ANNONSE
Annonse

«Skanskas planer for Røa har et viktig bærekraftsperspektiv»

SKANSKAS PLANER: Illustrasjon av Skanskas planer mot Griniveien. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Prosjektsjef I Skanska, Oddvar Svartdal, begrunner hvorfor han vil at Skanskas planinitiativ på Røa skal til behandling i bystyret for avgjørelse, etter at Plan- og bygningsetaten avviste planinitiativet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2018 kl 11:05

ANNONSE
Annonse

Som omtalt i Akersposten 30.07.2018, har Skanska valgt å kreve plan- og bygningsetatens beslutning om ikke å ta innsendt planinitiativ til behandling forelagt Bystyret for avgjørelse. Etatens begrunnelse for hvorfor dette initiativet skal bli avskåret fra en ordinær planbehandling og politisk vedtak er etter vårt syn svært mangelfull.

Les: Skanska går til bystyret med Røa-planene

Boligbehovet til en by i vekst må møtes, og det må skje i et bærekraftsperspektiv. I det ligger det et ansvar om å utnytte tomter godt nok og på riktig måte. Sentrale eiendommer, slik som Skanskas på Røa må utvikles på en måte som best møter det boligbehovet som vi opplever i dag.

Når Skanska vurderer nye prosjektmuligheter er de politiske føringene sentrale. Utbyggere og entreprenørers rolle er å realisere den besluttede boligpolitikken, innenfor rammene av ansvarlig næringsvirksomhet. At Oslos boligbehov i stor grad skal møtes ved å bygge relativt konsentrert ved t-bane og kollektivknutepunkter mener vi er en fornuftig politikk fra et bærekraftperspektiv, og Skanska har valgt å ha denne type prosjekter som en sentral del av virksomheten innen eiendomsutvikling. Eiendommene ved t-banestasjonen på Røa er nettopp et slikt type utviklingsprosjekt som Skanska ønsker å engasjere seg i.

Røa sentrum er utpekt som et prioritert stasjonsnært område, der det er politisk ønske om å få etablert et stort antall nye boliger. Røa-planen fra 2004 gir mange fornuftige føringer for utviklingen av sentrale Røa. Vi vurderer det likevel slik at denne med fordel kan justeres på enkelte punkter, slik at den bedre fanger opp målsettingene i kommuneplaner vedtatt etter 2004, uten at dette skal gå på bekostning av ønskede kvaliteter.

Disse mulighetene blir først ordentlig synliggjort når man arbeider med konkrete forslag for eiendommene. I planen fra 2004 skal det på Skanskas eiendommer kun kunne bygges 3 etasjer pluss inntrukket 4. etasje. Med tanke på at eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til t-banestasjonen, mener vi i Skanska at det bør bygges noe høyere.. Dersom Røaplanen hadde blitt utarbeidet i dag, ville denne med stor sannsynlighet tillatt noen flere etasjer på de mest sentrale tomtene, og dette vil etter vårt syn være fullt forenlig med god stedsutvikling. Det er miljømessig riktig å utnytte sentrale eiendommer som disse godt, fremfor å fordele det samme antall boliger på flere utbyggingsprosjekter i området.

Leder for Røa Vel gir i sitt innlegg 02.08.2018 inntrykk av at Skanska ikke deltar i samhandling med lokale interesser, og da spesielt planforumet opprettet av Røa Vel. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Skanska har stilt opp på alle ønskede arrangementer i regi av Røa Vel, og det ble i juni i år avholdt et eget møte mellom Røa Planforum og Skanskas representanter. Planforumet har meddelt at de arbeider med en stedsanalyse. Denne vil vi lese med interesse. Vi kan likevel ikke sette prosjektet på vent inntil denne foreligger. Ut fra Røa Vels uttalelser må vi anta at de ikke har til hensikt å utfordre Røaplanen med sine forslag. Vårt prosjekt forholder seg i all hovedsak til gjeldende plan, og vi har vanskelig for å se at vårt forslag vil kunne komme i konflikt med aktuelle forslag til helhetlige løsninger, med unntak av etasjeantall.

Røa vels innlegg: «Det er altfor lett å mislykkes»

Røa er et svært attraktivt sted å bo, og vi tror at mange vil sette pris på en mulighet til å bosette seg i en moderne og sentral leilighet her. Enten man er i en etableringsfase eller som godt voksen ønsker en bolig som krever mindre innsats, så vil et større utvalg av denne boligtypen være et verdifullt supplement til dagens bebyggelse. Som kommersielle boligutviklere er Skanska naturligvis opptatt av at våre boligprosjekter skal oppleves som attraktive og av god kvalitet, enten det er inne i den enkelte leilighet eller som elementer i bymiljøet. Vi har alltid som mål å kunne peke på kvaliteter vi gjennom våre prosjekter har tilført lokalmiljøet. Fremtidens Røa skal oppleves som et lokalsentrum med kvalitet i byrom og arkitektur. Skissene vi sendte inn til Plan- og bygningsetaten i april 2018 er så langt vårt svar på denne oppgaven.

Oddvar Svartdal
Prosjektsjef Skanska

Les også:

Skanskas planer på Røa stoppes på nytt

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse