ANNONSE
Annonse
Akersposten

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

MOT BESTUMKILEN: Planlagt blokkbebyggelse sett mot Bestumkilen. Montasje: White arkitekter

Husebyåsen og Montebello velforeninger har organisert seg i en arbeidsgruppe som vil forhindre de storstilte planene JM Norge og Miliarium Bolig har for Husebyplatået.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2017 kl 15:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MONTEBELLO: Under navnet "Aksjonen mot monsterutbygging på Statnettomten" henvender velene seg til sine medlemmer med oppfordring om å støtte aksjonen.

– Mangel på infrastruktur

Velene peker på at Husebyåsen/Montebello-området ikke er definert som hverken kollektivknutepunkt, prioritert stasjonsnært område eller som utviklingsområde i ytre by i gjeldende Kommunedelplan og at det i området rundt er småhusplanen som gjelder.

Les også: Tre til 16 etasjer på "nye" Montebello

Arbeidsgruppen mener at den planlagte utbyggingen blir voldsom med en total bygningsmasse på 71.000 kvadratmeter og høyblokker opp til 19 etasjer. Med rundt 1500 nye mennesker og flere hundre nye arbeidsplasser vil ikke det allerede sprengte T-banenettet kunne ta unna denne tilveksten, mener de.

Det vises også til at Husebybakken er eneste atkomstvei i området, dimensjonert for den eksisterende småhusbebyggelsen, som allerede er vanskelig tilgjengelig med en vanskelig påkjørsel til Ring 3.

Følg byggesaken på Plan- og bygningsetatens nettsider her

Gruppen viser også til mangelen på infrastruktur i området når det gjelder skoler, barnehager, idretts- og lekeplasser, som ikke kan tilfredsstille behovet til en så kraftig utbygging. Blant annet er kapasiteten på Smestad skole sprengt allerede før det foreligger en plan for utbygging av Smestad-området, påpekes det.

Hvordan mulig å si noe slikt?

Det blir også rettet kritikk mot tegninger og fotografier som illustrerer planen, som aksjonsgruppen mener ikke viser et riktig bilde av den eventuelt fremtidige situasjonen. Den mener blant annet at de ikke gir et riktig bilde av hvordan sol-, lys, og utsiktsforholdene blir for den bakenforliggende bebyggelsen med blant annet det de mener blir 19 etasjer og 62 meter høye blokker.

Arbeidsgruppen skriver videre: «I brosjyren står det: “Utbyggingen er i tråd med øvrig boligstruktur i området og kommer hverken til å fremstå tettere eller større i omfang” og at «Eksisterende bebyggelse vil i liten grad bli påvirket av de nye byggene». Hvordan er det mulig å si noe slikt når det samtidig sies at utbyggerne ønsker å legge til rette for «en bymessig utvikling med høy arealutnyttelse» med høyblokker og en så høy utnyttelsesgrad som planlagt i et villaområde med få eller ingen bygninger med over 3-4 etasjer?»

Byantikvaren og Fortidsminneforeningen kritiske

Det blir også vist til at det i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte har kommet flere kritiske kommentarer til byggeplanene. På området er det blant annet to verneverdige monumentalbygg som skal hensynstas. Byantikvaren anbefaler at reguleringsforslaget nedskaleres kraftig og at ny regulering tar hensyn til nærområdets småhuskarakter og de bevaringsverdige bygningene innenfor planområdet. Byantikvaren vil i den forbindelse vurdere å fremme alternativ plan dersom tiltaket vurderes å svekke kulturminneverdier innenfor planområdet eller nærområdet. Fortidsminneforeningen anbefaler at planinnspillet for Husebyplatået forkastes.

Andre grupper

Gruppen peker også på at Vann- og avløpsetaten planlegger nytt vannbehandlingsanlegg i området med administrasjonsbygg samt anleggs- og riggområder. I tillegg planlegger Statnett fremføring av ny kabel mellom Smestad og Sogn med ny transformatorstasjon under den planlagte byggetomten. I hvilken grad vil disse arbeidene påvirke byggeplanene? spør velene.

I tillegg mener Eiendoms- og byfornyelsesetaten at en rekke områder som gjelder infrastruktur må avklares rundt et så stort prosjekt for bymessig fortetting.

Forsvarlig måte

Arbeidsgruppen har hatt møter med politikere i bydelsutvalget i Bydel Ullern hvor det foreligger planer om et eget mulighetsstudie for området. De har også hatt møter med politikere i rådhuset.

Husebyåsen vel og Montebello vel konkluderer med å mene at utnyttelsesgraden er for høy for det planlagte prosjektet og at det bryter med nærområdets karakter. De viser også til at behovet for forsert boligbygging i Oslo er betydelig mindre etter at SSB har kommet med nye tall for befolkningsfremskriving. Velene ønsker at Statnettomten bygges ut på en forsvarlig måte som ivaretar områdets karakter og tilpasses infrastrukturen. Arbeidsgruppen planlegger folkemøte.

Les også:

Smestadfolket stilte krav til politikerne

- Underlig at ingen har tenkt på konsekvensene

Garanterer ikke for Smestadkrysset

"Hvorfor dette hastverket med å bygge på Smestad"

Følg Akersposten på Facebook her