ANNONSE
Annonse
Akersposten

Kan dette stoppe åpningen av den amerikanske ambassaden?

HVA MED RESTEN? Området på 9 mål skal i følge reguleringsbestemmelsene opparbeides til kunstgress og fritidsaktiviteter. I enden kan man se kunstgressbanen som utgjør litt i underkant av tre mål. Foto: Vidar Bakken

Det 9 mål store området bak FO-bygget ser ikke ut til å være opparbeidet i henhold til reguleringsbestemmelsene knyttet til reguleringsplanen for den amerikanske ambassaden.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2017 kl 10:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Da reguleringsplanen for den amerikanske ambassaden ble vedtatt i bystyret, ble det vedtatt reguleringsbestemmelser med rekkefølgebestemmelser. Før det blir gitt brukstillatelse til ambassadebygningen skal blant annet følgende være oppfylt: 9 mål av tomten bak FO-bygget skal opparbeides til fritidsaktiviteter/kunstgressbane. Dette området er definert i reguleringsplanen.

Les også: Var det verdt det?

Ønsket 11'er-bane

Da Fylkesmannen behandlet klagesaken fra Spor Arkitekter/Forsvarsbygg, hvor man ikke ønsket å bygge en 11'er-bane som var bydelens store ønske, ble klagen tatt til følge. Fylkesmannen mente det ikke kom klart frem av reguleringsbestemmelsene hva som skulle bygges på området og Forsvarsbygg ble gitt retten til å søke om bygging av en 7'er-bane.

I den sammenheng sier riktignok Fylkesmannen også at rekkefølgebestemmelsene etter sin ordlyd kan være avslagshjemmel i forhold til søknad om brukstillatelse av ambassadebygningen.

FULGTE REGULERNGPLANEN: FO-bygget med det skraverte 9 mål store området som skulle opparbeides til kunstgressbane og fritidsaktiviteter. Kart: Plan- og bygningsetaten.

Så langt er det opparbeidet en kunstgressbane på cirka tre mål og en ballbinge. Den amerikanske ambassaden skal i prinsippet åpne den 15. mai. Akersposten stilte Forsvarsbygg følgende spørsmål: Hva har Forsvarsbygg tenkt å gjøre med at nesten to tredeler av området ikke er opparbeidet i henhold til reguleringsbestemmelsene og vil dette skje innen 15. mai?

Svaret fra Forsvarsbygg

Til dette svarer eiendomssjef i Forsvarsbygg, Frode Hansen, på mail:

"Som kjent fikk Forsvarsbygg medhold av Fylkesmannen ift etablering av kunstgressbane på Huseby. Forsvarsbygg har sør for FO-bygget etablert en kunstgressbane og en ballbinge samt at det er mulighet for løkkefotball og annen fritidsaktivitet i omkringliggende områder. Lysløypens trasé er flyttet på for å gi plass til fotballbanen og bueskytterne har sin aktivitet i utkant av området.

I tillegg til tilrettelegging av området sør for FO-bygget har Forsvarsbygg bekostet omregulering av 23 daa øst for Gardeleiren til sambruk mellom Gardens behov og friluftsinteresser, samt økt tilgjengelighet for funksjonshemmede (etablering av Gardeparken), støyvoll mot Sørkedalsveien, trafikkøy i Sørkedalsveien, ny lysløypetrasé og omregulering av 8 daa i Mikkjelsbakken til friområde.

Forsvarsbygg har med dette sluttført sine utviklingsprosjekter tilknyttet salget av ambassadetomten."

Pukk og stein

I rekkefølgebestemmelsene ligger som sagt i utgangspunktet en forutsetning om at de i sin helhet skal oppfylles før det gis midlertidig brukstillatelse for ambassadebygningen. Forsvarsbygg fikk medhold av Fylkesmannen til å søke om bygging av en 7'er-bane på en del av tomten, som altså utgjør cirka 9 mål. Fylkesmannen tar ikke stilling til hva som skal skje på den øvrige delen av tomten, som da altså skal opparbeides til fritidsaktiviteter.

LØKKEFOTBALL HER: De fleste vil nok betakke seg og føle at området er svært lite egnet til løkkefotball. Foto: Vidar Bakken

Foruten ballbingen, som ingen har bedt om, består resten av tomten av pukk og stein. Det er ikke mange som vil anbefale løkkefotball eller andre former for fritidsaktiviteter i dette området. Det foreligger atså ikke planer for å opparbeide nesten to tredeler av det området som bystyret vedtok skulle opparbeides. Selv om det i forarbeidene til reguleringsplanen sto at området skulle opparbeides etter bydelens behov, er ikke bydelen tatt med i dette arbeidet.

Les også:

Debatt: Byrådet til angrep på Oslos småhusområder