ANNONSE
Annonse

Lover bedring, men ikke for papp i denne omgang

MÅ SKJERPE SEG: Fra mandag 19. desember må Veireno hente avfallet dagen etter klagen kommer. Foto: Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten lover at all henting av matavfall, plastemballasje og restavfall skal være i orden fra førstkommende mandag, 19. desember. Papp og papir derimot må vente, selv om julepapiret står for døren.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.12.2016 kl 11:15

ANNONSE
Annonse

OSLO: Det har vært en knallhard innkjøringperiode for det nye selskapet, Veireno AS, som henter alt av søppel i Oslo. Renovasjonsetaten informerer om at nå har selskapet fått kniven på strupen.

Effektuerer fra denne uken, men papp må vente

– Vi er dessverre fremdeles ikke i en tilfredsstillende normalsituasjon, men fra mandag neste uke skal klage på manglende innsamling av matavfall, plastemballasje og restavfall effektueres påfølgende virkedag, sier direktør Sommernes i Renovasjonsetaten.

Mandag 14.11.2016 ble Veireno AS gitt fire uker på å komme i normalsituasjon for innsamling av matavfall, plastemballasje og restavfall, og til 31.12.2016 på innsamling av papir.

Les også: Beboerne drukner i papir

Etaten kan fortelle at klagestormen vedrørende manglende henting av søppel er minkende.

– Renovasjonsetaten har analysert dagens situasjon. Selv om vi ser en vesentlig nedgang i antall klager er ikke avfallsinnsamlingen på et tilfredsstillende nivå. Vi er fortsatt ikke i en normalsituasjon. I uke 50 er det fortsatt et for høyt antall klager på innsamlingen, sier Renovasjonsetaten i en pressemelding.

Flere problemer for Veireno

Det er ikke bare problemer med manglende innsamling av søppel Veireno sliter med. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene henger også over selskapet. I pressemeldingen skriver Renovasjonsetaten:

"01.11.2016 overleverte Veireno AS en oversikt som viste en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Renovasjonsetaten har krevd at forholdene knyttet til arbeidstidsbestemmelser rettes, og avholder ukentlige møter med Veireno AS hvor lønns- og arbeidsvilkår er tema. Det er utarbeidet en tiltaksplan for alle forhold knyttet til HMS, arbeidstid og lønns- og arbeidsforhold som oppdateres ukentlig. Renovasjonsetaten avventer Arbeidstilsynets varslede rapport før påstander om ulovlig overtid realitetsbehandles opp mot kontrakten. Vi presiserer at brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven ikke aksepteres.

Veireno AS har uten hell forsøkt å få til en avtale om utvidet bruk av overtid med tillitsvalgtapparatet. De har også søkt Arbeidstilsynet om dette, og har foreløpig ikke fått svar. REN understreker at det er Veireno AS som er ansvarlige for å overholde alle lover og regler knyttet til arbeidstid."

Rett til erstatning for manglende tømming?

Flere stiller spørsmål om manglende tømming av søppel kan utløse reduksjon i avfallsbebyret eller annen form for erstatning. Vi gjengir Renovasjonsetatens vuredring i sin helhet fra pressemeldingen:

"Renovasjonsetaten har hatt skriftlig korrespondanse med Forbrukerrådet i forbindelse med forsinkelser i avfallsinnsamlingen i Oslo kommune. Etaten er opptatt av at partene også har en god muntlig dialog, og inviterte derfor Forbrukerrådet til et møte fredag 09.12.2016 for å redegjøre for situasjonen og kommunens tanker om saken så langt, samt å få konkretisert Forbrukerrådets syn. I møtet ga Forbrukerrådet uttrykk for at de var uenig i etatens håndtering av saken, og at de ville komme med en formell tilbakemelding på etatens brev av 21.11.2016. Etaten mottok svar mandag 12.12.2016.

Slik Renovasjonsetaten ser det gir ikke regelverket hjemmel for å innvilge en reduksjon i avfallsgebyret for forsinkelsene i avfallsinnhentingen som så langt har oppstått i Oslo. Kommunens kostnader er tilnærmet konstante selv om private dessverre opplever forsinkelser i avfallsinnhentingen. Dersom forsinkelsen blir langvarig, kan dette etter en konkret vurdering medføre at kommunen bør innvilge en reduksjon i avfallsgebyret. Statistikken fra avfallsinnsamlingen per nå viser imidlertid at tonnasjen på innsamlet avfall er på sitt klart høyeste nivå siden kontraktsoppstart 3. oktober. Dette er en klar indikasjon på at tiltakene som er iverksatt virker. Dersom denne trenden fortsetter er det grunn til å tro at perioden med store forsinkelser i avfallsinnsamlingen er et tilbakelagt stadium.

Når det gjelder spørsmålet om kommunen er forpliktet til å betale erstatning til private som søker om det, må det tas utgangspunkt i alminnelig erstatningsrett. Tre vilkår må foreligge for at det skal foreligge erstatningsansvar for kommunen. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, skadelidte må være påført et økonomisk tap, og tapet må stå i adekvat årsakssammenheng med den erstatningsbetingende handlingen/ansvarsgrunnlaget.

For tilfeller der private har pådratt seg utgifter ved at de selv har tatt hånd om avfallsinnsamlingen, vil kravet til økonomisk tap og årsakssammenheng i mange tilfeller være oppfylt. For at kommunen skal være erstatningsansvarlig må abonnenten sannsynliggjøre uaktsomhet fra kommunens ansatte. Kommunen kan bli erstatningspliktig i tilfeller der årsaken til manglende tømming skyldes Renovasjonsetaten. Som eksempel kan nevnes mangelfull registering av abonnementsdetaljer i etatens elektroniske systemer, feil i overføringen mellom de ulike elektroniske system som benyttes i innsamlingen, eller feil og forsømmelser i kontraktsoppfølgingen eller klagesaksbehandlingen fra Renovasjonsetaten side. Kommunen kan også etter en konkret vurdering kunne bli erstatningsansvarlig dersom det av trafikale, sikkerhets- eller hygienemessige årsaker er viktig å få rettet opp i forholdet på en raskere måte enn hva kommunen kan tilby.

Renovasjonsetaten vil fortløpende saksbehandle alle henvendelser der kunder krever erstatning for økonomisk tap som er oppstått i kjølvannet av forsinkelsene i avfallsinnsamlingen i Oslo. I tilfeller der det sannsynliggjøres at vilkårene for erstatning foreligger, vil kommunen utbetale en erstatning."

Manglende tømming

Meld fra om manglende tømming på telefon 21 80 21 80, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Les også:

Frp klarer ikke å vekke liv i den dødfødte forlengelsen av Frognerseterbanen

Brann på Røa senter

Holmenbekken forurenset av samme firma tre ganger på rad

Utslippsvideoen fikk selskapet til å ombestemme seg


Rottevarsel: Blir bedt om å trekke ned FØR bruk av toalettene

Ville lage 36 kilo marihuana på Holmenkollen

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse