Akersposten

Dette bør du vite om hva som skjer i og rundt Husebyskogen

HVA SKJER: Det er mange ubesvarte spørsmål med hensyn til konsekvenser for skoler, idrettsanlegg, nabolag og hvilket alternativ som blir valgt til portal og driftsbygg.

Akersposten får en rekke henvendelser og spørsmål om vannbehandlingsanlegget som kommer i Husebyskogen. Vi har henvendt oss til Vann- og avløpsetaten for å få svar.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.08.2019 kl 18:57

Akersposten: Hvorfor mener Vann- og avløpsetaten at «Man unngår ikke inngrep i Husebyjordet (B1), selv om andre lokasjoner for driftsbygget velges».
Dette må være feil. I opprinnelig høringsutkast står det: Variant B3 har atkomstportal og administrasjonsbygg på Husebyplatået ved Statnetts tidligere hoved-kontor, se figur 5-15. Bygg og portal vil være identisk med beskrivelsen gitt for planforslaget (variant B2). I tillegg følger et kart som viser at det ikke er noe inngrep på Husebyjordet. Det står ingen steder at valget av B3 vil medføre at det etableres portal på B1. Tvert imot står det på side 58: «Inngrepene i Husebyskogen for variant B3 er begrenset til ventilasjonstårn og eksosavkast.». Hva er forklaringen på dette?

Svar: Hundejordet vil være riggplass i hele anleggsperioden og dette defineres som et midlertidig inngrep.
Videre er B1, B2 og B3 konsekvens utredet, sistnevnte uten permanent inngrep på jordet. B3 uten permanent inngrep på jordet er da forkastet bl.a. pga. trafikale forhold. Hvorvidt B4 eller B5 er mulig å gjennomføre uten permanent inngrep på Hundejordet er noe som vurderes nå.

Les også: «Nye endringer - B1 peker seg ut som eneste alternativ»

Akersposten: I et svar fra VAV den 7. august står det: «Det blir gjennomsnittlig 100 lastebiler hver dag i perioden, med unntak av søndager. De tomme lastebilene vil kjøre inn via portalen i Sørkedalsveien, mens massene altså vil føres ut fra Makrellbekken. Etter at massetransporten er ferdigstilt vil det bli transport av betong og annet materiell som skal brukes til å bygge vannbehandlingsanlegget under bakken.» I den begrensede høringen står det ikke noe om at 100 000 lastebiler skal inn foran Huseby skole (100 hver dag). Dette er jo en betydelig trafikkvekst i et område med sykkelvei og mange barn, hvor det i høringen også står at syklistene skal ha vikeplikt for anleggstrafikken. Hvorfor blir ikke dette konsekvensutredet? Dette kommer i tillegg til støy og annen forurensning fra rigg- og anleggsområdet med Huseby skole i sin umiddelbare nærhet. Hvorfor er ikke alt dette konsekvensutredet spesielt med hensyn til 750 barn på Huseby skole.

I listen over kommunale institusjoner og foretak som fikk mulighet til å uttale seg i første høringsrunde er ikke Utdanningsetaten ført opp, selv om arbeidet med vannbehandlingsanlegget får vesentlige konsekvenser for skolene i området med 2000 barn. Hva er årsaken til dette?

Svar: Først vil vi understreke at det vil bli gjennomført trafikksikkerhetstiltak for å sikre barna på Huseby skole en trygg skolevei i anleggsfasen. Det stemmer ikke at konsekvenser for trafikken ved Huseby er ikke er vurdert. I delutredning for anleggsfase, som er vedlagt materialet til offentlig ettersyn, omtales trafikk ved Huseby og Makrellbekken i anleggsperioden. Det er der utredet konsekvensene ved å ha all trafikk fra/til anlegget ved Sørkedalsveien og ut fra tverrslaget i Makrellbekken. Dette er gjentatt i Vann- og avløpsetatens planbeskrivelse under kapittelet «konsekvenser i anleggsfasen». Sitat fra side 83 i planbeskrivelsen; «Alle masser fra bergrom og tunneler skal ut fra Husebyområdet. Det er beregnet en ÅDT på opptil 400 kjøretøybevegelser per dag med utkjøring til Sørkedalsveien og inntil ca. 250 kjøretøybevegelser per dag med utkjøring til Ring 3.». ÅDT står for årsdøgntrafikk og angår gjennomsnittlig trafikkmengde per dag i løpet av et år.

Det er også gjennomført konsekvensutredning av støy og støv i anleggsfasen. Også her vil en gå inn med avbøtende tiltak. Vi vil gå i nærmere dialog med skolen om de tiltakene som planlegges slik at skolen kan gi innspill til planene.

Se mer informasjon:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019015371&fileid=8305559

Utdanningsetaten er blant de offentlige etatene som har fått anledning til å uttale seg i høringsrunden. Se adresseliste nederst:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019015371&fileid=8313386

Les saken: Rammer et helt barneskoleliv: Fortvilet på barnas vegne

Akersposten Skal transport av betong og annet materiell gå gjennom portalen på Husebyjordet eller gjennom Makrellbekken og hva innebærer det av trafikk i hvor lang periode?

Svar: Det må legges til grunn at både innkjøring gjennom portalen på Husebyjordet og gjennom Makrellbekken vil bli benyttet. Trafikktall i ulike perioder beregnes nå.

Akersposten: Forsvarsbygg har tidligere uttalt seg negativt til daglig transport av farlige kjemikalier forbi gardeleiren når vannbehandlingsanlegget er i drift. Nå skal dette daglig passere Huseby skole. Hvilke garantier kan gis for at denne transporten ikke utgjør noen fare for skolen. Vil transporten foregå utenom skoletid?

Svar: De kjemikaliene som transporteres er ikke av en slik art at det stilles krav om tillatelse for transport på offentlig vei. Bilene kan dermed ferdes på Sørkedalsveien som annen trafikk. Kjemikaliene er ikke definert som farlige, hverken med hensyn på eksplosjonsfare eller skadelige gasser. Kjemikalietransporten til dagens vannbehandlingsanlegg på Oset går forbi Kjelsås skole. Tungtrafikk på en lokalvei har der vært et tema, men ikke at det fraktes kjemikalier.

Akersposten: VAV skriver også: «Massetransport fra portalen ved Makrellbekken har hele tiden vært en del av den planen vi har informert om. Opprinnelig var det planlagt ca. 2 år med massetransport, men dette er nå økt til ca. 4 år. Et riggområde for å bygge portalen og håndtere massetransporten har også ligget inne i planene hele tiden, og det blir ingen endringer på størrelsen her. Det har vi informert om både i saksdokumentene og på åpne informasjonsmøter.» Mener VAV i fullt alvor at det ikke har noen vesentlig betydning at det som opprinnelig skulle være en rømningstunnel nå skal bli hovedtunnel for uttak av masser med 100 000 lastebiler ut av området og med en dobling av antall år med uttak. Dette får jo helt andre konsekvenser for nærområdet. Skal ikke dette konsekvensutredes?

Svar: Konsekvensene ved massetransport, herunder også Makrellbekken og Sørkedalsveien, har tidligere blitt vurdert i delutredning for anleggsfasen som er vedlagt materialet som ligger til offentlig ettersyn. Det gjøres nå supplerende vurderinger av trafikk og støy med etterfølgende aktuelle tiltak sett i lys av økt massetransport ut ved Makrellbekken.

s: Dette betyr også at et unikt gratisanlegg for barna i Husebybakken skipark blir rammet i flere år. Njård hadde med tungt hjerte akseptert konsekvensene av et rigg- og anleggsområde i to år som nå blir doblet. Njårds daglige leder sier «Det føles nærmest som et svik». Kommentar? Hvordan har VAV tenkt å kompensere for barnas tap av dette anlegget i flere år.

Svar: Vi forstår at Njård er fortvilt over at skibakken må stenges over en lengre periode enn de hadde sett for seg. Vi har tidligere hatt god dialog med Njård, og håper at vi kan komme fram til kompenserende tiltak. Her vil VAV ta initiativ til et møte med Njård.

Les også: Masseutkjøring i barneanlegget: «Det føles nærmest som et svik»

Akersposten: For mange kom det som en overraskelse at masseuttaket på Sollerudstranda ble droppet. I den begrensede høringen står det ingen begrunnelse for dette. Hvorfor er ikke dette begrunnet i og med at masseuttaket er flyttet til et område som rammer andre? Er det VAV selv som har besluttet at masseuttaket skal skje ved Makrellbekken eller er dette en beslutning som er gjort i byrådsavdelingen?

Svar: Dette er en beslutning som ble tatt av byråden i samråd med Vann- og avløpsetaten.

Les også: Byrådet dropper Sollerudstranda

Akersposten: Beboere rundt Makrellbekken har levd med konsekvensene av sprengning i lang tid i forbindelse med Statnetts prosjekt. De vil vite om tunnelen ut fra Huseby (Huseby - Voldsløkka) ned mot byen skal sprenges eller bores.

Svar: Det er ikke avgjort hvilken metode som skal brukes for denne tunnelen. Dette er vurderinger som pågår. [/b

Les også: Fikk meldingen midt i sommerferien: - Dette er helt uforsvarlig

Akersposten: Selve råvann- og rentvannsbassengene skal sprenges ut. Det betyr at boliger i umiddelbar nærhet vil føle fire år med sprengning med de konsekvenser dette medfører. Vurderer VAV erstatningsboliger for dem som blir hardest rammet?

Svar: Vi beklager de ulemper som anleggsarbeidet vil medføre for de nærmeste naboene. Det vil bli gjort vurderinger av avbøtende tiltak som følge av sprengningsarbeidene. Dette vil vi informere nærmere om, og gå i dialog med de som blir berørt. Erfaringsmessig er god og jevnlig informasjon et viktig tiltak for mange. For eksempel SMS-varsling i forkant av sprengning. Hotellovernatting er også et mulig tiltak som vi vil komme tilbake til. Det vil i tillegg gjøres individuelle vurderinger for å hensynta spesielle behov. Dette kan for eksempel være skiftarbeidere som har behov for å sove på dagtid.

Akersposten: I forbindelse med at tunnelen fra Holsfjorden skal bores fra begge sider og møtes på «midten», så skal mye masser ut fra Oslo-siden. Skal disse massene også tas ut ved Makrellbekken? Er det kun snakk om boring eller blir det sprengningsarbeider også her.

Svar: Tunnelen til Holsfjorden vil bli boret med tunnelboremaskin, TBM. For den delen av tunnelen som bores fra Huseby vil massen bli transportert ut ved Makrellbekken.

Akersposten: I forbindelse med B1 er det 4,5 mål av Husebyskogen som blir tatt. Plan- og bygningsetaten etterlyser erstatningstiltak og skriver blant annet: «Tap av nærområder på Huseby kan ikke erstattes med bedre fiskemuligheter og bading i Lillomarka.» I den begrensede høringen står det heller ikke noe om erstatningsarealer. Hvorfor gjør ikke VAV noe med dette?

Svar:
VAV er og har vært i dialog med andre etater med mer for om mulig å finne kompenserende tiltak, herunder arealer.

Akersposten: Enstemmige bydelsutvalg/arbeidsutvalg i bydelene Vestre Aker og Ullern er sterkt kritiske til planprosessen. Bydel Ullern skriver blant annet i sin høringsuttalelse: «vi påpeker at beslutningsgrunnlaget er for mangelfullt og utilstrekkelig for å fatte kvalitativt gode politiske vedtak.» Kommentar?

Svar: VAV har presentert planene for bydelsutvalget i Ullern bydel. Bydelsutvalget skriver i sin uttalelse at det mangler konsekvensutredninger. Her henviser vi til planforslaget og de vedleggene som følger materialet som er lagt til offentlig ettersyn. Dersom bydelsutvalget har konkrete bemerkninger om hva som er mangelfullt kan VAV svare ut dette.

Les også: Bydelene er ikke nådige: - Beslutningsgrunnlaget er mangelfullt og utilstrekkelig

Akersposten: Nabolaget lurer på hvor store deler av døgnet det vil være aktivitet på Husebyjordet og ved Makrellbekken i forbindelse med masseuttaket og deretter bygging av selve anlegget.

Svar: Dette er spørsmål vi vil komme nærmere tilbake til fordi vi nå er i gang med detaljplanlegging av anleggsfasen. Vi vil sende ut nabovarsler per post og invitere til åpne møter der vi informerer om anleggsarbeidene. Reguleringsplanens bestemmelser setter begrensninger av hensyn til støy og andre ulemper.

Akersposten: Bydelene Ullern og Vestre Aker går inn for B3 for portal og driftsbygg. Flere steder i Multiconsults rapport er dette også vektet som det beste alternativet med få konsekvenser for omkringliggende område. Hvorfor mener VAV at dette ikke er et foretrukket alternativ, bortsett fra at det vil koste cirka 170 millioner kroner å innløse tomten. Avstanden til selve vannbehandlingsanlegget vil bli omtrent det samme som B1.

Svar: Det er flere årsaker til at B3 ikke er anbefalt i planbeskrivelsen.

  • Plasseringen vil uansett kreve riggområde på B1.
  • Plasseringen medfører betydelig trafikkbelastning på boligveger som ikke er egnet for trafikk med tunge kjøretøy, både i anleggs- og driftsfasen. Trafikkutfordringen i driftsfasen kan løses ved å ha en adkomsttunnel på B1 – men da blir den reelle forskjellen i arealbeslag på jordet mellom B1 og B3 hvorvidt adkomsttunnelen på «Husebyjordet» skal inkludere en driftsbygning eller kun en vaktbod.
  • Plassering på B3 gir lite fleksibilitet for framtidige behov. Det er uheldig, gitt at dette er en investering for mange tiår framover.
  • En atkomst fra B3 til vannbehandlingsanlegget vil komme vesentlig lavere enn fra B1 og vil medføre en mindre gunstig design av vannbehandlingsanlegget. Design av anlegget styres av enkelte fysiske forhold, nivået på innkjøringen er en.
  • B3 vil bli et dyrere alternativ enn B1, blant annet fordi det må drives en ekstra tunnel.
  • Området er i kommuneplanen utpekt som fortettingsområde for boligbygging.

VAV har forøvrig fått et oppdrag fra byråden for miljø- og samferdsel om å vurdere B3, B4 og B5 nærmere og forholdene vil bli nærmere redegjort for der.

Akersposten: I hvilken grad er trafikken knyttet til anleggsperioden sett i sammenheng med alle de store utbyggingsprosjektene (Cirka 1000 boliger) på og rundt Røa med blant annet stor trafikk ut fra Ostadalsveien samt Stasjonsveien. I tillegg skal Røatunnelen ifølge Oslopakke 3 bygges i samme periode som vannbehandlingsanlegget med utløp rett i nærheten av Husebyjordet.

Svar: Dette spørsmålet må jeg henvise til til Plan- og bygningsetaten.

Les også:

«Politisk rot, uforutsigbarhet og tidspress forkludrer hele saken»

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...