ANNONSE
Annonse

SMESTAD-DEBATT: Byrådets visjon - etterleves den?

MYE ENGASJEMENT: Planene om riving av boliger og bymessig fortetting på Smestad gjør beboerne urolige. Foto: Vidar Bakken

I innlegget spør forfatteren om byrådet etterlever visjonen "En grønnere, varmere og mer skapende by" når man ser hva som planlegges på Smestad.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2017 kl 13:32

ANNONSE
Annonse

De planene som nå foreligger er basert på en antatt, udokumentert og kunstig høy befolkningsvekst med massiv blokkbebyggelse og maksimal arealutnyttelse som på uforståelig vis er tillatt styrt av hvor utbyggerne selv vil bygge for å få høyest mulig kvadratmeterpris. Det ser også ut til at det er en målsetting om økt andel kollektivreisene uten at dette er tenkt utbygget tilstrekkelig. Det er antatt økt andel syklende - det er vel de færreste på 70+ som synes det er naturlig med kun sykkel til disposisjon og det er tydeligvis ingen bilister som er hensyntatt.

Per i dag er det et variert arkitektonisk område på Smestad med blokker, rekkehus og villaer. Smestad er i dag et representativt område for et grønt Oslo, altså i tråd med kommunes visjon. Smestad er også et trygt og velfungerende område i dag, som mange barnefamilier søker seg til på grunn av tilgjengelighet til gode skoler og barnehager samt grønne lunger. Smestad representerer således et sosialt og bærekraftig område av Oslo by, også dette i tråd med kommunens visjon.

Smestad skal i følge planene
nå «fortettes» raseres, fordi det er et «oppkonstruert» trengende innbyggerbehov» som nå visstnok vil øke fra dagens nærmere 2 000 til 20 000 på Smestad. Sammenlignet med andre tettsteder/byer med samme innbyggertall vil Smestad da bli på størrelse med Molde, Harstad, Lillehammer, Gjøvik og Kongsberg, men dette da innenfor et område på 0,2 km2. Hvordan er det mulig selv for politikere å se for seg at dette er naturlig eller mulig?

Det er samtidig ingen planer for det trafikkale nå eller i fremtiden. Det er allerede sprengt kapasitet på veinettet, buss og bane i rushtiden. Smestad representerer først og fremst et transportknutepunkt for reisene fra alle områder som nå samtidig tenkes fortettet. Smestad grenser til områdene Montebello med planlagte 700 nye leiligheter og mange hundre leiligheter er planlagt på Lilleaker, Slemdal og Røa. På Ris (Risbyen) er det i en "arkitektkonkurranse" presentert 28.000 nye boliger og 3 millioner m2 næringsbygg og tilslutt Skøyen som visstnok skal vokse fra dagens rundt 3.000 beboere til 30.000 og med x antall boliger.

I dag utgjør boligblokker
72% av bygningsmassen i Oslo og småhusbebyggelse utgjør bare 28%. Er det ikke vesentlig at en storby har litt av hvert også i fremtiden? Med de tenkte planer snakker vi snart bare blokkbebyggelse og det er vel ikke det Oslos befolkning egentlig ønsker seg. Men har noen egentlig spurt disse?

Smestad er allerede en av de fire mest forurensende steder i Oslo og kan sammenlignes med Alnabru, Hjortnes, Bygdøy Alle og Manglerud. Hvordan ser da de miljøvennlige politikerne for seg at dagens forurensningsnivå kan reduseres med en netto tilførsel av opptil 18.000 nye innbyggere?

Smestad er et småhusområde med hus fra ulike utviklingsperioder i Oslos historie, og mange er av stor kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Hvordan kan da politikere legge opp til at slike uerstattelige hus raseres? Skal ikke en storby som Oslo ta vare på noe av sitt særpreg som den også internasjonalt er kjent for?

I følge ulike ansvarlige og profesjonelle fagpersoner som i den senere tid har uttalt seg i media, og kan mye om boligpolitikk, konjunkturer og byutvikling, så er utbygging av gamle industriområder mer enn nok til å dekke boligbehovet i mange mange år fremover. Hva også med de områdende som allerede er ferdig regulert for 16.000 boliger, hvorfor benyttes ikke disse områdende først før det sees på eksisterende velfungerende områder?

God og helhetlig byplanlegging krever klare visjoner, noe dagens byråd har, men ikke etterlever - en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle henger dårlig sammen med det Oslos befolkning opplever i disse dager med fremtidens planer. Derimot er det kortsiktig tankegang og utidig utbyggerpress som styrer utviklingen i Oslo. Når det i bærekraftens navn foreslås høyhus med i alt fra 12-18 etasjer, mens man på egen eiendom i dag på grunn av gjeldende bestemmelser og hensyn til naboen, må sjekke cm mål på om trær kan felles eller ikke, og ved behov for endringer på egen tomt for å bygge på, må man søke i x antall eksemplarer for godkjennelse, så må man jo kunne stille spørsmål om hva politikere tror de driver med!

Smestads nåværende beboere
forventes å bli ivaretatt og hørt av politikerne. Beslutningen om å rasere et veletablert bomiljø kan ikke være basert på å være i forkant av et antatt kunstig boligbehov som overhodet ikke er skikkelig dokumentert. Det som hittil er presentert bygger på kunstig høye tall i forhold til det SSB regner med og de har derfor nedjustert sine prognoser. Nye tall viser at det kan være behov for bare halvparten så mange boliger som antatt. Det må derfor kunne forventes at politikerne er sitt ansvar bevisst og etterlever sin visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle – og dette forutsettes da å gjelde for både de eksisterende beboerne og ikke bare ivareta de «antatt nye innbyggerne».

Madeleine Tande Brecciaroli
Smestadbeboer

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse