ANNONSE
Annonse
Akersposten

Huseby skole kan i verste fall bli stengt

MØTE: Følgende deltok på møtet: Fra venstre: Kristin Brenna (byrådssekretær), byråd Arild Hermstad, Andreas Tveteraas (seksjonssjef), Anna Maria Aursund (VAV: etatsdirektør), Steinar Johannessen (VAV: prosjektleder), Kjetil Bjørnsrud (VAV: kommunikasjonssjef), Kristel Alstad-Evjen (nestleder FAU), Pia Gjesme Holm (leder FAU), Kathrine Wegge (rektor), Alf Bjercke (leder driftsstyret) og Yngvar A. Husebye ( BU-leder og medlem driftsstyret). Foto: Vidar Bakken

Skolen blir stengt om de avbøtende tiltakene i forbindelse med rigg- og anleggsområdet ikke er tilfredsstillende. Dette varslet både verneombudet ved skolen og bydelen ved bydelsleder, som begge har HMS-ansvar i denne situasjonen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.01.2020 kl 14:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: I flere runder har foreldre og ledelsen ved Huseby skole ytret ønske om å få møte ansvarlige politikere i rådhuset, som kan si noe sikkert om eller garantere for at det kommer konkrete tiltak som ivaretar skolebarna og de ansattes helse ved skolen. Det har vært full forvirring og fortvilelse knyttet til hva som blir konsekvensene av et rigg- og anleggsområde i 7-8 år vis a vis skolen.

Les også: Viktige møter 28. og 30. januar: Anleggsarbeidet for vannbehandlingsanlegget nærmer seg

Endelig møte med byråden

I lang tid var det stor usikkerhet knyttet til hva som ville bli det endelige resultatet for plassering av portal, driftsbygning og rigg- og anleggsområde. Likeledes hvor steinmassene skule fraktes ut, hvor blant annet Sollerudstranda var inne, ute og så inne igjen. Forvirringen og konsekvensene av prosjektet var åpenbar før vedtaket i bystyret når det gjelder Oslos største byggeprosjekt noensinne.

Les også: «Det er så man får lyst til å rive seg i håret»

Tiltakshaver for vannbehandlingsanlegget er Vann- og avløpsetaten, som er underlagt byrådsavdeling for miljø og samferdsel. I Lan Marie Bergs (MDG) fravær er det Arild Hermstad (MDG) som leder byrådsavdelingen. Hermstad ble i likhet med tidligere Lan Marie Berg og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen oppfordret om å møte, og endelig fikk skolens representanter møte en ansvarlig byråd.

Les saken: – Vær så snill å komme hit, Marcussen

Ikke egnet til å berolige

På møtet sist fredag med skolens ledelse, representanter for FAU og driftsstyret stilte et sterkt lag fra byrådsavdelingen og VAV med Arild Hermstad i spissen. At dette møtet hadde høy prioritet ble synliggjort gjennom at etatsdirektør i VAV Anna Maria Aursund stilte på møtet sammen med prosjektleder Steinar Johannessen og kommunikasjonssjef Kjetil Bjørnsrud.

Byråden fikk et godt innsyn i den frustrasjonen som har bygget seg opp blant foreldrene, skolens ansatte og driftsstyret. Mangelen på involvering og medvirkning var ett av momentene i kritikken, og det var sterk misnøye over at FAU uten spesialkompetanse på trafikk, støy og støvforurensing skulle levere forslag til avbøtende tiltak, uten å ha spesialkompetanse å støtte seg på. Det ble blant annet pekt på at barn reagerer forskjellig på støy fra ulike kilder og annen forurensing, uten at dette fremgikk av plansaken.

Driftsstyrets leder, Alf Bjercke, pekte på at det så langt ikke forelå forslag til tiltak som var egnet til å berolige noen.

Les også: Hør her, bystyret: – Vi protesterer! Vi protesterer!

Ikke krisemaksimere

Representantene for VAV var ikke enige i at de ikke hadde fulgt opp skolen og at de hadde forholdt seg til gjeldende regelverk og forskrifter. De understreket at de tok HMS for barn og unge på høyeste alvor. Problemet er at det ikke finnes empiri på konsekvenser av å legge et rigg- og anleggsområde inntil en skole i 7-8 år. Etaten varslet at det vil komme en rekke målinger med hensyn til støy og forurensing og forslag til avbøtende tiltak den nærmeste tiden.

Byråd Hermstad viste til at man likevel ville få kulvert i gang- og sykkelveien utenfor skolen og at alle lastebiler med lasteplan ut av anlegget ville bli vasket for å redusere støvplagene. Han pekte i likhet med VAV på at man ikke måtte krisemaksimere situasjonen, i og med at det nå jobbet med tiltak som skulle bedre forholdene.

Ansvarspulverisering

Hva var det egentlig som hadde gått galt i og med at skolen i så liten grad hadde blitt hørt? Det ble et tema på møtet at den politiske styringen av prosessen hadde sviktet.

Utdanningsetaten hadde uttalerett i plansaken, men kontaktet ikke skolen. Undervisningsbygg og Utdanningsetaten hadde ikke samarbeidet. Skolebyråden var ikke involvert i prosessen. Og det var mangelen på koordinering og ansvarspulverisering som ble et sentralt tema på møtet.

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker og medlem av driftsstyret, Yngvar A. Husebye, forlangte at konkrete ting med hensyn til avbøtende tiltak må komme raskt og varslet at bydelen var i full gjennomgang av situasjonen. Bydelsoverlegen var koplet inn, og i likhet med verneombudet på skolen kunne bydelen med sitt ansvar for barnas helse og sikkerhet kunne stenge skolen i verste fall. Han pekte også på at det i planprosessen ikke var tatt høyde for at det er to andre skoler i området og en stor barnehage som blir påvirket av anlegget.

Hermstad tar ansvar

Han pekte på at var en rekke områder som var uavklart. Blant annet var ikke barnas representant hørt i prosessen, og rikspolitiske retningslinjer for erstatningsarealer er ikke fulgt. Dette er byrådens ansvar å følge opp. Husebye ville også ha Helseetaten involvert, som tidligere hadde vært kritisk til graden av støy fra et slikt anlegg. Han var heller ikke enig i premisset at kostnadene knyttet til avgjørende avbøtende tiltak skulle tas over vannavgiften. Det måtte ekstraordinære midler til.

Arild Hermstad gjorde det klart at han tar ansvar i den videre prosessen og vil ha den koordinerende funksjonen i arbeidet med avbøtende tiltak. Blant annet skulle skolebyråden involveres.

Rektor ved skolen, Katherine Wegge, informerte om hva som kunne bli konsekvensene for skolen med foreldre som søker barna til andre skoler. Lærere som vil se seg om etter andre skoler og problemer med rekrutteringen. Skolen er gammel med dårlige vinduer og et ventilasjonsanlegg som trenger oppgradering for å møte de nye utfordringene. Først og fremst var hun bekymret for barnas helse, for mange et helt barneskoleliv.

Følg Akersposten på Facebook