ANNONSE
Annonse
Akersposten

Mærradalen forlenges til Abbediengen

STARTEN: Her er den nordre delen av grøntdraget, hvor Mærradalsbekken ligger under bakken. I bakgrunnen skimtes skilt til bensinstasjonen mellom Bekkefaret og Veslekroken. Foto: Vidar Bakken

Der Bekkefaret starter ved avkjøringen fra Ring 3, vil starten på den planlagte turveien komme. Inngangen vil bli fra Veslekroken. Den planlagte opparbeidede turveien skal følge Mærradalsbekken ned til St. Edmunds vei på Abbediengen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.04.2017 kl 19:46

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN: Plan- og bygningsetatens (PBE) anbefaler planforslaget til Bymiljøetaten, hvor grøntdraget reguleres til naturområde. Det har blant annet sammenheng med at i området langs Mærradalsbekken er det registrert svært viktig naturtypelokalitet med nasjonal verdi, en bekkestreng med de viktige vegetasjonstypene rik alm-lindeskog og or-askeskog.

OMRÅDET: Kartet viser avmerket område som er planlagt regulert til naturområde med turvei. Kart: Bymiljøetaten

Bekkeåpning

Bymiljøetaten foreslår å omregulere et større grøntområde langs Mærradalsbekken på Ullern til grønnstruktur - naturområde, friområde, turvei og turdrag. Planen sikrer naturverdier i området, et biologisk mangfold av nasjonal verdi. Den sikrer og et større grøntområde og muligheten for bekkeåpning. Eksisterende turveier reguleres og turveilenker kan etableres for å knytte omkringliggende boligområder bedre sammen - og videre til hovedturveinettet.

Les også: Vil bygge gang- og sykkelvei på bro over Mærradalen

I reguleringsforslaget inngår altså muligheten for å åpne opp Mærradalsbekken der den nå ikke ligger i dagen. Det er et belte av grøntdraget nord i området hvor bekken ligger under bakken. Bymiljøetaten peker på at et større regulert grøntområde også vil gi barn tilgang til trygge grønt og lekeområder.

I DAGEN: Mærradalsbekken dukker opp i dagen litt lenger ned. Turveien skal i følge planene gå langs bekkedraget. Foto: Vidar Bakken

Private blir berørt

En del private grunneiere vil bli berørt av planforslaget. Flere av grunneierne har uttalt seg negativt til å åpne området for allmennheten. Problemstillingene omhandler både ferdsel tett på private hus og hager, samt gjennomgang i området, og frykt for opphold tett på boliger. Blant annet mener naboer også at det etablerte dyrelivet i bekkedalen vil forsvinne med anleggsarbeider og senere store grupper av mennesker gjennom området.

Oslo Elveforum har anbefalt forslaget.

Bydelsutvalget i Bydel Ullern er positive til planforslaget i sin høringsuttalelse. De oppfordrer PBE til å søke minnelige løsninger med grunneiere.

Les også:

Hva gjør at du trives i ditt nabolag?


Brukte 270.000 kroner og mistet alt