ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Ny skolebehovsplan - skuffende for bydelen»

DEBATT: Ingrid Hopp (H) og Birgit Osnes (H)

UTSATT FOR TREDJE GANG: Nå er det altså 2029 som gjelder for Hoff skole. Det reagerer Ingrid Hopp og Birgit Osnes på.

Utdanningsetaten har lansert ny skolebehovsplan for 2022-2031. Igjen er ny skole på Hoff utsatt, i tillegg kommer en utsettelse på rehabilitering av Smestad skole. Høyre sender nå et klart signal om at ny skole på Hoff skal prioriteres og regulering av ny skole må ut av områdereguleringen på Skøyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Utdanningsetaten begrunner utsettelsen til 2029 av ny barne- og ungdomsskole på Hoff, som opprinnelig skulle være ferdigstilt høsten 2021, som svært kompleks med flere avhengigheter mot bla. pågående områdeplan. Det har også tidligere vært nevnt av utdanningsetaten at areal på uteområdet ved regulering av barneskole er noe krevende på Hoff. Høyre har derfor også tidligere sendt inn forslag om å etablere Hoff som en ren ungdomsskole. Bymiljøet rundt Hoff skole egner seg godt for en ungdomsskole, samtidig er det kapasitet til å utvide Smestad barneskole til en barneskole med fem eller seks paralleller.

Smestad skoles etterlengtede rehabilitering er også utsatt til 2030, som begrunnes med at prosjektet skyldes behov for å redusere det årlige investeringsnivået for skoleanlegg. Smestad skole var i skolebehovsplanen fra 2019 lovet ferdigstilt i 2025/26. Skolens tomt er også planlagt regulert til både Smestad barneskole sammen med ny ungdomsskole. Høyre mener det vil være en bedre løsning for alle parter å beholde Smestad skole og området rundt som en ren barneskole. Det er viktig at barnas utearealer forblir, at skolehagen ikke forsvinner og at trafikksikkerheten på skolen raskt forbedres og ikke forverres.

Ullern Bydel er et av områdene i Norge som forventes størst befolkningsvekst i de neste 10-20 årene. Det bygges ut boliger i et raskt tempo, og da spesielt på Skøyen og Lilleaker. Høyre er bekymret for at sosial infrastruktur ikke har like høy hastighet. Etter Utdanningsetaten tall, ser vi at bydelen allerede i dag er på 100% kapasitet både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. I tillegg til ny skole på Hoff og utvidelse av Smestad skole, ber Høyre Utdanningsetaten se på skolealternativer vest i bydelen, da spesielt i området rundt den tenkte Lilleakerbyen. Vi ser fra Utdanningsetatens egne tall, at Lilleaker Skole allerede når makskapasitet i 2023. Mot slutten av perioden for denne skolebehovsplanen, viser kurven godt over 100 elever som geografisk skulle ha gått på Lilleaker ikke vil få plass. Likevel sier Utdanningsetaten ingenting om hvordan de har tenkt å løse det prekære behovet.

Høyre ser positivt på at det pågår sonderinger knyttet til anskaffelse av ytterligere én skoletomt i området, grunnet den forventete økningen i skolebehovet også etter planperioden. Her ber Høyre Utdanningsetaten se nærmere på tidligere foreslåtte tomt på Statnett, i tillegg til å se på tomter på Lilleaker.

Barna i Ullern Bydel fortjener et trygt og forutsigbart skoletilbud. Våre elever skal kunne forvente å få gå på en skole i nærmiljøet og på samme skole som søsken og nabobarn. Ullern Bydel står allerede overfor en krevende situasjon på ungdomstrinnet, hvor flere elever høsten 2021 starter i nye brakker på Ris ungdomsskole. Utdanningsetaten bør lære av tidligere feil for å unngå fremtidige brakkeløsninger og forlengelser av midlertidige etablerte løsninger ved ytterlig utsettelser.

Kommunen bes derfor sette politiske prinsipper til side og vurdere bruk privateide bygg og tomter til skoler for å løse skoleproblemene. Private aktører kan være en løsning ikke en fiende.

Ingrid Hopp
Gruppeleder i Ullern Høyre
Nestleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern

Birgit Osnes (H)
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite