Akersposten

Stopper byggeprosjekt i «dominoområde»

Dette er situasjonen for tomtene i Nils Collett Vogts vei. Bildet peker på antall nye boenheter som er bygget, under bygging og planlegges bygget, i tillegg til eneboliger som er revet og skal rives. Plan- og bygningsetaten har bedt om at byggesaken i nr. 18 blir trukket. Bildet viser situasjonen før utbygging av området. Google Maps

Utbyggere kjøper opp den ene tomten etter den andre i Liaskogen, river og erstatter eneboliger med leilighetsbygg. Nå setter Plan- og bygningsetaten foten ned.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2021 kl 14:58

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

LIASKOGEN: Akersposten har i flere omganger skrevet om byggeprosjektene i Liaskogen, hvor den ene tomten etter den andre blir kjøpt opp, eneboliger revet og erstattet med leilighetsbygg. Dette innebærer blant annet terrenginngrep og fjerning av trær og annen vegetasjon, som nabolaget mener er i strid med reguleringsbestemmelsene for området. De reagerer også på at lavblokkene som kommer opp er lite tilpasset småhusbebyggelsen i området.

Nabolaget er kritiske til Plan- og bygningsetatens skjønnsmessige vurdering av reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelsene for Liaskogen innledes med:

Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakterisktiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting.

Her legges det vekt på blant annet:

Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

Plassering og utforming av ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås et godt funksjonelt og arkitektonisk samspill med eksisterende terreng og omgivelser, og på en slik måte at fjernvirkningen blir minimal. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon blir bevart. Støttemurer, skjæringer og fyllinger skal begrenses mest mulig.

Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående hus opprettholdes.

Les saken: Dominoeffekt i «verneområde»

Saken fortsetter under bildet.

UT MOT VEIEN: Bildet som illustrerer ett av tre bygg som vender ut mot Nils Collet Vogts vei, følger søknad om rammetillatelse. Illustrasjon: R21 Arkitekter

Ba om innskjerping

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har også reagert på de omfattende planene for området og har tidligere vedtatt:

Vestre Aker bydelsutvalg viser til pågående utbygging og terrenginngrep i Aslaug Vaas vei 1A-1D og Nils Collett Vogts vei 18. Bydelsutvalget reagerer på omfanget av terrenginngrepet, spesielt ettersom tiltaket finner sted i et område med egen reguleringsplan S-4102 - Liaskogen, som har til hensikt å sikre "Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern". Bydelsutvalget anmoder byrådet om å fremme forslag til innskjerpede reguleringsplaner for småhus i Oslo. Tilgangen for større terrenginngrep og utnyttelsesgrader bør strammes inn.

Les saken: Enda flere tomter faller som dominobrikker

Ny vurdering

I Nils Collet Vogts vei 18 er det gitt tillatelse til riving av eneboligen på tomten, og en planprosess for ny bebyggelse er i gang. Nå har Plan- og bygningsetaten bedt utbygger om å trekke planene for utbygging i Nils Collet Vogts vei 18, med begrunnelse i gjeldende reguleringsplan og manglende tilpassing til omgivelsene. Etaten skriver til utbygger:

Dere har søkt om oppføring av en tremannsbolig og et leilighetsbygg med parkeringsanlegg under bakken. Tiltaket medfører etablering av totalt 11 nye boenheter.

Vi har gjort en ny vurdering av saken slik den foreligger og har kommet frem til at det omsøkte tiltaket er for omfattende og ikke tilstrekkelig tilpasset sine omgivelser. Vi viser også til at reguleringsplanens hensikt er fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Dette innebærer at tiltak i størst mulig grad skal ivareta eksisterende terreng og vegetasjon, samt preget av enkeltstående hus. I lys av dette – og den pågående utbyggingen i nærområdet, har vi gjort en helhetlig vurdering og kommet frem til at vi anbefaler dere å trekke byggesaken.

Følg Akersposten på Facebook