Akersposten

Fra v: Eva Nordgård, og Ole Johan Nedrelid og Hans Otto Bordvik jobber for aktivitetspark for barn og ungdom på en del av grusbanen ved Voksen skole. De får mye støtte, men møter motstand fra VASK, som bruker grusbanen i dag og har planer om oppgradering. Foto: Hanne-Karine Sperre

– Aktivitetspark vil skape positive ringvirkninger

– Det finnes ingen gode møteplasser og arenaer for egenorganisert idrett i bydelen, sier Eva Nordgård. Forslaget om aktivitetspark møter både hyllest og motbør.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 12.01.2022 kl 12:13

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VOKSEN: En gruppe foreldre fra Bydel Vestre Aker har i snart to år jobbet for å få en aktivitetspark ved Voksen skole. Prosjektet høster støtte fra mange i lokalmiljøet. Ledelsen ved Voksen skole, samt ungdomsklubben B7 på Hovseter er positive til en aktivitetspark i bydelen og ser på forslaget som viktig for barn og unge.

– Det finnes ingen gode møteplasser og arenaer for egenorganisert idrett i bydelen. Barn og ungdom som ikke går på ski eller spiller fotball, er henvist til å sitte på rommet og game, sier Eva Nordgård, som representerer foreldregruppen.

Foreslår aktivitetspark

– Våren 2020 begynte vi derfor smått å se på hvordan vi kunne få til en aktivitetspark. Grusbanen ved Voksen skole pekte seg tidlig ut som en god kandidat. I samarbeid med Betongpark fikk vi skissert en park, en foreløpig illustrasjon, som kan være mulig å få til. En endelig utforming av aktivitetsparken må gjøres i en samspillsprosess med skolen, samt barn og ungdom i området, opplyser hun til Akersposten.

Foreldregruppen fikk til et møte med Vestre Aker Skiklubb (VASK) etter sommerferien 2020, med et felles mål om å få til noe for barn og unge i nærmiljøet på Voksen. Foreldregruppen var klar over at Vestre Akers Skiklub har hatt som mål å få bygget en 9’er-bane ved grusbanen. Nettopp derfor var det ønskelig med et samarbeid med VASK om området.

– Vi mente, og mener fremdeles, at det er plass til begge deler. Aktivitetsparken har vi foreslått på den delen av grusbanen som er nærmest Voksenhallen, nærmest store skolegård. Da er det fremdeles plass til en nierbane mot kirken i vest, opplyser Eva Nordgård.

– Plasseringen er ideell med nærhet til skolen, fotballen og Hovseter. Tomten er regulert til skoleformål, og eies av Oslobygg KF (OBF - sammenslåing av Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og Idrettsbygg samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, red.anm), sier Nordgård videre.

Hensikten med parken er å øke aktivitetstilbudet for barn og unge i nærmiljøet ytterligere. På denne måten får man opp aktiviteten blant unge. Prosjektet bidrar også til bedre utnyttelse av et areal som foreldregruppen mener ikke er godt utnyttet i dag.

– I tillegg er det gratis å bruke parken, fremholder hun.

Variert park

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med cirka 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange store prosjekter i porteføljen. Oslobyggs oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Nordgård påpeker at Voksen skole har et stort areal, men med lite mulighet for lek for de store barna. En aktivitetspark skal være et godt supplement til eksisterende lekeplasser på skolens område, samt kunstgressbanen og flerbrukshallen.

Skissen av aktivitetsparken viser et landskap med for eksempel «snakerun» og ulike terrengformer for brett og sparkesykkel, gummidekke med trampoliner, en klatrejungel, huskestativ og glidebane. Det er også utformet en egen oppholdssone med benker og bordtennisbord.

Bred støtte og finansieringsmuligheter

– Vi har vært i dialog med skolen, FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg, red.anm.), Oslobygg KF, fritidsklubben B7 på Hovseter, Ungdomsrådet med flere. Fra start har vi fått overveldende positive tilbakemeldinger på forslaget, sier Nordgård.

Hun har barn på Voksen skole, er arkitekt og har engasjement for det fysiske miljøet til barn og unge i området. Hun er for tiden leder av FAU ved skolen, og foreldrene stiller seg positive til prosjektet. Hun opplyser videre at finansiering av prosjektet treffer godt.

– Det treffer kravene til Nyskapende Aktivitetsarenaer, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen. Sistnevnte har gitt positiv tilbakemelding, men de kan ikke å gå inn i et prosjekt som ikke er avklart, sier Nordgård.

