ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Slik bør Oslo TKs nye anlegg se ut»

Slik mener de tre OTK-medlemmene at klubbens anlegg bør se ut med tennishall på eget område. De seks utendørsbanene til høyre beholdes som i dag. Det lages en ny bane 1 utenfor en ny tennishall med fire baner. Illustrasjon: Arkitekt George Luby

Et realistisk, miljøtilpasset tennishall-alternativ på Madserud, mener Stig Nielsen, Per Erik Dahl og Mette Winderen om sitt alternative forslag til tennishall på Oslo Tennisklubbs anlegg.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2017 kl 11:37

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

På årsmøtet i Oslo Tennisklubb 15.3. fikk styret tilslutning til salg av baner i søndre del av tomten for å finansiere bygging av en 6 baners permanenthall med baner på taket.

Utsikt mot ny bane 1 fra terrasse. Arkitekt George Luby

Akersposten har flere ganger omtalt dette prosjektet svært så flatterende, senest rett forut for årsmøtet.

Vi er tre medlemmer i klubben, Stig Nielsen, Per Erik Dahl og Mette Winderen, som er uenig i dette byggeprosjektet og mener å ha informasjon/opplysninger som ikke har fremkommet i Akerspostens omtale av saken.

Vi fremmet på årsmøtet et alternativt miljøtilpasset hallforslag over fire baner på nordre del av tomten, i likhet med styrets eget tidligere forslag. Styrets daværende prosjekt fikk den gang stor grad av tilslutning både fra medlemmene og naboene. Konflikten som nå har oppstått mellom klubben på den ene siden og naboer og medlemmer, som ikke deler styrets syn på den andre siden, kunne dermed vært unngått.

Jeg, Stig Nielsen, er mangeårig medlem i klubben, men også nestleder i Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UHF) som i flere år har engasjert oss mot uvettig og hensynsløs fortetting i Oslos småhusområder. Jeg kan ikke sitte stille å se på at klubben og nærområdet raseres på denne måten. Jeg er sterkt bekymret for både OTK og nabolaget.

Vi mener styrets byggeprosjekt er overdimensjonert og ikke tilpasset det godt bevarte nærområdet som, i likhet med klubbens egen eiendom, er underlagt Småhusplanens reguleringsbestemmelser. Det er beklagelig å oppleve at styret med et slikt byggeprosjekt tar seg til rette på naboenes bekostning. Baner på halltaket, med støy meget nær opp til nabobebyggelsen burde, for eksempel, enhver forstå er særlig provoserende og vinner neppe frem i siste runde.

Sett fra dagens centercourt. Arkitekt George Luby

Det er leit at styret har vært så avvisende til en konstruktiv dialog med både naboer og klubbens egne medlemmer.

Vi mener vi har et godt miljøtilpasset, hensynsfullt alternativ som gir minst like gode spillemuligheter, sikrer flere utebaner på bakkeplan hvis takbanene, for eksempel på grunn av støy, må stenges. Samtidig bevarer vi mer av klubbens velkjente og attraktive uteområde med eksisterende baneanlegg. Prosjektet underordner seg også nærområdet på en god måte. Klubbhusdelen vil vende, som i dag, ut mot baneanlegget i sørvest og opprettholde god visuell nærkontakt med banene, mens i styrets forslag vender derimot klubbhusdelen inn mot skyggesiden ved Madserudkollen i øst. Vi tror dessuten at det er mulig å innpasse en ny arena-bane (centre court), i nær tilknytning til klubbhusterrassene.

Det hadde vært redelig av styret å ha orientert årsmøtet på forhånd om de negative servituttene som hviler på eiendommen og bl.a. påpekt påfølgende konsekvenser som f.eks. vesentlige byggebegrensninger, fare for kostbare rettstvister og at det kan bli problemer med å få hallprosjektet gjennomført. Vi undrer oss også over at styret unnlot helt å nevne de omfattende naboprotestene med vektige argumenter både mot hallen og mot blokkbebyggelsen på banene i sørvest. Vi tror mange medlemmer ble forledet til å tro at nå nærmer det seg første spadestikk med ny hall ferdig i 2019. Vi advarte mot en slik fremstilling, men ble ikke hørt.

Sør-vestvendt terrasse med utsikt over baner som eksisterer i dag. Arkitekt George Luby

Det er beklagelig at styret heller ikke har vist tilstrekkelig respekt overfor nabobebyggelsen i øst. Gjennom arbeidet i UHF er jeg velkjent med at dette området er regulert til strengeste bevaringskategori, «Spesialområde bevaring», som krever særlig strenge tilpasningskrav når nytt skal bygges så nært opp til.

Vi mener klubben, bedre sent eller aldri, nå burde gripe naboenes utstrakte hånd om samarbeid både med dem, byantikvaren og Fortidsminneforeningen. Dermed øker mulighetene betydelig for et omforent, hensynfult og mer realistisk miljøtilpasset hallprosjekt, slik vi har foreslått, og dype konflikter med langvarige og kostbare rettstvister kan forhåpentligvis dermed ennå unngås.

Stig Nielsen
Per Erik Dahl
Mette Winderen

Her kan du sammenlikne med styrets forslag til tennishall, som nylig ble godkjent på klubbens årsmøte.

LES OGSÅ: Oslo TKs styre fikk klar beskjed