ANNONSE
Annonse

Vil utrede Røakrysset uansett

SKAL UTREDES: Røakrysset skal utredes ytterligere, selv om det er politisk avtale om Røatunnel. Foto Lan Marie Berg: Oslo kommune Foto Røakrysset: Vidar Bakken

Lan Marie Berg har bedt om nærmere utredning av Røakrysset, men sier at hun står fast ved avtale om Oslopakke 3.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2017 kl 18:06

ANNONSE
Annonse

RØA: Redaksjonen har sendt byrådsavdelingen og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), flere spørsmål på e-post i forbindelse med at byrådet vil ha utredet Røakrysset ytterligere i forbindelse med arbeidet med KVU (Koneseptvalgutredning). Bymiljøetaten skal nå ha større fokus på alternativ K4: "Dagens veier gjennom Røakrysset etableres som gater med redusert fremkommelighet for bilen".

Leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg (H) reagerer sterkt på et brev som i juni gikk fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Bymiljøetaten med tittel: "Konseptvalgutredning Røakrysset – supplerende utredning".

Les saken her: Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3

Byråd Lan Marie Berg svarer slik:

– Hvorfor snakker byrådsavdelingen i flere sammenhenger om konsepvalgutredning for Røakrysset når det i KVU er snakk om konseptvalgutredning for Røatunnel?

– Konseptvalgutredning er en metode som benyttes av kommunen for å finne beste løsning ut fra gitte mål. Metoden skal vurdere alternative konsepter og anbefale løsningen som svarer best på målene.

Konseptvalgutredningen for Røakrysset som ble bestilt i mai 2013 hadde følgende målsettinger:

  • Redusere gjennomgangstrafikk gjennom Røa
  • Bidra til byutvikling i Røa sentrum, skape gode byrom tilrettelagt for syklende og gående
  • Redusere ulykkesrisikoen

Bestillingen er i tråd med metoden, der løsningen (f.eks. tunnel) ikke bør være gitt på forhånd. KVU som er levert til byrådsavdelingen har derfor alternativer både med og uten tunnel.

– Hvorfor vil byrådsavdelingen prioritere utredning av et tilnærmet 0-alternativ, vei til gate, uten tunnel når det i Oslopakke 3 er politisk enighet og avtale om at det er tunnel som er alternativet?

– I enhver KVU er det et nullalternativ. Det er ikke spesielt for denne KVUen. KVU har vært gjennom ekstern kvalitetssikring, der det har blitt påpekt at alternativene (inkludert alternativet uten tunnel) ikke er tilstrekkelig utredet, og dermed ikke kunne gis en anbefaling. Det er derfor bestilt en tilleggsutredning, slik at vi har et godt nok grunnlag å gjøre konseptvalget på.

Les også: DEBATT: «Fører Røa-folk og næringsliv bak lyset»

– Står byrådet fast ved avtalen i Oslopakke 3 at det skal bygges Røatunnel?

– Ja, vi står ved Oslopakke 3-avtalen og arbeider for å gjennomføre den.

– Hva er grunnen til at en rekke dokumenter som omhandler KS1 er unntatt offentlighet?

– Korrespondanse med kommunale etater knyttet til investeringsprosjekter er å regne som intern saksbehandling i kommunen frem til de er klare for beslutning. Det er ikke uvanlig at dette er unntatt offentlighet (offentleglova §14). Når det gjelder KS1 er dette en vurdering som kommunen har bestilt om fra et eksternt konsulentfirma til bruk i den interne saksforberedelsen. Denne er unntatt offentlighet etter offentleglova §15 (2). Dokumentene vil normalt frigjøres etter valg av entreprenør for den konkrete utbyggingen. Før dette er det ofte grunn til å unnta dokumentene offentlighet fordi det kan være informasjon i dokumentene som vil kunne påvirke eventuelle tilbyderes tilbud, og som dermed vil kunne påvirke kommunens forhandlingsposisjon.

– Har byrådsavdelingen gitt nye politisk føringer før KVU gikk til KS1, hvor det ble lagt vekt på at reduksjon av biltrafikk skulle prioriteres høyere i det videre arbeidet?’

– Bystyret har vedtatt både ny areal og transportplan for osloregionen og den nye klima- og energistrategien. Dette reflekteres i arbeidet med KVUen.

Les også:

Savnet jente la igjen telefon og bankkort hjemme

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse