ANNONSE
Annonse

Ødelegger Sollerud med heving av E18, mener politikerne

- Utrolig at noen tør foreslå noe slikt, sier bydelsleder

6 METER OPP: Illustrasjon av E18 hevet seks meter med en eventuell bussterminal under. Ill.: Statens vegvesen

Politikerne i Bydel Ullern er i sin uttalelse svært kritiske til konsekvensene av Statens vegvesens planer for Sollerud/Lysaker-området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.02.2018 kl 10:13

ANNONSE
Annonse

SOLLERUD: Det er omfattende planer knyttet til Lysaker/Sollerud-området. Med Statens vegvesen, Ruter og Jernbanedirektoratet involvert, kommer det endringer av E18, Fornebubane og utbygging av jernbanen. Hele stasjonsområdet står foran en gedigen utbygging med blant annet ny bussterminal, samtidig som det planlegges utbygging av boliger og næringsbygg i stor skala.

Konsekvensene for nærområdet blir store med 10 til 20 år kontinuerlig byggeperiode i og rundt knutepunktet. I planene fra Statens Vegvesen inngår blant annet en heving av dagens E18 med seks meter forbi Sollerud.

Se planprogrammet fra Statens vegvesen med høringsuttalelser

- Vi behandlet veiledende plan for offentlig rom (VPOR), og tok da og skjerpet vår uttalelse i siste BU-møte. Jeg var forut for behandlingen av saken på befaring med beboere i området. De planer som nå etter hvert blir konkretisert, viser at det er tanker om å heve E-18 seks meter slik at det er mulig å benytte arealet under. Det vil være helt ødeleggende lokalt, og det er også helt utrolig at noen i dag tør foreslå noe slikt.

- Støy, forurensning og barrierevirkningen vil gjøre det nærmest umulig å bo innenfor det området. "Veggen" blir enda høyere og mer ugjennomtrengelig. Saken er i sin tidlige fase, men det er viktig for oss å si fra og det tydelig. Dette er gammeldags tenkning. Veien burde heller gått dypere enn i dag og helst i tunnel, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Les også: «Skal Lysakerbyen bli det nye Galleri Oslo?»

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har kommet med en enstemmig uttalelse til deler av planprogrammet:

Løsninger for E-18 gjennom Sollerud og Lysaker

Etter dette er Ullern bydelsutvalgs enstemmige vedtak:

Med bakgrunn i bydelsutvalgets behandling av VPOR (Veiledende plan for offentlige rom) – Lysakerbyen og Sollerud vels presentasjon av Statens vegvesens løsninger for E-18 gjennom Sollerud og Lysaker har Ullern bydelsutvalg besluttet å gi saken en innledende behandling i bydelsutvalgets møte 08.02.2018. Bydelsutvalget er gjort kjent med at det foreligger forslag om at E-18 føres gjennom Sollerud-Lysaker i to plan med en tilhørende bussterminal. Ullern bydelsutvalg er svært bekymret over planene:

  • E-18 i 2 plan vil forsterke barrierevirkning av veien. En 2 plans løsning fremstår som estetisk dårlig og vil lett kunne virke fremmedgjørende.
  • E-18 i plan vil hindre at Lilleakerområdet åpnes mot sjøen og gjør verdifulle rekreasjonsområder naturlig å bruke for beboerne i området.
  • E-18 i 2 plan vil forsterke eksisterende støyplage. Det er vanskelig å se hvordan bebyggelsen i området kan støyskjermes på en tilstrekkelig måte uten at bokvaliteten reduseres betraktelig.
  • Det bør vurderes nøye om en bussterminal vil ha ønsket virkning. Det er kjent at bytte av transportmiddel medfører at mange velger bort offentlig transport som reisemåte.

Ullern bydelsutvalg vil understreke betydning av at følgende alternativer utredes:

E-18 vurderes lagt i kulvert, tunell eller en lokkløsning. Slike løsninger vil gjøre attraktive friområder tilgjengelig for beboerne og heve kvaliteten på området vesentlig.

Dersom det skal anlegges en bussterminal for buss-tog bytte, må andre mulige lokaliseringer utredes. Lysaker-Sollerud området er trangt og en terminal vil ta en stor del av plassen. Videre må det utredes om en terminal vil ha ønsket effekt. En åpen løsning for E-18 og bussterminal vil ha betydelig innvirkning på støy i området. Anleggsarbeidene rundt skoler, barnehager, sykehjem og tilsvarende må gjennomføres i samsvar med støyforskriften for Oslo slik at de hensynstas i størst mulig grad. Støy og støyreduserende tiltak må utredes for alle alternativer.

En heving av E-18 vil medføre en forslumming av området og må skrinlegges.

Ullern bydelsutvalg ber om at Statens vegvesen så snart som mulig orienterer bydelen og bydelsutvalg om planene for veiløsninger i Sollerud-Lysaker området.

Les også:

– Vi er ingen vanlig utbygger som bygger, tar profitten og stikker

CC Vest skal rives og flyttes

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse