ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Bukken og havresekken»

LOKASJONEN: Husebyskogen ble valgt som lokasjon for vannbehandlingsanlegget, men på sviktende grunnlag mener forfatter av debattinnlegget. Ill.: Vann- og avløpsetaten

Fylkesmannen i Oslo og Viken har behandlet og avvist alle klager som har kommet inn i forbindelse med vannbehandlingsanlegget. Dette reagerer innsender på, som mener at Fylkesmannen har oversett manglende konsekvensutredning i saksbehandlingen. Han bor rett ved Makrellbekkdalen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.08.2020 kl 13:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Statnett-tunnel herfra til Sogn hilste jeg velkommen, tross tre års sprengninger under huset mitt, men tenkte vannbehandlings tunell samme sted ville bli umulig. Kryssende over Oslos hovedstrømforsyning i dårlig fjell samme sted rett under huset mitt? For risikabelt for samfunnssikkerhet trodde jeg.

I byrådens lokasjonsvalg vist 12.02.2019 på Sagene, ba jeg om konsekvensanalysen. Etter lang tid fikk jeg analysen, men så at den ikke viste til KU-forskrift som skal ligge til grunn før prosjekt bestemmes. Vesentlige miljø-, forurensing og samfunnsforhold manglet også. Den var blottet for alternativ, som skulle vært vurdert. Rekordmange klager i etterkant viser hva det førte til.

Jeg ba byråd, PBE og VAV rette opp det manglende, for å legitimere prosjektet og unngå bryte KU-forskriften, men ble avvist. Jeg etterspurte hvilken hjemmel som var lagt til grunn for å omgå forskriften, men fikk ikke noe troverdig svar. Jeg har forfulgt saken til den ble nå ble avvist av Fylkesmannen.

Les også: Er det snakk om "bukken og havresekken"?

«Vi vil alle det beste» er kjerne i bypolitikken, men grensene går ved lovverk og regler. Om utøvende makt overtar den dømmende, blir det diktatur. Vi mister vern mot de overgrep reglene forsvarer. Demokrati krever skille mellom utførende- og dømmende makt. «Fortolkning» av «ansvarlig myndighet» for å omgå reglene, når de også er «tiltakshaver», er brudd på tillit.

Konsekvensutredning er et viktig samfunnsvern. Klok av skade ble forskriften innskjerpet i EU og vår forskrift. Tydeliggjort i §1 «å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.» §1 sier «Tiltak». Kommunen er «tiltakshaver» med «myndighet». Alternativ skal utredes, det sikrer mot overgrep fra «tiltakshaver» med makt til det.

Fagrapport nr. 01/2017 avgjorde lokalisering, men ble ikke offentliggjort og ikke utarbeidet i henhold til KU-forskrift eller kvalitetssikret. En slik rapport gir ingen rett til å unnlate krav til «utredning av realistiske og relevante alternativer» som det står i forskriftens §19.

Rapporten legitimerer kommunens valg av Huseby, med konsulenter involvert i prosjektet, utarbeidet av arealplanlegger og rådgiver med etatens ingeniør som ansvarlig redaktør. Tre dyktige fagfolk, men ikke «uhildet» i kommunens valg av «0»-alternativ Huseby. At «1 ble fristilt for anledningen» legitimerer ikke objektivitet krevet i §5.

Tabell i fagrapport om lokasjonsvalget:

Lite kvantifisert, subjektivt undervurdert med mangelfullt innhold protesterte vi over tap av natur og miljø og forurensing. Stor kostnad merket rødt (og som ekskluderer) FOSSUM inneholder tomtekjøp, mens tapt friområder og natur, og belastningene i tett befolket byområde, er gratis i byrådens valg av lokasjon.

Bedømmelse av konsekvens for Makrellbekkdalen:

Etter lite kvantifisert, subjektivt undervurdert og med mangelfullt innhold, protesterte vi over tap av natur og miljø og dertil forurensing. Stor kostnad merket rødt (og som ekskluderer) FOSSUM inneholder tomtekjøp, mens tapte friområder og natur og belastningene i tett befolket byområde er gratis i byrådens valg av lokasjon.

Jeg har anmodet de overordnede myndigheter i Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å se på denne saken.

Bjørn O. Holtha
Husebybakken