ANNONSE
Annonse
Akersposten

Gammel bebyggelse ved Røakrysset kan stå i veien for utbygging

STRIDENS KJERNE: Det innrammede området viser de tre byggene som det er uenighet om bevaringsverdien av. Google maps

Skanska planlegger omfattende bebyggelse ved Røakrysset, men gammel, bevaringsverdig bebyggelse kan bli et stridstema.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

RØA: Skanskas planer for området vakte oppsikt i nærområdet og førte blant annet til en spontan aksjon sist lørdag. Fortidsminneforeningen og Ullern, Røa og Bygdøy historielag hadde stand på Røa for å informere om utbyggingsplanene og om eventuell riving av den gamle bebyggelsen. Det var starten på en underskriftskampanje for å bevare bebyggelsen.

Les også: Debatt: "Redd Røa"

Liten til middels verneverdi

Av bebyggelsen som er i faresonnen nærmest krysset, er det snakk om huset som inneholder blant annet Kjærvik (Vækerøveien 203), Røalegene (Griniveien 6) og Hårfint frisør (Vækerøveien 201) og Miso Café (Vækerøveien 201).

Link Arkitektur har på vegne av Skanska bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for det 4,9 mål store planområdet. Det kan synes som det er ulik oppfatning hvor verneverdige de ulike byggene er. I forbindelse med oppstartsmøtet skriver LINK Arkitekter:

"Det er noen verneverdige enkeltbygg i området som står igjen etter tidligere tiders gårdsdrift. Innenfor planområdet ligger to bygg som har kulturminnefaglig interesse. Vækerøveien 203 er vernet gjennom gjeldende regulering. Bygningen har liten til middels verneverdi ihht til notat av NIKU 2017 (Norsk institutt for kulturminneforskning - journ.anm.). Griniveien 6A er listeført som prioritert kulturminne, men fikk ikke noe reguleringsmessig vern når område ble regulert i 2004. I gjeldende regulering er bygget tillatt revet og erstattet av ny bebyggelse forutsatt at eksisterende mur mot Griniveien rives."

Les også: Debatt: "Det er bare å rive"

Anbefalte bevaring på det sterkeste

Akersposten henvendte seg til Byantikvaren for å få en kommentar til NIKUs vurdering.

Byantikvaren svarer at etaten holder på å skrive uttalelse til bestilling av oppstartsmøte for ny detaljregulering av området. Denne uttalelsen er ikke ferdigstilt, men vil først bli offentlig tilgjengelig i plansaken.

Byantikvarens svarer likevel at uttalelsen vil bygge videre på tidligere uttalelser i reguleringsarbeidet for Røa, i forbindelse med Røa-reguleringen som ble vedtatt i bystyret i 2004.

I den sammenheng ble Byantikvarens anbefaling delvis fulgt når det gjelder Vækerøveien 203, hvor den gamle landhandelen/Randklevbutikken ble bevart etter plan- og bygningsloven. Byantikvaren ønsket også at Griniveien 6 skulle reguleres til spesialområde bevaring.

«Vi opprettholder sterkt ønsket om at Griniveien 6 reguleres til spesialområde bevaring. Våningshuset med påbygg er i seg selv og overfor omgivelsene historisk og estetisk svært verneverdig. Det danner dessuten et miljø sammen med allerede nevnte Randklev-butikk.»

I tillegg ble Vækerøveien 201 vurdert som bevaringsverdig og de tre byggene ble betegnet som et variert og sammensatt kulturmiljø med betydelige kvaliteter.

Etaten skrev i si begrunnelse blant annet: "Byantikvaren vil på det sterkeste anbefale at alle disse tre bygninger og et område omkring reguleres til spesialområde bevaring og at man dermed får bevart deler av Røas eldste bebyggelse i en sammenheng. Et sammenhengende kulturmiljø vil også i større grad tåle de endringer og nybygg som foreslås i området.»

Uttalelsene så langt viser en tydelig forskjell mellom NIKUs vurdering av byggene og Byantikvarens tidligere vurdering.

Tok ikke til følge

Plan- og bygningsetaten anbefalte i 2004 bevaring av 203, men Griniveien 6 og Vækerøveien 201 ble ikke prioritert regulert for bevaring av etaten: «Byantikvarens ønske om bevaring av Griniveien 6 foreslås ikke tatt til følge i reguleringsplanen. Bygningen har en mindre viktig plassering i Røas bybilde enn nabobygget i Vækerøveien 203 som foreslås bevart. Etaten vurderer at en bevaring av Griniveien 6 i betydelig grad vil redusere mulighetene for fortetting i det stasjonsnære området. Etaten har likevel ingen innvendinger mot at Griniveien 6 (og Vækerøveien 195) oppføres på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse.»

PBEs vurdering ble lagt til grunn for bystyrets vedtak i forbindelse med Røa-reguleringen.

For ordens skyld: Akersposten.no leier et kontor i Vækerøveien 203, men har ingen økonomiske interesser i bygget. Red.

Les også:

Her kan det bli 12 etasjer

Ny eiendomsutvikler står bak "spøkelseshusene"

Følg Akersposten på Facebook