Akersposten

– Så ikke for meg at jeg skulle få en blokk ved siden av meg

Veien er både en villavei og en gjennomfartsåre for mange – nå er Bekkefaret i forvandling.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2021 kl 16:49

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Gamle, og ikke alltid veldig gamle, villaer faller stadig som fluer i Oslo vest. I Akersposten er slike saker en gjenganger for tiden. Noen veier får mer enn andre. Og få blir, sett fra naboenes ståsted, utsatt for en heftigere forvandling enn Bekkefaret. Denne veien går fra Ullernchausséen vis-a-vis Radiumhospitalet og ned til St Edmunds vei.

På kort tid er ikke mindre enn fem eiendommer på en 150 meter lang strekning kjøpt opp. På fire av dem er det planlagt 14 nye boenheter. På den siste kommer det også et ukjent antall boliger.

Bekkefaret er å betrakte som en vanlig villavei. Den er smal, og det er vrient for to biler å passere hverandre med parkerte biler langs veien. Veien er i dag sterkt trafikkbelastet og en mye brukt gjennomfartsvei fra Ullernchausséen ned til Hoff/Skøyen og E18.

Upopulært i nabolaget

Flere av naboene lite begeistret for all nybyggingen. En av dem er Erik Spæren, som får en lavblokk i tre etasjer som nærmeste nabo til Bekkefaret 12.

– Jeg ble noe overrasket da jeg fikk se planene. Jeg så ikke for meg at jeg skulle få en blokk ved siden av meg i et område som etter hva jeg forstår, er regulert i henhold til den såkalte småhusplanen. Men det virker som utbyggerne nærmest gjør som de vil – og med planmyndighetenes velsignelse, sukker Spæren som i tillegg får et par nye boliger bak seg med adresse Bekkefaret 10A.

(Saken fortsetter under bildet.)

Denne lavblokken med seks leiligheter er planlagt oppført på tomten i Bekkefaret 12. Dette er bare et av flere byggeprosjekter i denne veien. Ill: Arkitektværelset AS

Villaen som ble revet i nr 12, var nesten 100 år gammel, og ble vurdert vernet. Akersposten har tidligere omtalt dette: https://akersposten.no/villa-tegnet-av-kjent-arkitekt-ble-revet/19.7173

Lavblokken med seks boenheter er ikke det eneste som planlegges i Bekkefaret 12. På samme adresse som dette bygget, kommer det også en tomannsbolig.

Bekkefaret 10 A er også solgt. Her kommer altså to hus, og det er kjøpt en veirett med tilknytning til Bekkefaret. Litt lenger ned i veien finner vi Bekkefaret 6 B hvor fire funkishus med takterrasser skal føres opp.

Skrått overfor denne på andre siden av veien ligger Bekkefaret 3, som i våres ble solgt for 44 millioner. Hva som kommer her av nytt, er ennå ikke klart, men at det blir flere enn én boenhet er vel temmelig sikkert.

Litt tilbaketrukket fra Bekkefaret ligger eiendommen Nedre Ullern terrasse 1. Her skal ingenting rives, men en del av tomten er skilt ut og planlagt bebygget med to hus. Disse eiendommene får imidlertid adresse Bekkefaret med utkjøring i denne veien.

Økt trafikk

Trafikken i den smale Bekkefaret er til dels stor, noe som utbygger av Bekkefaret 12 berører. De mener veien er god nok til at man kan bygge mer, og søker om dispensasjon fra vegloven som sier at minste tillatte byggeavstand til kommunal vei er 15 meter – mens boligblokken som prosjekteres er på 9,9 meter fra nærmeste senterlinje Bekkefaret. Man viser til både økonomi og ressurshensyn når «veien med en 7,5 – 8 meters bredde inklusive fortau vurderes til å være tilfredsstillende».

De som bor ved veien, er av en annen oppfatning. En av dem, Håkon Messel, sier til Akersposten:

– Det er betydelig trafikk i Bekkefaret. Og den har vært økende gjennom de siste årene. Her er i tillegg til personbiler, også et ikke ubetydelig antall lastebiler. Mange benytter denne veien for å komme seg til og fra E18 – i tillegg til mye lokaltrafikk også med gående og syklister, sier Messel som fikk initiert en trafikktelling for kort tid siden. Den viste at det passerte 25.000 kjøretøy i løpet av en uke gjennom Bekkefaret.

Erik Spæren sier: – Det virker som utbygger prøver å bagatellisere de trafikale forholdene her i sin byggesøknad, men samtidig vil han ha opp støyskjerm. Er ikke det ganske motstridende?

«Fremmedelement»

Det er ikke bare trafikkforholdene i Bekkefaret som opptar naboene. En nabo til Bekkefaret 6B, hvor det skal opp fire funkishus med takterrasse skriver i sin innsigelse til planene blant annet:

«Området preges av boliger med skråtak og utearealer på bakken. Flate tak er et fremmedelement og vil bryte den ellers relativt homogene bebyggelsen i området. Fellesnevnere for de eksisterende boligene er nettopp skråtak, de varierer i størrelse og farge, men har alle trefasader og skråtak.

Videre ses det som meget uheldig å tillate utearealer på tak. Når samtlige av naboene har sine utearealer på bakken vil det oppleves som meget sjenerende og invaderende at noen få boliger sentralt i bebyggelsen har utearealer på tak og kan se ned på sine naboer. Det bryter med både estetikk og etablert bruk av området. Det tilfører hverken de nye boligene eller nærområdet så store kvaliteter at det kan forsvares med tanke på ulempene det medfører.»

Etaten svarer

Fung. kommunikasjonsdirektør Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten (PBE) svarer slik på Akerspostens spørsmål knyttet til Bekkefaret:

– Hvordan ser PBE på trafikkproblemene knyttet til Bekkefaret?

– Bekkefaret er regulert til offentlig vei i en bredde på 12,5 meter. Veiens kjørebane er i dag opparbeidet i en varierende bredde på cirka 5,5 meter til 6,1 meter. Det er i tillegg til kjørebanen opparbeidet fortau. Det er søkt om midlertidig dispensasjon fra pbl. § 18-1 i saken i Bekkefaret 12, men den er ikke behandlet enda.

– Kan en blokk defineres som del av en småhusplan?

– En lavblokk kan være småhus eller blokk avhengig av størrelsen, og en lavblokk er en boligblokk med to til fire etasjer og minst fire leiligheter. Hva som er maksimalt antall boenheter i en mindre lavblokk som faller inn under småhusbegrepet, vil være avhengig av bebyggelsesstrukturen i området, tomtens størrelse, bygningens utforming og fotavtrykk. Bygget i Bekkefaret har seks boenheter. Det er sendt inn et omprosjektert prosjekt som per i dag ikke er ferdig behandlet.

– Vurderer PBE alle utbyggingssakene i Bekkefaret som en helhet?

– Plan- og bygningsetaten vurderer prosjektet i seg selv og i forhold til omgivelsene. Plan- og bygningsloven § 21-4 gir tiltakshaver rett til å få realisert et prosjekt når dette ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, avslutter Larsen.

Følg Akersposten på Facebook