Foruten dette har foreldregruppa vært i kontakt med Vann- og Avløpsetaten (VAV), som også har mulighet til å bidra – i forbindelse med at de ønsker å finne erstatningsarealer for utbyggingen på Huseby.

Overrasket og skuffet

VASK og foreldregruppen har skrevet flere debattinnlegg i Akersposten, begge parter argumenterer gode for sine ønsker for området rundt skolen. Felles for begge er at det er fokus på tilbud til barn og unge.

– Vi oppfattet VASK som positive i møtet på sensommeren 2020, men ble overrasket da VASK i et debattinnlegg ga uttrykk for det motsatte.

Foreldregruppen forteller at de, til tross for motstand, like fullt jobbet videre med prosjektet, for å se om det gikk an å få til likevel. De hadde gratis skatekurs høsten 2020, og satte opp rampe på grusbanen. De viser til stor interesse fra barn og unge fra skolen som ønsket å lære seg dette.

Senere på høsten 2020 tok foreldregruppen på ny kontakt med VASK, da fikk de beskjed om at styret gikk imot forslaget. VASK foreslo derimot en alternativ plassering. Denne ligger mellom Jarbakken og Hovseter/Landingsveien, og har mindre kapasitet og egnethet, ifølge foreldregruppen.

– Problemet vi stadig støter på er uenigheten med VASK. Tilbakemeldingene fra stiftelsene og VAV gjorde at vi forsøkte på nytt å få til en dialog våren etter. Vi fikk til et nytt møte i juni med VASK, Voksen skole, Oslobygg og Bymiljøetaten. Der kom det raskt tydelig frem at de to representantene til VASK var sterkt i mot en aktivitetspark på «sitt» område.

– Vi fulgte det opp etter ferien, og oppfattet en litt mer positiv tone.

Men så kom beskjeden om at VASK ikke vil samarbeide om en aktivitetspark i området ved grusbanen.

Ikke enige

I behovsplanen for idrett og friluftsliv 2021-2030 ble det foreslått til Bymiljøetaten å gjøre om grusbanen ved Voksen til kunstgress for å bedre banekapasiteten i området. Det er også protokollført i 2018 at banen står på prioriteringslisten til bydelen.

I en e-post til foreldregruppen skriver VASK at de ønsker å anlegge en 9’er-bane med kunstgress og undervarme på dagens grusbane. Videre står det at banen i dag er mye brukt til kamper for mindreårige.

I følge VASKs driftsleder Frank Aubert har klubben gått bort fra 9’er-bane og ser nå på 11’er-bane som målet.

Aubert har tidligere vært leder av idrettslaget i mange år. Selv om VASK lever litt i skyggen av de store naboene, Røa IL, Njård, Heming, Ready, er VASK en solid klubb som har endret seg både i fokus og rent geografisk siden oppstarten i 1907.

Da banen ble bygget på slutten av 1950-årene, var det som 11’er-bane, opplyser Aubert videre, og legger til at Voksen skole er blitt utvidet på banens bekostning. Men det finnes muligheter til å rette dette opp.

– Vi har tidligere fremmet forslag om at det blir lagt kunstgress med undervarme på banen, slik at det også i vårt distrikt blir mulig å spille vinterfotball. Dette vil forhåpentligvis gå i orden i løpet av 3-4 år, sier han til Akersposten.

I følge Aubert er Oslo fotballkrets og Bymiljøetaten blitt enige om at dette er et godt forslag, slik at det nå jobbes for å få til en ny 11’er-bane med kunstgress, og helst med undervarme, som er åpen for flere klubber i området, men som vil driftes av VASK. Under siste årsmøte ble det vedtatt at klubben, innen mars, skal legge frem en plan for 11’er-banen.

– Ikke forenlig

– Når det gjelder aktivitetspark, har vi tatt vår beslutning, og den er endelig, sier Aubert.

I avslaget skriver VASK blant annet at de er av den oppfatning at den type aktivitetspark i betong som foreldrene foreslår, med stor grad av skatepark, ikke er forenlig med den aktivitet de ønsker for området. Det vil i stor grad være eldre ungdom som vil være i målgruppen, mens de heller ønsker å stimulere til aktivitet for barn.

Dernest fremkommer det at støy for naboer vil utvilsomt bli en utfordring, likeså at man tiltrekker seg uønsket aktivitet og personer som vil se på dette mer som et treffpunkt.

Avslutningsvis i avslaget skriver VASK at de har et ønske om å sitte i «førersete» selv når det gjelder utvikling videre av grusbanen med tilhørende område, i samarbeide med kommunen og skolen. Deres mål er da å få på plass en 9’er-bane med undervarme først, så kan man deretter se hva som er tilgjengelig av arealer for annen aktivitet for eksempel sandvolleyballbanen og liknende.

