Akersposten

– Samfunnet hadde blitt fattig uten dem

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten på vei inn til Stoppestedet kulturhus på Lilleaker, som er et møtested for både unge og eldre og hvor frivillige er med og setter sitt preg. Foto: Bjørg Duve

Frivillige hjalp til slik at mange, som ellers ikke ville hatt det så lett, fikk mat på bordet til jul. I dagens Norge strekker ikke pengene til for alle så matutlevering kom godt med. Koronaen gjorde varer dyrere, og det ble ikke enklere med eksepsjonelt høye strømpriser.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BYDEL ULLERN: Nå rammes også frivilligheten av de høye strømprisene.

OSLO VEST: – Det er en uvurderlig innsats de frivillige gjør på veldig ulike arenaer, sier Ullerns bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten. 2022 er frivillighetens år her i landet, noe Joten støtter helhjertet opp om. Bydel Ullern samarbeider tett med Ullern Frivilligsentral, som eies av Kirkens Bymisjon. I tillegg samarbeides det med mange lag og organisasjoner. Det er mange frivillige som gjør en innsats på ulike områder i bydelen.

– Samfunnet hadde blitt fattig uten dette mangfoldet av frivillige, som vi finner igjen på alle nivåer i samfunnet. Frivillige trår til både for unge og gamle.

Frivillighet omtales gjerne som Norges viktigste lagarbeid. I det kommende året skal blant annet lag, foreninger, kommuner og frivilligsentraler feire og synliggjøre denne innsatsen og hvilken betydning det er for samfunnet.

Besteforeldre inn i barnehagene

Høsten 2019 satset bydelen på å få besteforeldregenerasjonen inn i barnehagene og begynte på det arbeidet. Så kom våren 2020, og viruset som stoppet Norge.

– Dette arbeidet vil fortsette med så snart vi kan på grunn av koronaen. Det skal være trygt både for store og små. Barnehagene er en fin fellesarena. Mennesker i ulike aldre har mye å hente ved å være sammen, sier Joten. I dagens samfunn er det ikke gitt at mormor eller farfar bor i nærheten. Det kan tenkes at de små har liten kontakt med besteforeldregenerasjonen.

Det å dele erfaringer og opplevelser, det å være sammen med andre, er livsnødvendig. Den oppvoksende slekt kan inkluderes i samfunnet og fellesskapet ved å være sammen med eldre. Besteforeldre på sin side videreformidler kunnskap på en annen måte enn foreldre. De er kulturbærere.

Olaf Wahlmann var en av dem som meldte seg til tjeneste i en barnehage i 2019. Han uttalte til Akersposten at dette er noe av det lureste han har gjort.

Gjør godt for alle

– Det å delta som frivillig, gjør godt også for dem som utfører arbeidet. Det å gjøre noe for andre, gir mening og en godfølelse tilbake, sier Joten, som nylig var og feiret 25-årsjubileet til Ullern Frivilligsentral. Der var det flere som ga uttrykk for hvor godt det opplevdes at en kan bidra med noe, være til nytte. Noen sier de ikke vet hvordan de hadde hatt det i livet hvis det ikke var for det meningsfulle arbeidet som frivillig.

– Det er av stor betydning at de som stiller opp som frivillig føler at det er bruk for deres innsats, sier Marie Anbjørg Joten, som legger til at særlig de som har gått ut av arbeidslivet gir uttrykk for at det å gjøre noe for andre også gjør godt for dem selv.

Ifølge Frivillighetsbarometeret for 2019 er det 63 prosent av befolkningen, over 15 år, som har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året.

142.000 årsverk

142.000 årsverk er den frivillige arbeidsinnsatsen beregnet til i de frivillige organisasjonene. Dette er tall fra SBBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020. En regner med at 78 prosent av befolkningen er medlemmer av minst organisasjon, og at 48 prosent er medlemmer av to organisasjoner. Det viser SSBs Levekårsundersøkelse 2020.

78 milliarder kroner

En regner med at verdiskapingen de frivillige gjorde i 2018, tilsvarer 78 milliarder kroner.

Moms på frivillighet, diskuteres. Frivillighet Norge arbeider for momskompensasjon fordi en mener at moms på frivillig arbeid, betyr 25 prosent skatt på gratisarbeid. I 2009 fikk Frivillighet Norge gjennom en momskompensasjon, men ikke fullt ut. I dag bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres når de vedtar statsbudsjettet. Derfor fortsetter en å bekjempe skatt på gratisarbeid. Ikke minst idretten har tatt til orde for at en må få vekk skatt på gratisarbeid.

Fakta

Overordnede mål med Frivillighetens år 2022:

  • Få flere nye med i frivilligheten!
  • Gjøre flere arenaer tilgjengelige!
  • Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet!

Frivillighetens år er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018.

Året skal rette søkelyset på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise fram aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn over hele landet.

Frivillighet Norge er samarbeidsorganet for frivillig sektor og representerer et veldig stort spekter av organisasjoner. Det er Frivillighet Norge som koordinerer innsatsen rundt arrangementene i dette året.

Definisjonen av frivillig arbeid er: arbeid der en ikke er i et ordinært tilsettingsforhold og en ikke mottar ordinær lønn.

Frivillighet – Norges viktigste lagarbeid.