ANNONSE
Annonse

Slik skal sykkelbyen Oslo bygges

Slik skal sykkelveiene bli i Oslo. Røde streker er rene sykkelveier. Grå streker er sykkelveier blandet med annen trafikk.

Med en samlet prislapp på 8,5 milliarder kroner skal det bygges i alt 530 kilometer sykkelveier i Oslo de neste 20 årene. Her er sykkelplanen, som skal behandles i byrådet senere i vinter.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.01.2018 kl 11:14

ANNONSE
Annonse

OSLO: – Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en grundig plan som viser ambisjonene dette byrådet har for sykkelveisatsingen, kommenterte miljø- og samferdselsbyråd, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), i en epost til avisen VårtOslo denne uken.

I alt 530 kilometer sykkelveier skal bygges i Oslo de neste 20 årene, med en samlet pris på 8,5 milliarder kroner, ifølge sykkelveiplanen fra det rødgrønne byrådet.

Allerede er det bygget 200 kilometer sykkelvei. Det betyr at 330 kilometer ekstra vei skal bygges og tilrettelegges. Av disse skal 100 kilometer være klare innen 2025.

Denne uken ble planen for sykkelveinettet i Oslo vedtatt av byrådet. Senere i vinter skal planen behandles av bystyret.

Her er et sammendrag av planen for sykkelveinettet:

I 2014 startet Statens vegvesen og Oslo kommune et samarbeid om utarbeidelse av plan for sykkelveinettet i Oslo. Bakgrunnen var behovet for en ny plan med et tett og tilgjengelig sykkelveinett som følger av Oslos ambisjoner om økt sykkelandel. Foreliggende plan tar utgangspunkt i vedtatt sykkelstrategi for Oslo 2015- 2025. I plattform for byrådssamarbeidet er målet at sykkelandelen målt i daglige reiser skal økes til 25% innen 2025. Dette målet er tatt inn i foreliggende plan.

Planen er en overordnet plan som skal være veiledende for all arealplanlegging i Oslo.

Mål:

Bedret tilgjengelighet - Med fremtidig sykkelveinett skal minst 80 % av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet

Et sykkelveinett hvor det er trafikksikkert og attraktivt å sykle for alle

Utbygging av sykkelveinettet gir kortere reisetider, er arealeffektivt, kan bidra til byliv og økt handel, bedre fremkommelighet og kapasitet for kollektivtrafikken, bedre bymiljø, mindre klimautslipp og bedret folkehelse. Dette gjør at investering i sykkelveinettet gir høy samfunnsnytte.

I utarbeidelsen av fremtidig sykkelveinett er det tatt utgangspunkt i forslag til nett fra Oslos sykkelstrategi. Dette forslaget er gått gjennom bydelsvis ved help av befaringer, flyfoto og lokal- og fagkunnskap.

I sykkelveinettet er det etterstrebet å få til direkte ruter mellom bydelene, arbeid, bolig og handel. Det foreslås et tett nett der det er mange arbeidsplasser, boliger og butikker slik at tilgjengeligheten til nettet blir god for flest mulig.

Deltagere i medvirkningsprosesser har gitt viktige innspill i arbeidet med å komme frem til sykkelveinettet. Det har vært en referansegruppe med deltagelse fra bydelene, kollektivselskapene, Syklistenes landsforening, Utdanningsetaten og Statens vegvesen vegavdeling Akershus. Det har vært bred medvirkning fra ulike fagmiljøer i Bymiljøetaten og Statens vegvesen. Det ble også gjennomført en åpen spørreundersøkelse der byens beboere/syklister fikk komme med innspill.

Nettet er differensiert ifht. strekninger med eget anlegg for sykkel og tilrettelegging for sykkel i blandet trafikk. Endrede framtidige forutsetninger kan gjøre at strekninger vist med blandet trafikk i plan må byttes med eget anlegg, eller motsatt at strekninger foreslått som eget anlegg byttes til blandet trafikk. Mulige løsninger innen disse kategoriene er vist, men endelig valg av løsninger gjøres i senere planfaser. Det er satt opp en første fase for hva som skal gjennomføres til 2025. Det er gjort en grov kostnadsestimering av foreslått sykkelveinett. Grovestimert kostnad for bygging av første fase nett er ca 5 milliarder (2015) NOK, mens estimert kostnad for full utbygging av foreslått nett er ca 8,5 milliarder (2015) NOK. Sum for hele nettet blir da ca 13,5 milliarder (2015) NOK. Estimeringen er gjort i 2015 kroner. Statens vegvesen har startet planleggingen av sykkelekspressruter. Ekspressrutene skal være høystandard sykkelanlegg i sentrale transportkorridorer.

I arbeidet med plan for sykkelveinett er investeringsansvaret mellom Oslo kommune ved BYM og staten ved Statens vegvesen gjennomgått.

Omfattende og tidkrevende planprosesser og flere arealkonflikter har vært de største hindrene for utbygging av sykkelveinettet i Oslo. Premisser for å kunne gjennomføre foreslått nett til planlagt tid er prioritering i form av nok planressurser (nok planleggere), prioritet i administrativ planbehandling og en politisk prioritering av sykkel fremfor andre trafikantgrupper ved konflikter.

Les også:

Avslag på søskenprioritering ved barnehageopptak skaper full forvirring
Jentebandy på fremmarsj

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse