ANNONSE
Annonse
Akersposten

Byggestart nærmer seg

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Onsdag 10. juni kl. 18-19.30 er det nettmøte på Akersposten med Vann- og avløpsetaten.

– Terskelen for å henvende seg til oss skal være lav, sier de to koordinatorene, som ser frem til nettmøtet onsdag kveld med Akerspostens lesere. Ingen spørsmål er feil, ingen spørsmål er for små eller for store.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.06.2020 kl 18:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning. Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har ansvar for prosjektet, som etter planen skal være ferdig i januar 2028. I november 2019 vedtok Oslo bystyre planene for prosjektet, med en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Mye av anleggsarbeidet skal skje i de to bydelene Ullern og Vestre Aker.

Les mer om Prosjekt Ny vannforsyning Oslo her

Engasjerte og aktive mennesker

Akersposten har møtt de to koordinatorene i forkant av nettmøtet onsdag. I Bydel Ullern sitter Markus Holmemo, og i Bydel Vestre Aker Caroline Svendsen. De to er ansatt i Vann- og avløpsetaten og dedikert til bydelene. De er et viktig ledd i å sikre god informasjonsflyt mellom innbyggere, bydelsadministrasjon, politikere og etater.

– Vi ønsker å ha en best mulig kommunikasjon med innbyggerne om hva som skjer i prosjektet. Det er etaten som sitter med kunnskapen, mens vi har innbyggerne hos oss. Det gjør at vi, innbyggerne og politikerne kan være best mulig oppdatert sier Bydel Ullerns bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten.

– Vi har erfaring fra tidligere at vi ikke alltid har fått til god kommunikasjon når det gjelder ulike saker som har berørt bydelen. Derfor er vi veldig glade for at vi har en egen koordinator for dette prosjektet, sier Joten. – Nå har vi et bindeledd, en som kjenner prosjektet detaljert og som samtidig forstår bydelens utfordringer.

– Jeg merker at det er engasjerte og aktive mennesker som bor i bydelen. Folk får med seg ting, sier Markus Holmemo, som sier at han håper at Akerspostens lesere benytter sjansen til å stille spørsmål og komme med innspill på nettmøtet. På den måten kan alle interesserte også få det med seg på Akersposten.

– Jeg er sikker på at det kommer gode spørsmål og innspill som vi også kan ta med oss med videre i etaten, sier Holmemo.

(Saken fortsetter under bildet.)

Øverst: Marie Anbjørg Joten og Markus Holmemo. Nederst: Elisabeth Vennevold (t.v) og Caroline Svendsen. Foto: Fredrik Eckhoff

Jevnlig dialog

I Bydel Vestre Aker er det byggingen på Husebyjordet som engasjerer mest, ikke minst i forhold til at Huseby skole og barnehagen ved FO-bygget er blant de nærmeste naboene. Det er heller ikke lenge til Hovseter skole midlertidig skal flytte virksomheten sin til FO-bygget, der Slemdal skole holder til i dag.

– Vi merker at mange er bekymret for barna, og det er viktig å få frem at vi gjør mye for dem. Derfor har vi jevnlig dialog med skolene Huseby og Hovseter, og med barnehagen her på FO-bygget, sier Caroline Svendsen, som altså er VAVs koordinator i Bydel Vestre Aker.

– Vi kommer til å sette inn mange avbøtende tiltak, som støyskjermingen som nå kommer ved Huseby skole, sier Svendsen.

Bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, forteller at bydelens administrasjon og politikere, sammen med sine kolleger i Bydel Ullern, tidlig søkte om å få hver sin koordinator fra VAV til dette omfattende prosjektet, som vil sette sitt preg på begge bydelene i flere år fremover.

– Vi mente at det er et stort behov for disse koordinatorene når det skal gjøre en så stor inngripen, sier Vennevold.

Ta kontakt – delta på nettmøte

De to bydelskoordinatorene understreker at de er lav terskel for å komme i kontakt med dem (se kontaktinfo nedenfor). Samtidig oppfordrer de til å benytte sjansen til å komme med spørsmål om innspill på nettmøtet med Akersposten, som skal gjennomføres onsdag 10. juni kl. 18 til 19.30.

Det er mulig å komme med spørsmål og innspill allerede:

Nettmøte

Nettmøtet stengte 10.06.2020 kl. 19:40:00.

Spørsmål og svar

Snu listen

1) Hva er begrunnelsen for at denne løsningen er valgt?
2) Er alle sider skikkelig konsekvensutredet?
3) I tilfelle ja på spm 2, hva er kostnadene (beregnet) for en sjøledning fra Sandviken til de (flere) eksisterende reservoarer under gamle Norges Bank og på Akershus festning?
Hvis svaret er nei på spm 2, hva er årsaken til at dette alternativet ikke er konsekvensutredet?

Man imøteser en tilbakemelding på disse spm.

Per W Jensen - 02.06.2020 kl 13:42:03

Hei Per,
det er gjort en grundig vurdering av en rekke alternative løsninger i konseptvalgutredningen. Løsningen med vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen er valgt fordi dette alternativet samlet sett var det beste.

Et samarbeid med Asker og Bærum Vannverk med vannbehandling på Kattås ble vurdert i konseptvalgutredningen og forkastet ut fra høye investeringskostnader og høyt energiforbruk, dog ble det da vurdert tunnel fra Kattås til Oslo. Eksisterende infrastruktur fra Holsfjorden til Kattås har ikke kapasitet til å dekke Oslo i tillegg til Asker og Bærum, og derfor ville tilleggsinvesteringer og en større utvidelse av anlegg på Kattås vært nødvendig.
En sjøledning fra Sandvika til Festningen er isolert sett en mulig løsning, forutsatt at miljømyndighetene gir tillatelse, men forslaget er likevel forkastet. Forslaget forutsetter at det vil være mulig å føre et 2 meter i diameter rør under bebyggelsen i Bærum og ned til sjøkanten i Sandvika. Dels forutsetter forslaget at vannet levert til Festningen kan kobles til infrastruktur med stor kapasitet i Oslo. Ingen av disse forutsetningene er korrekte.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 17:47:33

Hva er status på vifter og demping i Makrellbekkdalen?

Ole B - 04.06.2020 kl 22:13:40

Hei Ole, det er gjort omfattende støyberegninger i forbindelse med prosjektet. Disse viser at støy fra anleggsvifter ikke vil overskride kravene for «industristøy». Dette er lavere enn det som er vanlig ved byggeprosjekter, som vanligvis opererer med standarder for «anleggsstøy». Støydempingen som er planlagt vil tilfredsstille støykravene, men vi ser på muligheten for å dempe viften ytterligere (spesialløsninger) av hensyn til tilbakemeldinger fra naboer i Makrellbekkdalen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 17:48:02 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 17:48:32

Hvilken dag begynner «støyen» i Makrellbekkdalen egentlig?

Jon Aas - 04.06.2020 kl 22:14:37

Hei Jon, all anleggsvirksomhet i Makrellbekkdalen vil være underlagt støykrav tilsvarende “industristøy”. Dette er et strengere støykrav enn det som er vanlig i byggeprosjekter, der “anleggsstøy” er standarden. Støyen kan likevel i kortere perioder overskride disse grensene. Da må prosjektet søke om dispensasjon av bydelsoverlegen. Dette gjelder særlig tidlig i prosjektet når portalen til tunnelen i Makrellbekkdalen skal etableres, og anleggsarbeidet foregår i dagen.
Vi kan på nåværende tidspunkt dessverre ikke gi deg en eksakt dato for når arbeidet starter opp, og i hvilke tidspunkter støyen kan overskride de gjeldende støykravene. Det vil ikke bli satt i gang noe arbeid før fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:02:07

Hvorfor må driftsbygget ligger over bakken?

Håkon Gimse - 04.06.2020 kl 23:03:22

Hei Håkon, kravet fra driftsorganisasjonen om driftsbygg med tilgang på dagslys kommer av arbeidsmiljømessige hensyn for de ansatte. De ansatte i driftsorganisasjonen på Huseby vil tilbringe mesteparten av sine arbeidsdager inne i de store fjellhallene der prosessanlegget ligger. Det er derfor viktig at de ansatte har mulighet til å kunne ha personalrom, kontrollrom, møterom og kontorer med tilgang på dagslys. Dette kravet underbygges av forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforeskriften).
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:03:03

Hei, hvilke tiltak gjøres for å dempe den skarpe ryggesirenen som lastebiler og nyttekjøretøyer gir fra seg? Her en natt startet en skrikende sirene klokken 2 om natten og ga gjenlyd i hele Makrellbekkendalen. Mvh Øivind

Øivind Tønnessen - 05.06.2020 kl 08:18:36

Hei Øivind, vi vet at mange plages av slike lyder, og vi ønsker å dempe belastningen fra prosjektet der hvor det er mulig. Derfor har vi satt krav i prosjektet om at ryggesirenene som brukes i prosjektet skal være av typen som gir såkalt “white noise”. Det er ikke en slik sirenelys som du beskriver, men en lyd som bærer kortere, men fortsatt høres av trafikanter og andre som står nær kjøretøyet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:01:36

Har Vann- og avløpsetaten kvalitetssikret de økonomiske rammene for ny vannforsyning, eller risikerer kommunens innbyggere at det prosjektet også blir 250% dyrere? Vi, innbyggerne, har ikke råd til dårlig planlegging !

Karsten Wakeford-Wesmann - 07.06.2020 kl 16:36:31

Hei Karsten, kostnadsrammen for prosjektet er kvalitetssikret av eksterne kvalitets sikrere og vedtatt av politikerne, og er satt til 12,5 milliarder kroner. Byggingen skal finansieres gjennom vann- og avløpsavgiften. Prosjektet er godt planlagt, og per i dag er det ingen grunn til at det skal bli dyrere enn kostnadsrammen som er satt. Dersom kostnadsrammen av en eller annen uforutsett årsak må økes, er det politikerne som må ta beslutningen. Vi håper selvsagt at dette ikke skjer. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:05:21

Hei!
Når kan jeg forberede meg på å se at jordet på Huseby begynner å endevendes? Når er det slutt på freden?

Litt bekymret - 08.06.2020 kl 11:09:16

Hei Litt bekymret, det vil ikke bli satt i gang noe arbeid før fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Det er ennå usikkert når denne behandlingen er ferdig og igangsettingstillatelse er klart, men det er realistisk å forvente oppstart i løpet av høsten 2020.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:05:49

Leste i Akersposten at det skal gå mange lastebiler opp til Smestadkrysset i forbindelse med at stein skal kjøres fra området Vestre Gravlund/Fornebubanen. Der møter de masseutkjøring fra vannanlegget. Hvor stor blir merbelastningen på krysset og Ring3 og er dette tatt med som konsekvens.

Sten L. Hagen - 08.06.2020 kl 12:34:12

Hei Sten, det er ønskelig å vurdere konsekvensene samtidige tiltak samlet. Men av praktiske årsaker er dette krevende fordi de endelige fremdriftsplanene ikke foreligger når konsekvensutredningene i forkant av regulering gjennomføres. Fremdriften for Fornebubanen er avhengig av finansiering og politiske vedtak som p.t. ser ut til å nærme seg en avklaring. Vi i Vann- og avløpsetaten er i dialog med Fornebubanen om massetransportplanene i Nedre Smestad kryss.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:06:14

Hvor lenge vil graving, sprenging bortkjøring av masser foregå vis a vis Huseby Skole? Vet at vi snakker veldig mange år på hele prosjektet, men så lenge blir det vel ikke akkurat på selve Hundejordet?

Ann Kristin - 09.06.2020 kl 09:23:48

Hei Ann Kristin, på Hundejordet bygges driftsbygg til vannbehandlingsanlegget som vil ligge i fjellhaller under Husebyskogen. Disse fjellhallene vil være på ca 900m2, og driftsbygget på Hundejordet vil være hovedatkomst til dette store underjordiske anlegget. Det vil naturlig nok være mye masser som må fjernes for å bygge et slikt underjordisk anlegg. Det er planlagt at disse massene skal kjøres ut gjennom tunnelportaler på tre steder: Sollerudstranda, Husebybakken skipark, og på Hundejordet ved Huseby skole. Den mest hektiske perioden for bortkjøring av masser ved Hundejordet vil være i perioden 2022-2024. Fra 2025 til 2028 vil det foregår byggeaktiviteter med installasjon av driftsbygg og vannbehandlingsanlegg inne i fjellet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:09:10

Hvordan er framdriftsplanen for igangsetting av støydempende tiltak ved Makrellbekken?
Når vil de aktuelle boligene få beskjed om hvilke fasadetiltak som vil bli utført og når vil det skje?

Christine Milne Grieg - 09.06.2020 kl 15:29:25

Hei Christine, det er planlagt en rekke støydempende tiltak ved Makrellbekken, blant annet fasadetiltak, demping av tunnelvifter, og støyskjerm mot bebyggelsen. I tillegg jobbes det med tekniske løsninger for å kunne bygge en miljøtunnel. Entreprenøren Skanska er innstilt til kontrakten for å utføre tunneldrivingen ved Makrellbekken. Det vil derfor også være Skanska som utfører tiltak mot støydemping, for eksempel på fasader. Skanska vil sette i gang med støydempingstiltak når kontrakten med VAV er signert og tiltakene er bestemt. Denne kontrakten signeres først etter at fylkesmannen har vurdert om klager på prosjektets reguleringsplan gir grunnlag for utsatt oppstart. Sannsynligvis kan oppstart bli tidlig på høsten 2020. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:09:34

Blir det miljøtunnel i Makrellbekkdalen? Trenger å få en avklaring snart. Kan da ikke være så vanskelig å finne ut av

Ole F - 09.06.2020 kl 16:34:55

Hei Ole, det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, og krever dermed dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:10:02

Barnas representant i bydel Vestre Aker er ikke blitt kontaktet før saken ble sendt til politisk behandling. Dette på tross av at VAV har uttalt motsatt i sakens dokumenter. I realiteten har ingen medvirkning skjedd. Det er derfor betimelig å spørre hvordan VAV planlegger å involvere Barnas representant fremover?

Morten Herland - 09.06.2020 kl 16:36:34

Hei Morten, det har i løpet av planprosessen vært avholdt en rekke medvirkningsmøter, og vi mener vi har forholdt oss til lovens krav om medvirkning. Vi har vært i dialog med bydelene underveis, og har også tatt kontakt med skoler i området. Barnas representant skal via bydelen ha blitt varslet i forbindelse ved planoppstart og off. ettersyn av planforslaget, samt at dette er annonsert i aviser.
Vann- og avløpsetaten har tilsatt nye bydelskoordinatorer i bydel Ullern og Vestre Aker. Disse har blant annet som oppgave å holde kontakt med barnas representanter i løpet av anleggsperioden.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:15:05

Hei, har dere noe oppdatert informasjon om tunellviftene på Makrellbeken? Er støykartene som tidligere er lagt frem fortsatt representative, eller er det laget nye støykart? Tunellviftene er noe som vi kommer til å bli sterkt berørt av de kommende årene..

Viser til deres info fra forrige nettmøte: «Det vil utføres støydempende tiltak på viftene slik at lydnivået tilfredsstiller de strenge kravene som er satt til støy i prosjektet. Vi ser også på løsninger for å bygge inn viftene for ytterligere å dempe støyen. Å flytte viftene inn tunnelen er et annet alternativ som vurderes, men her må vi understreke at det kanskje ikke er praktisk mulig.»

Elisabeth, Sørbyhaugen - 09.06.2020 kl 19:46:09

Hei Elisabeth, prosjektet er underlagt strenge støykrav, og vi kan ikke fravike disse uten dispensasjon fra bydelen. Det er ingen endringer i det forventede støybildet som ligger til grunn for beregningene i kartene, og eksisterende kart er derfor fremdeles representative.
Når det gjelder demping av tunnelviftene jobbes det kontinuerlig med å finne de beste og mest gjennomførbare løsningene, og på nåværende tidspunkt kan vi ikke si akkurat hvordan dempingen vil bli gjennomført. Vi må likevel presisere at prosjektet forholder seg til støykrav, og at beregningene viser at viftestøy ikke vil føre til at vi bryter disse.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:32:40

På Sørbyhaugen, Montebello og Huseby vil mange barn bli de store taperne da de benytter fortauet langs Ullernchausseen mot nedre Smestadkryss som sin skolevei til Smestad skole , i et trafikkmiljø som allerede er svært uoversiktlig med økt biltrafikk til Smestad Gjenbruksstasjon.
-Er dette forenelig med sittende byråds uttalelser om å «prioritere og ta ekstra godt vare på de minste blant oss « ? (Lan Marie Berg i Akersposten 28.5.2017)
Vi minner om at Ullernchausseen er en vei med kun 30 km fartsgrense hvor farten brytes hver eneste dag, og hvor smal vei ved forbipassering gjør at tunge kjøretøyer oppe på fortauskanten har forekommet flere ganger i morgenrushet mens barn passerer.
-Hvordan vil man sikre at fartsgrensen overholdes ?
- Vi er redd for at en ytterligere økning i biltrafikken på sikt vil kunne skape farlige situasjoner og i verste fall ulykker.Dette bekymrer foreldre samt mange av våre seniorer i nabolaget.
-hvordan vil man sikre tryggheten for myke trafikanter?

Ullernchausseen genererer også stor sykkeltrafikk daglig i begge kjørefeltene da det dessverre ikke er egne
sykkelfelt her.
- Hvordan skal syklistene ivaretas?

Mange tar til ordet for at det uansett bør utredes mulighet for gang/sykkelbro fra området nedre Smestadkryss til Smestaddammen for å ivareta trygghet for skolevei og myke trafikanter.
-kan en bro bli en realitet, som jo har blitt løsningen andre steder i bydelen?
Vi synes det er utrolig trist at Husebybakken Skipark som er et av få aktivitetstilbud i nærmiljøet laget på dugnad nå forsvinner i mange år fremover og at barna som den opprinnelig ble laget for nok vil ha vokst fra bakken når utbyggingen er ferdig.

At det er de myke trafikantene- og de helt unge i særdeleshet - som blir taperne i bydelen vår i mange år fremover i forbindelse med de 3 store byggeprosjektene V/Monolittveien,Huseby og
og Ullernchauseen syns vi rett og slett er dypt urettferdig og meningsløst.

Støy ,forurensning og kø er neppe heller god miljøpolitikk og ukentlig har det nå vært stillestående kø fra nedre Smestadkryss langs Ullernchausseen til gjenbruksstasjonen.
-Med ventetid allerede på over 1 time, hvordan tenkes det at dette skal løses med et tenkt tillegg på 50 -100 store lastebiler daglig?
Det er ikke plass til 3 filer og massetransporten kan derfor ikke fases forbi køen. Dette medfører venting, støy, store utslipp og ufremkommelighet for nødetater og beboere.
-Vi mener det må kunne åpnes for massetransport med utkjøring ved Radiumhospitalet?
-Alternativt må det kunne løses med en flyttbar støyskjerm som holdes åpen for påkjøring ring 3 vestover på de mest trafikkerte tidspunktene, men som stenges som støydemping på kveldstid, og ellers når trafikkbelastningen tillater det.

Tilslutt minner vi om at da traseen til 20 bussen en kort periode ble lagt her på innsiden av ring 3 pga arbeidet i Smestadtunnelen så gikk det kun rundt 24 timer før man innså at dette ikke gikk pga farlige trafikksituasjoner
Det er ikke for sent å snu denne gangen heller!
Mvh naboer Sørbyhaugen

Synnøve Svabø - 09.06.2020 kl 22:59:06

Hei Synnøve og naboer på Sørbyhaugen, der var det mange spørsmål, og vi skal forsøke svare på disse kronologisk:

Trafikksikkerhet:
Vi er svært opptatt av at de minste blant oss skal bli godt ivaretatt når anleggsarbeidet starter opp, og at prosjektet ikke skal føre til at barn havner i uheldige situasjoner. Ettersom vår aktivitet vil øke trafikken i området forstår vi din bekymring for trafikksikkerheten. Vårt viktigste tiltak for å ivareta sikkerhet er utplassering av trafikkvakter i alle områdene der det transporteres ut masser.

For å sikre trygg ferdsel langs Ullernchausséen vil det bli plassert trafikkvakter der hvor anleggsveien krysser Ullernchausséen og ved Nedre Smestad kryss i tidsrom med skolebarn i området. I forbindelse med Statnetts arbeid i området bak Smestad gjenbruksstasjon har det blitt etablert en planfri krysning under anleggsveien fra Husebybakken skipark, slik at myke trafikanter ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken. Videre håper vi å kunne etablere langsgående sikring mellom fortau og kjørebane i nevnte strekning i Ullernchausséen.

På Huseby vil vi ha trafikkvakter ved innkjøring til Hundejordet, i lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, i Ostadalsveien og for øvrig etter behov. Tidspunktene for trafikkvakter avklares i dialog med skolene i området. Det jobbes også med å prosjektere en undergang for myke trafikanter der veien til anleggsområdet på Hundejordet vil krysse gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien.

Når det gjelder fartsgrenser er vi kontakt med Bymiljøetaten for å se på mulighetene for å redusere hastigheten i Sørkedalsveien forbi anleggsområdet der. Vi har for øyeblikket ingen tilsvarende prosess for Ullernchausséen, men vi tar til oss ditt innspill og skal se nærmere på dette.
Når det gjelder hensyn til syklistene ved Smestadkrysset utredes muligheten for et og fysisk skille mellom fotgjengere/syklister og anleggstrafikken i Ullernchausséen.

Husebybakken Skipark:
Vann- og avløpsetaten er klar over den verdien Husebybakken skipark har for nærmiljøet. Etablering av tunnelportalen vil innebære at skiløypa i Husebybakken skipark må flyttes noen meter nordover. Dette påfører idrettsanlegget en liten arealreduksjon, men vil ikke være ødeleggende for skianleggets bruk. Selve skibakken vi beklageligvis være stengt under anleggsperioden. Etter at prosjektet er ferdig planlegger vi å bidra til noen oppgraderinger av anlegget, deriblant et nytt teknisk bygg til snøproduksjon.

Samkjøring med andre prosjekter:
Det er ønskelig å vurdere konsekvensene samtidige tiltak samlet. Men av praktiske årsaker er dette krevende fordi de endelige fremdriftsplanene ikke foreligger når konsekvensutredningene i forkant av regulering gjennomføres. Fremdriften for Fornebubanen er avhengig av finansiering og politiske vedtak som p.t. ser ut til å nærme seg en avklaring. Vi i Vann- og avløpsetaten er i dialog med Fornebubanen om massetransportplanene i Nedre Smestadkryss.

Utkjøring Radiumhospitalet:
Utkjøring ved Radiumhospitalet er vurdert og forkastet. Det er svært trangt fra Makrellbekken til Radiumhospitalet og veien vil gå tett på boligbebyggelse. Videre er det annen anleggsvirksomhet vi kan komme i konflikt med.

Flyttbar støyskjerm
Vi tar innspillet ditt til nærmere etterretning, og tar det med i vårt videre arbeid.

Hilsen Vann- og avløpsetaten


Hei Hans,
Luftetårnet må etableres fordi fjellhaller under Husebyskogen og tunneler forutsetter ventilasjonsanlegg som sikrer inntak av frisk luft og utkast av brukt luft. Vann- og avløpsetaten har foreslått den aktuelle plasseringen av tårnet fordi det må plasseres sentralt over fjellhallene. Plassering lenger unna byr på tekniske utfordringer, selv om det kan være teoretisk mulig å gjennomføre. I tillegg stiller Forsvarsbygg og den amerikanske ambassaden krav til sikkerhetsavstander som legger føringer for lokaliseringsvalg. I planforslaget som var på offentlig ettersyn, hvor driftsbygningen var foreslått plassert i Husebyskogen (alternativ B2), var tårnet tenkt integrert i driftsbygningen, men slik løsning er forlatt siden driftsbygningen nå vil bli plassert på Hundejordet, et stykke unna fjellhallene. Denne prosessen er likevel ikke over, og vi vurderer nå Husebyåsen vels innspill til plassering av tårnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:17:08

Hvorfor foreslår VAV å legge luftetårnene midt i hjertet av Husebyskogen når det er mulig teknisk å plassere det
1)Sammen med administrasjonsbygget B1
2 Alternativt i utkanten av skogen skult i terrenget.

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 09:31:33

Hei Hans, luftetårnet må etableres fordi fjellhaller under Husebyskogen og tunneler forutsetter ventilasjonsanlegg som sikrer inntak av frisk luft og utkast av brukt luft. Vann- og avløpsetaten har foreslått den aktuelle plasseringen av tårnet fordi det må plasseres sentralt over fjellhallene. Plassering lenger unna byr på tekniske utfordringer, selv om det kan være teoretisk mulig å gjennomføre. I tillegg stiller Forsvarsbygg og den amerikanske ambassaden krav til sikkerhetsavstander som legger føringer for lokaliseringsvalg. I planforslaget som var på offentlig ettersyn, hvor driftsbygningen var foreslått plassert i Husebyskogen (alternativ B2), var tårnet tenkt integrert i driftsbygningen, men slik løsning er forlatt siden driftsbygningen nå vil bli plassert på Hundejordet, et stykke unna fjellhallene. Denne prosessen er likevel ikke over, og vi vurderer nå Husebyåsen vels innspill til plassering av tårnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:19:58

Hvordan tolker VAV følgende vedtak og føringer fra politikerne: "Dette vil bl.a. være i strid med bystyrets vedtak 13.11.2019 om å begrense inngrep i friområder." I praksis har de lagt alle anlegg i friområder. driftsbygg =Blomsterjordet, masseuttak = Sollerudstranda og Makrellbekken, Luftetårn = hjertet av Husebyskogen. Etter å ha jobbet mot VAV siden januar 2018 har de og deres ingeniører i Multiconsult kun valgt tekniske løsninger uten hensyn til naturen og mennesker som bor i området eller politiske føringer.

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 09:48:11

Hei Hans, Vann- og avløpsetaten har som oppgave å gjennomføre vedtakene 348 og 358 fra bystyremøtet 13/11-2019. Samtidig er det i de samme vedtakene flere punkter der det gis føringer om å gjennomføre prosjektet så skånsomt som mulig innenfor prosjektets vedtatte rammer.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:20:45

Hvilke konkrete tiltak vil bli gjort for å ta hensyn til myke trafikanter og da spesielt skolebarn: ved Smestadkrysset, og ved FO bygget?

Anlaug Ådland Hansen - 10.06.2020 kl 09:52:47

Hei Anlaug, vi er svært opptatt av sikkerheten til myke trafikanter. Vårt viktigste tiltak for å ivareta sikkerhet er utplassering av trafikkvakter i alle områdene der det transporteres ut masser. Det vil utplasseres trafikkvakter i Ullernchaussen/utkjøring fra Husebybakken skipark, og ved nedre Smestadkryss. På Huseby vil vi ha trafikkvakter ved innkjøring til Hundejordet, lyskrysset Sørkedalsveien/Husebyleiren, og i Ostadalsveien og for øvrig etter behov. Tidspunktene for trafikkvakter avklares i dialog med skolene i området. Det jobbes også med å prosjektere en undergang for myke trafikanter der veien til anleggsområdet på Hundejordet krysser fortauet langs Sørkedalsveien. Ved krysningen av E18 ved Sollerudstranda vil vi også utplassere trafikkvakter, og det vil være forbud mot massetransport i perioder med mye syklister (morgen- og ettermiddagsrushet).
Vi er også i kontakt med Bymiljøetaten for å se på mulighetene for å redusere hastigheten på trafikken i Sørkedalsveien forbi anleggsområdet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:21:45 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 18:23:14

FINT STØV GIR SKADE PÅ LUNGER. BARN ER UTSATT.
Sprengning og anleggsarbeider fører til stor støvforurensning. Oslo kommune samler nå et av byens største anleggsarbeider og ansamling av skole og barnehager innen for et lite område i Husebyskogen. Erfaringer med anlegg både fra Statnett- tunnelen i Makrellbekken og VAV sitt anlegg ved Maridalsvannet har ført til store støvplager for de som bor i området selv om lastebiler og anlegg sprøytes. Det er det fine støvet som er farligst og det pustes inn og ødelegger lungene. Særlig utsatt er barn og det kan føre til skade på lunger. Vi snakker om en anleggsperiode som er like lang som hele barneskoletiden hva vil dette gjøre med lungene til barn i disse 6 til 7 år anlegget varer? Hva har bydelsoverlegene tenkt å gjøre med dette? Hvorfor flytter Oslo Kommune enda en skole til inn i området?
Jeg anbefaler alle å se NRK dokumentaren "DET ER NOE I LUFTA" selv om denne rettes mot luft i byer, men anlegg fører også til mye små støvpartikler. https://tv.nrk.no/program/KOID24009119

Hans Jul Mikkelsen - 10.06.2020 kl 10:31:22

Hei Hans, for alle som jobber på prosjektet med å etablere ny vannforsyning til Oslo er det viktig at både beboere i nærområdet og arbeidernes helse blir ivaretatt, og at de som er naboer til prosjektet vil sjeneres i minst mulig grad. Vi tilstreber derfor å gjøre vårt ytterste for å minimere spredning av støv fra anleggsarbeidene.
Luftkvalitet er noe som opptar mange, og dette er også viktig for alle som skal jobbe daglig med anleggsarbeidene knyttet til Ny vannforsyning for Oslo. Det er tydelig dokumentert at støvforurensning slik som den forekommer i byer har negative effekter på lunger, hjerte og sirkulasjonssystemet i kroppen vår. Helsemessig viser forsking at støvpartikler i størrelsesorden 10 – 2,5 mikrometer og mindre, har spesielt lett for å trenge dypt ned i lungene. Derfor er det ofte partiklene i denne størrelsen som er i fokus når man etablerer måleprogrammer for luftkvalitet og utfører forskning innenfor fagfeltet.
Når man måler fordelingen av størrelsen på partikler i luften omtales dette ofte med betegnelsen PM (eng.: partikulate matter) etterfulgt av notasjonen 10 eller 2,5. PM2,5 viser til partikler som er 2,5 mikrometer eller finere (ofte omtalt som «finfraksjon»), mens PM10 viser til partikler som er 10 mikrometer eller finere (ofte omtalt som «grovfraksjon + finfraksjon»). I grovfraksjonen dominerer partikler som kan knyttes til eksempelvis oppvirvling av skitt og smuss fra veibane, mens i finfraksjonen dominerer forbrenningspartikler (som sot fra vedfyring og annet). Konsentrasjonen av støv i luft oppgis ofte i mikrogram støv per kubikkmeter luft (µg/m3), og størrelsen på støvkornene som er målt i luften angis som PM10 eller PM2,5. I forskningen er det dessverre begrenset kunnskap knyttet til akkurat hvor mye støv man kan eksponeres for før det er uheldig for menneskers helse. Miljødirektoratet har fastsatt 30 µg/ m3 og 20 µg/ m3 som luftkvalitetskriterier for PM10, målt som hhv døgnmiddelverdi (gjennomsnittsverdien pr døgn) og årsmiddelverdi (gjennomsnittsverdien pr år). Videre er det for PM2,5 fastsatt tilsvarende kriterier på 15 µg/ m3 for døgnmiddelverdi og 8 µg/m3 for årsmiddelverdi. Dette er støvkonsentrasjoner som er vurdert å være trygge for de aller fleste. I Håndbok for uteluft – luftkvalitetskriterier (Folkehelseinstituttet, 2017), vises det til at de fleste byer i Norge klarer å oppnå luftkvalitet som er innenfor disse kriteriene, men på tørre vinterdager – og særlig i perioder med dårlig luftsirkulasjon – er det vanskeligere for byene å overholde Miljødirektoratets anbefalinger.
Oppvirvling av støv som er sedimentert på veiene er en av hovedkildene til støvforurensningen i trafikkerte strøk. Renhold av veiene samt nedsatt vinterfartsgrense i områder med stor trafikk og mye veislitasje er kjente tiltak for å begrense støvmengden. Videre er forbrenningspartikler fra oppvarming og forbrenningsmotorer, samt slitasje fra veier og fra dekk på kjøretøyer, også med på å bidra til økt støvforurensing i byer.
Oslo Kommune har ambisjon om at anleggsarbeidene med ny vannforsyning i størst mulig grad skal foregå fossil- og utslippsfritt. Dette betyr blant annet at mange av anleggsmaskinene vil gå på strøm istedenfor drivstoff, noe som bidrar positivt ved å begrense unødvendige utslipp av eksos.
Det som vurderes som det aller viktigste tiltaket er å minimere spredningen av støvpartikler fra anleggsarbeidene. I forbindelse med anleggsarbeidene vil det være flere arbeidsoperasjoner som genererer støv. Både boring, sprengning og utlasting av stein og jordmasser kan føre til at støv virvles opp. Et viktig tiltak for å begrense spredning av støv fra anleggsområdet er vanning av anleggsarbeider hvor støv genereres. Da vil støvpartiklene binde seg til vanndråpene i luften og falle fortere til bakken, og hvis massene man graver i er våte vil det minimere støving fra gravearbeidene.
Ettersom en av hovedkildene til støvforurensing er oppvirvling av tørket skitt og gjørme som er dradd ut på veinettet (eller sedimentert støv), har man i anleggsprosjektet Ny vannforsyning til Oslo lagt ekstra stor vekt på å holde veinettet rent. Hjul/understell på lastebiler som kjører ut av tunnelanlegg med sprengningsmasser vil bli vasket og inspisert før det kjører ut på veinettet for å redusere både tørre og våte avsetninger av forurensning på veien.
Det er også lagt opp til hyppig rengjøring av veiene i lokalområdet. Dette er effektivt både mot støvet som bringes ut av tunnelen med kjøretøyer, og mot støv generert fra veislitasje, og man unngår oppvirvling av smuss i fra veibanen. For å begrense oppvirvling av støv fra veibane ytterligere, vil prosjektet også søke veimyndighetene om nedsatt fartsgrense på utsatte veistrekninger.
Dette er bare noen av flere tiltak som iverksettes på prosjektet for å minimere spredning av støv fra anleggsområdene til nærområdet. Flere tiltak vil være rettet mot å redusere spredning fra støvkildene (der støvet genereres og spres gjennom boring, sprengning og transport av utsprengte masser). Vi har stort fokus på å minimere støvutslipp, og kommer til å følge opp målingene som gjøres nær riggområdene nøye.

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:31:33

Spm støy
Vi har tidligere registrert tilbakemelding på spørsmål om støytiltak for oss nærmeste naboer som bor på oversiden av t-banelinje 3, men i tilnærmet umiddelbar nærhet til Husebybakken. Svaret som blir gitt er at dere ikke har disp for å sørge for et slikt støytiltak, da dette gjelder Sporveiene. Dette er slik vi ser det både unnvikende og ansvarsfraskrivende. En støyskjerm på oversiden av t-banen vil være et svært godt tiltak mot anleggsstøy som vi som bor tett på vil oppleve i minst 8 år. Og hva er egentlig begrunnelsen annet enn at prosjektet ikke har mulighet til slike tiltak (hvorfor)? Er det at tomtearealet som evt støyskjermen settes opp på ikke er øremerket Vannforsyningsprosjektet? Om det er kommunalt må man vel innad i etatene kunne gi dispensasjon i en slik sak? Og er det privat, så tror jeg de fleste vil være villig til å ofre litt tomt mot at man får støyreduserende tiltak i en så lang periode. Hvis begrunnelsen er økonomisk, så vil det nok være mer gunstig å sette opp en støyskjerm, fremfor helseutfordringer og midlertidige hotellopphold. Er det ikke en målsetning å sørge for minst mulig støybelastning for oss berørte som i tillegg mister tilgang til skibakke, rekreasjonsområde og skolevei? Takk for svar, mvh
Maria Lømork

Maria Lømork - 10.06.2020 kl 14:51:57

Hei Maria, som du er innom har vi ikke lov til å finansiere tiltak som ikke er direkte knyttet til vårt prosjekt, og dette gjelder dessverre støyskjerming mot t-banelinjen. Dette er verken et spørsmål om tomteareal eller knapphet på penger. Vannforsyning finansieres gjennom gebyrer, og for å sikre at gebyrene brukes til formålet er det en egen gebyrforskrift som regulerer hva som kan finansieres med vann- og avløpsgebyret. Vi har stor forståelse for at støy fra t-banen i kombinasjon med anleggsstøy kan være en belastning, og vi vil gjøre vårt for at det blir minst mulig støybelastning fra riggområdet ved Husebybakken skipark. Det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området.

Når det gjelder demping av tunnelviftene jobbes det kontinuerlig med å finne de beste og mest gjennomførbare løsningene, og på nåværende tidspunkt kan vi ikke si akkurat hvordan dempingen vil bli gjennomført. Vi må likevel presisere at prosjektet forholder seg til støykrav, og at beregningene viser at viftestøy ikke vil føre til at vi bryter disse.
Hilsen Vann- og avløpsetaten.

Besvart: 10.06.2020 kl 18:26:38

Hva er vitsen med å legge et så stort prosjekt rett ved en stor skole? Det skal kjøres hundrevis av lastebiler på veiene og det skal sprenges rett ved en barneskole, hva er logikken med dette og de som har tatt denne avgjørelsen burde ikke være stolte av denne avgjørelsen! Kanskje vært en ide og tatt en rundspørring i lokalområdet og skolene og evt funnet et annet område. Det er hundrevis av barn i området,

vegard - 10.06.2020 kl 15:53:38

Hei Vegard, det er klart at et stort prosjekt som dette er en belastning for naboer og andre som bor i og bruker områdene hvor vi skal bygge.
Det er gjort en grundig vurdering av en rekke alternative løsninger for prosjektet. Løsningen med vannbehandlingsanlegg under Husebyskogen er valgt fordi dette alternativet samlet sett var det beste. Planene for prosjektet ble vedtatt politisk i bystyret i november 2019. I tiden både før og etter vedtaket, har det vært medvirkningsprosesser, og vi har tett dialog med berørte i nærmiljøene. Vi har jevnlige møter med både skoler, barnehager, interesseforeninger og andre, og har fått på plass mange gode tiltak for å redusere belastningen fra prosjektet. Dette innebærer en rekke tiltak knyttet til både støy, støv og trafikksikkerhet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:52:51

Hva er situasjonen rundt støyskjerming/kulvert i Makrellbekkdalen? Det er lite betryggende med tiltak for enkelte eiendommer. Vi trenger å kunne leve ute også. Dette ble lovet å vurdere som tiltak på Ullern VGs møtet.

Cecilie Klæboe - 10.06.2020 kl 18:00:41

Hei Cecilie, et er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, og krever dermed dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:51:17

Hvordan skal dere sikre god flyt i trafikken fra Huseby og Makrellbekkdalen til og ut Smestadkrysset FØR bilene kommer ut på Ring 3? Dette er et problemområdet allerede og trafikk ifm bygging av Fornebubanen kommer nå i tillegg til samme veikryss. Sist svarte at trafikk på Ring 3 var ikke noe problem, men det var ikke spørsmålet, så vennligs svar!
Sist svarte dere at for å skåne naboene kunne dere ikke ha trafikk rett ut på Ring 3 fra Makrellbekkdalen. Dette er tull. Med all trafikken til gjenvinningsanlegget OG ifm VAV-prosjektet, er det masse støy og trafikk som er en kjempeutfordring allerede og har blitt verre år for år og den fantes ikke før Gjenvinningsanlegget da det var en stille og rolig villavei. Problemet ville være løst om utkjøring skjedde direkte på Ring 3, muren åpnes der den tidligere var åpen og trafikken kun for VAV prosjektet kan kjøre ut der. Naboer i retning Radiumshospitalet vil være bak støymur og kan få åpnet indre vei for å kjøre ut mot Radiumshospitalet. Naboer på den andre siden av Gjenvinningsanlegget vil også være bak støymur og får mindre trafikk. Vennligs svar på spørsmålet denne gangen!

Nabo - 10.06.2020 kl 18:14:04

Hei nabo, prosjektet vil tilstrebe å tilrettelegge for massetransport slik at det vil være optimalisert i forhold til prosjektets fremdrift og øvrig trafikkbilde på offentlig veinett.
Utkjøring direkte på ring 3 er vurdert og diskutert med vegmyndighet (Statens vegvesen). Utfordringene er dels at det er vanskelig å få laget en påkjøringsrampe som er lang nok til at den direkte trafikken ut på ring 3 får stor nok hastighet før den møter annen trafikk der, dels vil hullet i støyskjermen medføre økt støy fra ring 3 på naboene hele døgnet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:05:25

Hei.
Det er hevdet at Husebyskogen ble valgt fordi dette var samlet sett det beste alternativet. Tross alle utfordringer mht. bebyggelse, beboere, skoler mv. Mitt spørsmål er i hvilken grad plassering ved Sognsvann ble vurdert. Dette fremstår for meg som en mer naturlig løsning da dette ligger lenger unna bebyggelse, ligger høyere i terrenget og dermed enklere med tanke på vannføring ned til byen, og potensielt tilkobling i Oset uten bruk av store pumper med tilhørende energiforbruk.

Frode R. - 10.06.2020 kl 18:19:04

Hei Frode, først må det påpekes at alt vann fra Holsfjorden må pumpes inn på vannbehandlingsanlegget siden Holsfjorden ligger på ca. kote 63 (meter over havet) og vannet skal kunne leveres med selvfall til et trykk på kote 80.
Å legge anlegget ved Sognsvann ble vurdert, men ville medført at vannet for all fremtid måtte pumpes 100 m høyere enn til Huseby før det slippes ned til byen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:07:20 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:11:15

Hva er den siste beregnede totalkostnaden for prosjektet?

Sverre Haanæs - 10.06.2020 kl 18:29:24

Hei Sverre, i bystyrets vedtak av 13/11-2019, sak 348, pkt 2 er kostnadsrammen angitt: “Kostnadsrammen (P85) settes til 12,538 mrd. og styringsrammen (P50) til 10,942 mrd.”

Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:30:03

Hvor mange lastebil-lass er det planlagt utkjørt i døgnet, og hvordan vil det påvirke den øvrige trafikkavviklingen i området.
Er det deler av døgnet (innenfor tidsrommet 06-18) det ikke vil bli transportert ut masser?

Bjarne Bøn - 10.06.2020 kl 18:37:33

Hei Bjarne, antall lastebillass per døgn vil variere gjennom prosjektperioden. Den første perioden estimerer vi at det vil gå ut ca. 20 lass i døgnet fra Huseby, mens uttransporteringen vil øke jevnt til vi når en topp i perioden 2022- 2024 med gjennomsnittlig 140 lass i døgnet, før det brått trappes ned til 15 lass i 2025 og avtar gradvis ut mot 2027. Det samme mønsteret gjelder for Makrellbekken. Prosjektet vil tilstrebe å tilrettelegge for massetransport slik at det vil være optimalisert i forhold til prosjektets fremdrift og øvrig trafikkbilde på offentligveinett. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 18:38:06

Hvordan sikrer dere barnas skolevei som nå oversvømmes av lastebiler ved Makrellbekken! Smestad skole er en stor skole og det går veldig mange på skoleveien hver dag. Med 10 års prosjekt, betyr dette hele barneskolen og ungdomsskolen for mine barn på Smestad

Ole P - 10.06.2020 kl 18:58:32

Hei Ole P, for å sikre trygg ferdsel langs Ullernchausséen vil det bli plassert trafikkvakter der hvor anleggsveien krysser Ullernchausséen og ved Nedre Smestad kryss i tidsrom med skolebarn i området. I forbindelse med Statnetts arbeid i området bak Smestad gjenbruksstasjon har det blitt etablert en planfri krysning under anleggsveien fra Husebybakken skipark, slik at myke trafikanter ikke kommer i konflikt med anleggstrafikken. Denne vil fortsatt benyttes. Videre håper vi å kunne etablere langsgående sikring mellom fortau og kjørebane i Ullernchauséen mellom anleggsveien og Nedre Smestad kryss.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:15:13 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:16:18

Dere må anstrenge dere for å ha MAKSIMAL demping av vifter i Makrellbekkdalen. Dette skal stå på mot husene 24 timer i døgnet i 8 år - selv dager med 30 varmegrader midt på sommeren. Minner om at ALLE har soverommene sine mot prosjektet her!

Morten Meinich - 10.06.2020 kl 19:00:05

Hei Morten. Det er mange som deler din bekymring for viftestøy i Makrellbekkdalen. Det er gjort omfattende støyberegninger i forbindelse med prosjektet, og disse viser at støy fra anleggsvifter ikke vil overskride kravene for «industristøy». Dette er lavere enn det som er vanlig ved byggeprosjekter, som vanligvis opererer med standarder for «anleggsstøy». Støydempingen som er planlagt vil tilfredsstille støykravene, men vi ser på muligheten for å dempe viftene ytterligere (spesialløsninger) av hensyn til tilbakemeldinger fra naboer i Makrellbekkdalen.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:30:12

Vi har siden forrige nettmøte forsøkt å få kontakt angående befaring av eiendom for støy da vi har eiendomsgrense mot prosjektet og ikke har blitt kontaktet om dette. Hvordan får man til dette? Tenker da på støytiltak på hus

Henrik T - 10.06.2020 kl 19:03:37

Hei Henrik, vi er ikke klar over at det er henvendelser som vi ikke har svart ut, og vi beklager i så fall dette, men lover å undersøke nærmere om vi kan ha oversett en henvendelse. Vennlig hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:34:50 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:35:10

Hei,

Hvordan ivaretar dere det rike dyre og fuglelivet rundt prosjektet? Mange dyr som bor og oppholder seg i området som blir rammet på det hardeste her!

R

Rigmor Aasa - 10.06.2020 kl 19:04:43

Hei Rigmor. Vi har gjort utredninger av hvordan prosjektet vil påvirke naturmangfoldet i de områdene vi vil ha anleggsvirksomhet.
Når det gjelder hensyn til dyreliv er en del av underlaget for det politiske vedtaket at man har gjort de miljøvurderingene som det er krav om. Som en del planarbeidet er det utarbeidet en egen delutredning om naturmangfold. I tillegg har Stiftelsen BioFokus kartlagt områder der det planlegges inngrep i dagen. De største negative konsekvenser knyttet til dette temaet er riggområde og tunnelpåhugg ved Makrellbekken, siden dette gir inngrep i en registrert naturtype. I tillegg må en regne med at en del arter vil holde seg unna de ulike riggområdene i anleggsfasen grunnet støy og forstyrrelser. Denne effekten er forventet å være midlertidig, artene vil ta områdene i bruk igjen etter endt anleggsfase. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:32:45

Hvorfor kan dere ikke ha påkjøring på Ring 3?? Dere sa sist at det ville føre til støy, men det er da absolutt mulig å løse i et 12 milliarders prosjekt. Støymur koster ca 30.000 per meter og Multiconsult har vel noen rådgivere som kan tenke litt

Martin Olsen - 10.06.2020 kl 19:06:10

Hei Martin, det stilles krav til god sikt for kjøretøy som eventuelt skal kjøre ut på ring 3 fra Ullernchausseen. Problemet dette fører med seg er at man da må fjerne flere meter av støyskjermen langs ringveien for å få den sikten som kreves. I utredningen av ulike løsninger ble det gjort støyberegninger som viste at dette ville skapt mer støy for naboene i Makrellbekkdalen. Vi gikk derfor bort fra dette alternativet.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:45:41

Makrellbekkdalen:

Vi tenkte å flytte nærmere famile på Vestlandet. Nå får vi ikke solgt på 8 år, ingen vil kjøpe med denne usikkerheten og må legge det på hylla.. Barna får da ikke vokse opp der vi vokste opp (om 8 år er de russ). men verditap og binding til eiendommen det vel vi som må ta uten kompensasjon..

Nabo - 10.06.2020 kl 19:08:27

Hei nabo, vi har stor forståelse for at det kan være potensielle økonomiske ulemper ved å få et prosjekt som dette der man bor. Vi håper at dere lykkes med salget og får en god pris til tross for omstendighetene. Ta gjerne kontakt med oss på e-post til postmottak@vav.oslo.kommune.no, og merk e-posten med «Ny vannforsyning», så kan vi se om det er noe mer informasjon vi kan gi dere om hvordan prosjektet berører eiendommen. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:37:34 - Oppdatert: 10.06.2020 kl 19:39:56

Miljøkulverten i Makrellbekkdalen må sikres! Det kan da ikke være så forbanna vanskelig??? Dere har milliarder av kroner og masse folk på saken

Håper på positiv løsning

Jon Aage Martinsen - 10.06.2020 kl 19:09:37

Hei Jon Aage, det er prioritert å få til en løsning for miljøtunnel i Makrellbekkdalen, og det jobbes med utredninger i området. En av utfordringene vi har støtt på er at en slik tunnel tar mer plass enn en vanlig støyskjerm. Skal tunnelen bygges vil den legge beslag på gangstien gjennom dalen. Dermed må stien omlegges noe som gir inngrep i friarealet, som er et område med betydelig naturverdi og dermed krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Vi jobber med å finne en løsning som kan ivareta både bygging av tunnelen, gangstien, og friarealet på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre å bygge miljøtunnel ønsker vi å sette opp støyskjerm. En støyskjerm vil bygges på én side av anleggsveien, og dermed ta mindre plass enn miljøtunnel. Om det lar seg gjøre å bygge miljøtunnel vil den ta ca. 3 måneder å bygge.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:33:25

Dere skriver at miljøkulvert kanskje ikke kan gjøres fordi man må flytte på gangstien midlertidig og det krever dispensasjon fra reguleringsplanen? Regner vel med at politikerne som avgjør dispensasjonssaker kan være velvilllige her......

Martin D - 10.06.2020 kl 19:11:34

Hei Martin D, i området er det flere aspekter som må hensyntas. Naturmiljøet i og langs Makrellbekken er av stor betydning lokalt, og et større inngrep i dette området er ikke ønskelig. Vi jobber derfor med å se på alternative løsninger for omlegging av tursti som ikke krever inngrep i friområdet. Det er veldig viktig for prosjektet at vi klarer å opprettholde en trygg tursti gjennom Makrellbekken, samtidig som vi ønsker å skjerme nærliggende boliger så mye som mulig uten å berøre naturmiljøet. Ved etablering av miljøtunell må vi hensynta bredde og høyde på kjøretøy som skal bruke den, samt siktkurver inne i tunellen. Dette gjør etablering av tunell plasskrevende. Derfor jobber vi fortsatt med å utrede hvilke løsninger som er mulig å få til, samtidig som vi ivaretar øvrige lokale forhold.
Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:42:06

Hvorfor legger man utkjøringspunktene til der det trafikalt vil bli vanskeligst? Dvs. lage egen vei ut ved Huseby i stedet for å bruke lyskrysset der det ville vært 3 mulige veier videre for kjøretøyene, la all trafikken kjøre ned til Smestadkrysset fra Huseby, la trafikken kjøre inn og ut en blindvei fra Makrellbekkdalen som ikke er laget for tofeltsvei pga mangel på veimarkering og bredden er for smal i stedet for at trafikken kan deles opp og kjøres ut flere veier?

Nabo - 10.06.2020 kl 19:27:17

Hei Nabo, utkjøring via rundkjøring utenfor Husebyleiren og videre via lyskrysset er vurdert, men dette kom i konflikt med annen trafikk (gående og kjørende). Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:28:00

Hvordan sikrer dere skoleveien til barna som går langs bekken og ned til Smestad skole? Hvordan kan det være bedre å IKKE anlegge direkte påkjørsel til Ringveien?

Mari Aarhus Thrane - 10.06.2020 kl 19:28:34

Hei Mari. Trafikken på Ring 3 er på ca. 45 000 kjøretøy i døgnet i dette området, og det er støyen fra denne trafikken som støyskjermen langs Ringveien skal skjerme mot. Vi har vurdert direkte påkjøring til Ring 3 ved Makrellbekkdalen, og diskutert den med Statens vegvesen for å ivareta deres krav til trafikksikkerhet, og har gått bort fra løsningen. Anleggstrafikken i Ullernchauseen vil være ca. 50-250 kjøretøybevegelser med tunge transporter daglig. Vi er klar over at dette også er en ekstra belastning, og derfor jobber vi nå med å få på plass gode trafikksikringstiltak for å gjøre området tryggere for myke trafikanter ved Ullernchausséen. Vi planlegger blant annet å plassere ut trafikkvakter, og i tillegg vurderer vi muligheten for å sette opp fysiske skjermer for å skille trafikk og fotgjengere/syklister. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:29:23

Husebyåsen vel spør om planene for møter minst hvert halvår med berørte skoler og barnehager i anleggsfasen for løpende vurdering av tiltak, særlig knyttet til støy og trafikksikkerhet, hvor disse også involveres i miljøoppfølgingsprogrammet, i tråd med vedtaket i bystyret

Husebyåsen Vel - 10.06.2020 kl 19:31:15

Hei Husebyåsen vel, vi er opptatt av god dialog og involvering av skoler og barnehager, og følger også opp bystyrets vedtak. Derfor har vi i løpet av det siste halvåret hatt møteserier gående med blant annet Huseby skole, Hovseter skole, Sollerudstranda skole og Huseby barnehage. Nylig startet bydelskoordinator Markus Holmemo (Ullern) og Caroline Svendsen (Vestre Aker). Det er de som framover vil lede møtene med berørte skoler og barnehager i anleggsfasen og sørge for at innspill bringes videre til andre i prosjektet. Møter avtales ved behov, gjerne hyppigere enn hvert halvår, og det skal være lav terskel for kontakt. Spørsmål om støy, støv og trafikksikkerhet vurderes fortløpende, og ved behov vil vi undersøke mulighetene for ytterligere tiltak. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:32:10

Husebyåsen vel spør om planer for mulig reduksjon av størrelse på planlagte riggområder i friområder, i tråd med bystyrevedtaket.

Husebyåsen Vel - 10.06.2020 kl 19:36:26

Hei Husebyåsen vel, på Huseby og ved Husebybakken skipark er det dessverre ikke mulig å innskrenke riggområdene. Arealet som er satt av her er nødvendig for å bygge anlegget. Ved Sollerudstranda ser vi på mulighetene for å innskrenke noe av det regulerte riggområdet. Hilsen Vann- og avløpsetaten

Besvart: 10.06.2020 kl 19:41:12

Nettmøtet er avsluttet.

Snu listen

Bydelskoordinatorene:
Bydel Ullern:
Markus Holmemo
markus.holmemo@vav.oslo.kommune.no

Bydel Vestre Aker:
Caroline Svendsen
caroline.svendsen@vav.oslo.kommune.no

Spørsmål om støyskjerm på Huseby?

Bydelskoordinator Caroline Svendsen skal sammen med kontrollingeniør Rune Aasen være til stede med i skolegården ved Huseby skole fra klokken 17-19 torsdag 11. juni for å svare på spørsmål om støyskjermen.

Huseby skole får ny støyskjerm ut mot Sørkedalsveien.

Les mer om Prosjekt Ny vannforsyning Oslo her

Se alle spørsmål og svar fra nettmøtet på Akersposten 5. mai her.