ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Med prosjektet Skanska sammen med Lund+Slaatto Arkitekter har utviklet og nå nabovarslet for våre eiendommer, så mener vi at vi tilbyr både høye arkitektoniske kvaliteter og gode løsninger for de utfordringer som Røa Vel tar opp,» skriver Oddvar Svartdal i Skanska Eiendomsutvikling.

«Skanskas bidrag til et helhetlig Røa sentrum»

«Som utvikler av boliger på Røa, har Skanska i all hovedsak sammenfallende interesser med det Røa Vel ønsker på vegne av Røas befolkning, et attraktivt og velfungerende sentrum», skriver Oddvar Svartdal, prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Leder for Røa Vel tar i sitt debattinnlegg 31. oktober til orde for at det settes i gang arbeid med en ny helhetsplan for Røa sentrum, for å sikre fremtidsrettede løsninger og rette opp svakheter i gjeldende reguleringsplan.

Som utvikler av boliger på Røa, har Skanska i all hovedsak sammenfallende interesser med det Røa Vel ønsker på vegne av Røas befolkning, et attraktivt og velfungerende sentrum. Vi mener imidlertid at det er mest riktig og fornuftig å tilstrebe de ønskede effekter uten å gå veien om en langvarig planprosess.

Med prosjektet Skanska sammen med Lund+Slaatto Arkitekter har utviklet og nå nabovarslet for våre eiendommer, så mener vi at vi tilbyr både høye arkitektoniske kvaliteter og gode løsninger for de utfordringer som Røa Vel tar opp. Vi legger til rette for en aktiv og attraktiv offentlig forbindelse for fotgjengere mellom Røa Senter, T-banen og Røa Torg. Vi har engasjert ekstern ekspertise som skal hjelpe oss å optimalisere utforming og innhold i næringslokalene til hva som er etterspurt akkurat her.

I det gule huset ser vi for oss virksomhet som gjør det til en populær møteplass, og vi etablerer et nytt lokale for servering i det nye hjørnebygget. Vi har ytterligere ett utadrettet næringslokale mellom det gule huset og T-banen, og ett mot Griniveien der det i dag er en barrieredannende betongmur. Sistnevnte lokale mener vi er et ønsket tilskudd til gatemiljøet, og er noe vi søker om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for å få lov til å bygge.

Sammen med utviklingsplanene for tomten til det blå huset og til Esso-tomten, som begge er blitt gjort kjent gjennom Akersposten, mener vi at Røa sentrum får et verdifullt tilskudd til både møteplasser og næringsvirksomhet. At vårt prosjekt likevel primært er et boligprosjekt, er helt i tråd med intensjonene i både Røa-planen og senere kommuneplaner, og gode boliger her er både etterspurte og positive bidrag til et levende sentrum.

Røas trafikkutfordringer er det i alles interesse å finne en god løsning på. Dette krever initiativ og beslutninger på et politisk nivå vi som utbyggere i liten grad kan påvirke. Erfaringen viser at tidshorisontene for realisering av slike initiativ er høyst uvisse, og å stille andre positive byutviklingsgrep i bero i påvente av dette mener vi er unødvendig. Vår nye bebyggelse mot Griniveien vil ha fasade godt innenfor dagens betongmur, og det dannes et gateløp der avstanden mellom bygningene er omtrent som i for eksempel Bygdøy Allé. Vårt tiltak bør derfor ikke være til hinder for aktuelle fremtidige trafikkløsninger eller torgdannelser.

Vi har respekt for at mange beboere på Røa har minner og følelser knyttet til den gamle bebyggelsen på eiendommen. Ved utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan ble det besluttet, med alle aktuelle instanser involvert, at det gule huset skulle få status som Spesialområde bevaring, men at øvrig gammel bebyggelse må vike, til fordel for ny bebyggelse som bidrar bedre til å oppfylle planens intensjoner for Røa Sentrum. Om den vurderingen var klok eller uklok, er det sikkert flere meninger om, men dette er hva vi har fått klar beskjed av Plan- og bygningsetaten (PBE) og bystyret om å legge til grunn for vårt arbeid.

Da vi i 2017 ønsket å starte et planarbeid, sendte vi en bestilling av oppstartsmøte til PBE der vi varslet at vi blant annet ønsket å diskutere planområdets avgrensning, muligheter med fremtidige trafikkløsninger, gatemiljøer og gangarealer, og verneverdien av eksisterende bebyggelse. Med andre ord akkurat de temaene Røa Vel nå ønsker å utrede. PBE avviste vårt initiativ før vi i det hele tatt fikk avholdt slikt oppstartsmøte, og byrådet og bystyret opprettholdt denne beslutningen etter vår klage på vedtaket. Etter det har vi brukt to år og store ressurser på å utvikle et prosjekt som kan realiseres uten en planprosess.

Som utbygger og entreprenør er vår samfunnsrolle å realisere den byutviklingen som er politisk vedtatt, og som for annen næringsvirksomhet må dette skje innenfor forretningsmessig bærekraftige rammer. Da er tidsfaktoren av vesentlig betydning, og forutsigbare prosesser helt avgjørende. I Oslo tar en planprosess 4-5 år å gjennomføre, og medfører store kostnader. Vi tror at utbyggingen på våre eiendommer etter et slikt planarbeid ikke vil avvike vesentlig fra det vi nå foreslår, annet enn at vi vil være avhengige av et større utbyggingsvolum for å fortsatt ha et økonomisk bærekraftig prosjekt.

(Innlegget fortsetter under bildet.)

«Vi tror de fleste vil være enige med oss i at særlig den mye brukte passasjen bak det blå huset er mer enn moden for et funksjonelt og estetisk løft, og åpningen av nye Røa Torg gjør det enda viktigere å få etablert denne passasjen innen rimelig tid.»

Vi er kjent med at Røa Planforum har fått utarbeidet skisser for en alternativ utbygging, slik som illustrert i deres debattinnlegg, der det eldste huset er bevart sammen med nåværende Miso Cafe (en ombygd enebolig fra 1959). Vi ser at denne løsningen kan fremstå som tiltalende, men forslaget innebærer etter vårt syn så mange utfordringer knyttet til planbehandling, finansiering og privatrettslige eiendomsforhold, og også fysiske høydeforhold, at vi betviler at dette kan realiseres.

En ny plan kan ikke være et mål i seg selv, men et middel for å oppnå et ønsket resultat. Vi mener at prosjektet Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet for oss har arkitektoniske kvaliteter som vil være et attraktivt tilskudd til Røas byutvikling, og gode løsninger for publikumsvennlige sentrumsfunksjoner.

I vår kvadrant av krysset mener vi vår løsning for offentlige rom er et naturlig valg, som vi tror også vil bli stående i en helhetsplan.

Vi tror de fleste vil være enige med oss i at særlig den mye brukte passasjen bak det blå huset er mer enn moden for et funksjonelt og estetisk løft, og åpningen av nye Røa Torg gjør det enda viktigere å få etablert denne passasjen innen rimelig tid. Om vi får byggetillatelse innenfor normal behandlingstid, vil boligene komme for salg tidlig i 2021, og bygging vil starte senere på året. Vi i Skanska er stolte av kvalitetene i det prosjektet vi har utviklet over lang tid, og håper at det blir møtt med velvilje både hos offentlige etater og hos Røas befolkning.

Oddvar Svartdal
prosjektsjef
Skanska Eiendomsutvikling
Boligutvikling Østlandet

LES OGSÅ:
"Utbyggingen i Røa sentrum – hva skjer nå?"

"Trafikk-infrastrukturen på Røa fra ille til katastrofal"