ANNONSE
Annonse
Akersposten

Smestad-folket stilte krav til politikerne

VILLE VITE: Beboere på Smestad ville vite hva deres lokalpolitikere sto for med hensyn til bymessig fortetting av området. BU-leder Carl Oscar Pedersen ønsket velkommen. Foto: Vidar Bakken

Da politikerne i Bydel Ullern skulle diskutere og vedta mandatet for et områdestudie av Smestad, møtte mange opp for å høre hva deres representanter sto for.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.02.2017 kl 16:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: For å si det forsiktig, bydelsutvalgets (BU) møtesal var ikke egnet for det massive besøket denne saken skapte. Etter hvert gispet de fleste av de cirka 60 personene i salen etter luft i det tette rommet, før det endelige vedtaket ble fattet sist torsdag.

Forventer støtte fra politikerne

Engasjementet blant beboerne på Smestad er stor, og motstanden mot riving av området til bymessig fortetting er voksende. Flere tok ordet i BUs åpne halvtime.

Carl Høgset fra aksjonsgruppen «Stopp raseringen av Smestad», fortalte at usikkerheten rundt hva som ville skje med «bymessig fortetting» på Smestad har blitt en stor påkjenning for beboerne i området, særlig blant barn og eldre. Aggressive utbyggere som tar kontakt med beboerne for å oppnå avtaler har ikke gjort saken bedre. Han mente at nye prognoser for befolkningsveksten I Oslo som innebærer 20 – 80 000 færre boliger enn forutsatt i Kommuneplanen, måtte får konsekvenser og at andre områder egnet seg bedre til fortetting.

- Vi forventer av dere politikere at dere støtter oss i kampen, slik at vi kan leve videre i våre hjem, sa Høgset blant annet.

FORVENTER STØTTE: Carl Høgset var en av mange som forventet støtte fra lokalpolitikerne i deres kamp for å bevare bomiljøet. Foto: Vidar Bakken

Flere innlegg

Mange av tilhørerne tok også ordet i saken, og mye av fokuset var rettet mot det å tenke seg bymessig fortetting uten at det foreligger en trafikal løsning for Smestadkrysset. Andre pekte på småhusområdet som et arkitektmuseum, med unike boliger helt tilbake fra 1850-tallet som må bevares.

Les også: - Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Det ble også vist til at området er unikt med sine grøntarealer, hvor mange småbarnsforeldre bor og som vil bli bygget ned med bymessig fortetting. Det ble også tatt til orde for at Høyre med flertallet i bydelsutvalget og de andre partiene, hadde et spesielt ansvar for å jobbe denne saken inn mot sine kolleger i rådhuset. Det er snart valg, ble de minnet på.

Les også: Ikke riv husene våre - vi vil bo her

Hånden på rattet

Leder av BU, Carl Oscar Pedersen (H), innledet med å si at han var bekymret over utbyggere som allerede nå går på beboerne.

- Foreløpig er det ingen som vet hva som skjer. Vi får lite eller ingen info fra rådhuset og Plan-og bygningsetaten. Det er flere spørsmål enn svar, sa Pedersen, som så orienterte om at Høyre nå foreslår et områdestudie, som bydelen selv tar initiativet til. Dette for å skaffe et underlag som skulle være basert på fakta for den videre prosessen for utvikling av Smestadområdet.

- Vi vil ha hånden på rattet når planen ruller videre. Vi vil ha tidlig innflytelse, hvor helheten blir sett og konsekvensene blir vurdert. Her må trafikk, grøntområder, skoler, barnehager og annen infrastruktur med i vurderingen, sa Pedersen blant annet og ønsket engasjementet fra alle de fremmøtte velkommen.

Les også: Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?

Kom til enighet

Venstre og Frp i BU har siden Kommuneplanen var ute til høring i 2014, vært imot bymessig fortetting av Smestad. Under møtet kom de to partiene likevel til enighet med Høyre om mandatet til et områdestudie, hvor også Ap og MDG sluttet seg til et redigert forslag til mandatet. Et enstemmig BU har da vedtatt følgende mandat til områdestudiet:

· Avgrenset av utviklingsområdet som PBE har definert.
· Småhusplanen skal legges til grunn.
· Ny trafikal infrastruktur er en absolutt premiss før noen fortetning.
· Behov og ønsker for sosial infrastruktur skal belyses.
· Områdestudien skal belyse alternativ 0 (dvs. et absolutt minimum) og inntil to andre alternativer.
· Bevaringsverdige eiendommer og bygg videreføres.
· Den demografiske utviklingen i Oslo må speiles i studien.
· Områdestudien må utrede muligheter for grønt til lek og rekreasjon.
· Områdestudien må vurdere samfunnsmessige klima- og miljøkonsekvenser på kort og lang sikt.
· Områdestudien må gjøres med sterk lokal medvirkning og bruk av folkemøter mv. Det skal være en transparent prosess, tidsplan og andre forutsetninger skal klargjøres og formidles løpende.»

Rådhuspolitikerne må innse

Aksjon «Stopp raseringen av Smestad» har i etterkant kommentert vedtaket.

- Vi er glade for at bydelspolitikerne har beveget seg nærmere befolkningen, men hadde ønsket oss at de heller besluttet å kjempe med nebb og klør mot Rådhuspolitikerne i første omgang og kreve utbyggingen stanset fordi premissene er helt annerledes nå. Det ville vært i tråd med hva befolkningen og Vestre Aker mener. Faktisk er det sannsynligvis behov for over 40% færre boliger enn hva kommuneplanen legger opp til, kanskje opp mot 65% færre. Da bør det ikke være nødvendig å ofre Smestad, heter det i uttalelsen fra aksjonsgruppen.

- Det er rådhuspolitikerne som må innse at det er galt å bymessig bebygge Smestad på et så sviktende grunnlag. Alle lokalpolitikere i Ullern og Vestre Aker har et viktig ansvar for å arbeide strukturert mot sine egne partifeller på Rådhuset for å få dem til å revurdere sitt standpunkt, blant annet på bakgrunn av det endrede faktagrunnlaget. Ingen politikere bør ha en god følelse i magen over å åpne for rasering av vårt fantastiske bomiljø så lenge dette ikke er strengt nødvendig, sier aksjonsgruppen videre.

Les også:

Planlegger 280 boliger og lokk over t-banen på Slemdal

Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello


Stor oppslutning rundt "Stopp raseringen av Smestad"


- Livredd for at det ikke skal skje noe

http://akersposten.no/meninger/ikke-riv-husene-vare-vi-vil-bo-her/19.565