Akersposten

Her kommer Oslos 60 nye bomstasjoner

Her er det nye bomkartet i Oslo, som nå er ute til høring. Skisse: Vegvesenet

Alt tyder på at det kan bli kaotisk og ekstreme utfordringer når Oslo-politikerne snart vedtar nøyaktig hvor den splitter nye bomringen i Oslo skal stå. Veier må stenges, det innføres fullt nattarbeid, og sniking skal unngås for en hver pris.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.08.2017 kl 13:12

OSLO: Akersposten har finlest dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer» utarbeidet av Vegvesenet og som byrådet har sendt ut på høring til bydelene i hovedstaden. I dag kan vi med Vegvesenets egne ord presentere detaljene om hver enkelt bomstasjon og hvilke problemer som oppstår når dette skal iverksettes.

Hele 321 millioner kroner er de folkevalgte villig til å bruke på en massiv bomring som innebærer økte kostnader for de som kjører bil i Oslo.

Som tidligere rapport ønsker et bredt flertall av politikerne i Oslo å utstyre hovedstaden med hele tre bompengeringer, en indre, en ytre mot Akershus og den i midten som kalles ring 2. Hensikten er å øke kommunens inntekter og skape mindre interesse for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser er viktige verktøy for å «tvinge folk» over til buss og t-bane.

I dokumentet listes det opp en rekke problemer som må løses før bompengeringen kan bli en realitet. Her er også alle de 60 bomstasjonene listet opp. Dette står i høringsdokumentene, som vi velger å gjengi ordrett:

Snikkjøring

Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder.

Bom i trikketrase

To av bomstasjonene er foreslått plassert i gater med trikk. Dette gir spesielle utfordringer for etablering av bomstasjoner. Det gjelder to forhold, det ene ved selve etableringen, det andre hva som gjelder for den ferdig oppsatte bomstasjonen. Det er særlig det siste forholdet som er viktig.

Behandling etter plan og bygningsloven

I flg. Plan og bygningsetaten (PBE) er ikke bomstasjoner som vist i figur 1 og 2 omfattet av plan- og bygningsloven. Heller ikke teknisk skap og evt. plass til servicebil. Dette så lenge dette er plassert på arealer regulert til veggrunn.

Dersom arealene ikke er regulert til veggrunn må det søkes dispensasjon fra gjeldende regulering, og da gjelder følgende:

• Nabovarsel må sendes til alle berørte naboer. Naboer skal ha minimum 14 dager til å vurdere.

• Søknad sendes PBE

• PBE trenger 12 uker til behandling av søknad

Selv om bomstasjonene ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må det legges vekt på å finne plasseringer der kameraene ikke er rettet mot innganger til bygg eller kommer rett utenfor vinduer

Stenge gater for trafikk

For noen av de foreslåtte plasseringene er det også foreslått å stenge gater. For å få stengt en gate er det flere hensyn som må tas. Stenging av kommunale gater og veier må vedtas i bystyret. Det vil være krav om grundig trafikkanalyse forut for at et vedtak kan fattes. Stenging av private veier og atkomster krever aksept fra grunneier. Forhold som må vurderes før en evt. stenging er bl. a. fremkommelighet for utrykningskjøretøy, fremkommelighet for renovasjon, mulighet for å snu m.m.

Krav som gjelder fortau og gangarealer

Det må tas hensyn til fremkommelighet for gående og syklende. Dette er spesielt viktig ved plassering av skilt, portaler/galger og skap på fortau. I smale gatetverrsnitt i indre by vil dette være en utfordring.

Alle typer skilt over gangarealer skal plasseres i en høyde på 2,5 m, dvs. at avstanden fra topp asfalt til underkant skilt skal være minimum 2,5 m.

I tillegg sette Oslo kommune krav om at minimum fri bredde på fortau er 2 meter, fri høyde er minimum 3 meter.

Bomutstyr fra ulike leverandører i de eksisterende bomstasjonene

I flere av de eksisterende bomsnittene ser vi at den beste løsningen vil være å benytte eksisterende plassering til også å registrere trafikk i motsatt retning. Noen steder er dette eneste løsning, da vegarealene er trange.

Oppsigelsestiden for service og vedlikeholdsavtalen er 12 måneder.

Å benytte eksisterende utstyr der vi også skal etablere nye bommer gir flere utfordringer Midtportal/galge tåler ikke mer vekt enn det utstyret som allerede henger der.

- Det vil bli utfordringer med å få plass til alle kablene fra både ny og gammel leverandør.

- Det kan bli utstyr fra både eksisterende og ny leverandør i en og samme portal/galge. De ulike utstyrene kan forstyrre hverandres brikkelesing.

- Uheldig med to aktører som skal drive service og vedlikehold i en og samme portal/galge. Kan gi uklare ansvarsforhold.

- Ved bytte til portal/galge som er sterk nok til å bære utstyr fra to leverandører må vi be Q-Free demontere sitt utstyr i gammel portal, og montere opp igjen når ny portal er på plass, samtidig som ny leverandør monterer sitt utstyr. Dette vil forsinke installeringen på hvert sted, og kan føre til større inntektstap for Oslopakke 3.

Kostnader

Ingen av bommene er prosjektert i detalj og det er derfor stor usikkerhet i kostnadsoverslagene.

Kostnadsestimatet er basert på beregningene som er gjort for det ytre snittet.

De største usikkerhetene er knyttet til:

• Markedet og priser på leveranse av vegkantutstyr.

• Omfang av utskifting av eksisterende utstyr

• Mulighet til å benytte eksisterende utstyr

• Behov for ombygging av gater og kryss for å få plass til bomstasjon

• Konflikt med eksisterende kabler og ledninger i grunnen

• Avstand til tilknytningspunkt for strøm og fiber.

• Behov for nattarbeid.

• Omfang av anleggsarbeider for etablering av p-plass for servicebil på de mest trafikkerte vegene

60 bomstasjoner

I dokumentet som nå er send tut på høring gjennomgår Vegvesenet samtlige 60 nye bomstasjonene og drøfter de utfordringene dette innebærer. Akersposten velger å publisere dette slik det fremgår av dokumentet:

Bom 1

Bygdøy

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Det er sterke vernehensyn i området, spesielt på fjellsiden av veien. Anbefaler derfor en plassering på sjøsiden av vegen. Vegen er ikke bredere enn at den lar seg detektere i begge retninger med utstyr montert i en og samme galge. Det er planlagt ny gang- og sykkelveg på strekningen. Det vil bli sett på et mulig samarbeid med gang- og sykkelveg-prosjektet.

Bom 2

Sem Sælands vei

Det har vært sett på en løsning der ett av alternativene var å stenge Sem Sælands vei i kombinasjon med en bom i Blindernveien, (R2_2 Blindernveien v/Problemveien). Denne løsningen er valgt bort bl. a. fordi Sem Sælands vei er privat og er et område som gir en rekke muligheter til snikkjøring. I stedet er det valgt en løsning i Suhms gate som i kombinasjon med eksisterende bom i Slemdalsveien, vil tette snittet.

Bom 3

Blindernveien v/Problemveien

Det vanskelig å finne gode løsninger i Blindernveien da det er vanskelig å få til et tett bomsnitt ved å stenge Sem Sælands vei. Bommen flyttes til Suhms gate før Bjørn Stjerne Bjørnsons plass, retning sentrum. Se Slemdalsveien. Eksisterende bomring

Bom 4

Blindernveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men foreslås likevel flyttet til ovenfor innkjøringen til Marienlyst og Blindernveien skole. Dette for å unngå mulighet for snikkjøring gjennom parkeringsplassen på nedsiden av innkjøringen. Det settes opp en bom med kun en galge som dekker trafikken i begge retninger.

For å få dette til må bussoppstillingsplass reduseres noe. Denne er i dag fylt opp med parkerte biler. Det må også opp et rekkverk i bakkant fortau for å sikre at ingen vil la seg friste til å snike over parkeringsplassen.

Bom 5

Sognsveien

Foreslått plassering av bomstasjon vurderes til utfordrende, men mulig å få til.

Her går det trikk i egen trasé. Master for kjøreledning går i midtrabatt, og en plassering i denne er derfor ikke mulig. Det må settes opp to separate bommer for å kunne ta trafikk i begge retninger. Det ikke anledning til å sette opp bomstasjonsutstyr på fortauet, da fortauene er veldig smale og det heller ikke finnes noe sted for å lagre snø i området. Regulering ligger i bakkant fortau. En løsning forutsetter derfor en avtale med grunneier.

