ANNONSE
Annonse

Politikerne støtter utbygging av Henriks vei på Hovseter

Dermed må småhusplanen vike

HVA SKJER NÅ? Mye tyder på at hele Henriks vei blir bygget ut (gul markering). Hva da med småhusbebyggelsen i Pernilles vei og Jeppes vei (rød markering), som ligger enda nærmere t-banestasjonen. Google Maps

Småhusplanen blir satt til side. Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker støtter seg på at Henriks vei ligger i prioritert stasjonsnært område.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.08.2018 kl 14:59

ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Bergskogen Eiendom planlegger 135 leiligheter i såkalte «byvillaer» i Henriks vei, etter å ha kjøpt opp alle boligene i kvartalet. Som Akersposten tidligere har skrevet, vil dette bli en test på hvordan man skal forstå betydningen av «prioritert stasjonsnært område». Hvis dette blir godkjent, er dette første gang at et større småhusområde under småhusplanen blir revet til fordel for å være en del av et prioritert stasjonsnært område – Kommuneplan 2015.

Les også: Utbygger kjøper opp hele kvartalet

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har gitt en uttalelse til planene, hvor de støtter utbygging av kvartalet, med bakgrunn i at Henriks vei ligger innenfor prioritert stasjonsnært område. Det vil altså si at dagens småhusplan, som er gjeldende regulering for området, blir satt til side. Dermed er også ligger også Pernilles vei og Jeppes vei utsatt til (se bilde over).

Les også: Her ryker det eldste huset på Hovseter

Vil ha fire etasjer

I en enstemmig uttalelse sier bydelsutvalget blant annet:
"Bydel Vestre Aker er opptatt av at ytterligere endringer i Hovseterområdet baserer seg på og bygger opp under det områdeløftet som er etablert for Hovseter. Bydelen forholder seg til at planområdet ligger inn under Kommuneplanens kategori som prioritert, stasjonsnært område. Forslagsstiller ønsker å oppføre såkalte byvillaer i 4-6 etasjers høyde, med til sammen 135 boenheter. Bydelen har noen innvendinger og kommentarer til forslaget:
Forslaget må i større grad tilpasse seg Hovseter Torg og Hovseterbyen, og den kommende bygging av nye Hovseter skole med utearealer. Dette kan gjøres ved å se på byggenes plassering, lys- og grøntarealer langs Hovseterveien, samt byggehøyder og samlet byggevolum. Bydelen ønsker å sikre at dette forslaget innordner seg den allerede vedtatte utbyggingen av Hovseterveien 20, hvor det etableres 70 omsorg+-boenheter. Som Plan- og bygningsetaten påpeker i den forbindelse, må maksimal byggehøyde på denne tomten være fem etasjer, og bydelen mener at dette planområdet i større grad påvirker Hovseter Torg og Hovseterbyen, og at maksimal byggehøyde må settes til fire etasjer. Maksimalt fire etasjer vil også gi et mer harmonisk og tilpasset inntrykk til de karakteristiske 50-tallsblokkene i Landingsveien.
"

Les også: 135 nye leiligheter i "byvillaer" på Hovseter

Saken fortsetter under bildene

4 til 6 etasjer: Utbygger ønsker 4 til 6 etasjer og 135 leiligheter fordelt på 8 byvillaer. Skisse: R21 Arkitekter

Stiller spørsmål ved mer blokkbebyggelse

Byantikvaren har også gitt en uttalelse og skriver:
"Bebyggelsen innenfor planområdet ble oppført som del av en helhetlig boligutbygging på de såkalte Hovseter-tomtene i årene rett etter andre verdenskrig. Utbyggingen bestod av frittliggende eneboliger og eneboliger i kjede tegnet av arkitektene Pran og Lundh og oppført langs dagens Jeppes vei, Pernilles vei og Henriks vei.
Bebyggelsen på Hovseter-tomtene bestod opprinnelig av enkle, rektangulære bygningsvolumer med tidstypisk, nøkternt arkitekturuttrykk tilsvarende bebyggelsen i Henriks vei. Enkelte av bolighusene i området har gjennomgått vesentlige endringer med tilbygg og utvidelser, men den opprinnelige bebyggelsesstrukturen er hovedsakelig bevart og lesbar, og området har etter Byantikvarens vurdering bevaringsverdi som eksempel på Hovseter-områdets frittliggende villabebyggelse fra tiden rett etter andre verdenskrig.

Bebyggelsen på Hovseter er hovedsakelig oppført fra 1947 til 1975 og består i tillegg til småhusbebyggelsen langs Pernilles vei, Jeppes vei og
Henriks vei av blokkbebyggelse i ulik utforming og høyder. Det er en viss kulturminneverdi knyttet til etterkrigsbebyggelsen innenfor planområdet, men bebyggelsen er ikke prioritert for oppføring på Gul liste. Etter Byantikvarens vurdering har eksisterende bebyggelse imidlertid en verdi i at den bidrar til demografisk og bygningstypologisk variasjon i området, og Byantikvaren stiller derfor spørsmål ved hvorvidt denne bebyggelsen bør erstattes med mer blokkbebyggelse.
"

HENRIKS VEI: Etter krigen ble 7 bygg oppført i Henriks vei foran Sigdalsens og Vollhaug gartneri. Det 8. bygget fra 1901, som var det eldste bygget på Hovseter, er nå revet av utbygger. Blindeskolen i forgrunenn og i bakgrunnen ser vi Voksen skole. Foto: Oslo byarkiv

Byantikvaren viser til kultuminneverdier i området og vil vurdere å stille med alternativ plan dersom man i det videre planarbeidet ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de omkringliggende kulturminnene.

Tidligere foreslo byrådet at Henriks vei, sammen med Pernilles vei og Jeppes vei skulle inngå i et utviklingsområde i ny kommuneplan, men dette ble tatt ut med det reviderte forslaget. Dermed ble det prioritert stasjonsnært område som ble førende. Med utbygging av Henriks vei ligger Pernilles vei og Jeppes vei utsatt til med sin nærhet til Hovseter stasjon.

Les også:

Småhusbebyggelsen på Hovseter/Huseby kan fortettes likevel

Ulike planer og tidligere reguleringer skaper forvirring

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse