ANNONSE
Annonse

Nå er det like før det smeller

UNDER JORDEN: Strømkablene mellom Smestad og Sogn skal i fremtiden gå i tunnel. Foto fra Sogn transformatorstasjon. Foto: Statnett

Tunnelarbeidene for nye strømkabler mellom Smestad og Sogn starter i desember. Det vil beboere i bydelene Ullern og Vestre Aker merke. Onsdag 29. november arrangerer Statnett informasjonsmøte i Skøyen kirke klokken 18.00

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2017 kl 14:18

ANNONSE
Annonse

MAKRELLBEKKEN: Blant annet omfattende sprengningsarbeider må til for å lage tunnel på den oppgitte strekningen. Hva som blir konsekvensene for bydelenes befolkning vil du få vite mer om under Statnetts informasjonemøte.

I saken ligger et kart som viser tunnelløpet mot Sogn transformatorstasjon. Grunnen til at den ikke er mer nøyaktig ført på kartet, skyldes beredskapsforskriftene. Det har blant annet å gjøre med den eksisterende terrorsituasjonen.

Arbeidene med trafikksikringstiltak og støyreduserende skjermer ved Makrellbekken nærmer seg ferdig. I desember skal Veidekke etablere riggplass og renseanlegg der, samt starte med tunnelarbeidene. Selve tunnelarbeidet er beregnet ferdig august 2019..

Statnett skriver følgende:

Gamle strømkabler må skiftes ut

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke fremover som følge av befolkningsvekst og nytt forbruk. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å få fornye dagens anlegg. Olje- og energidepartementet ga 19. april 2017 Statnett endelig konsesjon for å bygge en tunnel mellom Smestad og Sogn for nye strømkabler, samt å fornye Smestad transformatorstasjon.

Trafikksikringstiltak og støyreduserende skjermer

Siden juni har det vært utført arbeider i området mellom Ullernschaussen og aktivitetsparken langs Makrellbekken. Arbeidene skal legge til rette for sikker anleggsgjennomføring og trafikkavvikling, samt for å få redusert viftestøy.

– Vi har lagt om gangveien slik at det er fysiske skiller mellom myke trafikanter og trafikken. Det er blitt bygd en bro og en undergang, samt etablert en gangsti med fysisk skille til veien fra brakkeriggen og bort til broen. Vi har også satt opp belysning ved og på broen. Om kort tid er vi ferdige med å flytte snøproduksjonsanlegget i aktivitetsparken slik at det også kan brukes i hele anleggsperioden. For å redusere støy fra viftene er det satt opp støyreduserende skjermer over inngangen til tunnelen og det er også satt opp skjerm mot Makrellbekken, sier prosjektleder Hans Herlofsen i Statnett.

Arbeider fremover

I desember skal Veidekke etablere riggplass og renseanlegg i området, samt starte opp med tunnelarbeidet. Fra årsskiftet og til august 2019 skal Veidekke bygge tunnelen, samt etablere en ny fjellhall nær dagens stasjon under bakken. Arbeidene skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til omgivelsene, slik det står beskrevet i miljø-, transport- og anleggsplanen som er godkjent av Norges Energi- og Vassdragsdirektorat.

– Vi vil følge myndighetenes grenseverdier for vibrasjoner ved sprengningsarbeider. Det er installert rystelsesmålere i området der sprengning skal skje for å kontrollere at rystelsene er under grenseverdiene. Det vil bli gjennomført besiktigelse for å kartlegge tilstanden på eiendommer som ligger i området 100 meter til hver side for tunnelen. Denne kartleggingen utføres av en uavhengig aktør, sier Herlofsen.

For å få varsel om før sprengning, kan man melde seg på www.nabovarsling.no. Man vil da få beskjed ca. 30 minutter før det sprenges.

Tunnelarbeidene vil flytte på seg

Tunnelarbeidene vil i gjennomsnitt bevege seg rundt 40 meter i uken. Hvis man bor nær tunnelen eller fjellhallen, vil man kjenne rystelser fra sprengningsarbeidene. Rystelsene vil avta etter hvert som tunnelarbeidene beveger seg bort fra den enkeltes bolig.

For å redusere støyen i forbindelse med anleggsarbeidene vil Statnett forholde seg til Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Vi har allerede satt opp støyreduserende skjermer, og vi vil ha tidsbegrensninger for støyende arbeider og transport av masser. For eksempel vil det være stans i massetransporten mellom 0800 og 0830 på hverdager av hensyn til skolebarn.

– Anleggsarbeid kan dessverre ikke skje uten at det merkes. Vår ambisjon er at arbeidene skal skje på en måte som tar hensyn til omgivelsene og i tråd med miljø-, transport- og anleggsplanen som er godkjent av myndighetene, sier Herlofsen.

Les også:

- Skanska må ta hensyn til at Røa er en «landsby»

Debatt: "Hvem eier Røa"

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse