Akersposten

– Vårt mål er å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivtransport

– Vårt mål er å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivtransport, sier prosjektleder Ine Gjellebæk i forkant av nettmøtet med Akerspostens lesere mandag.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2019 kl 19:40

OSLO VEST: Når Bymiljøetaten nå går i gang med to konseptvalgutredninger (KVU), én for Slemdalskrysset og én for Slemdalsveien mellom Slemdal og Frøen, ønsker de å få avdekket hva beboere og de som ferdes gjennom krysset, ønsker.

Bedre trafikksikkerhet

– Man ser på et bredt spekter av ulike løsninger før man til slutt anbefaler et konsept for det trafikale, sier en av prosjektlederne, Ine Gjellebæk i videoen. – Vårt mål er å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivtransport, og å komme med en løsning for krysset, og det er å bedre trafikksikkerheten.

– Vi er helt avhengige av å få innspill til behov som knytter seg til Slemdalskrysset og til Slemdalsveien helt ned til Frøen. Vi trenger innspill fra beboere her og de som ferdes gjennom krysset, sier Astrid Sollid, også prosjektleder.

Her kan du lese mer om saken.

Delta i nettmøtet!

Selve nettmøtet er mandag 30. september fra klokken 18.00 til 19.30. Da sitter saksbehandlere fra Bymiljøetaten og svarer på innspill og spørsmål fra leserne i Akerspostens redaksjon.

Akersposten har allerede mottatt en rekke innspill. Send gjerne inn ditt innspill i forkant:

Nettmøte

Nettmøtet stengte 30.09.2019 kl. 19:35:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

Hei, så spennende at dere ønsker å involvere alle med gode ideer/løsningsforslag. For å tenke helt nytt.. hva med å bruke t-banelinjen til sykkelvei og elbuss-trasé? Da ville man kunne lage rundkjøringer i de vanskelige Vinderen og Slemdalskryssene, som alle ønsker å få planfrie men som koster for mye. Så ville man kunne kjøre buss helt opp til Tryvann og løse det problemet også. Dessuten vil det kunne bli en trasé for utrykningskjøretøyer... vennlig hilsen Anita Asdahl Hoff (bydelspolitiker i Vestre Aker)

Anita Asdahl Hoff - 30.09.2019 kl 19:02:58

Hei Anita

Takk for innspill. I KVU-en skal vi vurdere mange ulike konsepter, gjerne også noen helt nye. Det ligger imidlertid ikke i vårt oppdrag å vurdere alternativer til t-banetilbudet på Holmenkollbanen.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:15:58

For å få flyt i trafikken bør enten t-banen eller veien legges under bakken både på Slemdal og Vinderen.

Jenny Nordfalk - 30.09.2019 kl 18:54:04

Hei Jenny!

Takk for ditt innspill. KVU-en skal vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset. Både biltunnel under Slemdal og nedsenket t-bane kan bli vurdert som alternativer.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:04:42

Jeg har levd en stund. Allerede i 2008 vedtok bystyret at både Vinderenkrysset og Slemdalkrysset skulle utredes. Hvorfor går dette arbeidet så sakte? Blir Slemdal-krysset bygget ut før eller etter fortetting av Slemdal – eller vil man vente til Slemdalplanen er vedtatt.

Beathe C. Rikse - 30.09.2019 kl 18:42:44

Hei Beate!

Takk for dine spørsmål. KVU-en for Vinderenkrysset var ferdig i 2014 og anbefalte en løsning med t-banen senket ned under veien. Denne KVU-en er sendt over til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Når det gjelder arbeidet med KVU for Slemdalskrysset ble dette utsatt i påvente av avklaringer om fremtidig stasjonsstruktur på Holmenkollbanen. Rapporten om stasjonsstruktur er ikke vedtatt enda. Men nå har imidlertid arbeidet med områdereguleringen for Slemdal gjort at vi trenger en trafikal løsning for krysset. Vi har derfor satt i gang arbeidet nå på bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Sporveien og Ruter har tett samarbeid om de ulike utredningene og pågående planarbeid i området. Rekkefølgen på en eventuell gjennomføring av prosjektene avhenger blant annet av politiske vedtak.

Hilsen bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:01:14

Hei,
Ønsker at krysset ved Slemdal bygges om samtidig som Vinderen, for hvis det først bli buss gi bane er det lurt å gjøre det samtidig. På Slemdal er det viktig å se hele krysset med tilstøtende kryss under ett for å få flyt i trafikken ved rødt lys.

Ingrid Nyhus - 30.09.2019 kl 18:36:22

Hei Ingrid,

Takk for ditt spørsmål. Du har rett i at vi må se på hele Slemdalskrysset, med tilstøtende gater, dersom vi skal kunne anbefale en god løsning.

Generelt vil vi alltid forsøke å samordne tiltak, slik at det blir minst mulig belastning for nærområdet. Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Sporveien og Ruter har tett samarbeid om de ulike utredningene og pågående planarbeid i området.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:41:58

Holmenkollen er Norges største turistattraksjon og Norges flaggskip for vinteridrett. Vil KVU utrede hvordan trafikkløsning på Slemdal kan påvirke Holmenkollen riksanlegg positivt for arrangementer sommer og vinter ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:19:47

Hei igjen Snorre,

I KVU-en skal vi vurdere mange ulike konsepter for trafikkløsninger. Det ligger imidlertid ikke i dette oppdraget å legge tilrette for Holmenkollen som turistattraksjon.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:27:47

I 2015 ble det satt i gang et forprosjekt for Vinderenkrysset. Det er jo allerede gjort en KVU med Bymiljøetaten i samarbeid med ingeniørselskapet COWI. Hva ble konklusjonen her? Ruter har tidligere anbefalt planfrie kryss både på Vinderen og Slemdal og at disse i tilfelle må gjøres samtidig på grunn av langvarig stopp av t-banen. Hva tenker Bymiljøetaten om dette?

Lage Bruun - 30.09.2019 kl 18:19:40

Hei Lage

Takk for dine spørsmål! KVU-en for Vinderenkrysset anbefalte en løsning med t-banen senket ned under veien. Konklusjonene i denne KVU-en og Ruters rapport om stasjonsstruktur på Holmenkollbanen er relevant for vårt arbeid videre.

