Akersposten

Stopper enda et prosjekt i Voksenkollen

SIER NEI: Byrådet innstiller på å si nei til prosjektet i Thorleif Haugs vei, som ligger like sør for de to prosjektene som bystyret nylig sa nei til. Området som er angitt med rødt viser omtrent planområdet. Google maps

Byrådet og bystyret har allerede sagt nei til to byggeprosjekter i Voksenkollen. Nå er nok et byggeprosjekt i ferd med å bli stoppet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.12.2021 kl 12:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSENKOLLEN:Under siste møte i bystyret ble to plansaker i Voksenkollen avvist av bystyret, hvor det var planlagt henholdsvis 39 og 16 boliger.

Les saken: To boligprosjekter stoppet av bystyret

Hovedbegrunnelsen for å si nei til disse to prosjektene var hovedsakelig på grunn av avstanden til kollektive tilbud er for stor og at transport dermed hovedsakelig vil bli bilbasert. I tillegg vil større skogområder forsvinne med disse prosjektene.

35 boliger

Et tredje prosjekt i Voksenkollen er også oversendt til politisk behandling etter at Plan- og bygningsetaten ikke har anbefalt planforslaget. Utbygger har planlagt å bygge 35 nye boliger med småhuskarakter i Thorleif Haugs vei 6 - 8. Dette planområdet ligger rett sør for de to prosjektene som nylig ble avvist av bystyret.

PBE skriver: Bebyggelsen er plassert i tre tun og er i hovedsak i tråd med Holmenkollplanen. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke planforslaget da en utbygging vil være i strid med byutviklingsstrategien og arealstrategien i kommuneplan 2018 (KP2018), Klimastrategi for Oslo mot 2030 og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR).

Byrådet avviser

Byrådet har sluttet seg til PBEs vurdering og har avvist planforslaget, som nå går videre til behandling i byutviklingsutvalget og bystyret. I og med at begrunnelsen for avvisningen i hovedsak er den samme som gjelder for de de to nevnte prosjektene, er det grunn til å tro at også dette prosjektet vil få nei. Byrådet skriver blant annet:

Voksenkollen har blitt kraftig utbygd de senere årene. Byrådet viser til at det av
kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi (Kommuneplan 2018, vedtatt 30.01.2019) følger at fortettingspotensialet i Holmenkollen skal avklares i ny kommuneplans arealdel, hvor sentrale premisser i vurderingen skal være å unngå bilbasert byutvikling og fortsatt beholde åsens grønne preg. Arbeidet er oppfølgning av bystyrets vedtak om revisjon av Holmenkollplanen

Byutviklingsstrategien i kommuneplanen (KP2018) angir at de sentrale delene av Oslo skal bygges ut først. Slik skal gange-, sykkel- og kollektivtransport bli førstevalgene for innbyggerne i Oslo, og dette skal bidra til at kommunen når sitt nullvekstmål og vedtatte mål om redusert bilbruk i tråd med Byvekstavtalen og statlige planretningslinjer (SPR).

Videre angir både byutviklingsstrategien og Klimastrategien (vedtatt av bystyret mai 2020) at byens eksisterende skogsområder skal bevares både for rekreasjon og som naturlig karbonlager. Slik skal opptaket av klimagasser øke, kommunen nå sine vedtatte mål om redusert klimagassutslipp med 95 % innen 2030 og Oslo bli en mer klimarobust by.

Byrådet merker seg at det for området mellom felt B2 og tursti er stilt krav til replanting av skog som kan virke som et avbøtende tiltak, og PBEs vurdering av at det trolig ikke vil kunne etablere seg så fort at det kan forhindre vindfelling og uttørking av resterende vegetasjon.

Byrådet ser av saksfremlegget, vedlegg 1 (s .47) at en vegetasjonsbuffer antas å bidra til liten fjernvirkning sett fra Oslo sentrum, men at noe bebyggelse vil kunne sees fra Bogstad. Byrådet vil bemerke at i den grad planområdet vil bli bebygget vil det skape presedens for områdene rundt, slik at fjernvirkningen ikke isolert kan vurderes ut fra denne tomten alene.

Planområdet ligger over 1 km fra nærmeste kollektivtilbud (Voksenkollen T-banestasjon) og det er over 3 km til nærmeste dagligvarebutikk og offentlige skoler og barnehager. Planforslaget vil føre til direkte økte klimagassutslipp ved at skog fjernes og slik frigjøre CO2, men også indirekte utslipp i fremtiden gjennom økt bilkjøring. Slik vil både områdets og Oslos evne til å ta opp klimagasser svekkes.

Planforslaget vil etter byrådets syn, bidra negativt til at Oslo når vedtatte mål om reduserte klimagassutslipp, og gjøre Oslo til en mindre klimarobust by. Byrådet ønsker å sikre Voksenkollens naturressurser og vurderer at forslaget medfører en irreversibel nedbygging av skog og grøntområder for å etablere et bilbasert og perifert boligområde.

Planforslaget vurderes derfor som i strid med SPR og Byvekstavtalen om kompakte byer for å nå nullvekstmålet, byutviklingsstrategien i KP2018 om utvikling innenfra og ut samt Klimastrategien (2020) om bevaring av grøntområder og skog, redusert bilbruk og reduserte klimagassutslipp med 95 % innen 2030.

Dersom Oslo skal nå nylig vedtatte klimamål, bør arealer som både er avsatt til bebyggelse og har dårlig kollektivtilbud/lang avstand til kollektivtilbud og sosial infrastruktur, fungere som arealreserver frem til de sentrale områdene i byen er bygget ut og kollektivnettet er utbedret