Akersposten

Her kommer det snart nytt anleggsområde

ANLEGGSOMRÅDE: Rød markering til høyre i bildet, viser hvor anleggsområdet blir plassert i Husebyskogen. Til venstre viser rød markering selve anleggsområdet, basert på skisse som følger nabovarselet. Den blå markeringen viser hvor turvei og skiløype går i dag. Den gule markeringen viser omlegging av turveien. Google Maps

Multiconsult har på vegne av Vann- og avløpsetaten sendt ut et hastig nabovarsel om etablering av midlertidig ventilasjonsanlegg i Husebyskogen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2022 kl 16:20

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBYSKOGEN: Etter mye om og men, ble det vedtatt at tårnet til ventilasjonsanlegget for vannbehandlingsanlegget skulle legges i området rett sør for bane- og grøntanlegget bak FO-bygget.

Les saken: Flytter tårnet i Husebyskogen

Når?

Nå har det kommet et nabovarsel, hvor det påpekes at det haster med å få etablert et midlertidig ventilasjonsanlegg, som krever flere dispensasjoner.

I nabovarselet står det blant annet:

Dette nabovarselet gjelder den første byggesaken for byggingen av det nye midlertidige anlegget (fase 1). Arbeidene skal gjennomføres så snart som mulig og være ferdigstilt første halvår 2022. Den midlertidige løsningen vil bli stående uendret i om lag 4 år (mellomfasen) og den første søknaden vil gjelde denne bruken.

Deretter vil det søkes om bygging av permanent ventilasjonsanlegg med en mindre bygning (fase 2).

På forespørsel fra Akersposten om når vi kan forvente oppstart, svarer VAV at det er usikkert og antyder mars/april. Dette avhenger av blant annet saksbehandlingstid på byggesøknaden. Det betyr at anleggsarbeidet ikke blir ferdig første halvår 2022 som det står i nabovarselet.

SKISSE: Dette følger nabovarselet som viser fordelingen på anleggsområdet og omlegging av turvei. Skisse: Multiconsult

Anleggsvei og anlegg

Anleggsveien er planlagt å gå forbi barnehagen på siden av FO-bygget og videre forbi fotballbane og aktivitetsområdet sør for FO-bygget. Det er skissert en rekke trafikksikringstiltak i den forbindelse.

Les mer om trafikksikringstiltak i nabovarselet.

FORBI BARNEHAGEN: Anleggsveien vil passere barnehagen. Flere trafikksikringstiltak er planlagt. Foto: Vidar Bakken

Ved oppstart av arbeidene må det transporteres inn gjerder, anleggsbrakke, containere, anleggsmaskiner og annet nødvendig utstyr og materialer. Det må kjøres inn pukk, grus og finere steinmasser for omlegging av turveiene, nødvendig forsterkning av adkomstveien fra og med kunstgressbanen og sørover, samt nødvendig bærelag på deler av anleggs- og riggområdet. Disse massene må kjøres inn med lastebil. Det kan også bli behov for innkjøring av noe betong til bergsikringen.

Størstedelen av tungtrafikken vil bli utkjøring av overskuddsmasser. Tungtransporten (massetransport og anleggsmaskiner) legges utenom åpningstiden for de fleste leietakerne i FO-bygget, dvs. mellom kl. 18 og 23 på hverdager.

Det er beregnet å kjøre ut om lag halvparten av volumet av overskuddsmassene. Det vil kreve snaut 200 lastebillass. Mest sannsynlig vil overskuddsmassene bli kjørt ut i løpet av 8-10 kvelder.

Det anslås innkjøring av anslagsvis 80 lastebiler med betong, pukk, maskiner og utstyr. Utkjøring ved avslutning av fase 1 beregnes å medføre opp mot 40 tungbiler. Samlet gir dette trafikk av om lag 300 tungbiler frem til fase 1 er avsluttet.

Fordelt på 15 arbeidsuker (80 arbeidsdager) gir dette i snitt 4 lastebiler pr. dag, dvs. 8 passeringer/bevegelser gjennomsnittlig pr dag mandag til fredag forbi barnehagen/FO-bygget. Ved å legge mesteparten av tungtrafikken til kveldstid kan det unntaksvis bli behov for tungtransport på adkomstveien i skolens og barnehagens åpningstid. Hvis det må kjøres tungbiler forbi barnehagen i åpningstiden vil de følges av trafikkvakter.

Sprenging

Det vil også bli en del sprenging i tilknytning til arbeidet.

Sprengning og sprengningstider har vært tema i dialogen med skolen og barnehagen. Sprengning i dagen og pigging vil søkes lagt utenom skoletiden for elevene med spesielle behov. Skoletiden for disse elevene er kl. 8.30 til 14.30.

Turveier

Området gjerdes inn og holdes avlåst. Det er portvakt ved drift på anlegget.

Turveiene ved anleggsområdet vil bli lagt om midlertidig i 3-4 måneder som er anleggstiden for fase 1. Belysningen skal opprettholdes. Utskifting til bedre pærer/armaturer vurderes.

Det står ikke noe om konsekvensene for den preparerte skiløyp,a som går på turveien gjennom området i nabovarselet. Ettersom arbeidet er utsatt til mars/april er denne problemstillingen lite aktuell.

KREVENDE: Det er bratt ned mot det planlagte anleggsområdet. I følge nabovarselet skal det legges en midlertidig turvei 90 grader på sporet. I og med at arbeidet sannsynligvis er utsatt til våren, vil skiløperne unngå det problemet. Foto: Vidar Bakken

Omlegging av turveiene ved anleggsområdet gjøres samtidig som anleggs- og riggområdet etableres. Etter fase 1 gjenåpnes turveiene på opprinnelige traseer og settes i stand for bruk i mellomfasen på 4 år.

Akersposten har stilt flere spørsmål til VAV vedrørende turveier, grøntarealer og sprengning. Disse vil vi komme tilbake til.