Akersposten

«Det er ingen skam å snu»

STÅR FAST: Eivind Trædal står fast ved at et tennisanlegg ikke har noen fremtid på Midtstuen.

Han mener at selv om MDG var for tennisanlegg på Midtstuen i forrige omgang, så er det planlagte anlegget i strid med Kommuneplanen, byrådserklæringen og nasjonale retningslinjer. Himstadjordet er heller ikke et fullverdig erstatningsareal.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.11.2020 kl 11:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

FrPs Camilla Wilhelmsen anklager bystyreflertallet for «svik mot idretten» i Akersposten 15. november. Det er en anklage med lite hold i. Under rødgrønt styre har idretten i byen fått et stort løft. Det har også forvaltningen av byens friluftsliv og grøntområder. I noen tilfeller står disse hensynene mot hverandre, slik de har gjort på den såkalte Bautatomta, der Holmenkollen Tennisklubb (HTK) lenge har ønsket å bygge et nytt anlegg, i strid med Kommuneplanen.

Les også: Camilla Wilhelmsen (Frp): «Et svik mot idretten»

Det er riktig at et flertall i bystyret i forrige periode aksepterte denne utbyggingen. Dette vedtaket var i strid med kommuneplanen fra 2015, utarbeidet av et borgerlig byråd. Kommuneplanens arealdel legger til grunn at Bautatomta skal videreføres som friområde, ved at turveidrag og grønnstruktur opprettholdes. Dette bekreftes også i samfunnsdelen til ny kommuneplanen fra 2018, som viderefører arealet som grønnstruktur med hovedturvei, og som også understreker at byens vassdrag skal sikres som blågrønne korridorer som binder bydelene sammen fra Marka til fjorden. Planområdet er en del av kommunens hovedturveier, og Styggedalsbekken er del av et vernet vassdrag. Selv om navnet skulle tyde på noe annet, er altså ikke Bautatomten ment å være tomt for noe som helst.

Som kjent ble vedtaket om å tillate nedbygging av Bautatomten opphevet av fylkesmannen. Siden den gang har vi hatt lokalvalg, og det rødgrønne byrådet har fått fornyet tillit. I byrådserklæringen markerer byrådet en styrket innsats for å ta vare på byens natur og grønne lunger. Byrådserklæringen fastslår at “andelen areal regulert til grøntområder skal økes”, at vi “vil ha flere sammenhengende turstier og grøntdrag fra Marka og ned til fjorden” og ikke minst at byrådet “ikke [skal] tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag”. Å tillate HTKs prosjekt på Bautatomten bryter med alle disse visjonene, og også nasjonale retningslinjer for å ivareta grønt og vassdrag.

Forslaget om å bruke Himstadjordet som erstatningsareal, som har kommet i siste runde av de langvarige diskusjonene om Bautatomten, virker lite gjennomtenkt. Et erstatningsareal skal ligge nær området som skal bygges ned, men Himstadjordet ligger omtrent 3,3 kilometer unna Bautatomten. Du får ikke dispensasjon for å bygge ned Frognerparken selv om du skulle finne litt ekstra grøntareal på Torshov.

Erstatningsarealet må også holde en kvalitet som er tilsvarende som det som bygges ned. Himstadjordet har ikke de samme kvalitetene som Bautatomten, som har et vassdrag som er del av en viktig grønn korridor. Himstadjordet ligger dessuten, som Wilhelmsen selv erkjenner, innenfor Markagrensa. Å åpne opp for en praksis der områder i Marka blir brukt som «erstatningsareal» for nedbygging av natur i byen mange kilometer unna, er heldigvis ikke noe dette byrådet har vurdert. Det er også verdt å merke seg at det er utbyggers ansvar å skaffe til veie et erstatningsareal som kan omreguleres fra bebyggelse til grønt, ikke kommunen.

Verden står i både en klimakrise og en naturmangfoldkrise, noe stadig flere politiske partier heldigvis anerkjenner. FrPs politikere har for eksempel det siste året gått kraftig ut mot vindkraftutbygginger i sårbar natur som deres egne olje- og energiministre tidligere har heiet fram. MDG er glade for at FrP i dette spørsmålet kommer etter og er villige til å snu for naturens skyld, selv om man kan lure på om det er naturfaglige argumenter eller endringer i folkemeningen som har forårsaket FrPs kuvending i dette spørsmålet.

Uansett illustrerer det at vi har fått en økt bevissthet om problemene ved å bygge ned grøntområder, selv når det er på vegne av prosjekter som har andre gode kvaliteter. Ingen er mot fornybar energi, og ingen er mot idrett. Allikevel kan det være nødvendig å si nei både til fornybare energiprosjekter og idrettsanlegg, hvis de går på bekostning av andre viktige hensyn, som natur og friluftsliv.

Det er trist at mye innsats og penger har gått med på å planlegge et prosjekt som så tydelig strider mot de føringene som er gitt i kommuneplanen. Nær sagt alle kommunale etater har advart sterkt mot prosjektet hele veien. Risikoen ved prosjektet har vært kjent fra starten. Byrådspartiene er samstemte i at byrådet bør gå i dialog med HTK om å legge til rette for gode alternative løsninger. Vi ønsker alle gode vilkår for idretten i årene fremover, akkurat slik vi også satser på å sikre grøntområder, styrke friluftslivet og gjøre det lettere å gå og sykle over hele byen. Disse tiltakene spiller på lag for å styrke folkehelsen og livsgleden i byen. Det er synd FrP bare engasjerer seg for et av dem, og ofte forsøker å sette dem opp mot hverandre.

Behovet for å ivareta natur både rundt byen og innenfor byens grenser øker for hvert år som går. Derfor må naturfaglige argumenter tillegges større vekt i dag enn i går, eller for tre år siden. Både Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen advarer fortsatt sterkt mot prosjektet. Det er ingen skam å snu, særlig ikke når de faglige argumentene er så gode som de er her. For vi kan ikke lenger fortsette å bygge ned grøntområdene i byen.

Eivind Trædal
Bystyrerepresentant for Oslo MDG og nestleder for byutviklingsutvalget

Følg Akersposten på Facebook