Generelt vil vi alltid forsøke å samordne tiltak, slik at det blir minst mulig belastning for nærområdet. Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Sporveien og Ruter har tett samarbeid om de ulike utredningene og pågående planarbeid i området.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:34:42

Vi ønsker et godt tilnærmet bilfritt nærmiljø mellom skole, idrettsbane, T-banestasjon og nærbutikker - for å utvikle Slemdal positivt i forhold våre stedsverdier. Vil KVU prioritere beboerne ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:16:49

Hei igjen Snorre,

Vårt oppdrag er å planlegge krysset til det beste for gående, syklende og kollektivreisende, med spesielt fokus på trygg og sikker skolevei.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:24:46

Er det mulig å utrede sammenhengen mellom de overbelastede kryssene Slemdal, Smestad og Vinderen og den manglende påkjøringsmuligheten ved Gaustad til Ring III vestover?

Er det mulig å utrede Slemdalskrysset og Slemdalsveien i sammenheng med at Tennisveien er totalt overbelastet og til dels ufremkommelig i perioder, særlig om vinteren, pga. stor gjennomkjøring til og fra Holmenkollen øst og fremmedparkering, særlig ved tennisbanene.

Ida Marie Hydle - 30.09.2019 kl 18:13:23

Hei Ida Marie!

Takk for dine spørsmål og innspill. Disse KVU-ene skal første og fremst anbefale en løsning for Slemdalskrysset og Slemdalsveien, mellom Slemdal og Frøen. Plan- og bygningsetaten, Statens vegvesen og Bymiljøetaten har tett samarbeid om veiforvaltningen i Oslo. Utfordringer med trafikkavviklingen i veinettet er noe vi følger opp til daglig gjennom trafikkstyring og utarbeidelse av reguleringsplaner.

I denne fasen av arbeidet med KVU-en forsøker vi å få frem alle behov i tilknytning til Slemdalskrysset og Slemdalsveien. Vi vil jobbe videre med å vurdere behovene mot hverandre og prioritere dem. Behovet for en påkjøringsmulighet til Ring 3 vestover fra Gaustad kjenner vi til, og vi tar det med oss videre i utredningen.

Angående informasjon om Tennisveien, er dette nyttig å ha med i det videre arbeidet. Nedre del av Tennisveien vil inngå i utredningen.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:34:41 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 20:07:27

Tunnel for biler fra Ringveien forbi Slemdal skole kan senere utvides til å gå under Marka til Hønefoss og avlaste masse trafikk gjennom Oslo til Sandvika og opp til Hønefoss

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:13:08

Hei igjen Snorre,

Takk for innspill, men dette ligger nok utenfor vårt oppdrag å vurdere.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 20:18:22

Legg bilvei i tunnel fra Ringveien forbi Slemdal Skole - slik at vi som bor her ikke blir berørt av gjennomgangstrafikk

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:10:45

Hei Snorre,

KVU-en skal vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset, der biltunnel under Slemdal kan bli vurdert som et av flere alternativer.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:13:18

Hei!

Hele strekningen mellom Frøen og Vinderen er en barriere i området. Det er kun et sted det er mulig å krysse med sykkelvogn. Det skal allerede bygges ny stasjon på Diakonhjemmet, og KVU anbefaler at T-bane legges i tunnel ved Vindernkrysset. Det er også trangt på strekningen, med store verneverdige murer det er vanskelig å kutte i. Vureder dere å legge hele strekningen under bakken? Det er jo en kostbar løsning, men ville løst alt, både sykkelfelt langs Slemdalsveien og bedre forbindelser på tvers i bydelen, for eksempel langs ned mot Frognerparken og langs grøntdragene. I dag er det en stor utfordring å sykle på tvers, spesielt med sykkelvogn...

Marianne Beck - 30.09.2019 kl 18:10:43

Hei Marianne

Takk for ditt innspill! Fremkommelighet for syklister, også på tvers, er et sentralt tema i utredningen. Du har rett i at å legge T-banen under bakken ville være en kostbar løsning, men en løsning som vil gi mange fordeler. Vi har fått flere innspill på at t-banelinjen og Slemdalsveien utgjør en barriere i området, så det er noe vi tar med oss.

Universell utforming, at offentlige rom bygges så de kan brukes av så mange som mulig, er en viktig føring for oss. Da vil vi forsøke å få til bredder og stigningsforhold tilrettelagt for blant annet sykkelvogn.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:26:37

Det ble gjort en trafikkanalyse av Asplan Viak på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten høsten 2018 mens Slemdal skole og Tennisveien var stengt. Det gir på ingen måte et riktig bilde av trafikksituasjonen rundt Slemdalkrysset. Er denne lagt til grunn for videre arbeid og vurdering av Slemdalkrysset fra Bymiljøetatens side? I så tilfelle er dere på ville veier, bokstavelig talt.

P.T. Kristoffersen - 30.09.2019 kl 18:09:39

Hei P.T. Kristoffersen

Takk for innspill! Trafikkanalysen du henviser til bruker vi i utredningen, men vi er klar over at den har svakheter i og med at den ble laget mens Tennisveien var stengt. Det vil som regel være uregelmessigheter i trafikken i Oslo, og i den videre utredningen vil vi ta høyde for dette.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:02:39 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 19:11:16

Det planlegges boligblokker langs Slemdalsveien - er det plass til de ? De bør jo ligge litt fra veien - ingen vil jo bo inntil en traffikert vei

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:07:54

Hei Snorre!

Plan- og bygningsetaten jobber med en mulighetsstudie som ser på ulike bebyggelsesstrukturer langs Slemdalsveien. Avstanden fra bebyggelsen til veien vil bli vurdert i mulighetsstudien og i det videre planarbeidet med områdereguleringen for Slemdal. Plassering av bebyggelse vil ses i sammenheng med anbefalt gatesnitt for Slemdalsveien i Bymiljøetatens konseptvalgutredning for Slemdalsveien og Slemdalskrysset, samt vurderes i forhold til blant annet bokvalitet og støyforhold.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:09:21 - Oppdatert: 01.10.2019 kl 10:03:52

I 2015 ble det bevilget penger i revidert budsjett og satt i gang konseptvalgutredning for Slemdalkrysset. Hva skjedde med denne KVU? Hva ble konklusjonen?

A. Sillejord - 30.09.2019 kl 18:04:59

Hei A. Sillejord

Takk for spørsmålet! Arbeidet med KVU for Slemdalskrysset ble utsatt i påvente av avklaringer om fremtidig stasjonsstruktur på Holmenkollbanen. Rapporten om stasjonsstruktur er ikke vedtatt enda. Nå har imidlertid arbeidet med områdereguleringen for Slemdal gjort at vi trenger en trafikal løsning for krysset. Vi har derfor satt i gang arbeidet nå på bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 19:01:51

Slemdal har mye gjennomgangstrafikk - vil planlagte endringer på Majorstua, Smestad, Vinderen, Røa(tunnel ?) og andre steder vurderes i forhold KVU for Slemdal ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 18:04:25

Hei Snorre,

Takk for ditt spørsmål. Det er riktig at det er mange prosjekter på gang i området. Utredningen vil ta høyde for den forventede befolkningsveksten i området som følge av disse prosjektene.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:55:52 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 19:13:35

Hvilke planer for utvidet kapasitet på idrettsanleggene foreligger? Jeg tenker konkret på Heming i forbindelse med utbygging på Slemdal, men også generelt i forbindelse med fortettingen som skjer kontinuerlig i bydelen.

Per N. Schwabe - 30.09.2019 kl 17:31:39

Hei Per!

Denne KVU-en ser i hovedsak på trafikale løsninger og byrommene rundt Slemdalskrysset, så vi som sitter her kjenner desverre ikke planene for idrettsanlegg. Send gjerne spørsmålet til postmottak@bym.oslo.kommune.no, så vil en av våre kollegaer besvare det.

Beklager vi ikke kunne svare på dette!

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:50:22 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:14:41

Det beste ut fra sikkerhet for barn ,skolevei, vei til Heming Idrettsanlegg og gående og syklende er kanskje om både bil og bane legges under jorden. Vil et slik alternativ vurderes ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 17:23:12

Hei igjen Snorre!

Takk for innspill! Gjennom KVU-en vil vi vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset, og å skille trafikantgrupper i ulike plan kan være en løsning. Trafikksikkerhet for skolebarn er et viktig tema som vi vil fokusere på i utredningen.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:50:05

Av hensyn til skolebarn og trafikkavvikling - vil biltunnel under Slemdal vurderes ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 17:19:38

Hei Snorre,

Takk for spørsmål. Trafikksikkerhet og trygg skolevei er en viktig del av oppdraget vårt. KVU-en skal vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset, der biltunnel under Slemdal kan bli vurdert som et av flere alternativer.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:39:48 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:43:10

Det er mange syklister, gående, kollektivreisende og bilister gjennom Slemdal hver dag. Har oppdragsgiver for KVU lagt føringer på prioritering av en eller flere av disse gruppene ?

Snorre Vevstad - 30.09.2019 kl 17:17:53

Hei Snorre,

Takk for ditt spørsmål. I følge bestillingen vi har fått fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel skal vi øke fremkommeligheten og tilgjengeligheten for fotgjengere, syklister og kollektivreisende. I følge kommuneplanens juridiske arealdel skal gående prioriteres først, over syklister og kollektivreisende.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:35:15 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 19:04:37

PBE hadde internt seminar om kryssløsning høsten 2018 med konklusjon presentert på workshop i 3 alternativer uten at problemene med gjennomgangstrafikken er løst. Er miljøetaten bundet av denne konklusjonen , eller står etaten fritt til å finne mere miljøvennlige løsninger på gjennomgangstrafikken. I så fall hvordan vil etaten innarbeide dette i mulighetsstudiene som PBE allerede har presentert og hvordan tenker etaten befolkningen skal få anledning til medvirke i denne bearbeidingen.

Arne Sødal - 30.09.2019 kl 15:33:47

Hei Arne

KVU-en vi nå jobber med er ikke bundet av tidligere studier, og vi vil se på flere ulike konsepter. KVU-en vil utgjøre den trafikkfaglige anbefalingen til områdereguleringen Plan- og bygningsetaten arbeider med.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:21:50 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:34:12

Er det mulig at Slemdalkrysset kunne unngå all gjennomfartstrafikken vestfra? Kan Stasjonsveien nedgraderes - stenges for gjennomfartstrafikk (mellom Dalsveien og Slemdalskrysset)?

Vibeke Nenseth - 30.09.2019 kl 11:20:33

Hei Vibeke!

Takk for ditt innspill. KVU-en skal vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset. En stenging av Stasjonsveien kan bli vurdert som et av flere alternativer.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:29:15 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:38:03

Cykelväg hela vägen från Frognerseteren till Majorstuen trengs virkelig! Och tydligare skyltning på vart huvudleden fortsätter - många missar att högerregeln gäller vidare uppför Risaléen/Frognerseterveien/Ankerveien. Samt trafikljus ved Svendstuen Skole!

sofia - 30.09.2019 kl 10:33:20

Hei Sofia!

Takk for dine innspill. Du har helt rett i at det er behov for en bedre sykkelforbindelse fra Frognerseteren og ned til Majorstua. Bymiljøetaten jobber med utgangspunkt i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som bystyret har vedtatt. Etter denne planen skal Slemdalsveien tilrettelegges for syklende. Vi vil likevel i KVU-arbeidet se på mulige alternative traseer.

En tydeligere skilting av sykkelveinettet er noe Bymiljøetaten jobber med. Vi skilter nå byrutene i sentrum og nye sykkelruter vil også bli skiltet etterhvert.

Når det gjelder ønsket om trafikklys ved Svendstuen Skole, ber vi deg om å sende en henvendelse til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Da havner forespørselen automatisk i våre systemer og vil bli svart ut av en av våre kollegaer.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:20:46

Slemdalsveien må bli bredere, særlig fra Gaustad og nedover. Da er det bare å ekspropriere i vei. Her må det lages sykkelvei og gangvei, slik det er for eksempel langs Sørkedalsveien ved Huseby. Eller blir det for dyrt å ta dyre eiendommer på Vinderen?
Jeg mener at Vinderenkrysset er det farligste av kryssene i hele denne traseen. Der må noe gjøres! Helst få t-banen under krysset.

Jan Erik - 30.09.2019 kl 09:47:03

Hei Jan Erik

Takk for innspill. Slemdalsveien er for smal i dag, og i arbeidet med KVU-en vil vi derfor se på ulike konsepter for sykkeltilrettelegging på strekningen. Du skal vite at ekspropriasjon for å få plass til en eventuell utvidelse av Slemdalsveien ikke er noe vi vil gjøre før alle andre muligheter er forkastet.

Det er utarbeidet en KVU for Vinderenkrysset, som anbefaler en løsning med å legge T-banen under veien.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:11:48

Her har dere mange hensyn å ta. Barn, voksne, gående, syklende, biler og kollektivtrafikk. Dette krysset fungerer overhodet ikke som det er i dag, vikeplikt er stort sett et fremmedord, bilister stopper ikke for fotgjengere engang, her er det stadig nestenulykker! Jeg er veldig glad for at det endelig blir sett på løsninger her!

Eline Ulvestad - 30.09.2019 kl 09:33:01

Hei Eline!

Takk for engasjementet ditt. Så hyggelig at du setter pris på at det jobbes med løsninger. Alt det du nevner vil vi ta med oss i det videre arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:51:00 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:51:13

Slemdalsveien er bred - horfor tar dere ikke vekk ett av fortauene og lager en sykkelsti begge veier? Så kan fotgjengere gå trygt på den ene siden, og vi bilister slipper å sitte med hjerte i halsen.

Maren Eline Kleiven - 30.09.2019 kl 05:20:07

Hei Maren Eline!
Takk for ditt engasjement. Som hovedprinsipp legger vi fortau på begge sider av gatene våre, for å unngå trafikkfarlige kryssinger for myke trafikanter. I Slemdalsveien vil vi vurdere dette prinsippet opp mot behovet for sykkeltilrettelegging.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:50:38

Ønsker T banen i tunnel både ved Slemdal og på Vinderen. Da kunne man ha rundkjøring over ved Slemdal og vanlig kryss på Vinderen .
Hadde vært smart en gangbro fra Slemdal skole over til T banen.

Bente Dahl Storm - 29.09.2019 kl 21:01:08

Hei Bente!

Takk for innspill om Slemdal og Vinderen. Det er utarbeidet en KVU for Vinderenkrysset, som anbefaler en løsning med å legge T-banen under veien. Et lignende konsept for Slemdalskrysset vil nok bli vurdert som et av flere alternativer.
Trygg skolevei er en viktig del av vårt oppdrag. Behovet for flere krysningsmuligheter for myke trafikanter er nevnt av flere, så det tar vi med oss videre.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:49:59

Vil man nå vurdere planfri overgang på Vinderen og Slemdal?

Vil man vurdere Eystein F. Husebye sitt forslag til alternativ gang og sykkelvei over t-bane traséen?

https://akersposten.no/meninger/et-alternativt-transportsystem-i-asen/19.2855

Henning Strand-Gjesdal - 29.09.2019 kl 17:28:15

Hei Henning!
Takk for spørsmål.
Det er utarbeidet en KVU for Vinderenkrysset, som anbefaler en løsning med å legge T-banen under veien. Et lignende konsept for Slemdalskrysset vil nok bli vurdert som et av flere alternativer.
Vår utredning for Slemdalsveien vil se på mange ulike konsepter og utradisjonelle forslag er også velkomne.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:49:32

Hva med Vinderen krysset??

NNN - 29.09.2019 kl 00:47:56

Hei!

Det er utarbeidet en KVU for Vinderenkrysset, som anbefaler en løsning med nedsenket bane. Utredningene for Slemdalskrysset og Slemdalsveien vil sees i sammenheng med planarbeidet som allerede er gjort med Vinderenkrysset. En eventuell gjennomføring av prosjektene ligger et godt stykke frem i tid, og avhenger blant annet av politiske vedtak.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:48:07

Utfordringer:
· Hvordan få redusert så vel trafikkmengden som trafikkarealet (asfalterte/grå flater).
· Hvordan unngå de to T-kryssene som krysset på Slemdal består av i dag?
Løsninger:

- En mulighet til å redusere trafikken inn mot Slemdal er å stenge Stasjonsveien mellom Dalsveien og Risalleen/Frognerseterveien? Trafikken vestfra i Stasjonsveien kan ledes via Tråkka eller Dalsveien mot Vinderen og Ring 3.

- Frognerseterveien føres i bro over t-banelinjen vest for stasjonsområdet for sammenknytting med Slemdalsveien

- Både Slemdalsveien og Risalleen kan gjøres til gode traseer for sykkeltrafikk mellom Slemdal og ulike deler av Oslo. Slemdalsveien mellom Slemdal og Gaustad har tverrprofil til både fortau, sykkelfelt og to kjørebaner for biler (i dag to fortau og to kjørebaner).

Arvid Strand - 28.09.2019 kl 15:30:43

Hei Arvid!
Takk for gode og nyttige innspill. Vi tar det med oss i det videre arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:47:40

Hei!
Som lokalpolitiker er jeg blant annet opptatt av å opprettholde og sikre kollektivtilbudet. I østre og nordre del av Vestre Aker er T-banen (Holmenkollbanen) eneste reelle kollektivtilbud, og selv en midlertidig bussløsning vil være utilfredsstillende. Omlegging av Slemdalkrysset med nedsenket T-banestasjon vil etter hva jeg forstår kreve nærmere to års stengning av banen. Nye Diakonhjemmet stasjon vil også kreve lang stengetid. Kan Bymiljøetaten sikre at Vinderenkrysset med nedsenket T-banestasjon prosjekteres samtidig, slik at nedetiden og ulempene for innbyggerne blir så kort som mulig?

Yngvar A. Husebye - 28.09.2019 kl 13:34:29

Hei Yngvar!
Vi har forståelse for at minst mulig nedetid er viktig for alle reisende på Holmenkollbanen. En eventuell ombygging av Slemdalskrysset med nedsenket T-banestasjon vil ta tid. KVU-en skal imidlertid vurdere flere ulike konsepter for Slemdalskrysset, der noen kan være enklere å gjennomføre enn andre.
Generelt vil vi alltid forsøke å samordne tiltak, slik at det blir minst mulig belastning for nærområdet. Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten, Sporveien og Ruter har tett samarbeid om de ulike utredningene og pågående planarbeid i området. En eventuell gjennomføring av prosjektene ligger et godt stykke frem i tid, og avhenger blant annet av politiske vedtak.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:45:18

Hoffsveien: krysses daglig av skolebarn. Ingen lyskryss og deler av veien har ikke fortau. Skolepatruljen har ikke lov til å stå ved en overgang fordi det er for dårlig sikret men skolebarn kan krysse veien??

Gabrielle Heramb - 28.09.2019 kl 10:44:04

Hei Gabrielle!
Hoffsveien er utenfor området dette prosjektet arbeider med på Slemdal, vi er derfor usikre på hvilken overgang du mener. Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig med å gjøre gatene trafikksikre og har et pågående prosjekt i Hoffsveien, der fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende vil bedres. Du kan lese mer om tiltaket på: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/sykkeloppgradering-av-hoffsveien/#gref
Vi håper dette var avklarende. Ta gjerne kontakt på postmottak@bym.oslo.kommune.no hvis du har flere spørsmål.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:44:55

Hei.
Dere burde se på Makrellbekken og ta det som eksempel.
I tillegg burde banen gå helt til Tryvann.

Catherine Holme Barry - 26.09.2019 kl 19:37:13

Hei Catherine!
Takk for innspill. Det er mange som nevner Makrellbekken som et godt eksempel. Vi tar det med oss.

En eventuell forlengelse av T-banen fra Frognerseteren til Tryvann er ikke noe som inngår i dette prosjektet. Vi har imidlertid stilt spørsmålet til Ruter, som svarer at de nå ikke vurderer denne forlengelsen konkret. Det har imidlertid blitt utredet flere ganger tidligere, men vurderingen er at det er et for dårlig kundegrunnlag.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:41:12 - Oppdatert: 01.10.2019 kl 10:11:05

Flertallet av politikerne i Vestre Aker Bydelsutvalg ønsker å flytte planlagt sykkelvei fra Slemdalsveien. til Risalleen. Ca 340 berørte parter og syklister har skriftlig sendt sin støtte til forslaget til Plan og Bygg. Ris Vel støtter også dette forslaget. Det er også en fredet gravhaug fra Bronsealderen på hj. Slemdalsvn.og Jegervn. som ikke må røres. Ønsker svar på om flytting av planlagt sykkelvei fra Slemdalsvn. til Risalleen vil bli seriøst vurdert.

Astri Biong - 26.09.2019 kl 15:18:06

Hei Astri!
Takk for ditt innspill om Slemdalsveien. Bymiljøetaten jobber med utgangspunkt i Plan for sykkelveinettet i Oslo, som bystyret har vedtatt. Etter denne planen skal Slemdalsveien tilrettelegges for syklende. Vi vil likevel i KVU-arbeidet se på mulige alternative traseer, som for eksempel Risalléen.
Reguleringsplanen for sykkelvei langs Slemdalsveien er, som du kanskje vet, stilt i bero i påvente av områdereguleringen for Slemdal som Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører. KVU-arbeidet som Bymiljøetaten nå har igangsatt skal være ferdig før det fattes vedtak i områderegulering. Når vi nå skal se på løsninger for Slemdalskrysset og for Slemdalsveien, er det naturlig å ta med strekningen mellom Slemdal og Gaustad i planleggingen. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende, god løsning for myke trafikanter.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:37:32

Det er stigning ovenfor krysset og litt helning nedenfor krysset.
Dette kan kanskje gi muligheter for å etablere en veibro over sporet/banetunnel, uten at det blir for dominerende i miljøet. Sporet må da senkes noe. Det er kanskje en dyr løsning, men hvis den er gjennomførbar vil den gi bedre trafikkflyt og -sikkerhet.

Georg Gatenormal - 25.09.2019 kl 15:40:26

Hei Georg! Takk for ditt innspill. Vi er oppmerksom på høydeforskjellene i området og det er noe vi må ta med oss i arbeidet med KVU-en, der vi skal finne løsninger som reduserer ulykkesrisikoen og tar vare på trafikksikkerheten for skolebarna.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:37:07

Fint at det endelig blir sett på løsninger her. For skolebarna som snart kommer tilbake til ny og fin skole, MÅ det sikres alle veier rundt skolen. Både Slemdalskrysset, Stasjonsveien og Frognerseterveien / Dagaliveien må det bli mer oversiktlig og trygt. Når man kjører fra Frognerseterveien og ut i Dagaliveien, er det ikke mulig å se gående / trafikk før man er halvveis ut i krysset. Både på grunn av en høyt oppbygget voll / hage og mange parkerte biler i Dagaliveien. Blir det sett på løsninger for skolebarna?

Eline Ulvestad - 25.09.2019 kl 13:57:29

Hei Eline! Takk for at du gjør oss oppmerksom på disse viktige detaljene. Trafikksikkerhet og trygg skolevei er en viktig del av oppdraget vårt. Stasjonsveien, på strekningen langs Slemdal skole, og krysset Risalléen/Dagaliveien er innenfor området vi skal finne løsninger for.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:32:36

Samfunnsøkonimisk! T-bane under Slemdal og Vinderen krysset. Se på Hovseter T-bane stasjon hvor bra det ble, aldri flaskehals der mer!

Nicholas Olav Bergh - 25.09.2019 kl 12:14:53

Hei Nicholas Olav! Du har rett i at en løsning der vei og bane er atskilt vil gi bedre fremkommelighet. Dette er nok et alternativ som vil bli vurdert.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:29:18

Gjør som på Makrjellbekken!

Kristin Horn - 25.09.2019 kl 09:51:09

Hei Kristin! Takk for innspillet. En lignende løsning som på Makrellbekken, der T-banen er lagt under veien, vil nok bli vurdert.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:28:43

Legg stasjonen under bakken!
La t-banen gå til Tryvann.