Bom 6

Tåsenveien

Her er det foreslått å plassere bomstasjonen mellom Spångbergveien og innkjøringen til Ullevål sykehus. Plasseringen er valgt blant annet ut fra å få et tett snitt forbi Ullevål sykehus. Med denne løsningen kommer Ullevål sykehus på innsiden av Ring 2-snittet.

En plassering her vurderes til gjennomførbar.

Veien er smal og det vil derfor være tilstrekkelig med en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

For å få plass til galgen må parkering fjernes. I tillegg må det også lages en utvidelse av fortauet ut i veibanen for å få en sikker plass der på galgen kan plasseres.

Et luftstrekk krysser veibanen, og vil også være med på å avgjøre hvor bomstasjonen skal plasseres. I verste fall må luftstrekket tas ned og erstattes med en grøft, noe som påvirker kostnadene for etablering av bomstasjonen.

Bom 7

Kierschows gate

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Bomstasjonen kan plasseres hvor som helst på strekningen mellom innkjøring til kirka og Tåsenveien, men fortauene er smale og utstyret må derfor plasseres i bakkant fortau. Det anbefales en plassering på samme side som kolonihagen. Det vil være behov for en avtale med grunneier, samt en avklaring med plan- og bygningsetaten om evt. dispensasjon fra gjeldende regulering.

Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Bom 8

Uelands gate

Dette er et svært krevende sted å plassere en bomstasjon. Det er foreslått en løsning med bomstasjon for begge kjøreretninger i kvartalet mellom ring 2 og Thurmannsgate. For trafikk mot ring 2 er det her tre felt, noe som er utfordrende mtp plassering av saldolys. Det foreligger planer om å bygge om hele ring 2 som kan påvirke dette området i form av bredere sykkelfelt mm.

Det anbefales derfor å flytte bomstasjonen for trafikk mot sentrum til kvartalet ovenfor. Her er det flere muligheter for plassering, f. eks grøntrabatten mellom trærne eller ved fortausarealet utvides mot vegbanen slik at det blir plass til bomstasjon og teknisk skap. Løsningen krever at parkering i Uelandsgate må fjernes på strekningen hvor bomstasjonen skal stå. Parkeringen er beskrevet i reguleringsplanen og det er derfor nødvendig med en dispensasjonssøknad.

Bomstasjon for utgående trafikk plasseres som foreslått. Fortau må utvides for å få plass til bom og teknisk skap. Bussholdeplassen endres slik at det blir kantsteinsstopp i stedet for busslomme.

En alternativ løsning til å sette en bom i nederste kvartal for utgående trafikk, kan være flytte også den opp itil kvartalet over, men det vil kreve at Thurmannsgate må stenges.

Bom 9

Maridalsveien

Maridalsveien er en trang, envegskjørt gate med småhusbebyggelse tett innpå. Området er regulert til spesialområde bevaring for bygningene

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende.

Vegreguleringen går i fortauskanten.

For å få plass til en bomstasjon her er følgende alternativer vurdert:

• «Stramme» opp krysset ut mot ring 2 slik at det blir plass til å sette opp en galge mellom fortau og vegbane.

• Sette den lengre opp i gata ved parken.

• Begge alternativene krever at det settes opp fysiske stengsler på gangveien gjennom parken, da denne kan benyttes som snikvei forbi bomsnittet.

Det anbefales å «stramme» opp krysset og plassere bomstasjonen nederst mot ring 2.

Bom 9

Atkomstveg til bl. a. Myrens verksted

Dette er en privat atkomst til et område med mange aktiviteter. Atkomsten foreslås sperret mot ring 2.

Må avklares mot grunneier.

Bom 10

Sandakerveien

Sandakerveien er en trang gate med bebyggelse tett innpå. Det er kort strekning og her er det flere atkomster, en av dem som også kan benyttes til gjennomkjøring ut i ring2 og dermed en mulighet for å snike forbi bomsnittet.

Det er mulig å sette opp en galge på fortauet ved Sandakerveien 17 som kan registrere trafikk i begge retninger. Sandakerveien vil da ha sin ut- og innkjøring i bomstasjonen, noe som er uheldig. De vil bli registrert ved ut- og innkjøring, selv om de ikke passerer bommen. Et evt fritak bør vurderes.

Atkomsten til Sandakerveien 12 må stenges for å hindre snikkjøring gjennom eiendommen. Disse må sikres en atkomst over naboeiendommen til ring2.

Sandaker veien planlegges for eget sykkelanlegg, ligger i planen for 2020-2025. Dersom disse planene åpner for å stenge gata for biltrafikk, bør det vurderes om det er et tiltak som kan i iverksettes allerede nå.

Bom 11

Vogts gate

I Vogts er det trikk i vegbanen som setter begrensninger og gir utfordringer for plassering av bomstasjon. En av utfordringene er fare for konflikt med kjøreledning.

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Det er bebyggelse tett innpå på den ene siden, og ikke mulig å sette noe på fortauet.

Kort avstand mellom kryssene og derfor lite rom til å flytte plasseringen i gatas lengderetning. Det er kort vei til jording, likeretter like ved (Torshov), noe som er positivt dersom fundamenter må settes innenfor det området som krever jording.

Vi mener likevel det er mulig å få plassert en bomstasjon her, men at det må gjøres en utredning for å finne en akseptabel løsning.

Vurder:

• Utvide fortauet øverst i kvartalet slik at det blir plass til galge/portal

• Portal over hele vegbredden

• Sette galge-/portalbein i kansteinslinja

• Utfordre leverandøren av innkrevingsutstyret til å levere en løsning som kan detektere i begge

retninger fra en galge plassert inntil parksiden av gata.

Bom 12

Ole Bulls gate

Ole Bulls gate er toveiskjørt, men stengt for alt annet enn buss.

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Veien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Det må settes opp et rekkverk mot grøntanleggene på siden av gata for å hindre snikkjøring.

Bom 12

Askergata

Denne bommen er en del av armen mot Sinsen. Det er vanskelig å få til de nødvendige avstandene da det er dette er en kort veistubb med både innkjøring til parkeringsplasser og atkomst til parkeringskjeller.

Vi har sett på følgende alternativer:

Alt.1. Stenge veien, men det kan gi lang omkjøring. Det blir mindre omkjøring hvis Ole Bulls gate åpnes for all trafikk, ikke bare buss. Behov for å vurdere dette nærmere i samarbeid med blant annet Ruter.

Alt. 2. Bommen flyttes til Fagerheimsgata ovenfor Askergata. Dette vil gi en løsning med to bommer i Fagerheimsgata. De med bombrikkeavtale betaler bare for en av bommene. Med dagens ordning, må de uten Autopassavtale betale for to passeringer. Dette kan bli endret i nytt sentralsystem planlagt innført rundt år 2020. Vurdere tyngre sikring mellom feltene ovenfor Askergata for å hindre ulovlig høyresving for å unngå avgiftsbelastning.

Vi anbefaler alternativ 2. Galge kan settes på fortau.

Bom 13

Askergata

Denne bommen er en del av armen mot Sinsen. Det er vanskelig å få til de nødvendige avstandene da det er dette er en kort veistubb med både innkjøring til parkeringsplasser og atkomst til parkeringskjeller.

Vi har sett på følgende alternativer:

Alt.1. Stenge veien, men det kan gi lang omkjøring. Det blir mindre omkjøring hvis Ole Bulls gate åpnes for all trafikk, ikke bare buss. Behov for å vurdere dette nærmere i samarbeid med blant annet Ruter.

Alt. 2. Bommen flyttes til Fagerheimsgata ovenfor Askergata. Dette vil gi en løsning med to bommer i Fagerheimsgata. De med bombrikkeavtale betaler bare for en av bommene. Med dagens ordning, må de uten

Autopassavtale betale for to passeringer. Dette kan bli endret i nytt sentralsystem planlagt innført rundt år 2020. Vurdere tyngre sikring mellom feltene ovenfor Askergata for å hindre ulovlig høyresving for å unngå avgiftsbelastning.

Vi anbefaler alternativ 2. Galge kan settes på fortau.

Bom 14

Sinsenkrysset påkjøring fra Hans Nielsen Hauges gate

Rampe fra H. N. Hauges gate østg mot Sinsenkrysset. To felt, men trafikk kun i en retning.

Det settes en galge i grøntområdet på høyre side.

Må stenges ved vedlikehold.

Bom 15

Sinsenkrysset hovedløpet mot øst

I hovedløpet. Det settes en portal på brua der den krysser Hans Nielsen Hauges gate. Portalen dekker alle tre felt, også det som tar av mot Sinsenkrysset.

Utfordrende å finne plass til saldolys.

Må stenges ved vedlikehold.

Bom 16

Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot vest

I hovedløpet. Det settes en portal før påkjøring fra Sinsenkrysset (R2_13E). Det er kun hovedløpet som skal detekteres.

Må stenges ved vedlikehold.

Bom 17

RIng 3 Sinsenkrysset rampe påkjøring mot vest og mot Hans Nilsen

Hauges gate

I rampe fra Sinsenkrysset. Trafikk kun i en retning. Det settes opp en T-galge i splitten mellom rampene.

Tverrliggeren lages slik at den kan dekke begge feltene mot Hans Nilsen Hauges gate, og feltet mot hovedløpet

mot vest.

Må stenges ved vedlikehold.

OBS. For alle bomstasjonene i Sinsenkrysset vil det være utfordrende å få fram strøm og fiber.

Bom 18

Fagerheimgata

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Fagerheimgata har to felt i hver retning, fysisk delt med en midtrabatt. Her kan det settes en portal over alle fire feltene, alternativt en T-portal i midtrabatt for begge retninger.

Bom 19

Jørgen Løvlands gate

Her er det foreslått en bomstasjon ned mot ring 2. Dette er en uheldig plassering p.g.a. bl. a. korte avstander

mellom ut og innkjørsler.

Det anbefales i stedet å sette bomstasjonen oppe ved Rosenhoffgata. Gata er smal nok til at det kan benyttes

en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Bom 20

Trondheimsveien

Her går det trikk. Master for kjøreledning går i midtrabatt. Må sjekke om evt. krav til nærføring med portal for bom. Trangt og vanskelig. Kort vei til jording, likeretter like ved (Rosenhoff).

Progressbygget er planlagt revet og det er regulert innkjøring fra svingen i Hasleveien

Det er utfordrende å få plassert en bom mellom Carl Berner krysset og første lyskryss inn til Hasleveien

Her anbefales det heller å plassere to bommer, en i Trondheimsveien og en i Hasleveien.

Bommen i Trondheimsveien settes mellom Hasleveien og Rosenhoffgata. Det anbefales to T-portaler som settes i grøntrabattene.

Hasleveien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Bom 21

Grenseveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

En T-portal plasseres i midtrabatt. Medfører at trær i midtrabatten må fjernes. Vanskelig å plassere snittet lengre øst pga kollektivfelt, bussholdeplasser og veger som gir omkjøringsmuligheter.

Bom 22

Økernveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Bomstasjonen plasseres i Økernveien, mellom Hovinveien og Ensjøveien. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på motsatt side av bussholdeplass, i utgående kjøreretning.

Bom 23

Ensjøveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i bakkant mur.

Unngå å komme for nær undergang. Mulig å plassere taksttavla i gressareal ved innkjøring til forretning eller før butikk.

OBS. Nye planer for Jordal Amfi kan skape snikveier.

Bom 24

St. Halvardsgate/Strømsveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Gata er allerede stengt med bussbom. Bomstasjonen må plasseres på sentrumsiden av bussbommen.

Det settes en t-portal i grøntrabatten. Trær må fjernes da de vil forstyrre detekteringen.

Eksisterende sperring av Enebakkveien v/Dalehaugen må suppleres for å hindre snikkjøring.

Merk: Omkjøringsvei ved stengt Vålerengtunnel.

Bom 25

Kværnerveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på side med fortau, i bakkant fortau.

Bom 26

Geitabru

På Geita bru går det trikk, og det er ikke ønskelig å sette opp bomstasjoner i trikketraseer.

Bomstasjonen foreslås derfor flyttet til Konows gate mellom Ekebergveien og rundkjøringen med Mosseveien.

Ekebergveien ved kryss Ekebergveien/Konowsgate er allerede stengt for gjennomkjøring.

Trafikk fra Kongsveien og Mosseveien er allerede fanget opp av bomstasjoner lengre syd.

Mellom Ekebergveien og Konows gate går det en privat vei, der det er gjennomkjøringsmulighet. Denne må stenges for at snittet skal bli tett. En slik stengning krever aksept fra grunneier.

Bom 27

Konows gate

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres i grøntrabatt mellom utkjøringene. I tillegg må det monteres ekstra kameraer for å hindre snikkjøring på fortau.

Bom 28

E6 Kværnerveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Må sees i sammenheng med bomstasjon for motsatt løp.

