ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ny fortettingsstrid. Denne gang mot Diakonhjemmet

UTBYGGINGEN: På denne skissen er selve sykehuset doblet (hvite bygg), men er ikke med i den omtalte delreguleringen. Næringsbygg, studentboliger, sykehotel og boligblokker strekker seg langs T-banelinjen til høyre i bildet. Langs Diakonveien midt i bildet, planlegges stort sykehjem og blokker til omsorgsboliger. Skisse fra reguleringsplanen

Nabogruppen ved Diakonhjemmet protesterer sterkt mot de store byggeplanene for deler av sykehusets område og deler av naboers områder.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2017 kl 16:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

DIAKONHJEMMET: - Det er viktig for oss å understreke at vi støtter Diakonhjemmets ønsker og planer om sykehjem, omsorgsboliger og utvidelse av sykehuset, men det planforslaget som foreligger nå er av en karakter som får store konsekvenser for nabolaget og området rundt, sier Bernt Holli.

Mange ulike formål

Diakonhjemmet har fremmet et planforslag som tar for seg cirka 25 prosent av sykehusets tomt samt en del av nabotomtene, hvor man vil bygge ut mot Slemdalsveien/T-banen, Thaulows vei, Diakonveien og Borgenveien til ulike formål. Nord på dette området, ved den planlagte T-banestasjonen, er det planlagt nye næringsbygg i 8 etasjer. Så kommer sykehotell/studentboliger på opptil 12 etasjer. Nedenfor kommer et område for boligutvikling med flere blokker på 6 til 8 etasjer, mellom T-banen og Diakonveien. Her må småhusbebyggelsen rives for at reguleringen kan gjennomføres øverst i Thaulows vei. Langs Diakonveien ned mot Borgenveien og vendt mot småhusbebyggelsen, planlegges sykehjem og omsorgsboliger i blokker.

Mye høyere utnyttelsesgrad

- Det er flere ting vi reagerer på. Diakonhjemmet benytter bare noe av egen grunn og tar med infrastruktur og naboers eiendommer for å fremme en delregulering av området. I følge den vedtatte Kommuneplanen 2015 skal det foreligge en områderegulering for hele dette området. Med en slik delregulering oppnår man en mye høyere utnyttelsesgrad enn det Kommuneplanen gir rom for, sier Holli.

NÆRINGSBYGG: I dette området, på oversiden av p-plassen, planlegges 8 etasjers næringsbygg. Fra venstre Bernt Holli og Knut Tøien fra nabogruppen. Til høyre leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen. Foto: Vidar Bakken

Nabogruppen er ikke enig i Plan- og bygningsetaten (PBE) begrunnelse for å at forslaget kan fremmes. PBE mener tiltakene ikke er til hinder for ønsket fremtidig utvikling. Etaten viser til at planforslaget har vært på offentlig ettersyn før Kommuneplanen ble vedtatt og at tiltakene i reguleringsplanen tilrettelegger for målsettingene i Kommuneplanen.

- Vi er grunnleggende uenig med etaten i dette. Kommuneplaner skal være overordnet og gjelde for alle prosjekter, både pågående og nye prosjekter. Når Kommuneplanen på denne måten blir satt til side og eierens område ikke blir sett på under ett, oppnår man en utnyttelsesgrad som langt overstiger det som ligger i Kommuneplanens føringer, sier Holli.

Se rett inn i en vegg

Knut Tøien som eventuelt blir nærmeste nabo til den planlagte boligbebyggelsen, mener utnyttelsesgraden får store konsekvenser.

- Jeg vil, hvis planforslaget alternativ 1 blir vedtatt, se rett inn i en vegg på 5 til 6 etasjer bare 6 meter fra min tomtegrense, i et område hvor småhusplanen gjelder i dag. Dette gjelder naturligvis ikke bare meg, men alle som får boligblokker eller næringsblokker vendt mot sitt boområde. I Diakonveien kommer for eksempel blokker på 4 til 6 etasjer bare 6 meter fra gaten. Det blir dominerende.

- Det vi også reagerer på er at avtrapping av blokkbebyggelse normalt skjer mot annen bebyggelse, mens det i boligblokkbebyggelsen mot Slemdalsveien planlegges avtrapping inn mot Diakonhjemmets eget område. Dermed blir den høyeste «veggen» stående ut mot småhusbebyggelsen og de vernede Korsmo-villaene og Hafslundbygningen på andre siden av Slemdalsveien. Det er totalt mangel på harmonisering mot omgivelsene, sier Tøien, som ikke har til hensikt å selge sin tomt for at reguleringsplanen skal bli gjennomført i sin helhet.

FOR VOLDOMT: Nabogruppen mener at "veggen" langs Slemdalsveien/T-banelinjen blir for voldsom og mener at byggene må få en avtrapping mot småhusbebyggelsen. Skisse fra planforslaget

Reagerer sterkest på trafikkanalysen

- Det er som sagt mange sider av denne plansaken. Det vi reagerer sterkest på er manglende helhetlig tenkning når det gjelder trafikk. I planforslaget er det lagt opp til at all trafikk skal sluses fra Sørkedalsveien gjennom rundkjøringen Sørkedalsveien-Diakonveien. Allerede ved denne delutbyggingen er rundkjøringen på grensen til å bli overbelastet. I trafikkanalysen er det ikke tatt høyde for at det også kommer en fire-avdelingers barnehage i området. Da er rundkjøringen allerede overbelastet.

- Parallelt med dagens planforslag jobber Diakonhjemmet også med planer om å doble kapasiteten på sykehuset med en legevakt, samt utbygging av det nordvestre hjørnet av tomten. Dette er ikke tatt med i vurderingen. Det er åpenbart at andre trafikkløsninger må vurderes, blant annet en avkjøring fra Slemdalsveien. Hvem skal ta ansvaret for å se på helheten i dette med økende trafikk, som også vil belaste Smestad og Majorstua, spør Holli.

Nabogruppen har også skissert løsninger for avviklingen av trafikken som de vil presentere for byrådet.

- Det er viktig for oss å få gjennomslag for at hele Diakonhjemmets område blir en del av en total områderegulering, slik at intensjonene i Kommuneplanen blir oppfylt. Denne delreguleringen hvor man innlemmer naboers eiendommer, fører til en uakseptabel utnyttelsesgrad, sier Holli.

TRANGT: Nabogruppen mener det blir for trangt og høyt med blokkene så tett opp til småhusbebyggelsen i Diakonveien. Skisse fra planforslaget

Mangler helhetlig tenkning

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen, er enig i at utbyggers forslag er for omfattende når det gjelder tomteutnyttelse og byggehøyder, samt at det mangler en reell trafikkanalyse.

- Det har vi også vedtatt i bydelsutvalget. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et forslag med noe lavere utnyttelse, som vi mener er bedre med hensyn til å ta vare på omgivelsene, småhusområdet med flere fredede og bevaringsverdige villaer. PBEs forslag gir også bedre forhold for dem som skal inn i de nye boligene, med blant annet større utearealer.

- I tillegg er vi som nabogruppen opptatt av manglende helhetlig tenkning når det gjelder trafikkforholdene. Infrastrukturen må planlegges og vedtas før denne eller andre detaljreguleringer vedtas. Trafikale konsekvenser av ytterligere utbygging av Diakonhjemmets tomt må utredes. Vi vet også at det vil komme omfattende endringer i Slemdalsveien, med blant annet ny T-banestasjon og sykkelvei, samt at det vil komme store endringer i Vinderenkrysset. Samtidig er det flere fortettingsprosjekter under planlegging i umiddelbar nærhet, som kan få store konsekvenser for trafikksituasjonen i Sørkedalsveien og Slemdalsveien. Dette bekymrer oss. Alt dette må ses i sammenheng, sier Hanssen.

Les også:

Fossen heier på Montebello-utbyggerne

Maner til kamp mot utbygging på Montebello

Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen