Akersposten

Skøyen:

Fornebubanen endrer spor og får helt nye stasjonsoppganger

NÅ BARE TO STAJONSOPPGANGER: De tre planlagte stasjonsoppgangene ved Skøyen stasjon blir erstattet av en stasjonsoppgang på Hoff Torg (A) og en oppgang mellom jernbanelinjen og Tingstuveien. Google Maps

Den vedtatte regulerte traséen blir endret på grunn av problemer med løsmasser. Det får konsekvenser.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Etaten Fornebubanen foreslår ny løsning for T-banen mellom Bestum og Madserud, for å kunne bygge tunnelen i fjell. Store deler av den regulerte traséen ligger i løsmasser. Forslaget innebærer at stasjonsoppganger på Skøyen blir plassert ved rundkjøringen på Hoff (Hoff torg) og i ny bebyggelse i Hoffsveien ved Tingstuveien. Oppganger som er planlagt i gjeldende regulering ved Drammensveien, Nedre Skøyen vei og i Prinsessealléen, utgår. Planforslaget vil bidra til å redusere miljøulempene i anleggsperioden fordi arbeidet hovedsakelig skal gjennomføres under bakken, ikke i åpen byggegrop.

LINJEENDRINGEN: Årsaken til at det blir nye stasjonsoppganger (A og B) og at det ikke blir noe av Madserund stasjon, er at det nye sporet for Fornebubanen legges lenger nord på grunn av løsmassene. Oppgangene a,b, og c blir ikke realisert.

Mindre inngrep

Gjennomføringen av tiltaket vil i mindre grad enn den vedtatte løsningen påvirke veinettet. Både på Hoff/Skøyen og på Madserud vil veinettet være åpent for annen trafikk gjennom byggeperioden. Åpen byggegrop i Hoffsveien og i Nedre Skøyen vei er ikke lenger aktuelt og eliminerer dermed store ulemper som den opprinnelige planen medførte. Anlegget vil ikke medføre større omlegging av veisystemet i anleggsfasen og vil gi mindre støykonsekvenser i nærmiljøet.

Følg saken ved å trykke på denne linken

Planen reduserer inngrep i Hoffsveien og Nedre Skøyen vei og innebærer at det ikke etableres oppgang nord for krysset Hoffsveien / Nedre Skøyenvei eller under jernbanebrua. Rømningstunnel ved Madserud vil ikke lenger ha sin atkomst ved Prinsessealléen.

Det foreslås to adkomster til stasjonen, A og B. Adkomst A er plassert på framtidige Hoff torg, dagens Hoffsveien 9. Adkomst B er plassert på tomt for framtidige Powerhouse mellom Tingstuveien og jernbanen, og blir ny hovedadkomst til stasjonen.
Under bakken endres sportraséen. Den største sporendringen sammenliknet med gjeldende reguleringsplan, er mellom Skøyen stasjon og Vigelandsparken. På denne strekningen flyttes sportraséen nord for regulert trasé, og går i fjell istedenfor i løsmasser.

Madserud går ut

På Madserud vil gjeldende regulering videreføres på bakkenivå, men det er endringer under bakken knyttet til hovedtunnel, rømningstunnel og tverrslag.

I gjeldende regulering for Fornebubanen er det tilrettelagt for en mulig framtidig stasjon på Madserud. Det er besluttet at denne muligheten for etablering av stasjon ikke skal videreføres. I nytt planforslaget tilrettelegges det derfor ikke for etablering av stasjon på Madserud.

Følg Akersposten på Facebook