Akersposten

– Vi føler oss lurt

HELT URIMELIG: Lars Asbjørn Hanssen sier det er helt urimelig at Forsvarsbygg forlanger leie og ansvar for drift og vedlikehold av en bane som er erstatning for tapte arealer på ambassadetomten. Foto: Vidar Bakken

Forsvarsbygg fikk bygge en 7-erbane i stedet for en 11-erbane som bydelen ønsket seg. Forsvarsbygg brukte blant annet som argument at de ville kunne drifte og vedlikeholde en 7-erbane. Det vil de ikke lenger. Bydelen med bydelsleder i spissen føler seg lurt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.08.2017 kl 13:29

HUSEBY: Forsvarsbygg forlanger at bydel Vestre Aker skal betale leie for 7-erbanen bak FO-bygget, som er en del av kompensasjonen for arealet som gikk tapt gjennom salget av ambassadetomten. I tillegg vil Forsvarsbygg at bydelen skal bekoste drift og vedlikehold av banen. Dette til tross for at Forsvarsbygg har garantert for drift og vedlikehold av banen i søknadsprosessen forut for reguleringsvedtaket for banen.

Bydelens behov

Forsvarsbygg har gjennom sitt selskap Skifte Eiendom hatt ansvaret for erstatningsarealer og kompensatoriske tiltak knyttet til reguleringsvedtaket for den amerikanske ambassaden. Dette er nedfelt i rekkefølgebestemmelsene vedtatt av bystyret. Blant annet skulle et avmerket område på 9 mål bak FO-bygget opparbeides til fritidsaktiviteter/kunstgressbane etter bydelens behov. Dette skulle være et sambruk mellom Garden og bydelens befolkning.

Bydelen med idrettslag, skoler og velforeninger ønsket en 11-erbane som kunne avlaste baner for mindre barn, som hadde baner i sitt nærområde. Plan- og bygningsetaten mente dette var i overensstemmelse med rekkefølgebestemmelsene. Forsvarsbygg ville ikke bygge 11-erbane, men ville ha en 7-erbane som en del av et nærmiljøanlegg for barn og ungdom. I argumentasjonen ble det blant annet sagt at de ikke kunne ta på seg ansvaret for vedlikehold og drift av en 11-erbane, men at det lot seg gjøre hvis de fikk bygge en 7-erbane. Saken gikk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som avgjorde at det i rekkefølgebestemmelsene ikke kom klart frem at bydelen kunne bestemme størrelsen på banen og at Forsvarsbygg ikke kunne tvinges til å anlegge en 11-erbane.

Siden er en 7-erbane bygget på en tredel av arealet, mens resten av området ligger brakk, bortsett fra en ballbinge.

Spørsmål om hvorfor

Forsvarsbygg har nå gått inn i forhandlinger med Bydel Vestre Aker etter at idrettslag i bydelen ikke fikk noen avtale med Forsvarsbygg, hvor de forlanger markedsstyrt leie og at bydelen skal ha ansvaret for drift og vedlikehold, samt at Garden skal ha fri bruk av banen ukentlig. Akersposten sendte følgende e-post med spørsmål til vedkommende som representerer Forsvarsbygg i de nevnte forhandlingene:

Jeg er kjent med at Forsvarsbygg har vært i samtaler med idrettslag i bydelen og nå er i forhandlinger med Bydel Vestre Aker om utleie, drift og vedlikehold av 7-erbanen og ballbingen bak FO-bygget. Forutsetning for opparbeidelse av 9 da bak FO-bygget var jo at dette skulle fungere som nærmiljøanlegg med tilbud som skulle dekke barn og ungdoms behov for lek og idrett i lokalmiljøet, for å bruke Forsvarsbyggs egne ord. Hvorfor vil Forsvarsbygg ta leie pluss ansvar for drift og vedlikehold for noe som er kompensasjon for tapte arealer definert i reguleringsvedtaket vedr. den amerikanske ambassaden?

Svar

På dette kom dette ikke noe svar annet enn avslag på begjæring om innsyn i dokumenter, med henvisning til ulike lovparagrafer i offentlighetsloven og forvaltningsloven. I og med at Akersposten ikke hadde bedt om innsyn i noe dokument, henvendte vi oss direkte til toppen, eiendomssjef Frode Hansen og ba om et ordentlig svar. Frode Hansen svarer følgende på mail:

«Forsvarsbygg er forpliktet til å kreve leie for all aktiv bruk av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) som tilligger forsvarssektoren. For Forsvaret betyr dette en kostnadsdekkende leie av all EBA, for sivile skal dette være iht. markedspris for å unngå statsstøtte.

Finansieringen skal dekke forvaltning, drift, og vedlikehold av eiendommen/anlegget for å forhindre forringelse.

Når det gjelder rekkefølgebestemmelsene knyttet til anlegget på Huseby – legger ikke de til grunn noen andre føringer for forvaltningen av den aktuelle eiendom/anlegg.»

Hva med løftene?

Akersposten sendte Frode Hansen følgende spørsmål med dokumentasjon:

Dette er ikke i overensstemmelse med de løfter som er gitt fra ansvarlig søker for Forsvarsbygg, Spor Arkitekter og fra Forsvarsbyggs eget selskap, Skifte Eiendom. Representanter for disse har garantert for drift og vedlikehold av 7-erbanen. Her kommer utdrag fra reguleringssaken vedrørende 7-erbanen som står på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Det ble i flere sammenhenger pekt på at drift og vedlikehold av banen fra Forsvarsbygg/Skifte Eiendoms side var avhengig av at det ble bygget en 7-erbane og ikke en 11-erbane. Her kommer utdrag fra reguleringssaken:

I forbindelse med søknad om rammetillatelse for kunstgressbane skriver Spor Arkitekter i en utttalelse 28. februar 2011:

«Kunstgressbanen vil bli driftet av HM Kongens Garde som også vil legge forholdene til rette for allmennhetens bruk av banen.

07.06-2012 forsikrer direktør i Marit Jakobsen Leganger i Skifte Eiendom at drift og vedlikehold vil kun bli sikret gjennom bygging av 7-erbane i stedet for en 11-erbane: «Det fremkommer ikke av rekkefølgebestemmelsene hvem som skal ha ansvaret for fremtidig drift og forvaltning av en kunstgressbane på Huseby. HMKG har imidlertid bekreftet at de vil kunne stå som leietaker av en 7-erbane på vanlige leievilkår, da denne også vil være et aktivum til virksomheten i leiren. En slik løsning vil ivareta det løpende fremtidige vedlikehold av banen, samt at bruk av banen vil bli en sambruk mellom Garden og lokalmiljøet.»

I en uttalelse 14.05-2014 skriver ansvarlig søker Spor Arkitekter i sin uttalelse til Plan- og bygningsetaten blant annet: En 7-er bane gir et godt tilskudd til lek- og fritidsaktivitet for barn og unge i lokalmiljøet. Banen vil bli driftet av Forsvaret gjennom avtale med Garden.

I tillegg står det i forbindelse med anlegg av atkomst: «Tiltakshaver er sikret kjøretilgang til kunstgressbanen gjennom del av Husebyleiren, slik at anleggsarbeid, drift og vedlikehold har nødvendig adkomst.

Skifte Eiendom ved prosjektleder Trond Nordby gjentar dette 10.12-2014: «Tiltakshaver er sikret kjøretilgang til kunstgressbanen gjennom del av Husebyleiren, slik at anleggsarbeid, drift og vedlikehold har nødvendig adkomst.»

Konklusjon: Ulike ledende personer knyttet til Skifte Eiendom/Forsvarsbygg forsvarer bygging av 7-erbane i stedet for 11-erbane gjennom at de dermed kan forsikre om vedlikehold og drift av banen.

Jeg vil gjerne ha svar på om du mener at krav om leie og krav om drift og vedlikehold som Forsvarsbygg vil pålegge bydelen, er i overensstemmelse med den informasjon som Forsvarsbyggs representanter har lagt frem i denne reguleringssaken.

Kan du forstå på bakgrunn av at ambassadesaken i lokalmiljøet var svært betent i mange år og ikke minst striden rundt 11-erbanen, at lokalmiljøet vil reagere på dette? De vil synes det er helt urimelig med de garantier som er gitt i saken, at bydel og idrettslag skal betale leie og i tillegg stå for drift og vedlikehold for noe som er kompensasjon for tapte arealer knyttet til ambassadesaken?

Til slutt vil jeg gjerne vite hva Forsvarsbygg ønsker i leie og estimat av kostnader knyttet til drift og vedlikehold av banen.

Frode Hansen svarer:

«Per i dag har Forsvaret et svært begrenset behov idrettsanleggene utenfor leiren ifm. sin virksomhet på Huseby. Forsvarsbygg søker å leie ut banen videre til andre interesserte så lenge dette er forenlig med militær virksomhet på Forsvarsbyggs arealer i området. Forsvarsbygg er pålagt å kreve leie av all bruk av EBA i forsvarssektoren (jfr tidligere epost), for å få dekket kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold.

Foreløpig leiesum på området er under utarbeidelse. Til sivil virksomhet er det markedspris som er utgangspunkt.»

Vesentlig kostnad for bydelen

Bydelsleder Lars Asbjørn Hanssen (H) som har deltatt i første forhandlingsrunde med Forsvarsbygg, er forundret over Forsvarsbyggs holdning som samfunnsaktør i denne saken.

– Det er mange sider ved denne saken som forundrer meg. Dette skulle bli et hyggelig sambruk mellom barn og unge i bydelen og Garden. Det er ikke noe sted i prosessen det blir indikert at det som er en erstatning for tapte arealer i Husebyskogen, skulle bli en vesentlig kostnad for bydel og idrettslag. Tvert imot er det, som Akersposten sier, gitt tilsagn om at det er Garden som skal stå for drift og vedlikehold av banen, sier Hanssen.

– At Forsvarsbygg ikke klarer å få til en avtale med Garden er Forsvarsbyggs eget ansvar. Mener Forvarsbygg i fullt alvor at denne banen eventuelt skal forfalle og at barn og ungdom i nærmiljøet ikke skal få bruke den om ikke bydelen godtar en slik avtale? Man nå ha i minne at det i bystyrets vedtak står at det er bydelens behov som skal dekkes, sier Hanssen.

Betingelser aldri nevnt

Hanssen viser videre til at han synes det er rart at Frode Hansen ikke kommenterer de løftene som er gitt i saken.

– Vi er naturligvis interessert i en avtale om sambruk, noe som også er en forutsetning i reguleringsvedtaket for ambassaden. Nå opplever vi det som om Forvarsbygg kun definerer dette som et forvarsområde og legger til rette for Gardens behov og ikke for bydelens behov. Da 7-erbanen var til behandling hos Plan- og bygningsetaten snakker søker om et nærmiljøanlegg for barn og unge.

– Så kommer Forsvarsbygg med helt nye momenter: «Forsvarsbygg er pålagt å kreve leie av all bruk av EBA i forsvarssektoren, for å få dekket kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold.» For det første er ikke disse betingelsene nevnt verken i reguleringssaken for ambassaden eller i forbindelse med reguleringssaken knyttet til 7-erbanen. For det andre står det at leien til markedspris skal dekke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold. Vi har fått presentert et forslag til leie til markedspris i tillegg til at vi skal bekoste all drift og vedlikehold. I tillegg til det igjen skal Garden ha gratis disposisjon av banen en gang i uken, sier Hanssen.

Helt urimelig

Han mener forhandlingene må flyttes opp på et høyere nivå enn det det er i dag.

– Vi føler oss lurt. Det er snakk om tillit til at en viktig samfunnsaktør med tilsynelatende høy etisk standard holder det den lover. Å endre forutsetningene ved å peke på en forskrift når saken ikke har utviklet seg til deres egen fordel, handler ikke om tillit. Den avtalen vi har fått presentert er helt urimelig etter min oppfatning. Alt dette danner grunnlag for et nytt møte med ledelsen i Forsvarsbygg, ledelsen på politisk nivå i Oslo kommune samt bydelen, sier Hanssen.

OG HVA MED DETTE: Resten av området er pukk, stein og gjengroing, som skulle vært opparbeidet til fritidsaktiviteter. Foto: Vidar Bakken

Les også:

Akersposten soler seg i Gardeparken - eller helst ikke

Kan dette stoppe åpningen av den amerikanske ambassaden?

Nytt liv i gammelt landemerke på Vinderen

Følg Akersposten på facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...