Annonse: Bydel Vestre Aker

Økonomisk støtte til frivillige aktiviteter

I bydelens budsjett for 2018 er det avsatt midler til frivillighetsarbeid.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.01.2018 kl 14:48

Midlene er ment å skulle stimulere til og etablere aktiviteter til glede for bydelens befolkning. Støtten er ikke ment å skulle dekke ordinær drift eller lønn.

Aktuelle søkere kan være alle typer frivillige organisasjoner, foreninger, enkeltpersoner, lag og bydelens tjenestesteder.

Det er avsatt inntil kr. 325.000 til frivillig aktivitet.

Ved årets tildeling vil søknader som omfatter tiltak som gjelder Hovseterløftet og tiltak som bidrar til bedret folkehelse, bli prioritert.

For øvrig gjelder følgende retningslinjer for årets tildeling:

a) Støtte til arrangementer og tiltak. Dette kan gis til organisasjoner og grupper for å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover organisasjonens løpende aktiviteter. Spesielt vil dette være aktuelt når tiltaket / arrangementet bidrar til å utløse aktivitet som omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.

b) Støtte til dugnader i nærmiljøet. Det kan gis støtte til borettslag, velforeninger og andre organisasjoner eller grupper av beboere, som selv tar initiativ til utbedring og forskjønnelse av sitt nærmiljø.

c) Støtte til gjennomføring av spesielle oppgaver. Bydeler og enkelte kommunale etater har oppgaver som ikke prioriteres høyt nok til å bli utført innenfor den ordinære drift. Det kan dreie seg om planting av trær, rydding av området, nabohjelp, opptredener, konserter ved sykehjem m.m. Kommunene vil tilby organisasjoner slike arbeidsoppgaver og betale for å få dem utført. Organisasjonene vil dermed kunne skaffe seg en ekstra inntekter ved å gjøre en innsats som øker trivselen i nærmiljøet.

d) Støtte til etablering av samarbeidstiltak. Det kan gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å løse felles oppgaver og etablere sosial kontakt. Åpne barnehager er et eksempel på at organisering rundt en felles arena kan dekke behov. En eller to personer er ansatt for å ta et faglig ansvar og koordinere aktiviteten, mens gjennomføringen av tiltaket for øvrig er basert på frivillig innsats.

- Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.

- Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt, dersom det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene.

- Det skal synliggjøres at tiltaket er støttet av bydel Vestre Aker

Søknaden fremmes på standard skjema som kan fås ved henvendelse Bydel Vestre Aker, på telefon 23 47 60 48, eller på bydelens nettsider.

SØKNADSFRIST 01.03.18

Søknaden sendes til:

BYDEL VESTRE AKER

SØRKEDALSVEIEN 150 b

0754 OSLO

Mail: postmottak@bva.oslo.kommune.no

Se mer informasjon fra Bydel Vestre Aker her