ANNONSE
Annonse

DEBATT: Vedder på at Frognerseterbanen ikke blir forlenget

IKKE NYTT TÅRN: Innsender mener at Oslo kommune har tatt dårlig vare på Th. Heftyes arv. Foto: Fredrik Eckhoff

Innsender er imot en forlengelse av Frognerseterbanen og bygging av nytt Tryvannstårn og mener at Oslo kommune har kastet vrak på Th.Heftyes gave til byen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Camilla Wilhelmsen (Frp) kommenterte 20.12 mine innlegg 06. og 12.12, der jeg karakteriserte en forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion og et nytt Tryvannstårn som urealistiske prosjekter. Hun sa blant annet:

«Fredriksen har nok helt rett i at en slik baneforlengelse aldri vil kunne begrunnes ut fra et rent transportøkonomisk perspektiv, men dersom man vurderer prosjektet ut i fra perspektiver som folkehelse, friluftsliv, miljøvern, sikkerhet, næring og turisme, se da kan det være lønnsomt».

Se hele debatten i bunnen av saken

Dersom du hadde kunnet begrunne en forlengelse av banen med friluftsliv, miljøvern og turisme, så ville du hatt et poeng. En hensynsløs alpinutbygger og historieløse politikere har imidlertid for all framtid ødelagt Tryvannstoppen som friluftsområde, kulturminne og turistmål.

Th. Heftye kjøpte Frognerseterskogen
i 1864. I 1867 bygde han det første Tryvannstårnet og i 1883 tårn nr. 2. Han var initiativtaker til stiftelsen av Den Norske Turistforening i 1868, og var formann fram til han døde i 1886. I 1886 testamenterte Th. Heftye tårnet med omliggende tre dekar til Kristiania kommune.I overdragelsesdokumentet står det: «Den overdragne Eiendom skal af Kommunen ikke kunne afhændes, idet Overdragelsens Hensigt er, at Stedet skal være til Almendhedens Benyttelse som Utflugtssted».

Ordføreren uttalte da saken ble behandlet i formannskapsmøte 03.04.1889:
«Jeg antager at ville få Medhold hos Enhver i denne forsamling som i videre Kredse, naar jeg fra denne plads uttaler forvissningen om at Christiania Commune med Glæde og Erkjendtlighet mottager og med Pietet vil verne om det gamle velkjente tårn på Tryvandshøiden».

Om denne spesille gaven skrev Theodor Caspari i 1929:
"Og dette enkle utsigtstaarnet, som nu er nedrevet, har spilt en større rolle i norsk turistliv enn de fleste mennesker nutildags aner. Fra dette taarnet har tusener av fortidens Kristianiabeboere faat de første impulser til utfærdsliv, først i Nordmarken og saa videre utover Norges land. Tak og ære du fattigslige stillas".

Denne gaven
var foranledningen til at Oslo kommune i 1889 kjøpte Frognerseterskogen av Th. Heftyes dødsbo, for å sikre skogen som friluftsområde for befolkningen. For å verne Tryvannstoppen mot inngrep, vedtok et enstemmig bystyre i 2007 å bevare dette området som verneområde for friluftsliv.

Tryvann skisenter
tok ikke hensyn til vernevedtaket og fremmet forslag om å bygge et nybegynnerområde med veier, parkeringsplass, kafebygg, heiser og flomlysanlegg på Tryvannstoppen.

Byantikvaren uttalte
at toppområdet var et viktig kulturminne om en pioner i friluftslivets historie og at Oslo kommune hadde et viktig forvalteransvar for å forebygge ødeleggende inngrep.

Oslo og Omland Friluftsråd, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet Oslo Vest og DNT Oslo og Omegn gikk sterkt imot utbyggingsforslaget. Organisasjonene uttalte at toppområdet var et verdifullt kulturmiljø og kulturminne og en viktig del av Oslos kulturarv og fremmet krav om at vedtaket om å verne området for friluftslivet måtte opprettholdes. På området som Th. Heftye hadde testamentert til kommunen, ville organisasjonene sette opp et minnesmerke.

Bystyret avviste byantikvaren og organisasjonenes krav om å bevare toppområdet for friluftslivet, og vedtok 20.04.2010 Tryvann skisenters utbyggingsplaner. SV og Rødt stemte i mot. Over det testamenterte området er det bygget en asfaltert vei. Der tårnet sto er det satt opp en bom.

Th. Heftyes gave – «som Christiania kommune med Glæde og Erkjentlighet» mottok i 1886 og «med Pietet ville verne om» - har bystyret med sitt utbyggingsvedtak vanæret. Hadde bystyret tatt hensyn til frilufts- og naturvernorganisasjonene, ville det i dag ha stått et minnesmerke som hedret Th. Heftye som en foregangsmann for allemannsretten og friluftslivet på det testamenterte området.

Hva så med Tryvannstårnet?

I Aften 23.10.2012 skrev redaktør Kjersti Løken Stavrum: “Jeg vedder på at Tryvannstårnet blir åpnet igjen...... noen som vedder i mot?”
Ola Elvestuen (V) uttalte at han ville gjøre et nytt forsøk på å få tårnet åpnet for folk og festligheter.
Direktøren for Bymiljøetaten Hans Edvardsen fulgte opp med å inviterer til åpning i 2018.

Jeg avslutter debatten med Camilla Wilhelmsen og Frp om Frognerseterbanen og Tryvannstårnet med følgende påstand: «Frognerseterbanen blir ikke forlenget til Tryvann stadion og Tryvannstårnet blir ikke åpnet for folk og festligheter .......noen som vedder i mot?»

Jan M. Fredriksen

Følg debatten her:

DEBATT 1: Forlengelse av Frognerseterbanen til Tryvann stadion er et dødfødt prosjekt


DEBATT 2: T-bane til Tryvann og nytt Tryvannstårn

DEBATT 3: Frp klarer ikke å vekke liv i den dødfødte forlengelsen av Frognerseterbanen

Debatt 4: Ja til t-bane til Tryvann

ANNONSE
Annonse