Akersposten

«Vi ønsker (fortsatt) ikke administrasjonsbygg i Husebyskogen»

UTELUKKER IKKE B1: MDG begrunner hvorfor B1 ikke kan utelukkes.

«Fra MDG sin side har vi sagt at et administrasjonsbygg midt i Husebyskogen er en uakseptabel løsning (dette var etatens anbefalte alternativ B2). Dette mener vi selvsagt fortsatt.»

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.06.2019 kl 14:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Akersposten har 12. juni en fyldig reportasje om bl.a. hva andre tror at MDG mener i Vannverkssaken og om Husebyskogen. Siden vi aldri ble spurt om å kommentere, og siden spekulasjoner, mistenkeliggjøring og misforståelser gror så lett i et valgår, så tenkte vi forklare hva vi faktisk mener i denne saken. Saken er sammensatt og komplisert. Ambisjonen med dette innlegget er å vise at vi er både grønne, ansvarlige og ærlige.

Les også: Ap, MDG og SV: Slår også ring om Husebyskogen

For det første, vi er fortsatt grønne, selv om noen i reportasjen prøver å trekke dette i tvil. Vi har til og med det grønne i partinavnet. Vi setter mennesker og miljø først. At politiske motstandere kritiserer oss for å ikke være grønne nok lever vi godt med. Vi vil gjerne at alle skal være grønne. Særlig hyggelig er det når de som ga oss ambassaden i Husebyskogen kritiserer oss for å ikke være nok «på» i forhold til å verne Husebyskogen. Det liker vi.

Les saken: – Åpner opp bakdøren for utbygging i Husebyskogen

Dersom noen skulle være i tvil: vi ønsker å bevare grøntområdene i Oslo. Husebyskogen er et av de viktigste grønne områdene i byen og vi vil bevare og verne området av hensyn til rekreasjon, folkehelse og biologisk mangfold. MDG er opptatt av å holde skogen intakt. Oslo er kommunen med rikest biologisk mangfold i Norge. Dessverre er Oslo også kommunen med flest arter på såkalt rød-liste over truede arter. Vi må derfor verne våre grønne områder både for å opprettholde artsrikdommen og for å sikre mulighet for rekreasjon og naturopplevelser.

For det andre så er vi er også et ansvarlig parti. Vi er i posisjon, og vi tar ansvar for å gi byens innbyggere en tryggere og renere fremtid. Vi er i en grønn omstilling. Nå haster det også med å sikre Oslo en forsvarlig vannforsyning. Vi kan ikke risikere at 700.000 mennesker plutselig står uten vann. Vannforsyning er kritisk infrastruktur, og det er sterkt kritikkverdig at det politiske miljøet i Oslo ikke har klart å få gjort noe med situasjonen gjennom de tiårene hvor behovet for tiltak har vært påpekt. Utredningene har vært mange. Vi vil gjøre noe. Oslo kommune har nå fått pålegg fra statlige myndigheter om å løse situasjonen og trusler om dagbøter dersom vi ikke har fremdrift i arbeidet. Vi vil gjøre vårt beste for å gi byen en sikker vannforsyning.

Les saken: Vil holde alle alternativer åpne

Oslo har valgt Holsfjorden som ny drikkevannskilde med vannbehandlingsanlegg i en fjellhall dypt under Husebyskogen. På overflaten vil anlegget ha et administrasjonsbygg, ett ventilasjonstårn og to portaler (tunnelåpninger). Fra MDG sin side har vi sagt at et administrasjonsbygg midt i Husebyskogen er en uakseptabel løsning (dette var etatens anbefalte alternativ B2). Dette mener vi selvsagt fortsatt.

Vi har foreslått at et nytt alternativ utredes, hvor parkeringsplassen nord for FO-bygget benyttes. Forslaget fikk støtte både i bydelen og sentralt og Vann- og avløpsetaten utreder nå denne muligheten. En utfordring med dette alternativet er at Forsvaret har solgt tomten til private utbyggere, samtidig som utbyggingsplanene har stoppet opp fordi Forsvaret ikke aksepterer utbyggernes planer. Forsvaret har heller ikke vært villige til å kjøpe tomten tilbake. Situasjonen virker låst. For at administrasjonsbygget skal kunne ligge på parkeringsplassen så må derfor Forsvaret først gi sin godkjennelse til at dette bygget kan stå der, samtidig som tomtesalget må bli reversert slik at Vann- og avløpsetaten kan kjøpe tomten. For at dette skal skje må trolig regjeringen gripe inn slik at tomten blir gjort tilgjengelig. Her må i så fall de borgerlige partiene i regjering og forsvarsministeren hjelpe oss.

Les saken: Folkemøte om Husebyskogen: Nesten tilbake til start

For det tredje, så ønsker vi i MDG å være ærlige om det vi tenker om de ulike alternativene. Noen mener at vi kan bygge vannrenseanlegg i Bærum i stedet for i Oslo og så transportere rent vann til Oslo i en ledning i fjorden og bruke et nedlagt renseanlegg under Akershus festning til å lagre rent vann. Vi ønsker at denne muligheten vurderes nærmere, men Vann- og avløpsetaten har av ulike årsaker vært kritiske til denne løsningen og signalisert at løsningen ikke er god nok for Oslo.

Vi må derfor forholde oss til at utbyggingen kan skje på Huseby, og på Huseby er det flere muligheter. I MDG sier vi altså nei til å bygge i skogen (alternativ B2) og vi ber om at parkeringsplassen nord for FO-bygget blir gjort tilgjengelig og vurdert som lokasjon (vår foretrukne løsning). Alternativet med Statnett-tomten (B3) er mindre attraktivt, B3 er ok i fht. Husebyskogen, men det er klare ulemper knyttet til å ha et slikt anlegg i et boligområde, både i en lang anleggsfase og når anlegget er i drift. Statnett-tomten gir også en teknisk sett dårlig løsning for vannverket.

Vi ønsker å beholde B1 som en siste mulighet. Dette er en løsning vi ikke ønsker, men kravet til sikker vannforsyning veier tungt, så vi kan ikke avvise B1. Forsyningssikkerheten i Oslo er så uholdbar at det vil være grovt uansvarlig å sette fremdriften i prosjektet på spill ved å utelukke B1. B1 vil innebære at anleggene legges på jordet opp mot krysset Sørkedalsveien-Stasjonsveien. Følgelig så er vi utenfor det området som til vanlig kaller Husebyskogen, men det vil uansett være et uønsket inngrep i randsonen av grøntområdet.

Dersom vi hadde utelukket B1 så ville vi satt hele vannverksprosjektet i spill. Det hadde vært lettvint i et valgår å avvise B1, vi kunne tøffet oss opp som kompromissløse, krevd en vannforsyning uten noen former for inngrep eller ulemper, kanskje vi kunne scoret noen poeng og fått en velger eller to på å si at vi ikke trenger så mye vann eller at alle slitsomme anlegg kan legges i nabokommuner. Etter vårt syn ville dette vært å forlede velgerne. Vi tror at B1 vil bli en siste utvei uansett hvilke politikere som styrer byen, fordi Oslo trenger en sikker vannforsyning, fordi det haster og fordi de som styrer byen er nødt til å ta ansvar for vår grunnleggende sikkerhet.

De borgerlige, som ga 40 mål av Husebyskogens indrefilet til en amerikansk ambassade (som kunne ligget mange steder), vil selvsagt ikke sette trygg vannforsyning for hele byens befolkning i spill. B1 vil bli en siste utvei også for dem. Vi har fra vår side i det minste spilt inn et realistisk alternativ som etaten nå utreder, som vi håper på og så forventer vi at regjering og forsvarsminister er i stand til å gjøre parkeringsplassen tilgjengelig i tide dersom løsningen er aktuell.

I saker som denne så trenger vi en grønn, ansvarlig og ærlig stemme i Oslo-politikken. Vi prøver å være den stemmen. Vi har kun én agenda, og det er å gjøre Oslo til en så bra by som mulig for mennesker og miljø.

Vi aksepterer ikke forslaget om administrasjonsbygg i skogen, vi har foreslått en løsning som skjermer grønne arealer, men vi er nødt til å beholde B1 som en siste utvei, fordi det haster med å sikre byens befolkning en trygg vannforsyning.

Lillian Bredal Eriksen
Bystyrekandidat og politisk rådgiver, Oslo MDG

Anders Holten Skånlund
Styremedlem og førstekandidat bydelslisten, Ullern MDG

Lillian Bredal Eriksen og Anders Holten Skånlund.