Akersposten

«Nye boligområder under angrep»

KOMMENTAR: Vidar Bakken, redaksjonssjef

NILS COLLETT VOGTS VEI: Hensynet til landskaps- og vegetasjonevern samt terrengtilpassing står sterkt i planen. Ser det slik ut? Foto: privat

Den forrige "krigen" dreide seg om eplehageutbyggerne i småhusområdene, som politkerne til dels fikk kontroll på. Nå har utbyggerne funnet andre lukrative områder, mens politikerne sitter med hendene i fanget.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.12.2021 kl 12:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Politikerne med byrådet i spissen kan ikke sitte stille å se på at småhusområdene bygges ned i hurtigtogsfart uten å gripe inn. Store områder med småhus i ytre vest er ikke beskyttet av småhusplanen. Mindre, avgrensede områdeplaner dekker store deler av Voksenkollen og Holmenkollen. Disse fungerer som verneplaner, med strenge reguleringsbestemmelser. Man skulle tro at disse er retningsgivende for utbygging av disse områdene. Det er de ikke.

Store områder med trær fjernes i tillegg til omfattende terrenginngrep, hvor landskapet sprenges vekk. Til alt overmål popper lavblokker opp i disse småhusområdene, med et formspråk som ikke på noen måte samsvarer med bebyggelsen rundt. Ett eksempel på alt dette er hva som skjer i området Liaskogen.

Les saken: Dominoeffekt i «verneområde»

Akersposten har i flere omganger beskrevet dominoeffekten i dette området, hvor den ene tomten etter den andre blir kjøpt opp av utbyggere. I løpet av kort tid er minst åtte tomter kjøpt opp av utbyggere i og rundt Nils Collett Vogts vei, hvor leilighetsbygg er under utbygging eller er under planlegging. Flotte boliger rives – eller skal rives – og erstattes med lavblokker. Pågående arbeider viser en liten ås som sprenges ut, for å få på plass garasjeanlegg og lavblokker, til nabolagets store fortvilelse. De peker på at dette skjer i et område med eneboliger med naturlig vegetasjon, med høye trær og busker og med et rikt dyre- og fugleliv som forsvinner.

Da er det grunn til å peke på hva som er gjeldende reguleringsbestemmelser for området.

"Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakteristiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting.

Her legges det vekt på blant annet:

Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.

Plassering og utforming av ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås et godt funksjonelt og arkitektonisk samspill med eksisterende terreng og omgivelser, og på en slik måte at fjernvirkningen blir minimal. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig av eksisterende vegetasjon blir bevart. Støttemurer, skjæringer og fyllinger skal begrenses mest mulig.

Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes slik at området samlet framstår med et godt helhetlig preg, og slik at preget av enkeltstående hus opprettholdes."

Les saken: Enda flere tomter faller som dominobrikker

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har ikke noen reell innflytelse på behandlingen av disse byggesakene, men har enstemmig reagert på det som skjer i området:

"Vestre Aker bydelsutvalg viser til pågående utbygging og terrenginngrep i Aslaug Vaas vei 1A 1D og Nils Collett Vogts vei 18. Bydelsutvalget reagerer på omfanget av terrenginngrepet, spesielt ettersom tiltaket finner sted i et område med egen reguleringsplan S-4102 - Liaskogen, som har til hensikt å sikre "Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern". Bydelsutvalget anmoder byrådet om å fremme forslag til innskjerpede reguleringsplaner for småhus i Oslo. Tilgangen for større terrenginngrep og utnyttelsesgrader bør strammes inn."

Da Akersposten forela problemstillingen for byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) i april i år, mente byråden at dette var uproblematisk og at dagens regulering sikret det grønne preget. Han konkluderte med:

"Under byggeperioden vil det vises inngrep, og det vil være en viss belastning på nærområdet, men planen skal sikre at det blir grønt og fint med noe tettere bebyggelse når alt står ferdig."

For å si det forsiktig, så var det ikke dette svaret nabolaget hadde ventet seg. Etter intervjuet med Reinvang har oppkjøp av nye tomter skutt fart, og planene for området er store. Det betyr også en byggeprosess over flere år, med tungtransport på småveiene og økt trafikkbelastning når de nye beboerne flytter inn, uten at ny infrastruktur er på plass.

Akersposten har gjennom mange år fulgt nedbygging av småhusområder i ytre vest. Flere ganger har vi tidligere sett at byutviklingsbyråder har grepet inn og instruert Plan- og bygningsetaten i forbindelse med etatens skjønnsutøvelse og dispensasjoner fra gjeldende plan. Dette gjaldt særlig i forbindelse med småhusplanen, da eplehageutbyggere «gikk amok» i småhusområdene. Det ble forløpet til revisjon av småhusplanen i to omganger.

Nå er det snakk om til dels likelydende reguleringsplaner for områder som ligger utenfor småhusplanens dekningsområde. Ett av disse er altså Liaskogen, som er et eksempel på hvor galt det kan gå, selv om reguleringsbestemmelsene skulle tilsi noe helt annet. Da er det bare én ting som gjelder, og det er at handlekraftige politikere i rådhuset kommer på banen og sier nok er nok. En revisjon med tydeliggjøring av dagens reguleringsbestemmelser må på plass, hvor ikke tilfeldig skjønn og dispensasjoner skal styre utviklingen i disse småhusområdene.

Vidar Bakken
redaksjonssjef

Les også: Stopper byggeprosjekt i «dominoområde»