Vibeke Astrup - 25.09.2019 kl 09:50:38

Hei Vibeke!

Takk for dine innspill. En løsning med nedgravd T-bane vil nok bli vurdert.

En eventuell forlengelse av T-banen fra Frognerseteren til Tryvann er ikke noe som inngår i dette prosjektet. Vi har imidlertid stilt spørsmålet til Ruter, som svarer at de nå ikke vurderer denne forlengelsen konkret. Det har imidlertid blitt utredet flere ganger tidligere, men vurderingen er at det er et for dårlig kundegrunnlag.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:28:19 - Oppdatert: 01.10.2019 kl 10:11:50

Om t-banen byttes med bytrikk , gjerne med flere avganger . Så vil trikketraseen kunne brukes som sykkelvei . Noe som på sikt vil kunne gi veldig mye mindre biltrafikk i området

Marius Bachke - 25.09.2019 kl 09:49:56

Svar:
Hei Marius! Takk for engasjementet. Vi er litt usikre på hva du mener, men vi skal i utredningen av nye løsninger se på mer effektiv utnyttelse av arealene.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:27:50

Knutepunkt. Lurer på når det kommer utrykningskjøretøy som handler om liv og død. Hva gjør de når det er kø🚙🚙🚙og bommene er nede?

Bitten Damm - 25.09.2019 kl 09:49:03

Hei Bitten!

Takk for ditt spørsmål. Når bommene er nede må utrykningskjøretøy vente. Dette er noe vi ønsker å løse i et fremtidig Slemdalskryss.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:20:06

Legg stasjonen og T banen mellom Slemdal- Gaustad under bakken. Da blir det plass til sykkelvei også. Ønsket Sykkelvei som dytter/ ødelegger hus hvor det bor folk bør også vedtas ulovlig. Å få lov til å bo i eget hus med en historie er viktigere enn en ny sykkelvei som brukes få ganger i døgnet. Hvor mange bruker sykkelveiene i døgnet? Og når er den mest i bruk?

Liv Solberg - 25.09.2019 kl 09:48:00

Hei Liv!
Takk for innspillet om å legge t-banen under bakken. Du skal vite at innløsning av boliger for å få plass til en eventuell utvidelse av Slemdalsveien ikke er noe vi vil gjøre før alle andre muligheter er forkastet.

I Oslo kommunes Sykkelstrategi 2015-2025 er utbygging av sykkelveier pekt ut som det viktigste tiltaket for å få flere til å velge sykkelen. Det er antagelig ikke mange som sykler Slemdalsveien i dag, men erfaring fra andre deler av byen viser at sykkeltrafikken øker betydelig når veien blir tilrettelagt for sykling.

Populære sykkelveier som for eksempel Frognerstranda (langs E18) har 4-5000 syklister på hverdager i sommerhalvåret, og hadde i snitt 2116 syklister per døgn i 2018 (snitt for alle dager gjennom hele året, også vinterstid). Tallene er hentet fra Statens Vegvesens offentlige trafikkdata. I likhet med de fleste veier brukes sykkelveiene mest i rushtid.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:18:19

Jeg kagde en master-oppgave på HIVE i 2014/15 som la grunnlaget for sykkelstrategi i bydel Vestre Aker. Detalj-skisser for å løse flere knutepunkt-steder, bla slemdalkrysset og Smedstadkrysset har jeg fortsatt i arkivet. Hovedrapporten kan Elin Horn Galtung eller Arild Gjervann finne frem, men trenger dere rådgivningshjelp til å lage en optimal løsning for alle trafikantgruppene,med fokus på trygg skolevei og inn/ut av HK kan dere ta kontakt med ,meg på tlf 99256868 eller Leif.w.erichsen@gmail.com (3T Senior Norge AS)

Leif Olav W Erichsen - 25.09.2019 kl 09:28:19

Hei Leif Olav!
Takk for engasjementet. Så spennende at du har skrevet en masteroppgave om sykkeltilrettelegging. Som du kanskje vet, er Asplan Viak allerede engasjert som rådgiver for Bymiljøetaten i dette arbeidet.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:17:47

Hei,
Når blir Gulleråsen stasjonen mot sentrum gjenåpnet? Det er ingen fortau mot skolen til barna mine og på vinteren brøytes veien knapt, så det blir en veldig farlig vei hjem fra skolen i vintermørket, når det er ikke mulig å ta banen hjem. Plus når det oppfordres til mindre bil burde det blitt mer tilrettelagt med kollektivt. Og da tenker jeg også på f.eks. mine gamle foreldre.
Mvh,
Tatsiana

Tatsiana Riber Sparre - 24.09.2019 kl 17:31:18

Hei Tatsiana! Takk for innspillene.
Trafikksikkerhet for gående, syklende og særlig skolebarn er høyt prioritert i arbeidet Bymiljøetaten skal gjøre i Slemdalskrysset og langs Slemdalsveien mellom Slemdal og Frøen.
Gulleråsen stasjon er utenfor dette området. Vi har likevel stilt spørsmålet ditt til Sporveien og de svarer at det ikke er noen konkrete planer for Gulleråsen stasjon per nå.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:17:15

Hei
Forslår at fortauet nærmest trikken blir omgjort til sykkelfelt. Veldig få som går på den siden av veien, om vinteren brukes det til sneddpot.

Wenche Engebretsen - 24.09.2019 kl 11:51:29

Hei Wenche!
Takk for ditt innspill om Slemdalsveien. Vi tar det med oss videre.
Du har rett i at det i perioder, under snørike vintre, lagres snø på fortauet langs T-banen. Dette gjør vi for å kunne sikre god fremkommelighet på fortauet på andre siden. Det er mye veiareal i området som skal brøytes og lite plass til snølagring. Snøen kjøres bort så fort det er kapasitet til det.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:16:48

Skal Gulleråsen stasjon åpnes nedover?