VASK oppgir å ha omlag 1000 aktive medlemmer hvor majoriteten er utøvere under 12-13 år. Voksen skole har historisk sett vært deres rekrutteringsarena over flere tiår. Det var et stort steg for klubben da idrettshallen kom opp, hvor de endelig kunne tilby typiske hallidretter som badminton, innebandy, basketball og volleyball.

Det påpekes fra foreldregruppen at en aktivitetspark er underlagt samme krav som ved alle andre typer aktivitetsanlegg. Normalt utarbeides en akustisk analyse av område og designer parken slik at vi vil være godt innenfor grenseverdier. De bruker akustikere fra ingeniørfirmaet Rambøll i dette arbeidet.

Fastlåst konflikt

Ettersom VASK ikke ønsker samarbeide om en aktivitetspark, mener foreldrene at de har havnet i en situasjon der man er helt uenige om hva som er best for barn og unge i nærmiljøet.

– Det er ikke slik at VASK kan operere i et vakuum hvor de ikke trenger å bry seg om samfunnet rundt. Men faktum er at VASK er problemet vi stadig støter på, og vi kommer ingen vei, sier en samstemt foreldregruppe.

Foreldregruppen mener at et samarbeid mellom ungdommene i bydelen, skolen og idretten er nøkkelen for å få til et godt prosjekt for alle parter. Det ville gitt mulighet for å søke om støtte til et anlegg med både fotball og egenorganisert aktiviteter.

– Selv om OBF eier tomten og gjerne bygger en aktivitetspark, så har VASK en leieavtale med Park- og Idrett, nå Bymiljøetaten, fra 1991. Det har juridisk sett har vært uavklart hvem som bestemmer over tomten, sier Eva Nordgård.

BYM: – Ikke planlagt noe konkret

Akersposten har vært i kontakt med Nedim Dizdarevic, senior kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten. Han bekrefter at OBF er eier av denne tomten, men at VASK har en driftsavtale med Bymiljøetaten

– VASK har hatt avtale med kommunen for dette arealet siden 90-tallet, med ulike etater. Idretten og BYM (tidl. Idrettsetaten/Park- og idrettsvesenet/m.v.) har benyttet og vedlikeholdt grusbanen i alle disse årene, derfor har det vært en avtale der idretten har fått et driftstilskudd, sier han.

– Det er ingen formalisert eller skriftlig avtale mellom BYM og OBF for grusbanen per nå. Status for grusbanen er at det ikke er planlagt noe konkret. OBF og BYM vet det er mange interessenter og ønsker for arealet, sier Dizdarevic.

Han opplyser også at det i behovsplanen for idrett og friluftsliv er nevnt at det er et aktuelt område for kunstgress, men da arealet er forvaltet av OBF og regulert til skole, har det ikke blitt et konkret innspill fra deres side foreløpig.

Skolen ønsker aktivitetspark

– Vi er kjempepositive til en aktivitetspark her, sier Voksen skoles rektor Camilla Torsæter og legger til at Voksen skole ønsker å fremme elevenes interesser.

– Skolen er et viktig element for nærområdet, både i og utenfor skoletiden, sier hun.

– Vi tror det må være litt variasjon. For skolens del er det nok fotballmuligheter, og når elevrådet blir spurt om fasiliteter, er det aktiviteter som hinderløype, husker, zipline og klatrestativer som er ønskelig for barn og unge.

Hun fremholder at det handler om tilgang på apparater å utfolde seg i.

– I dag oppholder mange barn seg på område for pluss elevene ved skolen, dette er ikke tilstrekkelig.

– Vil skape positive ringvirkninger

Avslutningsvis opplyser foreldregruppen at alderssammensetning ved aktivitetsparker og skateparker er svært bred. Er den tett på en skole, vil det typisk være barna i skolen som kommer før skoletid. Dernest vil parken benyttes under hele skoletiden.

Nordgård legger til at etter skoletid vil det tilkomme noe ungdom, men hovedtyngden er helt klart barn og barnefamilier – frem til 19-20 tiden.

– Ved Hovseter er det mange barn og unge som ikke deltar i tilbudet til VASK, eller som kun deltar på den ene treningen i uken. Det å skape en arena for egenorganisert aktivitet nettopp her – vil skape utrolig mye positive ringvirkninger, sier Nordgård.

– Vi føler at vi har i det lengste forsøkt å være greie for å få VASK med på laget, men ønsker etterhvert at flere i bydelen skal få se hva vi jobber med, avslutter hun.

Til info: Journalisten har et barn som går på Voksen skole.