ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vil bygge 8 etasjers blokker i "vernet" område på Abbediengen

SIER NEI: Utbygger har ikke oppnådd avtale med alle som bor i Abbediengveien 2-8, men har et alternativ for utbygging uten denne tomten. Foto: Vidar Bakken

I et område på Abbediengen krever utbygger at bystyret skal behandle privat reguleringsplan for blokkbebyggelse, selv om småhusområdet er pekt ut å ha stor verneverdi. Plan- og bygningsetaten vil ikke behandle søknaden.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2016 kl 20:08

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ABBEDIENGEN: Det omtalte byggeprosjektet ligger mot grensen av området som omfattes av den kommende områdeplanen. Skøyen er klart definert og kartlagt med hensyn til hvilke områder som kommer under den vedtatte knutepunktfortettingen. Mens en områdeplan lar vente på seg, er Plan- og bygningsetaten gitt muligheten til å foreta detaljreguleringer gjennom det såkalte Byplangrepet, gitt at disse ikke vil komme i konflikt med den kommende områdeplanen.

Les også: Mange ville vite hva som skjer på Skøyen

Vil rive i "verneområde"

En av detaljreguleringene som er vedtatt, er kontorkomplekset og boligene i Harbitzalleen 1-7. Disse boligene trappes ned til fire etasjer mot småhusområdet i Abbediengveien, som er yttergrensen for områdeplanen. Solon Eiendom med investorene Tore Aksel Voldberg og Simen Thorsen, vil rive denne småhusbebyggelsen i Abbediengveien 2-8 og Harbitzalléen 9-11 og bygge blokker på 6-8 etasjer med 120 leiligheter.

OMRÅDET: Det stipulerte området viser hvor Solon Eiendom planlegger utbygging av seks og åtte-etasjers blokker. Andre utbyggere har utbyggingsplaner for deler av småhusområdet til venstre for prosjektet. Til høyre kommer Harbitz torg - Harbitzalleen 1-7. Foto: Fra reguleringsforslag.


Solon Eiendom vil fremme et privat reguleringsforslag, men Plan- og bygningsetaten har avvist å behandle planforslaget, da etaten mener at det strider mot overordnet plan for området. På hjemmesiden til Solon Eiendom kan man likevel melde interesse for 110 leiligheter med antatt salgsstart 4. kvartal 2017 eller 1. kvartal 2018.

SALGSSTART?: Foreløpig har Plan- og bygningsetaten sagt nei til i det hele tatt å behandle søknaden. Nå er det opp til bystyret å bestemme om nektelsen skal opprettholdes. Foto: skjermbilde fra Solon Eindoms nettside


Småhusplanen er gjeldende regulering for området, som omfatter en større del av villabebyggelsen. I forbindelse med revisjon av småhusplanen i 1997 ble også dette området, i likhet med 17 andre småhusområder, pekt ut som småhusområde med stor verneverdi, som skulle følges opp med egne reguleringsplaner med formål bevaring.

PBE mener altså at Solon Eiendom forslag strider mot planens formål. Etter det har utbygger fått utarbeidet en rapport, som er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Den konkluderer med: "Nedre Abbediengen Hageby har stor grad av opprinnelig preg og området representerer et sjeldent eksempel på en mindre hageby planlagt i et interessant helhetlig grep inspirert av datidens boligpolitikk og byplankunst. Området vil kunne beholde sin integritet som kulturmiljø selv om områdets delområde nedenfor Abbediengveien transformeres"

Solon har etter avslaget fra PBE satt frem kravet om at bystyret skal behandle spørsmålet om reguleringsforslaget skal behandles. Byutviklingskomiteen skal da i neste omgang innstille på om reguleringsforslaget skal behandles eller ikke.

Solon føler seg lurt av PBE, da etaten i forbindelse med et orienteringsmøte oppfordret til å sende inn planforslag med byggehøyder 5 til 8 etasjer. Senere skriver PBE at "PBE har i ettertid erfart at området i småhusplanen er definert i kategori 3: boligområde med bevaringsverdi". PBE mener at Solon i møte ble oppfordret til å ta kontakt med avdeling for områdeplan for å få avklart status for området, noe Solon benekter på det sterkeste.

Se dokumentene i byggesaken her

Byantikvarens innsigelse

Det er flere momenter som Solon Eiendom må ta hensyn til. Ett av husene, Abbediengveien 4, står på Byantikvarens gule liste. Byantikvaren er ikke enig med utbygger at verdiene i området blir ivaretatt gjennom reguleringsforslaget. Etaten mener at NIKUs rapport er grundig, men at konklusjonen er feil.

– Det helhetlige området vil ikke opprettholdes ved en underdeling og rivning, nettopp fordi deler av området rives. Abbediengveien 4, som ligger innenfor området som ønskes utviklet, er det eneste huset i dette delområdet som har sitt opprinnelige arkitektoniske intakt. Slike bygninger er vesentlige for å oppleve de historiske kvalitetene. Forslaget til nybygg bryter sterkt med områdets kulturhistoriske identitet, mener Byantikvaren blant annet i sin uttalelse.

Byantikvaren sier også at på grunn av etatens manglende kapasitet og at det ikke tidligere er fremmet byggesaker som er i konflikt med planens formål, så har det ikke tidligere blitt fremmet en egen reguleringsplan for området.

Ikke til salgs

I tillegg har en av grunneierne i Abbediengveien 2-8 sagt nei til en opsjonsavtale med utbygger. På huset står det et skilt med "Ikke til salgs. Nei til rasering". Utbygger har da også et alternativ med blokker uten denne tomten.

Les også: Blir det så høyt?

SMÅHUSOMRÅDET: I bakgrunnen vises en modell av den kommende utbyggingen av Harbitzalleen 1-7 som inngår i knutepunktfortettingen av Skøyen. Foran ligger det omtalte småhusområdet med en annen regulering. Montasje: Møller Eiendom


I en annen del i det samme småhusområdet er andre eiendomsaktører aktive, blant andre Abactus med investor Anders Buchart, som også har inngått opsjonsavtaler med noen grunneiere. I tillegg har grunneiere, som ikke har inngått opsjonsavtaler, bedt om at uansett utnyttelse, så må hele dette småhusområdet ses i sammenheng og bli regulert og planlagt utbygget som en helhet og ikke stykkevis og delt.

Les også:

Bonanza i boligmarkedet på Skøyen

Solon Eiendom svarer

Akersposten har stilt følgende spørsmål på mail til Utviklingsdirektør i Solon Eiendom, Tom Andrè Svenning-Gultvedt:

- Hva er din kommentar til at Byantikvaren har kommet frem til en annen konklusjon enn NIKU etter at rapporten er vurdert av Byantikvaren?

- Vi ble anbefalt av PBE å kartlegge kulturminne. Etter en drøfting med våre rådgivere falt valget på NIKU, blant de mest respekterte innenfor sitt fagfelt. At Byantikvaren og NIKU kommer til to ulike konklusjoner ikke uventet. NIKU har svart på om utbygging på vår tomt forringer øvrig verneverdig bebyggelse, hvilket de mener det ikke gjør.

- Det er småhusplanen som er gjeldende regulering for området, med føringer at den skal lede til en reguleringsplan med formål bevaring. I tillegg er ett av husene på Byantikvarens "Gul liste" og en grunneier vil ikke selge. Gjør dette det vanskelig å få gjennomført byggeplanen?

- Solon Eiendom er en erfaren eiendomsutvikler som utvikler en rekke prosjekter i Oslo og Akershus. Vi har som målsetning å bygge gode boliger med stedstilpasset arkitektur. For å oppnå dette søker vi bistand fra de beste rådgiverne. Skøyen er intet unntak, og her engasjerte vi arkitekt Lund Hagem og reguleringsspesialist Civitas.

Etter at vi hadde inngått avtale på de første tre tomtene kontaktet vi PBE for ett sonderingsmøte/dialogmøte. Der møtte fire fra PBE; enhetsleder, ansvarlig for Byplangrep Skøyen samt to til. PBE informerte at vi gikk klar av områdereguleringen og at vi kunne sende inn eget reguleringsforslag. Anbefalingen fra PBE var også at vi måtte forholde oss til områdereguleringen, at vi muligens slapp unna barnehage og at kunne regne med 5-8 etasjer. At vårt "kvartal" til høyre for Abbediengveien var en naturlig megler mot villabebyggelsen og hvis planområde ble større måtte det innpasses en park på 5 mål.

Etter møtet med PBE kontaktet vi de øvrig fire hjemmelshaverne i kvartalet og fikk til avtale med tre av fire. Siste grunneier var også interessert i å selge, men til en for høy pris. Vi informerte da om at vi ønsket å regulere også deres eiendom der de fikk sin egen byggelinje etc og således sto fritt til å utvikle, selge eller fortsette å bo i område.

- Andre utbyggere og grunneiere i området mener det må foreligge en helhetlig plan for hele villaområdet før man eventuelt starter detaljregulering. Kommentar?

- Vi er ikke negative til denne tanken, men har vært usikre på bakgrunn av forventet krav om at det da vil komme en 5 mål stor park som skal deles prosjektene i mellom. I tillegg har vi hele tiden følt og ment at resten av område har virket mer helhetlig og således kan være en lengre og mer komplisert reguleringsprosess. Skøyenplanen har tatt og vil ta lang tid. For å få fart på boligbygging ønsker vi raskere planprosesser. Etter at PBE i første møte mente at vårt kvartal var passende, fant vi det naturlig å gå i gang med en reguleringsprosess.

- Med tanke på at Plan- og bygningsetaten har avslått å behandle reguleringssaken, vil noen synes det er dristig å melde salgsstart av prosjektet allerede i 2017/2018 som det står på Solon Eiendoms nettside. Er det troverdig?

- At PBE har avslått å behandle reguleringssaken kom som lyn fra klar himmel sett i lys av infoen gitt tidligere. Slik saken står seg nå er det selvfølgelig ikke realistisk med salgsstart i 2017/2018. Vi er en forholdsvis liten organisasjon med mange store prosjekter. Nettsidene våre er dessverre ikke alltid 100 % oppdaterte, og det beklager vi. Informasjon om salgsstart er fjernet fra nettsiden inntil videre.