ANNONSE
Annonse

Skanska går til bystyret med Røa-planene

BYSTYRET NESTE: Skanskas reviderte planinitiativ skal vurderes av bystyret. Skisse: LINK Arkitektur

Skanska hevder at Plan- og bygningsetaten ikke har grunnlag for stoppe selskapets planer for Røa. Nå ber Skanska bystyret om å omgjøre beslutningen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 31.07.2018 kl 14:52

ANNONSE
Annonse

RØA: Skanskas planinitiativ for sentrale Røa ble på nytt stoppet av Plan- og bygningsetaten. Da er det opp til bystyret å eventuelt overprøve fagetatens begrunnelse og beslutning.

Bryter med Røaplanen

Plan- og bygningsetaten (PBE) vurderte å stoppe Skanskas planintiativ i førsta omgang, blant annet fordi det brøt vesentlig med gjeldende reguleringsplan for Røa. Så ble et revidert planinitiativ lagt på bordet, men PBE mente fremdeles at Røaplanen (2004) som legger til rette for flere boliger med en bymessig fortetting var gjeldende og at dette burde fortsatt gjelde for området. Også det reviderte planinitiativet brøt med Røaplanens rammer og krav. PBE anmodet forslagsstiller om å utvikle området basert på dagens regulering. Slik utbygging kunne behandles som byggesak, skrev etaten.

Les hele saken her: Skanskas planer på Røa stoppes på nytt

Ikke "urealistisk"

Plan- og bygningslovens §12-8 er lagt til grunn for avslaget. Skanska mener §12-8 ikke kan benyttes som rettslig grunnlag for å stanse Planinitiativet og begrunner det med at formålet med bestemmelsen er å stanse urealistiske planinitiativ.

Skanska mener Planinitiativet er i tråd med overordnet kommuneplan, og kan ikke anses "urealistisk" i denne sammenhengen og at ingen del av PBEs begrunnelse for stansingen for øvrig danner grunnlag for stansing etter § 12-8, heter det i den juridiske vurderingen som følger Skanskas krav om at saken skal forelegges bystyret.

Videre står det blant annet: "Det foreligger ingen områdereguleringsplan. Eksisterende detaljreguleringsplan (Røaplanen) er mer enn 10 år eldre enn den gjeldende kommuneplanen (2015) som legger opp til fortetting nær kollektivknutepunkter generelt, og nær Røas stasjonsområde spesielt.

At et nytt planinitiativ er i motstrid med gjeldende detaljreguleringsplan hva gjelder utforming, plassering, størrelse osv., er ikke en grunn til å anse dette Planinitiativet som "urealistisk" allerede i initiativfasen.

Det fremstår som utenkelig at PBE skal kunne stanse dette initiativet på administrativt grunnlag, med henvisning til en reguleringsplan fra 2004, og dermed frata både bystyret og Skanska muligheten til å få vurdert et ferdig utarbeidet planforslag i lys av dagens situasjon og føringene i kommuneplanen fra 2015."

Andre får bygge høyt

I den juridiske vurderingen står det også at mange prosjekter på Røa har byggehøyder langt utover Røaplanen og mener at det i kommuneplanvedtaket fra 2015 er det forutsatt at stsjonære områder på Røa skal fortettes. Det sies også at forslagsstiller opplever at det reviderte planinitiativet blir tatt godt imot.

Les også:

«Nå er det blitt ubehagelig å kjøre bil i Vækerøveien»

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse