ANNONSE
Annonse
Akersposten

Nytt om sprengning og støyskjerming

FLERE TILTAK: På og rundt Huseby skole kommer flere avbøtende tiltak.

I februar sendte Vann- og avløpsetaten et brev til rektor med kopi til FAU og skolens driftsstyre. Det dreier seg om de avbøtende tiltakene som planlegges i forbindelse med skolen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.03.2020 kl 15:07

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Det er ikke lenge til arbeidet med portal og tunnel starter vis a vis Huseby skole. I lang tid har det hersket usikkerhet om hvilke konsekvenser rigg og anlegg vil få for skolen. Nå har skolen fått vite hvilke avbøtende tiltak etaten vil komme med.

Les også: – Ingen tvil om at ikke alt har vært perfekt utført

Sprengning og støyskjerm

Etaten lover at all sprengning i startfasen vil foregå utenom skoletid. Det skal bygges en ny og høyere støyskjerm mot Sørkedalsveien. Skolen vil få nytt kjøleaggregat, slik at undervisningen kan forgå uten åpne vinduer i varme perioder. Det vil dempe støyen fra anleggsområdet. Trafikkvakter og jevnlig rengjøring av området er også noen av de avbøtende tiltakene. Se hele brevet med tiltak nederst i saken.

Les også: Huseby skole kan i verste fall bli stengt

- Vi presenterte de avbøtende tiltakene i møte med Huseby skole tidligere i uken, og det var flere som uttrykte lettelse over at vi har lagt opp til sprengning utenom skolens åpningstid i de tre til fire første månedene. Dette gjøres av sikkerhetshensyn og vil også føre til mindre belastning for skolebarna ved Huseby skole, sier Gro Haldis Elden, kommunikasjonsansvarlig Ny vannforsyning Oslo.

Les også: Nytt og kortere tunnelløp kan spare Sollerudstranda

Brevet

I brevet som er sendt skolen står det følgende:
I forbindelse med de vedtatte planene for utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for Oslo vil Vann- og avløpsetaten iverksette en rekke nærmiljøtiltak på og ved Huseby skole. Dette gjør vi for å minske belastningen på elever, lærere og nærmiljø i prosjektets byggeperiode. Følgende tiltak er vedtatt gjennomført:

Kjøleaggregat
Installering av kjøleaggregat på skolens ventilasjonsanlegg. Dette gjør at man kan ha vinduene lukket, noe som demper støy fra arbeid på anleggsområdet ved «Hundejordet». Målet er å ha dette ferdig montert til skolestart høsten 2020. Det er Undervisningsbygg som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket, som finansieres av Vann- og avløpsetaten.

Ny og høyere støyskjerm
Det skal bygges en ny og høyere støyskjerm langs Sørkedalsveien forbi skolen for å skjerme mot anleggsstøy. Målet er å ha den nye støyskjermen på plass til skolestart høsten 2020. Vi ønsker å legge arbeidet til skolens sommerferie. Vann- og avløpsetaten er i dialog med Utdanningsetaten for å få tilgang til å drive anleggsarbeid på skolens område i denne tidsperioden. I tillegg må arbeidet gjennom en søknadsprosess som må godkjennes, før arbeidet kan starte. Etatene skal i uke 9 gjennomføre en befaring for å avklare utforming og høyde på støyskjermen. Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for byggingen.

Trafikkvakter
Under anleggsperioden vil Vann- og avløpsetaten ha trafikkvakter ved innkjøring til Husebyjordet, lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, og i Ostadalsveien og for øvrig etter behov Avklares i dialog med skolen.

Rengjøring
Sørkedalsveien skal rengjøres daglig for å redusere støv. Vann- og avløpsetaten vil rengjøre skolegården ved Huseby skole, etter behov og i samråd med rektor. Rengjøringen vil bli gjort etter skoletid.

Sprengningstider
For å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området har Vann- og avløpsetaten pålagt entreprenøren kun å utføre sprengningsarbeid etter skoletid fram til tunnelen fra Husebyjordet er på trygg avstand, ca. 200 meter inn i fjellet. Ferdselen på Sørkedalsveien og gang-/sykkelveien langs Sørkedalsveien vil bli stengt en kort periode i forbindelse med det aktuelle sprengningsarbeidet. Vaktmannskaper vil bli utplassert.

Tiltak på vinduer og fasade
Huseby skole står på Byantikvarens gule liste. Det betyr at det er antikvariske behov som må tas hensyn til. Det må påregnes lang saksbehandlingstid for tiltak på vinduer og fasade. Ifølge støyberegningene er det ikke behov for å skifte ut vinduer eller gjøre andre fasadetiltak, og dette er derfor ikke tiltak som Vann- og avløpsetaten nå vurderer. Imidlertid planlegger Vann- og avløpsetaten å sette inn nye tetningslister på skolens vinduer.

Mulig redusert hastighet på vei
Vann- og avløpsetaten er i kontakt med Bymiljøetaten for å se på mulighetene for å redusere hastigheten i Sørkedalsveien forbi anleggsområdet. Dette er en vurdering vi må komme tilbake til.

Støy- og støvmålinger
Vann- og avløpsetaten er i gang med målinger av støy og støv i områder hvor anleggsarbeid skal foregå. Gjennom målingene kartlegger vi om dagens tiltak er tilstrekkelige.

Følg Akersposten på Facebook