Vurdere om det er en løsning å sette opp en portal som bære utstyret for begge løp. I tillegg en bom for påkjøringsrampa. Sebrafeltet mellom pårampe og hovedløp kan benyttes til å sette opp et teknisk skap.

Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

Bom 29

Lodalen – alternativt forslag

Alternativt forslag flytter Kværnerbyen til utsiden av Ring2-bomsnittene og gjør det umulig å kjøre mellom

Kværnerbyen og sentrum uten å betale.

I forhold til opprinnelig forslag flyttes bomsnittet i Konows gate øst for krysset i Lodalen til vest for krysset nærmere sentrum.

I tillegg må det plasseres bomstasjoner på de sørvendte rampene til/fra Ekebergtunnelen.

Alternativt forslag anbefales da det Kværnerbyen ligger utenfor ring 2 og dermed også skal betale for å passere

ring 2.

Alternativet er ikke kvalitetssikret med tanke på teknisk gjennomførbarhet (ble lansert 19/5-17), og det er derfor med et forbehold om bl. a. mulighet for fysisk plassering.

Bom 30

E6 Svartdalstunnelen/Ryen

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Det er plass til å sette ned fundamenter for portal eller galge både i midtrabatten og på sidearealer.

Må ta hensyn til eksisterende portal med lyssignaler.

Bom 31

Østensjøveien

Bomstasjonen er foreslått plassert på vestsiden av brua over jernbanen.

I dette området er det mye infrastruktur, tog og t-bane og i tillegg teknisk infrastruktur som fjernvarmeledning.

Det anbefales å flytte bomstasjonen over på andre siden av brua, da det der er bedre plass. Det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen vurderes satt i et fjellfundament på samme side som t-banen.

Bom 32

E6 Adolf Hedins vei

Her er det foreslått en plassering av bomstasjon på broene vest for Brynstunnelen.

På grunn av høytspenntledningene som krysser over vegen her, er dette en uheldig plassering. Nærheten til høytspennt kan forstyrre detekteringen.

Det anbefales derfor at bomstasjonene flyttes til østsiden av Brynstunnelen. Må også dekke rampene til/fra Østensjøveien.

Det er allerede mye skilter og annet trafikkutstyr i dette området, da dette er stengepunktet for Brynstunnelen.

Dette må det tas spesielt hensyn til ved oppsetting av bomstasjonene.

Bom 33

Jernbaneveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Det vurderes om det er mulig med fjellfundament.

Bom 34

Tvetenveien

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar.

Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Det er bygget ny gang- og sykkelveg med rabatt. Det er plass til å sette galge og skap i rabatten.

Bom 35

Ytre Ringvei

Det er foreslått en plassering på sydsiden av bru som krysser E6. Men her er det høytspent og trær som kan forstyrre detekteringen. Anbefaler derfor heller en plassering nærmere rundkjøringen på Alnabru i rabatten.

Bom 36

Kildeveien v/bussbom Lofthus/Årvoll

For å få snittet for den ene armen tett, er det nødvendig å sette opp en bomstasjon ved bussbommen i

Kildeveien på Lofthus. Det er ikke ønskelig med en bussbom innenfor de 24 meter som er nødvendig for bomstasjonen, da bomarmen som går opp og ned kan kunne forstyrre detekteringen. Det kan derfor bli nødvendig å flytte bussbommen for å få plass til også bomstasjonen.

Bom 37

Drammensveien utg.

Bygg tett innpå. Her er det utfordrende å få plass til taksttavle og saldolys.

Anbefaler å erstatte eksisterende galge med en T-portal i midtrabatt som kan bære utstyr for å detektere i begge retninger. Medfører at trær må fjernes.

Bomring 38

Middelthuns gate utg.

En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende.

I tillegg må det suppleres med en bom for utgående trafikk i Fridtjof Nansens vei for å hindre sniking.

Alternativt stenge denne delen av Fritjof Nansens vei, dersom det er mulig.

Bomring 39

Rv168 Sørkedalsveien utg.

En ny galge settes i midtrabatten for å detektere kjøretøyer i motsatt retning. Settes vis a vis eksisterende. Noen trær i midtrabatt må fjernes.

Det bør vurderes å bytte ut eksisterende med T-portal i midtrabatt.

Bom 40

Slemdalsveien

Det settes en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes om det er mulig å bytte ut eksisterende med en bomstasjon som kan dekke begge retninger.

I tillegg må det settes opp en bomstasjon i Apalveien og en i Suhms gate for å holde snittet tett. Her er gatene så smale at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. I Suhms gate bør galgen settes på motsatt side av Friggfeltet.

Forslaget løser utfordringer i Blindernveien og Sem Sælands vei. I området merket med kan det likevel være nødvendig med noen kraftige sperringer.

Bom 41

E18 Maritim

I utgående løp ved eksisterende bomstasjon er det fire felt. Det vil være svært utfordrende å sette opp en bomstasjon her som kan dekke alle fire feltene.

Bomsnittet flyttes derfor nærmere Bygdøylokket, se .

Det settes galger i grøntområdet mellom hovedløp og rampe slik at utgående trafikk blir detektert her. Saldolys for venstre felt må settes på midtrekkverket.

Løsningen medfører at all veitrafikk til/fra Bygdøy må passere et bomsnitt.

Bom 42

Store Ringvei v/Ullevål

Det settes en ny bomstasjon i vestgående løp v/Rikshospitalet, før avkjøring til Slemdalsveien.

Bomring 43

Trondheimsveien

Eksisterende bomstasjon flyttes til mellom Veitvetveien og avkjøringen til Linderud. Det etableres en ny bomstasjon vis a vis i utgående løp.

Bomring 44

Østre Aker vei

En ny bomstasjon settes i utgående løp vis a vis eksisterende bom. Det bør vurderes å sette opp en portal over hele vegbredden for framføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Bom 45

Østre Aker vei

En ny bomstasjon settes i utgående løp vis a vis eksisterende bom. Det bør vurderes å sette opp en portal over hele vegbredden for framføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Bom 46

Strømsveien (i nord)

En ny bomstasjon settes på samme sted som eksisterende. Det må vurdere å bytte eksisterende galger til lengre som kan dekke begge felt.

Bom 47

Djupdalsveien (E6 nordover Ulvensplitten)

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk. Bomstasjonen settes nord for brua, da det ikke er ønskelig med en bomstasjon på brua.

Bom 48

Ulven Strømsveien mot Helsfyr/E6

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Her er det tre felt i hver retning og vegen må derfor utvides for at det skal bli plass til å plassere saldolys for hvert felt (tilsvarende løsning for utgående i dag).

Bom 49

Tvetenveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk vis a vis eksisterende bomstasjon. Det bør vurderes å erstatte eksisterende bomstasjon med en som kan detektere kjøretøyer i begge retninger.

Bom 50

Lambertseterveien

Anbefalt løsning.

I dette alternativet fjernes to av de eksisterende bomsnittene, og det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk i hovedløpet vis a vis eksisterende bomstasjon. Her bør det vurderes å sette opp en portal som dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Det settes også opp en bomstasjon i Lambertseterveien på vestsiden av E6. Det bør vurderes en bomstasjon som kan registrere trafikk i begge retninger.

Bom 51

Sandstuveien

Anbefalt løsning er at eksisterende bomstasjon flyttes lengre vest i Sandstuveien. Det settes opp galge som dekker begge felt. For å få plass til galgen må det vurderes å utvide fortauet ut i vegbanen. Parkering må fjernes på strekningen.

Bom 52

Ekebergveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger.

Bom 53

Kongsveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger.

Bom 54

E18 Mosseveien

Det settes opp en ny bomstasjon for utgående trafikk på samme sted som eksisterende. Dersom det velges en galgeløsning bør denne være svingbar for å kunne forenkle driften. Det bør også vurderes å sette opp en portal som dekker alle fire felt for fremføring av strøm og fiber fra eksisterende teknisk bod.

Bom 55

Karenslyst Allé

Bygg tett innpå. Her er det utfordrende å få plass til taksttavle og saldolys.

Det bør vurderes om det er mulig å benytte eksisterende bomstasjon for å detektere kjøretøyer i begge retninger.

Bom 56

E18 hovedløp

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bom 57

Pårampe Granfoss fra E18

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bom 58

Fornebu

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bom 59

Rampe Fornebu til E18

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bom 60

Rampe Lysaker til E18

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Rampe Lysaker til E18, felt 2

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bom 63

Strandveien

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Bærumsveien

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

Griniveien

Ingen endring, her beholdes innkreving kun i en retning.

LES OGSÅ: Feirer sushi-suksess med millionutbytte

Følg Akersposten.no på Facebook

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...