske fra en del av Høyres representanter at i vedtaks form skulle bydelsdirektøren forhandle frem en ny kontrakt med Nasjonalforeningen om videre drift. Vennevold understreket at hun var nødt til å forholde seg til Kommuneadvokatens vurderinger. Vennevold sa også at hun ikke kunne etterleve et vedtak om å inngå ny kontrakt med Nasjonalforeningen, så lenge det var tvil om dette var lovlig. Hun ville ta et møte med Nasjonalforeningen for å få avklart hva som var praktisk mulig å få til av samarbeid, så lenge spørsmålet om konkurranseutsetting var uavklart.

Etter en lang debatt, hvor MDGs representant, Frps representant og en fra Venstre sluttet seg til et krav om at saken måtte utsettes og utredes på nytt av Kommuneadvokaten, blant annet sett i lys av at de mente det var kommet frem nye momenter gjennom Nasjonalforeningens advokatfirma. Til slutt ble Arbeiderpartiets representanter, et splittet Høyre og et splittet Venstre med på et kompromiss som lyder:

"Relevante saksopplysninger om juridiske, økonomiske og andre konsekvenser av foreslåtte vedtak i saken er ikke i sin fulle bredde fremlagt for politikerne i Vestre Aker.

Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen om å forlenge avtalen med Nasjonalforeningen for folkehelse ved Vinderen seniorsenter inntil alle relevante saksopplysninger er fremlagt og saken på nytt er behandlet i bydelsutvalget".

Oppsummert fra pressebenken kan det synes rart at ingen stilte spørsmål i forbindelse med vedtaket i juni, hvor det kom klart frem at bydelsadministrasjonen fikk «carte blanche» gjennom det enstemmige vedtaket hvor det blant annet står: Bydelen samler alle aktivitetene under en organisatorisk enhet for å oppnå et bredere tilbud, mer samordnende og derved effektive tjenester.

På den annen side er det knyttet sterke følelser til Vinderen Seniorsenter blant en del av BUs medlemmer, som mener at seniorsenterets virksomhet kan fornyes gjennom samarbeid med bydelen. Det er også interessant å få vite hva konsekvensenes kan bli, om de utallige frivillige organisasjonene som i dag driftes med tilskudd fra kommunen må konkurranseutsettes. Det blir en nøtt for Kommuneadvokaten å utrede med tiden.

Det mest overraskende i denne saken er at en gjennomgående enstemmig Høyreblokk slår så store sprekker. Ser vi konturene av en maktkamp lokalt like før bydelsvalg og kommunevalg? Det minner litt om posisjonering.

Vidar Bakken
redaksjonssjef

ANNONSE
Annonse