ANNONSE
Annonse

Frykter forurensing fra dumpet snø

På Sørkedalsveien mellom badeplassen på Bogstad og Bogstad Gård er en parkeringsplass helt fylt med skitten overskudssnø. Flere andre steder i Sørkedalen og på Tryvann er det også fylt opp med snø. Nå krever Fylkesmannen en rekke svar fra Oslo kommune angående dumpingen. Foto: Fredrik Eckhoff

De mange snødeponiene som de siste ukene er anlagt innenfor markagrensen, bekymrer Fylkesmannen så mye at han nå har sendt brev til Oslo kommune og Bymiljøetaten med en rekke krav.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2018 kl 18:37

ANNONSE
Annonse

MARKA: Fylkesmannen opplyser i brevet at de har mottatt flere bekymringsmeldinger vedrørende Oslo kommunes håndtering av overskuddssnø denne vinteren. Det er kommet inn bekymringsmeldinger for deponering av snø på flere lokaliteter, blant annet Tryvann Vinterpark, Sognsvann, Maridalen, Styggedalen Frognerseteren og Romsås».

Akersposten skrev i februar om at det dumpes store mengder med mer eller mindre skitten snø fra andre steder i byen flere steder innenfor marka i vår del av byen. Styggedalen i Sørkedalen, parkeringsplassen før Bogstad Gård på Sørkedalsveien og flere steder ved Øvresetertjern og Tryvann er steder med hvor parkeringsplasser er fylt med overskudssnø.

Bekymret for forurensing

Fylkesmannen skriver nå blant annet dette i brev datert 5. mars 2018 til Oslo kommune:

«Deponering av store mengder snø, samt at denne snøen blir liggende over lengre tid, kan utgjøre en forurensningsfare og belastning på nærliggende vassdrag og grunn. Noen av stedene for snødeponering finner sted ved utfartsårene til Marka. Fylkesmannen ser det også som problematisk å deponere store mengder snø på parkeringsanleggene ved disse stedene, dersom dette fører til hinder for ferdsel til og fra Marka.

Oslo kommune er kjent med at det ved opprettelse av et snødeponi må gjøres en stedsspesifikk miljørisikovurdering for å kartlegge om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller grunnen. Dersom den stedsspesifikke miljørisikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder både midlertidige og permanente snødeponier. Det vises her til tidligere korrespondanse med kommunen, senest i brev fra oss datert 08.01.2018.

Fylkesmannen forutsetter derfor at Oslo kommune har tatt prøver av snøen som fjernes fra veier og parkeringsplasser samt at det er gjennomført stedsspesifikke miljørisikovurderinger som dokumenterer at snødeponiene som nå etableres ikke medfører en fare for forurensing av nærliggende vassdrag og grunn.

Med bakgrunn i ovennevnte ønsker Fylkesmannen opplysninger om hvordan Oslo kommune håndterer sin overskuddssnø, utover Åsland og snøsmelteanlegget «Terje».

Vi ønsker å presisere at snødeponier kan medføre fare for forurensning og dermed kreve tillatelse etter forurensningsloven, i tillegg til etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen ber med hjemmel i forurensningsloven § 49 om å få oversendt opplysninger om hvor og hvordan Oslo kommune håndterer overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser, utover Åsland snødeponi og snøsmelteanlegget «Terje». Vedlagt skal det foreligge en stedsspesifikk miljørisikovurdering for hver lokalitet som brukes som snødeponi, også for de midlertidige snødeponiene. Prøveresultater fra snø som ligger til grunn for miljørisikovurderingene skal legges ved.

Fylkesmannen ber om å få tilsendt etterspurt informasjon innen 26.03.2018.»

Avventer svar fra etaten

Når Akersposten ber byrådsavdeling for miljø og samferdsel om en kommentar til brevet fra Fylkesmann, får vi dette svaret:

«Vi har bedt Bymiljøetaten svare på spørsmålene Fylkesmannen stiller slik at byrådsavdelingen får meldt tilbake innen fristen. Byråden kan derfor ikke svare på spørsmål ang dette før vi har fått tilbakemelding fra fagetaten.»

Har allerede svart

Det viser seg imidlertid at Bymiljøetaten har svart på spørsmålene allerede. Det gjorde de onsdag denne uken, altså 7. mars.

I brevet skriver etaten blant annet:

«Bymiljøetaten har siden uke 8 brukt enkelte av våre opparbeidede parkeringsarealer til midlertidig snølagring av snø fra boligveier i nærområdene. For eksempel kommer snø lagt i Sørkedalen fra bydelene Ullern og Vestre Aker. Denne snøen transporteres fortløpende, og senest innen påske, til snølekteren for permanent deponering. Bymiljøetaten har vurdert at midlertidig snølagring av snø fra boligveier i nærområdet, med utgangspunkt i værprognose på stabile, kalde vintertemperaturer ikke ville føre til negative miljømessige konsekvenser. Flere av de benyttede parkeringsplassene har fast asfaltdekke, har overvannsystem og er allerede brukt som trafikkareal. Parkeringsplassene har normalt blitt brøytet og strødd, og har god infrastruktur.

Uheldig å transportere fra Tryvann

De har også lagd en oversikt over hvilke steder de har brukt til midlertidig snølagring. I vår del av byen er dette Styggedalen p-plass i Sørkedalen og Bogstad badeplass øvre. Når det gjelder de store snølagrene som ligger på flere p-plasser oppover mot Tryvann, skriver etaten dette:

«På starten av vinteren benyttet Bymiljøetaten parkeringsplassen på Tryvann til snødeponering av lokal snø fra boligveier i øvre del av Holmenkollen. Ikke snø fra hovedveier, men fra boligveier, parkeringsplasser rundt Holmenkollanlegget samt snø selve anlegget. Bymiljøetaten har videre vurdert at det vil fremstå som særlig uheldig miljømessig å transportere store mengder ren boligveisnø fra øverst i Holmenkollen og gjennom hele byen til deponi. Lokal håndtering av snø vil etter BYMs oppfatning alltid være det totalt miljømessige beste alternativet. Snølagringen på Tryvann ble avsluttet i uke 7 når veinettet i området hadde tilfredsstillende standard.»

– Ren snø fra boligveier

Til Nordre Aker Budstikke uttaler presseansvarlig Monica T. Olsen fredag at Bymiljøetaten tar prøver av snøen som lagres i deponier, men at områdene det her er snakk om, ikke er deponier, men "midlertidige lagringsplasser for oppmåket snø i nærområdet".

– Vår vurdering har vært at dette er ren snø fra boligveier som raskt skulle fraktes videre til snøsmelteanlegget. Samme type snø freses også ut i private hager, og andre friområder. Vi har derfor ikke tatt prøver av denne snøen, sier hun.

LES OGSÅ: P-plasser i marka fylles opp med skitten bysnø

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse