ANNONSE
Annonse

Nektes bygging av enebolig

Begrunnelse: Kan komme blokker i fremtiden

TOMTEN: Camilla Wilhelmsen og Berit Jensen Riis stiller seg uforstående til at tomteeier blir nektet å bygge to eneboliger på tomten i bakgrunnen. Foto: Vidar Bakken

En privat boligeier på i Brønnveien på Sollerud vil bygge to eneboliger på tomten. Plan- og bygningsetaten var positive, men så snudde etaten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.08.2017 kl 15:29

ANNONSE
Annonse

SOLLERUD: Han fikk bare positive signaler fra Plan- og bygningsetaten i søknadsprosessen. Det hele gikk veien for søker, men plutselig snudde etaten og avslo søknaden. Begrunnelsen er at de planlagte boligene kan bli til hinder for utvikling av området rundt Lysaker stasjon.

– Helt uakseptabelt

Byrådet og flertallet i byutviklingskomiteen har sluttet seg til PBEs avgjørelse og har sendt søkers klagesak til Fylkesmannen for avgjørelse.

– Det er helt uakseptabelt. PBE begrunner avslaget med at området kanskje skal transformeres en gang i fremtiden, blant annet med henvisning til Kommuneplanens fortettingsstrategi i et område med 550 meters gangavstand fra Lysaker stasjon. Etaten mener altså at søker må vente til det blir vedtatt en områderegulering en gang i fremtiden. Dette har altså byrådspartiene sluttet seg til. Det til tross for at hva områdeplanen vil inneholde, og når den vil komme er høyst usikkert, sier nestleder i byutviklingskomiteen Camilla Wilhelmsen (FrP).

NÆRHET TIL STAJONEN: Beboere i nærheten av Lysaker stasjon lever utrygt i henhold til kommuneplanen. Pilen viser tomten som omtales i saken. Google maps.

Ut av kommuneplanen

– Bydel Ullern opplever at en rekke småhusområder er truet både med Kommuneplanen 2015 og byrådets forslag til ny kommuneplan. Vi kan ikke akseptere at beboerne i våre bydeler skal leve med usikkerhet i mange år med planer som kanskje blir en realitet en gang i fremtiden. Dette er eksempel på hvor galt det kan gå, sier Berit Jensen Riis, Frps representant i bydelsutvalget i Bydel Ullern.

– Frp vil i bystyret foreslå å ta dette småhusområdet ut av kommuneplanen og la dette fortsette å være et småhusområde. Jeg tror ikke det er mange som har fått med seg at dette boligområdet er vedtatt transformert. Vi må derfor ta selvkritikk, fordi vi ikke så konsekvensene av vedtaket av Kommuneplanen 2015. Det må vi rette opp i, sier Wilhelmsen og viser til at det foreligger en rekke overordnede planer som det er vanskelig for både politikere og lekmann å ha oversikt over.

Skulle fått dispensasjon

- Det viser jo plan- og bygningsetatens behandling av saken, hvor søker blir vist til at saken skal behandles under småhusplanen. Først i etterkant, etter lang tids prosjektering og lenge etter at Kommuneplanen ble vedtatt, får søker avslag. Det holder ikke mål, selv om etaten har beklaget dette. Derfor mener vi at søker skulle fått dispensasjon, særlig fordi det etter vår mening ikke har noen betydning at det kommer to eneboliger i et etablert småhusområde. Dessuten ligger det helt i randsonen av området som omfattes av kommuneplanen, sier Wilhelmsen.

Klagesaken

I klagesaken byrådet har sendt Fylkesmannen anføres blant annet at: «Plan- og bygningsetaten ga avslag på dispensasjon fra kommuneplanen § 3.1 vedrørende krav om godkjent områderegulering før utbygging tillates.

Etaten har anført at tiltaket ser bort fra behovet for nødvendige avklaringer i forbindelse med en områderegulering, og at fremtidig arealbruk i dag er uavklart.

Ytterligere ny småhusbebyggelse vil unødig skape vansker for en transformasjon av området.

Etaten har vurdert at fordelene tiltakshaver oppnår ved utbygging av eiendommen etter sitt ønske, må sees opp imot ulempene ved å godkjenne en utbygging som kan vanskeliggjøre fremtidig utvikling og transformasjon av området."

Søker anfører i sin klagesak at:

  • Etaten i sin vurdering ikke tar tilstrekkelig hensyn til usikkerheten som er knyttet til fremtidig utvikling av området. En eventuell konflikt ligger langt frem i tid. Det er usikkerhet knyttet til både premissene for konklusjonen og aktualiteten av disse.
  • Etaten ikke tar tilstrekkelig hensyn til de konkrete faktiske forhold i tilknytning til omsøkt tiltak. Eiendommen ligger helt i randsonen av et område som så å si er helt utbygget. Omsøkt utbygging kan ikke anses som en hindring av betydning.
  • Etaten påla tiltakshaver en rekke utredninger og utfyllinger av søknaden som medførte store utgifter for tiltakshaver. Hvis det er så vidt åpenbart at en utbygging som omsøkt ville være i konflikt med kommuneplanen som etatens avslag gir inntrykk av, fremstår det som merkelig at man ikke på et tidligere stadie stoppet søknadsprosessen.

Plan- og bygningsetaten konkluderer:
«Det er en fordel for tiltakshaver å få utbygget eiendommen etter eget ønske. Det er også en samfunnsmessig fordel at tilgjengelige arealer tas i bruk til boligformål. Disse fordelene må sees opp imot ulempene ved å godkjenne en utbygging som kan vanskeliggjøre fremtidig utvikling og transformasjon av området. Som følge av nærhet til knutepunkt kan man, som allerede nevnt, forvente langt høyere arealutnyttelse av området. Vi vurderer at det er større samfunnsmessige fordeler ved å legge til rette for en mer intensiv arealbruk rundt store kollektivknutepunkt som Lysaker stasjon. Plan-og bygningsetaten konkluderer at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.»

ANNONSE
Annonse