Akersposten

Folkemøte om Husebyskogen:

Nesten tilbake til start

TO GANGER NEI: B1 og B2 i Husebyskogen er utelatt av samtlige partier. Nå må Vann- og avløpstetaten fokusere på alternativet på Montebello som de selv ønsker minst.

På folkemøtet ble det klart at byrådspartiene mener alvor. Både alternativ B1 og B2 ryker ut av Husebyskoen. Vann- og avløpsetaten er foreløpig spilt sjakk, om ikke matt, med alternativ B3 på Montebello som eneste alternativ.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.05.2019 kl 11:05

ULLERN: Før folkemøtet var det knyttet spenning til om byrådspartiene mente alvor etter Akerspostens sak med tittel «Slår også ring rundt Husebyskogen». Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), leder av byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (Ap) og SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll gjorde det klart at det var uaktuelt med administrasjonsbygg i Husebyskogen.

Les også: Slår også ring om Husebyskogen

I etterkant ble det stilt spørsmål om byrådspartiene bare ville utelukke administrasjonsbygg i selve skogen (B2), som er Vann og avløpsetatens (VAV) foretrukne alternativ, eller om det også gjaldt alternativet på det såkalte Hundejordet (B1) vis a vis Huseby skole, med administrasjonsbygg og portal med vei fra Sørkedalsveien.

Viktig å ikke sitte stille

Litt overraskende for flere av de fremmøtte var det at ingen sentrale politikere fra byrådspartiene stilte på møtet. Katrine Ore (Ap), medlem av bydelsutvalget Bydel Ullern, Marie Lilleng, lokallagsleder for Vestre Aker SV og politisk rådgiver for MDG, Lillian Bredal Eriksen representerte byrådspartiene. Disse tre hadde fått forankret det de skulle si om Husebyskogen hos sine respektive partier/byråd. Det var da også tilhørere og opposisjonen spente på å høre.

PANELET: Tore Strandskog ledet debatten. Sittende i panelet fra venstre: Lillian Bredal Eriksen (MDG), Marie Lilleng (SV), Katrine Ore (Ap), Hallstein Bjercke (V), Karoline Grosås Nordbø, Pia Farstad von Hall (H) og Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Vidar Bakken

Det hele startet med at leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, ønsket velkommen. Han understreket hvilken støtte velforeninger, som arrangerte møtet, og nabolagelet hadde i sin kamp for å verne Husebyskogen.

- Det er viktig å ikke sitte stille å se på at noen forringer ditt nabolag – og det nesten uten varsel.

167 millioner contra 10 milliarder

Første innleder var Hans-Jul Mikkelsen, leder av Husebyåsen Velforening, med tittel «Husebyskogen – bindeleddet mellom fjorden og marka.

- Vi har fått vite fra byrådet at B2 ikke skal utredes videre, sa Mikkelsen til applaus fra salen.

Han var helt klar på at det var alternativ B3 på den gamle industritomten på Montebello som var eneste reelle alternativ av de tre som VAV har vurdert og at B2 i likhet med B1 vil ødelegge store grøntarealer og båndlegge store deler av «Hundejordet» / «Blomsterjordet» rette overfor Huseby skole. B3 berører ikke naturområder og ved hjelp av fjernstyring kan vannanlegget betjenes like godt, samt at etablering av portalen får mindre konsekvenser for nærområdet.

Han mente også at erverv av tomt til B3, beregnet til 167 millioner kroner i et totalbudsjett på mer enn 10 milliarder kroner, var av liten betydning i forhold til å ødelegge et stort naturområde for alltid. Han var også innom alternativer som har kommet opp, B4, på P-plassen foran FO-bygget og B5, der Forsvarsbyggs HV-hus ligger i skogens ytterkant. Disse er ikke utredet.

Les også: «Hvorfor i all verden kan ikke denne parkeringsplassen (B4) brukes?»

LOKALE VEL ARRANGERTE: Hans-Jul Mikkelsen innledet folkemøtet gjennom å vise konsekvensene av å bygge ut i Husebyskogen. Foto: Vidar Bakken

Ekstremt viktig

Biologiprofessor Dag Olav Hessen, som en av innlederne, var glad for at en sak som vern av Husebyskogen skapte ekte engasjement i hans nærmiljø.

- Vi fikk nettopp en rapport som viser at det står dramatisk til når det gjelder det biologiske mangfoldet i verden. I løpet av 40 år er verdens viltbestand halvert. Når det gjelder vårt nærområde, er det summen av alle de små inngrepene som er ødeleggende. Til slutt står vi igjen med restfragmenter hvor verneverdien hele tiden avtar. Det er det som skjer med Husebyskogen. Vi må se på landskapet under ett og hvilken verdi sammenhengende grøntområder har for alt fra dyreliv til folkehelse. Det er godt dokumentert hvilken betydning nærnatur har for folkehelsen med hensyn til opplevelser, rekreasjon og avslapning. Det er ekstremt viktig, sa Hessen blant annet og mente at verken alternativ B1 eller B2 kunne aksepteres i den sammenheng.

- På sikt er grøntområdene den beste folkehelseforsikringen vi har, sa Hessen.

Urovekkkende

En av de fremste talspersonene fra tiden med ambassadesaken i «Aksjon Vern Husebyskogen», Åshild Watne, innledet med å vise til hvilke løfter som ble gitt fra byrådet og hva bystyret vedtok i kjølevannet av vedtaket, hvor den amerikanske ambassaden fikk 40 mål til disposisjon i Husebyskogen. Den gang byutviklingsbyråd, Grete Horntvedt, som også var til stede på folkemøtet, understreket i stridens hete i 2005 at gjennom ambassadevedtaket var Husebyskogen sikret for fremtiden. Senere under møtet bekreftet Horntvedt at dette sto hun inne for.

- Vi synes det er urovekkende at MDG eventuelt vil gå inn for et alternativ med bygging midt i blomsterengen. Vi forutsetter at MDG vil være med å ta vare på naturen. Friområder er ikke en billig tomtereserve for kommunen. Naturen har ingen stemme. Vi og dere politikere må være naturens stemme, sa Watne blant annet.

SAMMEN IGJEN: I mange år kjempet Åshild Watne (til venstre) og Margrethe Geelmuyden i "Aksjon Vern Husebyskogen" for å hindre etablering av den amerikanske ambassaden I Husebyskogen. Denne gangen ser det ut til at det endelige utfallet blir bedre. Foto: Vidar Bakken

Kraftig signal

Under paneldebatten ble det rettet kraftig kritikk fra opposisjonen mot byrådet for at foretrukket alternativ til administrasjonsbygg og portal var lagt til Husebyskogen i Vann- og avløpstetatens forslag.

- Hva slags signaler har dere gitt til etaten, spurte nestleder i bystyrets byutviklingskomite, Camilla Wilhelmsen.

- Det forundrer meg at det ikke har vært vilje til å utrede andre alternativer, sa Høyres fraksjonsleder i komiteen, Pia Farstad von Hall.

Begge berømmet Odd Einar Dørums (V) initiativ til det private forslaget som de borgerlige har samlet seg om, som nå kommer til behandling i byutviklingskomiteen. I forslaget ber de fire borgelige partiene om at alternativ B1 og B2 blir avvist og at tidligere vedtak om vern av Husebyskogen blir opprettholdt.

- Med dette har vi sendt et kraftig signal til byrådet, sa Wilhelmsen.

Les også: Slår på ny ring rundt Husebyskogen

Arbeiderpartiet ut mot MDG

Karoline Grosås Nordbø fra Krf og Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, fulgte opp og stilte spørsmål ved byrådets stilling til alternativene i Husebyskogen.

- At byrådet har skrotet B2 skjedde nylig og er et resultat av lokalt engasjement, sa Bjercke.

Så var det spenning knyttet til om byrådspartiene hadde bestemt seg for også å skrote alternativ B1. Først ute var Katrine Ore (Ap)

- Jeg har forankret det jeg nå sier med byrådet. Arbeiderpartiet støtter verken alternativ B2 eller B1. B3 er et fornuftig alternativ, sa Ore blant annet og understreket at hele planen er altfor dårlig utredet og pekte blant annet på de store konsekvensene for Sollerudstranda med flere års belastning som anleggsområde og utskiping av masse.

Ore stilte også spørsmål om hvordan prosessen med vannbehandlingsanlegget var politisk forankret og mente at det var urovekkende hvordan planen hadde kommet frem.

- De har ikke fått med seg at Husebyskogen i lang tid var tema på den politiske arena i forbindelse med amabassadesaken, sa Ore, som mente at direktøren i Vann- og avløpsetaten som var til stede i salen eventuelt kunne svare på hvordan den foreslåtte planen var politisk forankret.

Lei bråkesakene

Vann- og avløpsetaten hører inn under byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, hvor byråd lan Marie Berg (MDG) har vært byrådsansvarlig under utvikling av planen for vannbehandlingsanlegget. I flere omganger ba politikere i panelet om en forklaring på hvilke signaler byråden hadde gitt da planprogrammet gikk tilbake til VAV.

- MDG-byråden stadfestet planprogrammet. Hvorfor ble ikke disse planene stanset i mai 2018, spurte Wilhelmsen.

Opposisjonen syntes det varoppsiktsvekkende at Aps Katrine Ore også var svært kritisk til den politiske oppfølgingen i saken fra byrådsavdelingens side.

- Vi har ikke sett dette som politisk plan. Dette må MDG svare på. Vi er lei av få disse bråkesakene på bordet, sa Ore.

Smålig av opposisjonen

Både Marie Lilleng (SV) og Lillian Bredal Eriksen (MDG) fortalte at alternativ B1 i likhet med B2 ikke lenger var alternativer som skulle utredes videre.

- Vi ønsker en bedre utredning. Saken har ikke kommet til behandling i byrådet, men vi vil ha utredet andre alternativer og det haster. Vi må løse denne saken i fellesskap. Vi synes opposisjonens private forslag er veldig godt og det støtter vi, sa Bredal Eriksen.

Hun svarte på kritikken med hensyn til hvordan saken var håndtert i byrådet gjennom å vise til at saken ikke var kommet til byrådet.

- Det er litt smålig av opposisjonen å hakke på dette når de selv satt i byråd og ikke klarte å gjøre noe med de 10 målene som ble lovet som erstatningsarealer i Husebyskogen i forbindelse med ambassadesaken, sa Bredal Eriksen, som senere også understreket at selv om alternativene B1 og B2 ble utredet, betydde ikke det at man hadde vært enige i disse alternativene.

Ikke tenkbart

Hallstein Bjercke mente det ikke sto til troende at byrådet ikke kunne gjøre noe med disse alternativene på et tidligere tidspunkt.

- Alle kjente til dette, uten at noe ble gjort. Det er jo grunnen til vi fremmet forslaget til bystyret, sa Bjercke.

I flere omganger ble det reist kritikk mot byrådsavdelingen/byrådets behandling og signaler gitt i forbindelse med planprogrammet. Bruken av Sollerudstranda var også et tilbakevendende tema hos flere.

- En hel barndom vil bli rammet med den planlagte virksomheten på Sollerudstranda, sa blant annet Margrethe Geelmuyden (V), tidligere leder av «Aksjon Vern Husebyskogen».

Les også: - Båndlegger et helt barneliv

Odd Einar Dørum (V) mente det var helt utenkelig at VAVs planprogram ikke skulle ha blitt sett og vurdert av byråden.

- Det er ikke tenkbart, sa Dørum, som forsto alvoret i saken og derfor tok initiativet til det private forslaget som avviser all utbygging i Husebyskogen.

Grete Horntvedt (H) var inne på det samme med hensyn til påvirkning av planprogrammet, samtidig som hun var kritisk til at makesiftet (10 mål) i forbindelse med ambassadesaken aldri var fulgt opp.

Ingen kommentar

Flere temaer dukket opp underveis, blant annet om det i det hele tatt trengtes et eget administrasjonsbygg. Et varig kommunalt eller statlig vern av Husebyskogen var alle partier enige om måtte til i fremtiden.

Representantene fra VAV, som var til stede, ønsket ikke å kommentere hva som hadde skjedd med planprogrammet og eventuelle føringer fra byrådsavdelingen. Akersposten fikk heller ikke noen kommentar om dette eller om hva som vil skje videre med prosessen etter at byrådspartiene har utelatt VAVs foretrukne alternativ.

Les også:

Slik blir det enorme vannanlegget på Huseby

Nei til administrasjonsbygg i Husebyskogen

Mye større enn Telenor Arena

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...