ANNONSE
Annonse
Akersposten

Naturelementer og store trær skulle bevares:

Nabolaget reagerer på hogsten, men ingen kan hindre utbygger

FØR OG ETTER: Det lille bildet viser tilstanden på tomten på senvinteren, før hogsten tok til. Foto: privat

Igjen reagerer et nabolag på omfattende hogst i sitt nærområde og igjen har utbygger retten på sin side.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKOGEN: I Lillevannsveien, på en skogstomt rett overfor Skogen stasjon, planlegges et nytt boligfelt med tre bygningsvolumer på 4 etasjer. Tiltakshaver, Woxenaasen Panorama AS, forslag til regulering er ikke i overenstemmelse med gjeldende regulering, mens utbygger støtter seg på vedtaket i kommuneplanens samfunnsdel. Mer om dette nede i saken med intervju av utbygger.

Omfattende hogst

Flere i naboområdet reagerer på at utbygger driver omfattende hogst på den planlagte byggetomten, før det er vedtatt noen ny plan for området. Så langt er et planinitiativ under vurdering av Plan- og bygningsetaten og etaten har gitt sine føringer under orienteringsmøte med utbygger. Der stiller PBE blant annet krav om at verdifulle naturelementer og store trær må bevares og at en eventuell fortetting ikke skal gå på bekostning av den grønne åsen.

Følg saken på PBEs saksinnsyn HER.

I område- og prosessavklaringen er etaten også klar på at bevaringsverdig vegetasjon bør bevares og vegetasjon som går tapt erstattes med ny stedegen beplantning. Dette må gå frem av planen. Både byantikvaren og plan-og bygningsetaten er opptatt av bebyggelsens fjernvirkning. Dette er et gjennomgående tema for området. PBE ber om at tomtas landskap og trær i størst mulig grad ivaretas i forbindelse med utbygging. Bestående trær bør derfor også bevares mellom fremtidige bygg for å oppnå en fortetting med minst mulig vegetasjonsendring.

TOMTEN: Tomten som skal bygges ut ligger i Lillevannsveien. Google Maps

Så skånsomt som mulig

Eiendoms- og byfornyelsesetaten understreker blant annet at "Oslos blågrønne preg" i hehold til komunneplanen skal styrkes og at økt biologisk mangfold er et viktig bidrag til å behandle overvann lokalt og for å for å fordrøye vann ved store nedbørsmengder.

Bymiljøetaten mener det er potensial for verdifull natur og PBE ber om at dette blir kartlagt og skriver: Muligheten for å bevare disse kvalitetene henger direkte sammen med at overvannet tas til terreng inne på tomta og høyest mulig blågrønn faktor. For å kunne bevare naturelementene må terrenginngrepene være minimale og gjøres så skånsomt som mulig.

Beboere som har henvendt seg til Akersposten, mener at hogst av friske trær neppe kan være lovlig, etter de føringer som etatene har gitt så langt i byggesaken og at eneste hensikt er å skape ny utsikt for de planlagte boligene. De peker også på et rikt og variert fugleliv, hvor naturmangfoldet må komme i første rekke. De peker også på trærnes viktighet av å håndtere overvann.

Forundret

Tiltakshaver er Woxenaasen Panorame AS som igjen er eid av Redback AS, hvor Jan Phil Grimnes er styreleder i begge selskaper. Grimnes er forundret over at beboere i nabolaget reagerer på hogsten på byggetomten.

- Det er ikke snakk om snauhogst av tomten, når de fremtidige boligene får trær i forkant og med trær pent i bakkant. Vi har ryddet det området hvor boligene kommer. Tilsvarende hogst er også gjort på de andre tomtene i området rundt. På enkelte tomter er det ikke trær igjen i det hele tatt. Dette er fremdeles den eneste tomten i nærområdet med trær av betydning, sier Grimnes.

Han viser til at selskapet tok kontakt med Plan- og bygningsetaten på forhånd, for å få vite om en eventuell hogst stred mot regelverket. De fikk bekreftet at det ikke var til hinder for felling.

- Vi har hatt to arborister på stedet, som har vurdert trærne og vi har fulgt deres råd. Alle de store grantrærne som er tatt utover byggeområdet, var i ferd med å tørke inn. Det betyr at de holder på å dø og er dermed hogstmodne. De som er tatt er alle like gamle, sier Grimnes.

Ikke synbar

Han mener også at åsens grønne profil med fjernvirkning, ikke vil bli synbar når de planlagte boligene kommer på plass.

- Med gjenplanting og med terrengtilpassede boliger, vil dette bli veldig bra til slutt. Vi har etter en arkitektkonkurranse, hyret en av de beste arkitektkontorene i landet, Dark Arkitekter, som er kjent for sin gode og nyskapende arkitektur. Vi er først og fremst opptatt av å skape gode boliger med gode bomiljøer.

Grimnes mener også at felling av trærne ikke vil være problematisk med hensyn til overvannshåndtering, på grunn av berggrunnens beskaffenhet.

4 ETASJER: Utbygger mener at tomten tåler en høyere utnyttelse, på grunn av sin nærhet til Skogen stasjon. Illustrasjon: Dark Arkitekter

Kan ikke forby

Akersposten rettet også en forespørsel til PBE om fellingen kunne foretas, i og med de føringer som ligger i saken. Enhetsleder i PBE, Astrid Myhra, svarer i e-post:

Plan- og bygningsetaten er på generelt grunnlag svært opptatt av bevaring av trær i byen vår, da vi mener trær bidrar med mange viktige kvaliteter. Gjeldende reguleringsplan for disse eiendommen er S-2751. Denne planen inneholder ingen bestemmelser om vern av enkeltvise trær, på lik linje som småhusplanen. Dette betyr at kommunen ikke har hjemmel i denne planen til å verken forby, eller følge opp felling av enkeltvise trær med sanksjoner.

I saksinnsyn kommer det også frem av svar fra PBE, at hogsten ikke er søknadspliktig.

En utfordring

Prosjektet står overfor en utfordring, i og med at Plan- og bygningsetaten i orienteringsmøte peker på at utbygger må forholde seg til gjeldende reguleringsplan fra 1984, som blant annet tillater kun to etasjer i høyden.

Etaten vurderer å nekte å behandle planinitiativet, om ikke dette blir fulgt. Woxenaasen Panorama og Dark Arkitekter peker på at reguleringsplanen er fraveket på flere tomter i området og at Kommuneplanens samfunnsdel åpner for høyere utnyttelse av tomten med sin nærhet til Skogen stasjon. De mener at ny kommuneplan med samfunnsdel, gir klare signaler om at flere stasjoner langs Holmenkollbanen skal vurderes for fortetting. Arealdelen av kommuneplanen, er fremdeles under politisk behandling i rådhuset.

Hvis PBE nekter å ta planinitiativet til behandling, vil forslagsstiller be om at reguleringsspørsmålet blir fremmet for bystyret til avgjørelse. Det bekreftes av Grimnes.

Følg Akersposten på Facebook