Akersposten

Stortingsrepresentanter forlanger ny vurdering av jordkabel kontra monstermaster

SENTRALT OG LOKALT: Stortingsrepresentant Mathilde Tybing-Gjedde er en av dem som ber om ny ekstern vurdering av konsesjonsgrunnlaget, noe BU-representant Ingrid Hopp var blant dem som ba om dette alledere i 2019. Ill.: Statnett

NVE ga konsesjon til Statnett for å legge ny strømforsyning i luftledning gjennom bydelen. Et stortingsforslag kan bli avgjørende for det endelige resultatet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2022 kl 16:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: NVE har gitt Statnett konsesjon for å bygge ny luftledning i dagens trasé gjennom Bærum og Ullern bydel, i stedet for å legge kabel i bakken. Dette skjedde tross store protester fra hele det politiske miljøet i Oslo og Bærum, samt lokale velforeninger og organisasjoner.

Konsesjonsvedtaket er senere sendt over til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Les saken: NVE går inn for monstermaster

Flere kritiske spørsmål

Begrunnelsen fra NVE er at de samfunnsøkonomiske fordelene ved å legge kabel i bakken, ikke oppveier de store kostnadene som dette innebærer i forhold til luftledning. I ettertid har flere stilt kritiske spørsmål ved NVEs samfunnsøkonomiske analyse, som de mener er mangelfull.

Les også:

- Det er trist, men slaget er ikke tapt

Oslo Høyre har tidligere vært klare på at de vil kjempe for at ny strømforsyning skal legges i bakken, om NVE skulle lande på luftledning og såkalte monstermaster.

Les saken: - Skal kjempe med nebb og klør for å få dette ned i bakken

Ekstern kvalitetssikring

Nå har Høyre fremmet et representantforslag i Stortinget, hvor de ber om en ekstern kvalitetssikring av beregningene av de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved kabling av kraftoverføring mellom Bærum og Oslo.

Les hele forslaget HER

Forslagsstillerne viser til at både Bærum kommune, og klage fra berørte velforeninger, boligsameier, borettslag og boligeiere i Oslo og Bærum som ble oversendt NVE 11. oktober 2021, mener de har god grunn til å peke på at NVE ikke i tilstrekkelig grad har forsøkt å kvantifisere hverken de negative virkningene av luftspenn eller de klart positive virkningene av kabel. De peker på at hensynet til allmenne og private interesser derfor ikke er godt nok synliggjort og vektlagt i avgjørelsen.

Ikke godt nok grunnlag

En av representantene som står bak forslaget er Mathilde Tybring-Gjedde fra Vestre Aker.

- Det er flere som har vært kritiske til beregningene til Statnett om å bygge ut kraftoverføringen som luftspenn. Det er flere miljøer som mener at de har lagt for lave tomteverdier og miljøulemper til grunn i beregningene, og at det er ikke et godt nok grunnlag for å konkludere med at luftspenn er samfunnsmessig mer rasjonelt. Både Oslo kommune og Bærum kommune har også vedtatt innsigelser mot nye luftledninger. Derfor mener Høyre det er klokt å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring. Det vil gi berørte parter større trygghet for beslutningen som skal tas, sier Tybring-Gjedde til Akersposten.

Hun viser til at Oslo Høyre og Bærum Høyre har tydelig sagt ja til jordkabel, og vil kjempe for det.

- Høyre på Stortinget har ikke tatt stilling til hva som er best av kabling og luftspenn, men vi ønsker mer kunnskap, og har lyttet til dem som mener det trengs. Det håper og tror jeg flere stortingsrepresentanter og partier vil støtte oss på. Vi håper selvsagt på flertall for forslaget i komiteen. Det er i alles interesse at en beslutning som berører titusenvis av mennesker i Norges tettest befolkede område, og som skal stå i 50 til 100 år, er mest mulig kunnskapsbasert. Det er viktig at de samlede samfunnsøkonomiske fordelene og ulempene er med i beregningene, understreker Tybring-Gjedde.

Allerede i 2019

Høyres gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern, Ingrid Hopp, er forsiktig optimist. Hun har i flere omganger pekt på de negative konsekvensene for lokalmiljøet, med kraftføring i luftspenn for de neste generasjonene.

- Representantforslaget for å få en ekstern kvalitetssikring av beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser, er noe bydelsutvalget i Ullern lenge har ønsket seg. Bydelsutvalget ba om dette allerede i 2019, så vi håper at representantforslaget til Høyre får bred politisk støtte på Stortinget. Ikke minst håper vi at samtlige partier slutter seg til et enstemmig bydelsutvalg og jobber for en fremtidsrettet strømforsyning til Oslo med jordkabel, sier Hopp og fortsetter

- Engasjementet lokalt i Ullern og Bærum har vært enormt for å hindre de 38 meter høye mastene. Ved å legge kablene i bakken frigjøres arealer til gode bomiljøer, friområder, parker og lekeplasser. Ikke minst veier hensynet til de berørte beboerne tungt. Et enstemmig bydelsutvalg sendte inn klage til NVEs konsesjon for å legge nye kraftledninger i luftlinje. Vi har enstemmig sagt at vi bestrider NVEs oppfatning om at arealene under luftledningen ikke har tilstrekkelig høy verdi, sett i forhold til ekstrakostnadene ved kabling. En ekstern kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske konsekvensene mener vi er helt avgjørende og vi håper at dette kan bidra til å snu vedtaket om luftkabler.

Forslaget skal i første omgang behandles i Stortingets energi og miljøkomite.

Følg Akersposten på Facebook