Sara Møller - 24.09.2019 kl 10:42:13

Hei Sara!
Takk for ditt spørsmål. Gulleråsen stasjon er utenfor dette prosjektets område. Vi har likevel stilt spørsmålet ditt til Sporveien og de svarer at det ikke er noen konkrete planer for Gulleråsen stasjon per nå.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:31:45 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:07:00

Det borde göras något med hastigheten. De som kör där kör ofta väldigt mycket fortare än hastighetsbegränsningen. Har hört om både en skolflicka och en vuxen som blivit påkörda. Nästa år när slemdalskolan öppnar så kommer det bli ännu mer trafik och barn som går till och från skolan.

Daniela Slaatta - 24.09.2019 kl 08:01:25

Hei Daniela!

Takk for dine innspill. Du har rett i at det har vært flere ulykker med myke trafikanter i området. Trafikksikkerhet for gående, syklende og særlig skolebarn er høyt prioritert i arbeidet Bymiljøetaten skal gjøre i dette prosjektet. Tiltak som reduserer hastighet vil bli vurdert. En trafikkanalyse gjennomført av Asplan Viak høsten 2018 i forbindelse med områdereguleringen på Slemdal, viste noe fartsovertredelse i Slemdalsveien.

Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 18:33:10 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:53:06

Fortauet i Slemdalsveien er stedvis meget smalt mellom Frøen og Gaustad. Dette må gjøres bredere. Det er jo såvidt to personer kan gå i bredden enkelte steder. Vegetasjonen som henger over fortauet må det også ordnes opp i. Det er meget uoversiktlig noen steder. I tillegg ser det ut til at kjørebanene er i smaleste laget. Det merkes godt når lastebiler kjører forbi. Nord for Gaustad er det heldigvis litt bedre. Foreslår at T-banen legges i kulvert/tunnel f.o.m. Frøen og opp mot Gaustad for å frigjøre plass. Frøen og Steinerud stasjoner slås sammen til en ny stasjon. Den plasseres litt sør for dagens Steinerud stasjon. Vinderen stasjon legges der den er i dag, men blir jo under bakken. Med T-banen under bakken vil det bli mer enn god nok plass til å utvide både kjørebaner og fortau mellom Frøen og Gaustad. Da kan vi også få fortau på begge sider av Slemdalsveien. Sykkelfelt vil det sikkert også bli plass til. Skal man f.eks. vestover i Vinderen-krysset, kan man få eget felt for de bilistene som skal svinge dit. Dermed øker trafikksikkerheten betraktelig. Planovergangen på Ris stasjon må vekk. Lag gjerne en undergang ikke ulik den på Holstein stasjon på Sognsvannsbanen. Like sør for Slemdal må T-banen enten legges i en kort tunnel som kommer opp igjen i dagen nord for Slemdal stasjon (ikke helt ulikt Tveita stasjon), eller man kan legge bro over (nye) Slemdal stasjon, slik det er gjort på Ullevål Stadion, Hovseter og Makrellbekken stasjoner. Med andre ord senkes T-banetraséen på Slemdal. T-banestasjonene bør også bygges lange nok til 6-vognstog, da det blir flere og flere reisende for hvert år som går. I tillegg legger sykler, snowboard, ski og kjelker beslag på en god del av plassen i en T-banevogn. Det må IKKE bygges midtplattform, da sykler, snowboard, ski og kjelker vil gjøre av- og påstigning svært vanskelig når dette står lent mot dørene! Det gjelder å tenke langsiktig her. Gjør man ikke det, kan det godt være man angrer om noen år.

André Maurstad - 23.09.2019 kl 20:45:31

Hei André!
Takk for mange innspill. Du har rett i at en løsning med T-bane under bakken vil frigjøre mye areal. Nå i starten av KVU-arbeidet kartlegger vi alle behov uten begrensninger. Men i vurderingen av løsningene, skal kostnader knyttet til selve investeringen og fremtidig drift- og vedlikehold vektlegges.
Når det gjelder nye T-banestasjoner, planlegger Sporveien for 120 meter lange plattformer tilpasset 6-vognstog.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:31:17 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:06:44

Ved Makrellbekken fikk man til en enkel senkning av T-banen og heving av veien.
Det er vel mulig å få til noe sånt? Og er samtidig mulig å senke Stasjonsveien og lede den i tunnel forbi skolen og inn i en langstrakt, oval rundkjøring som legges over T-banen. Da blir det noe adkomst mindre til senteret direkte fra Stasjonsveien. Men kanskje Frognerseterveien kan åpnes igjen som lokalveg oppå lokket.

Liv Nordbye - 23.09.2019 kl 16:10:10

Hei Liv!
Takk for innspill til Slemdalskrysset, vi tar det med oss videre. En lignende løsning som på Makrellbekken, der T-banen er lagt under veien, vil nok bli vurdert.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:30:42 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:06:27

Vil det la seg gjøre å etablere en fotgjenger-overgang for t-banens passasjerer og øvrige myke trafikanter som behøver å krysse sporene UTEN at å anvende Slemdalsveien ? Jeg ser for meg en overgang umiddelbart bak den 3.vogn på sydgående t-bane/tilsvarende rett i front av t-banesettet på nordgående bane, selvsagt utstyrt med små bommer tilsvarende de som er satt opp ved Steinerud stasjon, og med en sti/fotgjengervei som går fra Tennisveien og til nordre del av Risallèen. Fordelen med en slik NY overgang vil bety at brorparten av dagens myke trafikanter slipper å "blande" seg med det mylder av kjøretøy som til tider befinner seg i Slemdalsveien der t-banen krysser Slemdalsveien. Skolebarn som fra høst 2020 sogner til Tennisvei-området vil OGSÅ kunne benytte denne langt mindre risikable overgang av t-banesporet på sin vei til/fra Slemdal skole.
Befinner meg i utlandet neste uke og vil således IKKE kunne delta på nett-debatten.

per e koch - 23.09.2019 kl 11:08:31

Hei Per!

Takk for innspill. Vi er klar over det store behovet for trygg kryssing av T-banen for gående. Dette er viktig å få løst i et fremtidig Slemdalskryss. Av sikkerhetsmessige grunner, er det ikke aktuelt å bygge nye kryssinger med bommer langs Holmenkollbanen. Som du kanskje vet har det vært alvorlige ulykker med gående på kryssingen ved Steinerud. Trafikksikkerhet for gående og trygg skolevei er en viktig del av vårt oppdrag.
God tur til utlandet!
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:30:14 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:06:12

1) Hvorfor legges ny gang/sykkelvei på siden med boliger og ikke på samme side som T-banen? Konsekvensene med å stenge alle småveiene ned til Slemdalsveien er at boligområdene blir enda mer belastet med biltrafikk på småveiene. Småveiene er allerede underdimensjonert og på vinteren kan knapt 2 biler møtes der.
2) Det bør utarbeides en mer nøktern løsning med krysning i plan for T-baneovergangen. Beboerne fortjener en trygg løsning som er økonomisk gjennomførbar innen kort tid. PBE sine 2 varianter ligger for langt frem i tid og ansees lite økonomisk gjennomførbar.

Kjersti R. Haagaas - 23.09.2019 kl 08:09:23

Hei Kjersti!

Takk for dine spørsmål og innspill.
Som hovedprinsipp legges nye gang- og sykkelveier på den siden av veien med flest atkomster til f.eks. boliger og butikker, slik at gående og syklende slipper å krysse veien.
Når det gjelder reguleringsplanen for sykkelvei langs Slemdalsveien, så er den stilt i bero i påvente av områdereguleringen for Slemdal som Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører. KVU-arbeidet som Bymiljøetaten nå har igangsatt skal være ferdig før det fattes vedtak i områderegulering. Når vi nå skal se på løsninger for Slemdalskrysset og for Slemdalsveien, er det naturlig å ta med strekningen mellom Slemdal og Gaustad i planleggingen. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende, god løsning for myke trafikanter. KVU-arbeidet vil også se på mulige alternative traseer.
Utredningen vår skal anbefale løsninger både på kort og lang sikt. Vi tar gjerne i mot konkrete forslag til forbedringer på kort sikt.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:27:36 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:05:52

Senk dagens t-banetrassé i krysset Slemdalsveien slik det ble gjort på Makrellbekken.

Ole Jørgen Steen - 22.09.2019 kl 10:40:52

Hei Ole Jørgen!
Takk for ditt forslag. En løsning med Slemdalsveien på lokk over T-banen vil nok bli vurdert som et mulig alternativ.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:27:05 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:02:17

Jeg sykler til jobb nedover Slemdalsveien, fra Slemdal til Gaustad, og fra jobb oppover. Begge ganger på fortauet. Grunnen til det går greit er at det i 99% av tilfellene ikke er fotgjengere på T-banesiden av veien (forståelig, den siden er ikke så hyggelig). Er det lite plass kan den siden gjøres om til sykkelfelt uten å plage spesielt mange, tror jeg. Østsiden har bredt fint fortau og er helt grei å sykle oppover på (da har man jo ikke så stor fart). Der er det en del fotgjengere, men sjelden konflikter pga bredden på fortauet.

Det eneste store konfliktpunktet er ved Ris stasjon på vei nedover. Her kan det stå folk og vente på grønn mann, så her må man ta det veldig forsiktig på sykkel. Ellers går det ofte raskere på sykkel nedover på fortauet på morgenen enn med bil, siden det er en del kø for å komme ut på Ring 3.

Et annet minus er at det ofte ligger masse grus og/eller snø på T-banesiden av veien på vinter/vår. Hvis dere lager sykkelfelt bør dere se på hvordan det måkes/feies her.

Tormod Landet - 20.09.2019 kl 16:03:27

Hei Tormod!

Takk for en god beskrivelse av hvordan du opplever det er å ferdes langs Slemdalsveien på sykkel. Dette er nyttig for oss.
Du har rett i at det i perioder, under snørike vintre, lagres snø på fortauet langs T-banen. Dette gjør vi for å kunne sikre god fremkommelighet på fortauet på andre siden. Det er mye veiareal i området som skal brøytes og lite plass til snølagring. Snøen kjøres bort når det er kapasitet til det.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:10:15 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:02:00

Hva skjer med sykkelveien langs Slemdalsveien ? Lite info til oss som er berørt med at det er planlagt tatt av våre hager som allerede er små.det er lagt frem et forslag med gang og sykkelvei over banen . Er dette sjekket ut ?

Marianne Aanesen - 20.09.2019 kl 13:43:14

Hei Marianne!
Takk for ditt spørsmål. Reguleringsplanen for sykkelvei langs Slemdalsveien er stilt i bero i påvente av områdereguleringen for Slemdal som Plan- og bygningsetaten nå gjennomfører. KVU-arbeidet som Bymiljøetaten nå har igangsatt skal være ferdig før det fattes vedtak i områderegulering. Når vi nå skal se på løsninger for Slemdalskrysset og for Slemdalsveien, er det naturlig å ta med strekningen mellom Slemdal og Gaustad i planleggingen. Dette er viktig for å sikre en sammenhengende, god løsning for myke trafikanter. KVU-arbeidet vil også se på mulige alternative traseer.
Vi er usikker på hvilket forslag du referer til med gang og sykkelvei over T-banen. Vi er ikke kjent med at det foreligger offentlige planer om dette.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:07:16 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:01:44

Hei, jeg mener at det først og fremst bør tilrettelegges for de myke, som skolebarna som snart igjen skal ta i bruk Slemdal skole og alle dem som krysser Vinderenkrysset daglig til og fra Vinderen skole. Nedgravd t-bane både på Vinderen og Slemdal hadde hjulpet mye.

Bert Bert Hansen - 20.09.2019 kl 09:24:24

Hei Bert!
Takk for innspill. Vi er helt enig i at myke trafikanter og særlig skolebarn skal prioriteres. En løsning der T-banen er lagt under veien, vil nok bli vurdert. I en allerede gjennomført KVU for Vinderenkrysset, anbefales nedgravd bane.
Hilsen Bymiljøetaten

Besvart: 30.09.2019 kl 17:05:46 - Oppdatert: 30.09.2019 kl 18:01:29

Nettmøtet er avsluttet.

Nå er nettmøtet avsluttet. Bymiljøetaten og Akersposten takker for alle innspill.

Redaksjonen - 30.09.2019 kl 19:35:00

Snu listen

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...